Region i Regionalism

Seria wydawnicza Region and Regionalism poświęcona jest szeroko pojętej problematyce badawczej geografii politycznej, dyscyplinie, która na gruncie polskim przeżywa okres restytucji tej nauki po kilkudziesięciu latach niebytu spowodowanego uwarunkowaniami politycznymi. Jest to najstarsze w tej dyscyplinie periodyczne wydawnictwo w Polsce (a nawet w całym systemie post-socjalistycznym), przez pierwsze trzy lata ukazywania się wręcz jedyne. Pierwsze dwa tomy poświęcone były problematyce regionu i nauki o nim (region jako narzędzie badawcze ale zarazem jako obiekt badań a nawet ich cel – regionalizacja). Omawiano kwestie regionu geograficznego, historycznego i politycznego. Tytuł pierwszych dwóch tomów (Region and Regionalism) zachowano już dla całej serii, której tematyka nie zamyka się jednak w zawężającym tytule serii. Kolejne tomy dotyczyły bowiem kwestii granic, pograniczy i współpracy transgranicznej, wielokulturowych miast i regionów, roli pograniczy w życiu społeczno-ekonomicznym państw, polityki regionalnej a także mniejszości narodowych, kulturowych, językowych i religijnych w strefach pograniczy. W dalszych tomach serii rozważano problematyką roli pograniczy w jednoczącej się Europie a najbliższe poświęcone będą roli regionów w procesie integracji europejskiej.

Seria wydawnicza Region and Regionalism, choć koncentruje się na geograficznym podejściu do badanych zagadnień, nie zamyka się na inne nauki, publikując także opracowania badawcze wykonane przez socjologów, historyków, politologów, ekonomistów, etnografów i etnologów, ma zatem charakter w pełni interdyscyplinarny. Nie ogranicza się także przestrzenie do żadnego konkretnego regionu, choć bez wątpienia preferowane są opracowania dotyczące Europy, w szczególności jej części Środkowo-Wschodniej w tym Polski.

Numer 13 jest ostatnim numerem serii Region i Regionalism. Począwszy od 2018 roku będzie się ona ukazywać w ramach czasopisma "Studia z Geografii Politycznej i Historycznej".

Region and Regionalism

Wydawcy: Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego,
Państwowy Instytut Naukowy “Instytut Śląski” w Opolu,
Towarzystwo Instytutu Śląskiego w Opolu
Redaktorzy serii: Marek KOTER, Krystian HEFFNER, Marek SOBCZYŃSKI, Marek BARWIŃSKI, Andrzej RYKAŁA
Sekretarz redakcji: Anna ARASZKIEWICZ
Opracowanie kartograficzne: Anna WOSIAK
Projekt okładek: Marek JASTRZĘBSKI

Adres Redakcji: Redakcja Region and Regionalism,
Collegium Geographicum, ul. S. Kopcińskiego 31,
90-142 ŁÓDŹ, tel. 0 42 635 45 79; fax. 0 42 635 45 92;
e-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl

No 1/1994 No 2/1995 No 3/1998 No 4/1999 No 5/2001
No 6 vol.1/2003 No 6 vol.2/2003 No 7 vol.1/2005 No 7 vol.2/2005 No 8 vol.1/2007
No 8 vol.2/2007 No 9 vol.1/2009 No 9 vol.2/2009 No 10 vol.1/2011 No 10 vol.2/2011
No 11 vol.1/2013 No 11 vol.2/2013 No 12 vol.1/2015 No 12 vol.2/2015 No 13 vol.1/2017
       
No 13 vol.2/2017