Profil i przygotowanie zawodowe absolwenta specjalizacji Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne

Nadrzędną ideą powołania specjalizacji jest wykształcenie geografa-humanisty, zdolnego do widzenia problemów społeczno-gospodarczych w ich wymiarze lokalnym i regionalnym oraz uwarunkowaniach przestrzennych, polityczno-historycznych i przyrodniczych. Nasz absolwent, dzięki tym zdolnościom, powinien być Człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych, które znakomicie ułatwią mu pogłębianie nabytej wiedzy zawodowej oraz przyswojenie nowych lub innych jej treści.

Wszechstronny rozwój zainteresowań absolwentów, z równoczesnym ich ukierunkowaniem zawodowym, umożliwi im podjęcie pracy, z jednej strony w urzędach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, instytucjach zajmujących się regionalną i lokalną polityką społeczną oraz gospodarczą w kraju i na poziomie międzynarodowym, w instytucjach planowania przestrzennego i centrach studiów strategicznych, oraz partiach i stronnictwach politycznych, z drugiej natomiast pozwoli im być geografami-regionalistami, przygotowanymi do prowadzenia zajęć szkolnych z zakresu geografii i „wiedzy o regionie".