Statut

Idź do wersji strony w języku angielskim

27.09.2019

 1. Nazwa
  Nazwa grupy to: ISUFPOLSKA - Polska Sieć Morfologii Urbanistycznej
  ISUFPOLAND - Polish Network of Urban Morphology
 2. Cele
    Celami grupy są:

  1. promowanie i rozwijanie badań nad morfologią osadnictwa (miejskiego i wiejskiego) i rozpowszechnianie wyników badań na arenie międzynarodowej i między dyscyplinami,
  2. ustanowienie i rozwój sieci badawczej w dziedzinie morfologii urbanistycznej poprzez organizację spotkań i konferencji, poprzez publikacje i przygotowywanie wspólnych wniosków o finansowanie krajowe i międzynarodowe,
  3. utrzymywanie relacji z International Seminar on Urban Form (ISUF) poprzez współpracę przy inicjatywach ISUF dotyczących badań, debaty i promocji morfologii urbanistycznej, jako sieć lokalna ISUF
  4. rozwijanie powiązań z innymi organizacjami zajmującymi się środowiskiem zbudowanym.
 3. Członkostwo
  Członkostwo w grupie jest otwarte dla indywidualnych badaczy i ustalane na podstawie deklaracji (Załącznik 1).
 4. Organizacja grupy
  1. Na czele grupy stoi Rada o następującym składzie:
   • przewodniczący,
   • wiceprzewodniczący,
   • członkowie Rady (nie więcej niż 5-ciu).
   Rada pełni trzyletnią kadencję.
   Rada powinna spotykać się minimum raz w roku.
   Rada wybierana jest przez członków grupy, a przewodniczący i jego zastępca przez Radę spośród jej członków.
   Pierwsza kadencja (2019-2021) przedstawia się następująco:
   • Anna Agata Kantarek - przewodniczący
   • Małgorzata Hanzl - zastępca przewodniczącego
   • Monika Adamska - Członek Rady
   • Tomasz Figlus - Członek Rady
   • Łukasz Musiaka - Członek Rady
   • Robert Szmytkie - Członek Rady
 5. Konstytucja
  Rada jest uprawniona do zmiany statutu na wniosek większości.