Wybitni absolwenci

Losy i kariera zawodowa Absolwentów specjalizacji z geografii politycznej, historycznej i studiów regionalnych

W toku 39 lat istnienia w Zakładzie/Katedrze specjalizacji z Geografii politycznej (historycznej) i studiów regionalnych ukończyło ją kilkaset osób. Ich losy i kariery zawodowe układały się w bardzo różny sposób, duża część trafiała do szkolnictwa lub urzędów państwowych i samorządowych. Nieliczni kontynuowali pracę naukową w macierzystej Katedrze lub w innych jednostkach naukowych na naszym Wydziale, ale także w innych uczelniach i instytutach w kraju i za granicą. Od kilkunastu już lat corocznie kilkoro Absolwentów kontynuuje w Katedrze studia na kolejnym szczeblu – studiów doktorskich.

Fakt, iż czterech spośród sześciu obecnych pracowników Katedry (profesorów i adiunktów) jest absolwentami naszej specjalizacji jest rzeczą normalną i wynika z systemowego modelu kariery naukowej w naszym kraju. Warto jednak ukazać kilka przykładów jak potoczyły się losy naszych Absolwentów, którzy nie zostali w Katedrze.

Dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof. UŁ, absolwentka z 1993 r.

Maturę zdała w 1988 r. w LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Rawie Mazowieckiej. Po egzaminie wstępnym dostała się na kierunek geograficzny na UŁ. Magisterium uzyskała w 1993 r. na specjalizacji z Geografii politycznej i ekonomicznej regionalnej w oparciu o pracę: Przemiany społeczno-gospodarcze pogranicza łęczycko-mazowieckiego w aspekcie rozwoju wielkich miast: Warszawy i Łodzi, napisaną pod kierunkiem prof. M. Sobczyńskiego.

Po ukończeniu studiów została przyjęta na Studium Doktorskie przy Instytutach Geograficznych UŁ i dalsze studia odbywała w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych. Stopień doktora otrzymała w 1999 r. w po obronie dysertacji na temat Administracyjno-polityczne regionalizacje Polski – analiza procesów przestrzennych, której promotorem był prof. K. Heffner.

Równolegle w latach 1993-1995 r. pracowała, jako nauczyciel-bibliotekarz, w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Rawskiej, miejscu ówczesnego zamieszkania. Po doktoracie została w 2000 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego na WNG UŁ. W 2013 r. jednostka ta przyjęła nazwę Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami.

Poszerzając zakres zainteresowań badawczych w 2005 r. ukończyła podyplomowe studia w zakresie planowania przestrzennego na Politechnice Warszawskiej. Natomiast w 2014 r. ukończyła studia podyplomowe z ochrony własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2014 r. na podstawie dorobku naukowego i dysertacji Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, otrzymała na macierzystym wydziale stopień doktora habilitowanego. W roku następnym została kierownikiem Katedry Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami.

W 2016 r. niemal wszyscy pracownicy Katedry przeszli do powstającego Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, w którym dr hab. A. Rochmińska, prof. UŁ objęła kierownictwo Zakładu Geografii Gospodarczej i Polityki Społecznej, które nadal sprawuje.

Jest jedną kluczowych osób dla funkcjonowania wydziałowego periodyku „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, w którym pełniła kolejno funkcję sekretarza redakcji (2000-2013), członka rady redakcyjnej (od 2013) i redaktora tematycznego (od 2015). Od 2015 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma wydawanego w macierzystym Instytucie „Space, Society, Economy/ Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka”.

Opublikowała monografię autorską (habilitacja), zredagowała jedną monografię oraz indywidualnie, lub we współautorstwie, wydała drukiem ponad 70 rozdziałów w monografiach i artykułów naukowych a także 5 ekspertyz. Wypromowała ponad 25 magistrantów.

Zainteresowania badawcze koncentrują się na rzadko w Polsce uprawianej geografii usług (zachowania przestrzenne klientów, czynniki lokalizacji usług, funkcjonowanie dużych centrów handlowych, kontinuum publiczno-prywatne, zakupy jako forma spędzania czasu wolnego), geografii społecznej (życie w osiedlach mieszkaniowych, jakościowa ocena przestrzeni mieszkaniowej) oraz gospodarki przestrzennej (oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnych na środowisko, gospodarka komunalna i samorząd terytorialny), a także geografii turystyki.

Jest miłośniczką podróży, odbyła wiele wypraw eksploatatorskich (Chiny, Afryka Południowa, Liban, Alaska, Ekwador i Galapagos, Bajkał i Buriacja), uprawia turystykę rowerową i biegi przełajowe. Ma uprawnienia przewodnika turystycznego.

Dr Mariusz Lamprecht, absolwent z 1999 r.

Maturę uzyskał w 1994 r. i rozpoczął studia na kierunku geograficznym UŁ. Stopień magistra uzyskał na specjalizacji z Geografii politycznej i ekonomicznej regionalnej 1999 r. broniąc pracę na temat Wpływ rzeki na rozwój sieci osadniczej na przykładzie doliny górnej Warty, napisanej pod kierunkiem prof. K. Heffnera. Po studiach został słuchaczem Studium Doktorskiego na WNG UŁ. W 2003 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej na WNG UŁ, gdzie w 2010 r. obronił pracę doktorską na temat: Przemysł w przestrzeni małych miast Polski Środkowej - rozmieszczenie i przekształcenia funkcjonalne, której promotorem był prof. T. Marszał. Po doktoracie awansował na stanowisko adiunkta, które nadal zajmuje, obecnie w Zakładzie Fizjografii i Planowania Przestrzennego Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG UŁ.

Podjął wówczas studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, gdzie dyplom ukończenia uzyskał w 2011 r. W 2012 r. zdobył w firmie Procad w Warszawie certyfikat umiejętności projektowania na elektronicznej platformie firmy Autodesk - AutoCad 3D.

Od 2008 r. zasiada w Radzie Wydziału Nauk Geograficznych, najpierw w charakterze przedstawiciela asystentów, a później adiunktów. Od 2016 r. jest członkiem Rady Instytutu, w którym pracuje. W latach 2004-2009 zasiadał w Radzie Redakcyjnej wydawanego w instytucie periodyku „Biuletyn Szadkowski”.

Jest współredaktorem dwóch książek monograficznych i indywidualnie lub we współautorstwie opublikował ponad 30 rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych. Jest też autorem kilkunastu ekspertyz planistycznych (studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań ekofizjograficznych gmin).

Zainteresowania badawcze skupia na geografii miast, ich morfologii, ekologii społecznej oraz na zagadnieniach gospodarki przestrzennej. Jest aktywnym turystą rowerowym.

Dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR, absolwent z 2000 r.

Studia geograficzne na UŁ rozpoczął w 1995 r. Stopień magistra uzyskał na specjalizacji z Geografii politycznej i studiów regionalnych w 2000 r. w oparciu o pracę Rozwój wielofunkcyjny na obszarach wiejskich strefy aglomeracji łódzkiej w latach 1989-1999, napisaną pod kierunkiem prof. K. Heffnera.

Po studiach został w 2001 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Aktywizacji Obszarów Wiejskich Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dalszą karierę naukową związał z tą placówką PAN. W 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych broniąc pracę na temat Urbanizacja a wielofunkcyjność obszarów wiejskich, napisaną pod kierunkiem prof. K. Heffnera. Został wówczas adiunktem w Zakładzie Ekonomii Wsi IRWiR PAN. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w oparciu o dorobek naukowy i pracę Going local? Linking and integrating second-home owners with the community’s economy: A comparative study between Finnish and Polish second-home owners, uzyskał w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w 2018 r. Po habilitacji został profesorem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Zakładzie Ekonomii Wsi.

Jest autorem dwóch książkowych monografii naukowych:

  • Czarnecki A., 2009, Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa (seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa), ss. 232;
  • Czarnecki A., 2018, Going local? Linking and integrating second-home owners with the community's economy: A comparative study between Finnish and Polish second-home owners. Peter Lang Publishing, Frankfurt am Main, ss. 341.

Ponadto zredagował dwie monografie i opublikował 29 autorskich lub współautorskich rozdziałów w monografiach, ponad 20 artykułów naukowych oraz przygotował kilkanaście ekspertyz i raportów naukowych.

Jest członkiem Komitetu Zagospodarowania Kraju PAN, członkiem grupy roboczej ds. turystyki wiejskiej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki i sekretarzem redakcji kwartalnika naukowego IRWiR PAN „Wieś i Rolnictwo”.

W latach 2008-2009 wykładał w ośrodkach zamiejscowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w Bełchatowie, Kaliszu, Koninie i Sieradzu, natomiast w latach 2009-2012 na wydziale zamiejscowym łódzkiej Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Skarżysku-Kamiennej. W charakterze profesora wizytującego wykładał w licznych uczelniach i instytutach zagranicznych: w Transdunajskim Instytucie Badawczym Centrum Studiów Regionalnych Węgierskiej Akademii Nauk w Pecsu (2005), na Uniwersytecie Kalabryjskim w Arcavacata di Rende (2009), Uniwersytecie w Katanii (2010), Uniwersytecie Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara w Peskarze (2016) - wszystkie we Włoszech, w Śródziemnomorskim Uniwersytecie w Podgoricy w Czarnogórze (2016), na Uniwersytecie Bar-Ilan w Ramat Gan w Izraelu (2017), w Instytucie Zanieczyszczeń Atmosfery Rady Badań Naukowych w Rende we Włoszech (2018), na Uniwersytecie Umeå w Szwecji (2018), w Instytucie Geografii Regionalnej im. Leibniza w Lipsku (2018) i w Instytucie Ruralistyki Uniwersytetu Helsińskiego w Mikkeli w Finlandii (2018).

Główne pola zainteresowań badawczych prof. A, Czarneckiego to: ekonomia przestrzenna, polityka lokalna i regionalna, geografia społeczno-gospodarcza, rozwój obszarów wiejskich, relacje miasto-wieś, ekonomia behawioralna. Pomimo zatrudnienia w Warszawie nadal pozostaje rezydentem Łodzi.

Mgr Tomasz Kot, absolwent z 2005 r.

W 1998 r. zdał z wyróżnieniem maturę w XXVI LO im. K. Baczyńskiego w Łodzi i został przyjęty na kierunek geograficzny w UŁ. Jeszcze w szkole średniej wykazywał szczególne zamiłowanie do geografii, czego rezultatem było osiągnięcie szczebla wojewódzkiego w olimpiadach przedmiotowych oraz zajęcie finałowego miejsca w konkursie Znasz-li ten kraj? organizowanym przez WNG dla uczniów szkół średnich. W 2001 r. uzyskał stopień licencjata i jako wyróżniający się student otrzymywał stypendium naukowe. Studia magisterskie kontynuował na tym samym wydziale na specjalizacji Geografia polityczna i studia regionalne, uzyskując w 2005 r. stopień magistra, po przeprowadzeniu badań terenowych w Rumunii i obronie pracy na temat Mniejszość polska w Bukowinie, napisanej pod kierunkiem prof. M. Sobczyńskiego. Praca ta uzyskała w 2006 r. drugie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską w Polsce organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Również podczas studiów magisterskich otrzymywał stypendium naukowe.

Równolegle ze studiowaniem geografii w 2002 r. podjął magisterskie studia na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzonym przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych „Euroreg” Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 2005 r. z pierwszą lokatą.

W trakcie studiów i później realizował swoje pasje - podróżniczą i alpinistyczną poprzez odbycie szeregu wypraw eksploratorskich (Iran, Kirgistan, Tadżykistan, turecki Kurdystan, Syria, Kaszmir, Rumunia, Ukraina).

W 2006 r. dostał się na Studia Doktoranckie na WNG UŁ, które realizował w Zakładzie Geografii Politycznej. Początkowo tematem dysertacji, pisanej pod kierunkiem prof. M. Sobczyńskiego, miało być rumuńsko-ukraińskie pogranicze narodowe i religijne, ale niestabilna wówczas sytuacja polityczna na Ukrainie nie pozwoliła na przeprowadzenie studiów terenowych.

Po studiach podjął w 2006 r. pracę dla rządu RP na stanowisku specjalisty, a następnie starszego specjalisty w Wydziale Badań Regionalnych Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, gdzie odpowiadał za koordynację współpracy GUS z EUROSTAT-em w zakresie statystyki regionalnej i zarządzania klasyfikacją NUTS/NTS. W 2009 r. przeszedł na równorzędne stanowisko w Wydziale Analiz i Monitoringu Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się opracowaniem Strategii Rozwoju Polski Wschodniej i analizą społeczno-gospodarczych obszarów zmarginalizowanych, w tym identyfikacją i delimitacją obszarów interwencji strategicznej.

W związku z pracą zawodową postanowił również dostosować temat swojej dysertacji doktorskiej do badanej tematyki i zaproponował nowy temat Obszary problemowe w nowym paradygmacie rozwoju. Niestety skoncentrowanie się na zadaniach, także badawczych, w miejscu zatrudnienia sprawiło, iż ostatecznie ukończył w 2010 r. studia doktoranckie z absolutorium.

Kolejne awanse zawodowe uzyskał w Ministerstwie w 2009 na urzędnika mianowanego, następnie w 2011 r., po przejściu do Wydziału Ewaluacji w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej, na głównego specjalistę, a następnie w 2013 r., po zmianie nazwy na Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, został naczelnikiem Wydziału Ewaluacji w Departamencie Strategii Rozwoju. W kwietniu 2018 r. został wicedyrektorem Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W zakresie jego odpowiedzialności jest kształtowanie i negocjowanie kolejnych perspektyw finansowych UE w zakresie polityki spójności, koordynacja systemu ewaluacji polityki spójności i polityki rozwoju w Polsce i koordynacja systemu Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych.

Pomimo absorbującej i odpowiedzialnej pracy na wysokim stanowisku decyzyjnym znajduje nadal czas na realizację swoich pasji, wypraw wysokogórskich (wyjście na Mt. Blanc, Castor, Breithorn i inne szczyty alpejskie, Kilimandżaro, szczyty Tien-Szan, Dolomitów), egzotyczne wyprawy (Tanzania, Bangladesz, Mjanma, Stany Zjednoczone) i biegi długodystansowe, górskie i przełajowe. Członek Polskiego Klubu Alpinistycznego.

Dr Łukasz Twardowski, absolwent z 2007 r.

Po maturze uzyskanej w roku 2002 w XV LO im. Jana Kasprowicza w Łodzi (rozszerzony profil języka angielskiego) podjął studia na kierunku geograficznym w Uniwersytecie Łódzkim. Stopień licencjata uzyskał w 2005 r. równolegle kończąc kurs dydaktyki geografii. Stopień magistra uzyskał w 2007 r. w oparciu o pracę Geneza i współczesne uwarunkowania społeczno-polityczne funkcjonowania Republiki Mnichów na półwyspie Athos w Grecji, napisaną pod kierunkiem prof. M. Sobczyńskiego. Opracowanie tego tematu stało się możliwe dzięki pobytowi w semestrze zimowym 2005/06 na Politechnice w Salonikach (Grecja), w ramach programu Socrates/Erasmus. W trakcie studiów pracował w Kole Naukowym Młodych Geografów „Geoholicy” oraz w Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego, w Hufcu Widzew, gdzie kierował Szczepem 58 Łódzkich Wodnych Drużyn Harcerskich „Zdrowa Woda” im. Bohaterów Września 1939. Jest instruktorem żeglarstwa i narciarstwa zjazdowego. Miłośnik fotografii, współorganizował w Łódź Art Center VI Międzynarodowy Festiwal Fotografii, projekt Światłoczuła Łódź oraz Międzynarodową Noc Dziecka.

Po uzyskaniu stopnia magistra podjął pracę w oddziale łódzkim holenderskiej firmy Tom Tom International BV produkującej oprogramowanie do urządzeń nawigacji satelitarnej, na stanowisku Software Test Engineer (osoby testującej działanie nawigacji).

W 2008 r. został przyjęty na Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, podczas których był doktorantem w ówczesnej Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych. Opublikował wówczas 6 artykułów naukowych i uczestniczył w szeregu konferencji. Prowadził także zajęcia dydaktyczne. Stopień doktora uzyskał w 2013 r. broniąc rozprawę zatytułowaną Rola przepraw przez Wisłę w kształtowaniu spójności terytorialnej województw nadwiślańskich. Promotorem doktoratu był prof. M. Sobczyński, a recenzentami w przewodzie doktorskim prof. Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN Warszawa) i dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ.

Równolegle z przygotowywaniem rozprawy na stopień poszerzał swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i nabywał specjalistyczne umiejętności w zakresie nawigacji satelitarnych na kolejnych kursach i szkoleniach, a także odbywając staże zawodowe w centrali swojego pracodawcy w Amsterdamie oraz w Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pozwoliło mu to na awans zawodowy w 2012 r., na kierownika 15-osobowego zespołu testującego, a w 2013 r. na nadzorującego zespół 25 pracowników. W 2017 r. został menedżerem Tom Tom na Łódź odpowiadającym za dystrybucję nawigacji satelitarnych. Jest zapalonym rowerzystą a nowa pasja to pilotowanie dronów i aerofotografia.

Mgr Małgorzata Ciesielska, absolwentka z 2009 r.

W 2004 r. zdała maturę w XV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi (profil kulturoznawczy) i dostała się na studia licencjackie na kierunku geograficznym UŁ, które ukończyła w 2007 r. Dalszą naukę na WNG kontynuowała na specjalizacji z geografii politycznej, historycznej i studiów regionalnych, gdzie po obronie pracy na temat Współczesna Polonia meksykańska – status społeczny i procesy asymilacyjne, napisanej pod kierunkiem prof. M. Sobczyńskiego, uzyskała w 2009 r. stopień magistra. Opracowanie tego tematu było możliwe dzięki determinacji w zrealizowaniu celu na tym etapie życia, którym był wyjazd do Meksyku. Spędziła tam kilka letnich miesięcy 2008 r. prowadząc badania od Monterrey na północy po stolicę kraju w środkowej części kraju. Podczas studiów dla zgromadzenia środków finansowych na ten cel pracowała m.in. w firmach Diverse i GO Sport. Równolegle doskonaliła znajomość języka hiszpańskiego nieodzowną w planowanych badaniach.

W 2009 r. została przyjęta na Studia Doktoranckie na WNG UŁ, gdzie pod kierunkiem prof. M. Sobczyńskiego zamierzała prowadzić badania nad procesami asymilacji językowej, kulturowej i narodowej kaszubskiej grupy etnicznej. Podczas studiów doktorskich przebywała na stażu w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Primorska w Koprze (Słowenia), gdzie prowadzone są jedne z nielicznych w Europie studia doktoranckie z zakresu geografii politycznej. Podczas stażu odbyła wyjazdy studialne do prowincji włoskich Veneto, Wenecja Julijska i Sycylia, na płw. Istria oraz do Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny, a także zachodnich regionów Słowenii. W trakcie studiów doktoranckich opublikowała 2 artykuły naukowe i uczestniczyła w kilku konferencjach oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne.

Równolegle pracowała zawodowo początkowo w łódzkich urzędach skarbowych, a następnie została zatrudniona w firmie Fujitsu w łódzkim Textorial Parku, gdzie nadal rozwija swoją karierę zawodową w oparciu o dobrą znajomość języka hiszpańskiego. Zaangażowanie w pracę zawodową nie pozwoliło skoncentrować się na pracy badawczej i w tej sytuacji w 2012 r. zrezygnowała ze studiów doktoranckich.

Mgr Małgorzata Ciesielska poproszona o skomentowanie przydatności jej studiów na specjalizacji z Geografii politycznej, historycznej i studiów regionalnych napisała:

„Po ukończeniu specjalizacji Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne na WNG UŁ studenci nie są „skazani” na pracę w szkołach, bo mając takie wykształcenie staje się przed całym wachlarzem możliwości rozwoju swoich umiejętności w połączeniu z pasjami. Pracując w firmie IT spotykam się często z pytaniem, jakie studia skończyłam - odpowiadam „geografię polityczną” i nie ukrywam, wywołuje to zainteresowanie.

W czasie, kiedy jeszcze studiowałam inne osoby pytały „a co Ty po tej geografii będziesz robić? Dzieci uczyć w szkole? Przecież Ty dzieci nie lubisz”. Zawsze odpowiadałam krótko – po tych studiach mogę robić wszystko! Sam dyplom potwierdzający wykształcenie w danym kierunku to nie wszystko, pozostaje jeszcze coś takiego jak pasja i tego należy się trzymać.

Gdybym miała możliwość dokonania raz jeszcze wyboru studiów magisterskich, ponownie wybrałabym geografię polityczną i historyczną. To właśnie podczas tych studiów zrealizowałam swoją podróż życia do Meksyku, łącząc przyjemne z pożytecznym - napisałam pracę magisterską o Polonii w Meksyku (teraz zrobiłabym to zdecydowanie lepiej i ciekawiej). Moja dalsza droga zawodowa nie wiązała się już stricte z geografią, ale pasja pozostała i tak często jak tylko się da, wsiadam w samolot i podróżuję”.

 

Dr Katarzyna Leśniewska-Napierała, absolwentka z 2009 r.

Maturę uzyskała w 2004 r. w LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach (profil ogólny). Podjęła studia na kierunku geograficznym UŁ i w 2007 r. otrzymała stopień licencjata. Dalsze studia na poziomie magisterskim odbyła na tym samym wydziale na specjalizacji z Geografii politycznej i studiów regionalnych. Stopień magistra uzyskała w 2009 r. po przeprowadzeniu badań terenowych na Litwie i obronie pracy na temat Polska mniejszość we współczesnym Wilnie w kontekście polsko-litewskich stosunków międzynarodowych, napisanej pod kierunkiem dr hab. M. Barwińskiego, prof. UŁ.

Równolegle podjęła studia magisterskie na kierunku Gospodarka przestrzenna, gdzie na Wydziale Zarządzania UŁ uzyskała w 2009 r. magisterium w oparciu o rozprawę Wpływ miejskiego kompleksu leśnego na zagospodarowanie przestrzenne jego otuliny na przykładzie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, napisaną pod kierunkiem dr hab. Justyny Danielewicz, prof. UŁ.

Po ukończeniu obu kierunków studiów została przyjęta na studia doktoranckie na WNG UŁ. Podczas tych studiów odbyła staż Erasmusa w Uniwersytecie Primorska w Koprze (Słowenia) w zakresie geografii politycznej i odbyła szereg wypraw studialnych po Słowenii, Włoszech, Chorwacji, Serbii i Bośni i Hercegowinie. Opublikowała ponad 25 artykułów i uczestniczyła kilkunastu konferencjach w tym międzynarodowych (Portoroż w Słowenii, Kongres EUGEO w Rzymie i Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej w Osace). Została też członkiem Koła Młodych Badaczy Komisji Geografii Politycznej MUG. Prowadziła liczne zajęcia dydaktyczne.

W 2012 r. uzyskała indywidualny grant badawczy Narodowego Centrum Nauki w programie dla młodych badaczy Preludium na temat Wpływ przemian politycznych na Litwie i Łotwie na sytuację mniejszości polskiej w XX i początkach XXI wieku - studium porównawcze. W 2013 r. uczestniczyła w programie badawczym TANDEM realizowanym przez UŁ i niemiecki Uniwersytet w Ratyzbonie.

Stopień doktora uzyskała w 2014 r. po obronie dysertacji zatytułowanej Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku, napisanej pod kierunkiem prof. M. Sobczyńskiego i dr hab. M. Barwińskiego, prof. UŁ. Podczas studiów doktoranckich była członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów, następnie Rady Uczelnianej, a od 2012 r. przewodniczącą Rady Uczelnianej.

Na dwa miesiące przez obroną doktoratu została zatrudniona na stanowisku asystenta, a od stycznia 2015 r., adiunkta, w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG UŁ, gdzie nadal pracuje. Wspórealizowała tam w 2015 r. międzynarodowy projekt badawczy SCHEDULE - Znaczenie konkursów w edukacji na poziomie akademickim, realizowany wspólnie z norweskim Uniwersytetem Lillehammer.

Mgr Agnieszka Tomalka, absolwentka z 2011 r.

Maturę zdała w 2006 r. w LO im. M. Konopnickiej w Poddębicach (rozszerzony profil matematyczno-geograficzny). W latach 2006-2009 studiowała na kierunku geograficznym na WNG UŁ, uzyskując stopień licencjata, a następnie na tym samym kierunku kontynuowała studia na specjalizacji z geografii politycznej i studiów regionalnych. Stopień magistra uzyskała w 2011 r. w oparciu o pracę Procesy asymilacyjne i standard życia Polonii nowojorskiej, napisaną pod kierunkiem prof. M. Sobczyńskiego. Materiały do pracy zbierała podczas półrocznego pobytu na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w związku z pracą w latach 2009-10 jako wychowawca na obozie młodzieżowym Tyler Hill Camp w Pensylwanii.

Po ukończeniu studiów magisterskich została przyjęta w drodze konkursu na Studia Doktoranckie na WNG UŁ, gdzie pod kierunkiem prof. M. Sobczyńskiego prowadziła badania do dysertacji zatytułowanej Kościół Polskokatolicki w Polsce. Studium geograficzno-religijne. W trakcie dwóch lat studiów opublikowała 2 artykuły naukowe i prowadziła zajęcia dydaktyczne.

Pod koniec studiów w 2010 r. podjęła równolegle pracę w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” w Łodzi na stanowisku rejestratora danych ubezpieczeniowych. W 2013 r. rozpoczęła kolejne roczne studia tym razem podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym UŁ w zakresie wyceny nieruchomości.

Praca zawodowa i kontynuowanie studiów sprawiły, iż zdecydowała się zrezygnować z dalszej pracy badawczej i skoncentrować na karierze zawodowej w sektorze ubezpieczeniowym. Od 2012 r. była już bowiem Specjalistą ds. Obsługi Umów w Centrum Operacji Grupy PZU SA w Łodzi. W 2015 r. została Specjalistą ds. Obsługi Bancassurance w tej samej instytucji, a w 2017 r. awansowała na samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty ds. Obsługi Bancassurance.

Mgr Emilian Sadza, absolwent z 2012 r.

W 2007 r. uzyskał maturę w II LO im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli. Następnie podjął studia na kierunku geograficznym UŁ, gdzie w 2010 r. uzyskał stopień licencjata. Studia magisterskie kontynuował na WNG, wybierając specjalizację z geografii politycznej i studiów regionalnych. Stopień magistra otrzymał w 2012 r. broniąc pracę zatytułowaną Geografia wyborcza Gminy i Miasta Szadek, napisaną pod opieką prof. M. Sobczyńskiego. Dalsze studia o charakterze podyplomowym kontynuował w latach 2012-14 w zakresie przygotowania pedagogicznego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Dyplom otrzymał w oparciu o pracę Pomoc kierowana do osób bezrobotnych w działalności MGOPS w Szadku, przygotowaną pod kierunkiem dr Nell Stolińskiej-Pobralskiej. Podstawą utrzymania po studiach stało się dla mgr E. Sadzy prowadzenie dziesięciohektarowego rodzinnego gospodarstwa rolnego.

Nabyta na specjalizacji z geografii politycznej podczas studiów wiedza i zainteresowanie krajową polityką skłoniły go do zaangażowania się, od września 2012 r., w działalność polityczną, czego efektem było wstąpienie w styczniu 2013 r. do partii „Prawo i Sprawiedliwość”. W wyborach samorządowych do rady Gminy i Miasta Szadek w listopadzie 2014 r. uzyskał mandat radnego z okręgu nr 4 miasta Szadek (zdobywając 63 głosy). W radzie gminy i miasta Szadek pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej i członka komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W kolejnej kadencji samorządowej w 2018 r. został wiceprzewodniczącym Rady Miasta i Gminy Szadek. Od 2019 r. związany jest z Konfederacją „Wolność i Niepodległość”.

Równolegle do pracy na roli, wykorzystywał też nabyte uprawnienia dydaktyczne pracując, jako nauczyciel geografii, kolejno w: Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku (2013), Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach (2015/16), Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach oraz równolegle w Niepublicznym Gimnazjum SPIRRIO w Rossoszycy (2017/18). Obecnie jest nauczycielem geografii w Szkołach Podstawowych w Wojsławicach i Izabelowie.

Mgr Anna Wiercińska, absolwentka z 2013 r.

Maturę zdała w XXV LO in. Stefana Żeromskiego w Łodzi w 2008 r. Następnie podjęła studia na kierunku geograficznym, gdzie uzyskała stopień licencjata w 2011 r., a następnie magistra na specjalizacji z Geografii politycznej, historycznej i studiów regionalnych w 2013 r. w oparciu o pracę Cmentarze protestanckie w krajobrazie kulturowym Łodzi napisaną pod kierunkiem dr hab. A. Rykały, prof. UŁ. Praca ta została wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace naukowych o tematyce regionalnej w kategorii prac magisterskich i dyplomowych w 2013 r.

Po ukończeniu magisterium została przyjęta na Studium Doktoranckie na WNG, lecz po dwóch latach musiała zrezygnować z ich kontynuowania z uwagi na stan zdrowia. Podjęła również działania w celu dalszego poszerzenia spektrum swoich umiejętności zawodowych kończąc studium księgowości.

Nie zaprzestała jednak pracy naukowej i prowadziła nadal badania nad łódzkimi cmentarzami już nie tylko jednego wyznania. Plonem tego działania było wydanie w 2016 r., wspólnie z ojcem również geografem Piotrem Wiercińskim, pionierskiej monografii Cmentarze w Łodzi. Wyd. Księży Młyn, Łódź, ss.400. Opublikowała również 3 artykuły naukowe.

Obecnie pracuje w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości Departamentu Zarządzania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi na stanowisku referenta.