Rozwój naukowy i zawodowy

STOPNIE NAUKOWE I TYTUŁY ZAWODOWE

 • 2013: uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (spec. geografia społeczno-ekonomiczna) decyzją Rady Wydziału Nauk Geograficznych z dnia 2.07.2013 r., na podstawie rozprawy: Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza Kuleszy, recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Marek Koter, prof. UWr dr hab. Barbara Lubicz-Miszewska.
 • 2011: uzyskanie tytułu zawodowego magistra historii na podstawie pracy: Rozwój osadnictwa wiejskiego w województwie łęczyckim w XV i XVI wieku, przygotowanej w Katedrze Historii Średniowiecznej UŁ pod kierunkiem prof. UŁ dr hab. Tadeusza Nowaka, recenzent pracy: prof. dr hab. Jan Szymczak.
 • 2007: uzyskanie tytułu zawodowego magistra geografii (spec. geografia polityczna i studia regionalne) na podstawie pracy: Ewolucja struktur diecezjalnych Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich, przygotowanej w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza Kuleszy, recenzent pracy: prof. UŁ dr hab. Andrzej Rykała.
 • 2006: uzyskanie tytułu zawodowego licencjata geografii na podstawie pracy: Monografia geograficzna sołectw Szydłów i Szydłów Kolonia, przygotowanej w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ pod kierunkiem prof. UŁ dr hab. Andrzeja Rykały, recenzent pracy: prof. UŁ dr hab. Marek Barwiński.

STUDIA WYŻSZE I DOKTORANCKIE

 • 2007-2011: studia doktoranckie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.
 • 2006-2011: jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku historia realizowane w Instytucie Historii UŁ, wynik ogólny: bardzo dobry.
 • 2006-2007: uzupełniające studia magisterskie na kierunku geografia, specjalność: geografia polityczna i studia regionalne realizowana w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (zatwierdzony przez Dziekana WNG Indywidualny Program Studiów połączony ze skróceniem okresu studiów), wynik ogólny: bardzo dobry.
 • 2003-2006: studia licencjackie na kierunku geografia realizowane na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, kwalifikacja z pominięciem postępowania rekrutacyjnego na podstawie uprawnień nadanych przez MEN (laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, finalista XXVIII i XXIX Olimpiady Geograficznej), wynik ogólny: bardzo dobry, uzyskanie uprawnień pedagogicznych w zakresie nauczania przyrody w szkole podstawowej oraz geografii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

ROZWÓJ ZAWODOWY

 • od X 2013: stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych (do XI 2016 r. w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, w Zakładzie Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego), na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (pełny etat, umowa o pracę na czas nieokreślony)
 • X 2009 – IX 2013: stanowisko asystenta w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, w Zakładzie Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (pełny etat, umowa o pracę na czas nieokreślony)
 • X 2008 – IX 2009: wykładowca w Szkole Wyższej Wschód-Zachód im. H. Jóźwiaka w Łodzi (umowa-zlecenie)
 • XI 2008 – IX 2009: stanowisko asystenta w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, w Zakładzie Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (3/4 etatu, umowa o pracę na czas określony).
 • IX 2007 – VIII 2008: nauczyciel geografii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, realizacja stażu zakończona uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (1/2 etatu, umowa o pracę na czas określony).