Skład osobowy

Go to the English version

Pierwsza kadencja (2019-2021) przedstawia się następująco:

 • Anna Agata Kantarek - przewodnicząca
 • Małgorzata Hanzl - wiceprzewodnicząca
 • Łukasz Musiaka - sekretarz
 • Monika Adamska - członek Rady
 • Tomasz Figlus - członek Rady
 • Robert Szmytkie - członek Rady

Anna Agata Kantarek

Prof. dr hab. inż. architekt, inżynier, SARP, MOIA, TUP, PAN, Architekt Twórca Statutu SARP. Profesor w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktury Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Do jej najważniejszych opublikowanych prac należą: Współczesna idea bloku urbanistycznego w strukturze miasta (na podstawie przypadków paryskich 1977-19970) 2004 w języku polskim, O orientacji w przestrzeni miejskiej, 2008 w języku polskim, 2013 w języku angielskim oraz Tkanka Urbanistyczna. Wybrane zagadnienia (Urban Tissue. Selected Issues) w 2019 roku (po polsku). Jako architekt była odpowiedzialna za projekty mieszkaniowe w Krakowie (Piastowska-Reymonta, Słomiana) i Mielcu (Smoczka, Ks. P. Skargi, Akacjowa, Jaworowa, Sienkiewicza-Drzewieckiego, Zygmuntowska). Sukcesy konkursowe to m.in. I nagroda za Wytyczne do Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa (2006). Zainteresowania badawcze obejmują: kompozycję urbanistyczną, morfologię i typologię formy miejskiej, przestrzeń i strukturę współczesnego miasta, mieszkalnictwo, blok miejski, krajobraz miejski, orientację w przestrzeni miejskiej, rewitalizację, modernistyczną i postmodernistyczną formę miejską. Jest przewodniczącą ISUFPolska (2019-2022), zasiadała w Radzie ISUF w latach 2015-2019 i prowadziła wspierany przez ISUF projekt dotyczący post-socjalistycznej formy miejskiej (Plot by Plot Urbanism). Jest kierownikiem Sekcji Morfologii Miejskiej w Zakładzie Urbanistyki i Architektury Akademii Nauk, Oddział w Krakowie oraz kierownikiem Sekcji Urbanistyki w Komitecie Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk.

Ważniejsze/ostatnie publikacje:

Małgorzata Hanzl

Dr hab. Małgorzata Hanzl uzyskała stopień doktora habilitowanego na Politechnice Warszawskiej. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, a także wykłada na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Rady Redakcyjnej Urban Morphology. Otrzymała stypendium Fulbrighta jako Visiting Researcher w SENSEable City Laboratory, MIT i aktywnie działała w International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) jako członek jego zarządu (2017-2020). Była członkiem komitetów naukowych kongresów ISOCARP, ISUF, ISUF Italy, eCAADe, RealCORP i ICCSA. Wykonywała recenzje dla kilku czasopism, w tym Urban Planning, Land Use and Planning, MDPI journal. Posiada bogate doświadczenie jako praktyk i konsultant w dziedzinie urbanistyki. Członek Polskiej Izby Urbanistów 2005 - 2019 (likwidacja Izby), nr członkowski WA-360.

Ważniejsze/ostatnie publikacje:

 • Hanzl, M., Fernandez Maldonado, A.M., 2021, Editorial to the Special Issue on planning resilient cities and regions. Cities, 114, 103190. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103190
 • Hanzl, M., Geerse, A., Guschl, L., Dewan, R., 2021, 'Urban metabolism and land use optimization: In quest for modus operandi for urban resilience', in Understanding Disaster Risk. Elsevier, pp. 109-130. doi: 10.1016/B978-0-12-819047-0.00007-X.
 • Hanzl, M., & Osmond, P. (2020). Urban form and climate change planning: on the normative framework for urban design. Urban Morphology, 24(2), 232-235.
 • Hanzl, M., Misiak, J. and Grela, K., 2020, Ocena jakości życia na osiedlach mieszkaniowych w Łodzi, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics).
 • Hanzl, M., 2020, "Urban forms and green infrastructure - the implications for public health during the COVID-19 pandemic", Cities & Health, pp. 1-5. doi: 10.1080/23748834.2020.1791441.Hanzl,
 • M. 2017, Analiza morfologiczna struktur miejskich - podejście kulturowe. Studia przypadków społeczności żydowskich w Łodzi i województwach mazowieckich. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź University of Technology Press, Łódź 2017
 • Hanzl, M., 2007, 'Information technology as a tool for public participation in urban planning: a review of experiments and potentials', Design Studies, vol. 28, no. 3, pp. 289-307.

Łukasz Musiaka 

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący (2017) i wiceprzewodniczący (2021) Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, współzałożyciel i sekretarz ISUF Polska. W swojej pracy naukowej łączy geografię miast, geografię turyzmu, geografię historyczną i dziedzictwa kulturowego, w szczególności w zakresie architektury architectura militaris i morfologii miast. Koncentruje się na morfogenezie i układzie przestrzennym miast średniowiecznych oraz społeczno-przestrzenno-ekonomicznej roli dziedzictwa kulturowego. W ostatnich latach koncentruje się także na morfologii, przemianach przestrzennych, odbudowie i rewitalizacji miast w Europie Środkowo-Wschodniej oraz innych miast zniszczonych w wyniku wojen i konfliktów zbrojnych. Członek ISUF od 2016 r.

Ważniejsze prace naukowe:

 • Musiaka Ł., Sudra P., Spórna T., 2021, Spatial Chaos as a Result of War Damage and Post-War Transformations. Example of the Small Town of Węgorzewo , Land 10 (541): 1-34 DOI: 10.3390/land10050541
 • Musiaka Ł., Figlus T., Szmytkie R., 2021, Models of morphological transformations of centres of the largest Polish cities after World War II, European Planning Studies, 29 (3): 511-535 DOI:10.1080/09654313.2020.1744529 
 • Figlus T., Musiaka Ł., 2020, Analysis of morfological changes of rural settlement patterns after World War II in the metropolitan area of Łódź using a graph theory based methodEnvironmental & Socio-economic Studies, 8 (4): 57-72 DOI: 10.2478/environ-2020-0023
 • Musiaka Ł., 2019, Przemiany przestrzenne wybranych miast mazurskich w latach 1945-1989, w świetle badań jakościowych mieszkańców/Spatial transformations of selected Mazurian cities in the years 1945-1989, in light of qualitative research of their inhabitants, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego/Dissertations of Cultural Landscape Commission No. 42 (2), 125-146 DOI 10.30450/201919 
 • Musiaka Ł., 2018, Małe miasto – duże wyzwania. Percepcja Lokalnego Programu Rewitalizacji na przykładzie Nowego Stawu w województwie pomorskim, Studia Miejskie, tom 32, s. 69-83, DOI: 10.25167/sm2018.032.05 
 • Musiaka Ł., 2018, Małe miasto – duże wyzwania. Percepcja Lokalnego Programu Rewitalizacji na przykładzie Nowego Stawu w województwie pomorskim, Studia Miejskie, tom 32, s. 69-83, DOI: 10.25167/sm2018.032.05
 • Musiaka Ł., 2017, The Impact of the Teutonic Knights’ Medieval Cultural Heritage on Small Towns in Poland, p. 218-249, [in:] Sanetra-Szeliga J., Jagodzińska K. (eds.), The power of heritage, Kraków
 • Musiaka Ł., 2017, Przemiany morfologiczne małego miasta na przykładzie Nowego Stawu, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, tom 6, s. 71-105. 
 • Musiaka Ł., 2013, Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur (The tourist function of medieval castles and its influence on the towns of Pomerania, Warmia and Mazury)

Monika Adamska

Doktor habilitowany inżynier architekt, profesor uczelni, kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, profesor uczelni. Stopnie naukowe: doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka uzyskane na Politechnice Wrocławskiej. Stypendystka Instytutu Herdera w Marburgu (2015, 2016) oraz Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kultury w Berlinie (2017), uczestniczka staży dydaktyczno-naukowych w ośrodkach akademickich Norwegii (Oslo School of Architecture and Design), Wielkiej Brytanii (Reading University) i Włoch (Pavia University). W swojej pracy naukowej koncentruje się wokół historii architektury i urbanistyki Śląska oraz historycznych miast i wsi regionu. Obszary badań to w szczególności: przekształcenia historycznych struktur przestrzennych, przestrzeń publiczna i place rynkowe, dziedzictwo kulturowe (waloryzacja, ochrona, promocja), zagadnienie tożsamości miejsca, miasta podzielone granicą państwową. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektonicznego oraz planowania przestrzennego, jako autorka i współautorka.

Ważniejsze publikacje:

 • Adamska M.E., 2019, Transformacje rynków średniowiecznych miast Śląska Opolskiego od XVIII wieku do czasów współczesnych. Przerwane tradycje, zachowane dziedzictwo, nowe narracje, Studia i Monografie z. 509, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-66033-41-2.
 • Adamska M.E., 2019, New chances for old towns. 21st century revitalization in historic centres of Silesia, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, IOP Publishing, 1–10, doi:10.1088/1757-899X/471/9/092052.
 • Adamska M.E., 2017, Rola wartości dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego w lokalnym rozwoju terytorialnym wsi Pokój/The role of cultural heritage and natural environment in the local territorial development of the village of Pokój, [in:] New ideas in planning for territorial development Vol. IV The cultural heritage and environmental values in spatial planning. Case study, E. Węcławowicz-Bilska (Ed), Monograph 548. Series Architecture, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology, Cracow 2017, ISSN 0860-097X, 93–118.
 • Adamska M.E., 2016, The Frederician colonisation of Silesia (1740-1805). Rules, migration experience and contemporary results, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Band 24, 2016 Migration, De Gruyter Oldenbourg, ISBN 978-3-11-047672-9, ISSN 1865-5696, 67–93.
 • Adamska M.E., 2016, A house in the frontage. The continuity and transitoriness of Silesian market squares’ development [in:] Defining the architectural space. Games and play of architecture, T. Kozłowski (Ed), Monograph 532. Series Architecture, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology, Cracow 2016, ISSN 0860-097X, 7–17.
 • Adamska M.E., 2016, Odrzańskie wyspy Opola. Bolko i Pasieka. Historia, rozwój przestrzenny i walory krajobrazu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 33, 137–153.
 • Adamska M.E., 2015, Średniowieczne rynki atrakcyjną i indywidualną przestrzenią publiczną miast Śląska Opolskiego/Medieval market squares as individual and attractive public space of small-sized towns in Opole voivodeship, „Przestrzeń i Forma” 23/2, 279–294.

Tomasz Figlus

Tomasz Figlus jest absolwentem geografii i historii. Od 2013 r. jest adiunktem na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2018-2019 odbył staż naukowy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, od 2019 r. jest sekretarzem, a od 2021 r. przewodniczącym Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jest sekretarzem i redaktorem czasopisma naukowego Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Jest współzałożycielem ISUF Polska. Jego dorobek naukowy, obejmujący kilkadziesiąt publikacji i referatów konferencyjnych, dotyczy głównie problematyki struktur przestrzennych osadnictwa i dziedzictwa kulturowego w ujęciu geograficzno-historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem genezy i przemian wiejskich wzorców osadniczych.

Ważniejsze/ostatnie publikacje:

 • Musiaka Ł., Figlus T., Szmytkie R. 2021, Models of morphological transformations of centres of the largest Polish cities after World War II, “European Planning Studies”, 29 (3): 511-535
 • Figlus T., Musiaka Ł., 2020, Analysis of morphological changes of rural settlement patterns after World War II in the metropolitan area of Łódź using a graph theory based method, “Environmental & Socio-economic Studies”, 8 (4): 57-72.
 • Figlus T., 2020, Process of incorporation and morphological transformations of rural settlement patterns in the context of urban development. The case study of Łódź, “Quaestiones Geographicae”, 39 (2): 75–95.
 • Figlus T., 2020, Transformacja morfologiczna wsi włączonych do miasta po II wojnie światowej na przykładzie Łodzi, „Wieś i Rolnictwo”, 187 (2): 99-130.
 • Figlus T., 2019, Przemiany struktur przestrzennych osadnictwa wiejskiego w Polsce, [w:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi, t. 2, Wyd. Scholar, Warszawa, p. 709-739.
 • Figlus T., 2018, The Past and Present of Historical Morphology of Rural and Urban Forms in Poland, “Studia Geohistorica”, 6: 149-168.
 • Figlus T., 2018, Wybrane aspekty teoretyczne identyfikacji i waloryzacji układów ruralistycznych w Polsce, „Studia Obszarów Wiejskich”, 49: 75-92
 • Figlus T. (ed.), 2018, Współczesne badania geograficzne krajobrazu kulturowego, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 7, pp. 306.
 • Figlus T. (ed.), 2017, Geneza i rozwój struktur przestrzennych osadnictwa, 6, pp. 347.
 • Figlus T., 2016, Typy morfogenetyczne wsi w środkowej Polsce, “Studia Geohistorica”, 4, 90-112.

Robert Szmytkie:

Dr hab. Robert Szmytkie jest geografem, kierownikiem Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej na Uniwersytecie Wrocławskim, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w ramach którego uczestniczy w pracach Komisji Geografii Ludności i Osadnictwa oraz członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego ‘Space – Society – Economy’. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji naukowych oraz kilkadziesiąt wystąpień na konferencjach naukowych. W swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach z zakresu: geografii miast, w tym morfologii miast, geografii obszarów wiejskich, geografii ludności i geografii historycznej.

Wybrane publikacje:

 • Musiaka Ł., Figlus T., Szmytkie R., 2021, Models of morphological transformations of centres of the largest Polish cities after World War II, European Planning Studies, 29(3), 511–535.
 • Szmytkie R., 2021, The Cyclical Nature of the Territorial Development of Large Cities: A Case Study of Wrocław (Poland), Journal of Urban History, 47(4), 771–793.
 • Szmytkie R., 2021, Suburbanisation process within and outside the city. Development of intra-urban suburbs in Wrocław, Poland, Moravian Geographical Reports, 29(2), 149–165.
 • Sikorski D., Latocha A., Szmytkie R., Miodońska P., Kajdanek K., Tomczak P., 2020, Functional changes in peripheral mountainous areas in east central Europe between 2004 and 2016 as an aspect of rural revival? Kłodzko County case study, Applied Geography, 122.
 • Brezdeń P., Szmytkie R., 2019, Current changes in the location of industry in the suburban zone of a post-socialist city. Case study of Wrocław (Poland), Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 110(2), 102–122.
 • Szmytkie R., Krzysztofik R., 2019, The processes of incorporation and secession of urban and suburban municipalities: The case of Poland, Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 73(2), 110–127.
 • Krzysztofik R., Dymitrow M., Szmytkie R., Kantor-Pietraga I., Pełka-Gościniak J., Spórna T., 2015, Environmental hazards and urban abandonment: Case studies and typological issues, Geografiska Annaler: Series B. Human Geography, 97(4), 291–308.
 • Szmytkie R., 2014, Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 35, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Krzysztofik R., Szmytkie R., 2011, Studia nad procesami i strukturami osadniczymi sieci miast Polski Południowej, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 68, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
 • Szmytkie R., 2009, Miasta-zlepieńce na Śląsku Dolnym i Opolskim, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 6, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.