dr Tomasz Figlus

Zespół Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31, pok. 402
90-140 Łódź
e-mail: tomasz.figlus@geo.uni.lodz.pl
konsultacje: do uzgodnienia przez e-mail

ORCID ID: 0000-0001-9892-8314
Profil ResearchGate
Profil na portalu Nauka Polska

Zainteresowania naukowe

  • geografia i historia osadnictwa, geografia historyczna wsi, geografia regionalna, geografia granic i pograniczy, urbanistyka i ruralistyka

Dydaktyka

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych
    • kierunek geografia (np. geografia polityczna, historia gospodarcza, geneza i morfologia miast i wsi polskich, geografia granic i pograniczy, geografia historyczna, dziedzictwo kulturowe Łodzi i regionu łódzkiego, rozwój przestrzenny i struktura morfogenetyczna Łodzi, urbanistyka miast pozaeuropejskich)
    • kierunek gospodarka przestrzenna (np. historia urbanistyki i architektury z elementami historii gospodarczej, zagospodarowanie przestrzeni miast polskich, zagospodarowanie przestrzeni miast europejskich)
  • Promotorstwo prac magisterskich w zakresie geografii historycznej, geografii osadnictwa oraz dziedzictwa kulturowego