Rozwój naukowy

 • 1971 - matura w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Krakowie;
 • 1971-1972 - studia geograficzne w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego;
 • 1972-1976 - studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizacja z geografii osadnictwa w Zakładzie Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa;
 • 1976 - magisterium w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, tytuł pracy Użytkowanie ziemi w południowej części XIX dzielnicy katastralnej Krakowa - Grzegórzkach - promotor prof. zw. dr hab. Karol Bromek;
 • 1976-1979 - młodszy bibliotekarz w Dziale Informacji Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego (dziś Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego) w Łodzi;
 • 1977-1980 - słuchacz Podyplomowego Studium Doktoranckiego dla Pracujących przy Instytucie Geografii Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 1979-1982 - asystent w Zakładzie Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Instytutu Geografii Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 1981-1998 - stała współpraca autorska z czasopismem naukowym dla nauczycieli “Geografia w szkole”, ogółem 19 artykułów zamieszczonych w tym czasopiśmie;
 • 1982-1986 - starszy asystent w Zakładzie Geografii Politycznej i Ekonomicznej Regionalnej Instytutu Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 1985-1986 - słuchacz Podyplomowego Studium Języka Rosyjskiego w Uniwersytecie Łódzkim;
 • 1986 - doktorat w zakresie geografii politycznej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, temat pracy Trwałość dawnych granic politycznych Polski w krajobrazie kulturowym kraju (w świetle badań morfologicznych i użytkowania ziemi), promotor: prof. zw. dr hab. Marek Koter (UŁ), recenzenci: prof. zw. dr hab. Adam Jelonek (UJ), prof. zw. dr hab. Andrzej Piskozub (UG);
 • 1986-1998 - adiunkt w Zakładzie Geografii Politycznej i Ekonomicznej Regionalnej UŁ (później Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych);
 • 1987 - słuchacz Studium Informatycznego w Politechnice Łódzkiej;
 • 1988-1990 - udział w pracach zespołu badawczego w ramach R.P.B.P. 03.05.04 Polska lokalna;
 • od 1988 - współorganizator (od 1996 sekretarz naukowy, od 2006 kierownik naukowy) pierwszych w krajach socjalistycznych międzynarodowych konferencji w zakresie geografii politycznej, znanych w świecie pod nazwą konferencji ‘łódzkich’ (1988 Łódź - Wieluń; 1990 Białowieża; 1992 Księże Młyny; 1994 Szczedrzyk i Ostrava/Czechy; 1996 Wisła i Jablunkov/Czechy; 1998 Krynica Morska; 2000 Bogatynia i Görlitz/Niemcy; 2002 Krynica i Bardejov/Słowacja; 2004 Wigry i Vištitis/Litwa; 2006 Łódź; 2008 Świnoujście i Kap Arkona/Niemcy; 2010 Głubczyce i Opava/Czechy; 2012 Chełm i Łuck/Ukraina; 2014 Łopuszna i Spiš/Słowacja; 2016 Złotniki Lubańskie i Bautzen/Niemcy; 2018 Skorzęcin; 2020 Kostrzyn nad Odrą i Frankfurt an der Oder/Niemcy.
 • 1990-1991 - słuchacz Studium Języka Angielskiego Cambridge First Certificate w Instytucie British Council w Łodzi;
 • 1993 - współorganizator Kongresu Stowarzyszenia Europejskich Szkół Planowania (AESOP) w Łodzi;
 • 1993 - organizator pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji geografii politycznej państw post-komunistycznych w Soczewce na temat Geopolitical and social problems of the former socialistic countries;
 • 1994 - kierownik naukowy wyprawy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na Ukrainę Zakarpacką;
 • od 1994 - sekretarz naukowy (od 2001 współredaktor, od 2016 członek Rady Redakcyjnej) międzynarodowego czasopisma naukowego "European Spatial Research and Policy", wydawanego wspólnie przez Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Groningen (Holandia), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), Federalne Biuro Budownictwa i Planowania Regionalnego w Bonn (Niemcy) oraz Państwowy Uniwersytet I. Dżawachiszwili w Tbilisi (Gruzja), a przejściowo także przez Uniwersytet Anglii Zachodniej w Bristolu (Wielka Brytania) i Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy);
 • 1995-1997 - współuczestnik projektu realizowanego przez Zakład Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ w ramach programu TEMPUS, dotyczącego kształcenia polskich działaczy politycznych, gospodarczych i samorządowych w zakresie zarządzania środowiskiem w państwach UE. Organizacja pracowni komputerowego wspomagania geografii i metod GIS;
 • 1996 - współkierownik zespołu badawczego opracowującego zagadnienie Delimitacji obszaru potencjalnego województwa łódzkiego;
 • 1997 - organizator seminarium naukowego w ramach programu TEMPUS w Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (Niemcy) w zakresie funkcjonowania samorządu miejskiego i jego wpływu na kształtowanie przestrzeni miasta;
 • 1998-2001 - starszy wykładowca w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ;
 • 1999-2000 - główny specjalista w Biurze Rozwoju Regionalnego w Łodzi Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (RCSS). Współredaktor “Studiów Regionalnych RCSS” (nr 25, 27);
 • 1999 - organizator, pod auspicjami Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, sesji naukowej W 80 rocznicę utworzenia województwa łódzkiego, redaktor książki zawierającej dorobek naukowy sesji;
 • 2000-2010 - członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej “Afryka, Azja, Ameryka Łacińska”, wydawanej przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2001 - główny specjalista w Biurze Rozwoju Regionalnego w Łodzi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa;
 • 2001 - kolokwium habilitacyjne (24 kwietnia) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, w oparciu o opublikowaną w 2000 r. rozprawę Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi (recenzent wydawniczy: prof. zw. dr hab. Stanisław Ciok, Uniwersytet Wrocławski), recenzenci przewodu habilitacyjnego: prof. zw. dr hab. Marek Koter (UŁ), prof. zw. dr hab. Marcin Rościszewski (IGiPZ PAN Warszawa), prof. nadzw. dr hab. Stefan Kałuski (UW). Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie geografii, specjalizacja geografia polityczna;
 • 2001-2004 - adiunkt (dr hab.) w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ;
 • 2001-2002 - wykładowca geografii politycznej w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;
 • 2001-2003 - główny specjalista w Departamencie Kontraktów Wojewódzkich i Programów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki;
 • od 2001-2012 - członek Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (od 2010 Komisja Jakości Kształcenia);
 • 2001-2011 - członek Rady Redakcyjnej “Biuletynu Szadkowskiego”, wydawanego przez Urząd Miasta i Gminy w Szadku;
 • 2002 - członek Komitetu Naukowego II Międzynarodowej Konferencji z Geografii Politycznej na temat Eastern and Central Europe: past, present and perspectives, organizowanej przez Uniwersytet w Oradei (Rumunia);
 • 2002-2008 - członek Uczelnianej Komisji Wyborczej na UŁ;
 • 2002-2006 - Przewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
 • 2002-2007 - członek Komisji Egzaminacyjnej Rady Wydziału w doktorskim egzaminie przedmiotowym z geografii;
 • 2002 - promotor pracy doktorskiej dr Marka Barwińskiego, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, recenzenci: prof. zw. dr hab. Marek Koter (UŁ), prof. zw. dr hab. Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa) obronionej przed Radą Wydziału Nauk Geograficznych UŁ;
 • 2002-2016 - kierownik Zakładu Geografii Politycznej w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych;
 • od 2003 - kierownik programowy realizowanej na Wydziale Nauk Geograficznych specjalizacji - geografia polityczna i studia regionalne (od 2009 - geografia polityczna, historyczna i studia regionalne);
 • 2003 - główny specjalista w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Łodzi Departamentu Kontraktów Wojewódzkich i Programów Pomocowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej;
 • od 2003 - członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” wydawanego przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ;
 • od 2003 - członek Komisji Konkursu Prac Magisterskich Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
 • 2003 - członek Komitetu Naukowego III Polsko-Rumuńskiego Międzynarodowego Seminarium z Geografii Politycznej w Gdyni, organizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego;
 • 2003-2017 - współredaktor seryjnego wydawnictwa naukowego “Region and Regionalism”, wydawanego przez Katedrę Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ oraz Instytut Śląski w Opolu;
 • 2003 - członek Komitetu Programowego International Conference Globalisation and its geopolitical, cultural, economic and ecological context, Ostrava, organizowanej przez Uniwersytet w Ostrawie (Czechy);
 • 2003-2004 - kierownik zespołu badawczego opracowującego zagadnienie Przemiany funkcji metropolitalnych Łodzi w okresie transformacji ustrojowej;
 • 2004-2009 - profesor nadzwyczajny w Zakładzie Geografii Politycznej Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ;
 • 2004-2014 - członek rzeczywisty Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej
 • 2005-2012 - dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ;
 • 2005-2008 - pełnomocnik Dziekana WNG UŁ ds. punktacji ECTS na kierunku studiów geograficznych;
 • 2005-2013 - profesor w Katedrze Geografii, Turystyki i Ochrony Środowiska na Wydziale Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi;
 • 2006-2016 - zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w kadencji 2016-2020 członek Zarządu Głównego PTG;
 • od 2007 - członek Rady Programowej Studium Doktoranckiego z Geografii Politycznej i Kulturowej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Ostrawie (Czechy);
 • 2007-2012 i od 2014 - kierownik Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych (od 2016 Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych) na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ;
 • 2007-2013 - kierownik Centrum Studiów Azjatyckich Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi;
 • 2007 -uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (30 października)popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia, recenzenci dorobku naukowego: prof. zw. dr hab. Stanisław Liszewski (UŁ), prof. zw. dr hab. Jan Łoboda (UWr.), prof. zw. dr hab. Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa), prof. zw. dr hab.Krystian Heffner (UE Katowice). Monografia profesorska Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne (2006), recenzenci wydawniczy: prof. nadzw. dr hab. Stefan Kałuski (UW), prof. zw. dr hab. Marek Koter (UŁ);
 • 2008 - postanowienie Prezydenta RP (z dn. 30 czerwca, “Monitor Polski”, nr 53, poz. 472) o nadaniu tytułu naukowego profesora;
 • 2008-2012 - członek senackiej Uczelnianej Komisji Oceniającej UŁ;
 • 2008-2012 - członek Rady Programowej Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ;
 • od 2009 - profesor zwyczajny w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ;
 • 2009-2012 - członek Rady Naukowej Instytutu Geopolityki w Częstochowie;
 • 2009 - członek Rady Naukowej i Kierowniczej 4th International Conference on Globalisation beyond globalisation, Uniwersytet w Ostrawie (Czechy);
 • 2010 - członek Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej 20 lat przemian społeczno-gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej - próba bilansu, organizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, IGiPZ PAN Warszawa i Komisję Geografii Komunikacji PTG, Polańczyk;
 • 2010 - członek Rady Naukowej International Conference on (Re)Integration and development issues in multicultural and border regions 22-24 09. 2011 w Portoroż (Słowenia), organizowanej przez Komisję Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej i Uniwersytet Primorska w Koprze;
 • 2012-2013 - kierownik Katedry Geografii, Turystyki i Ochrony Środowiska WSSM w Łodzi;
 • 2012-2014 - przedstawiciel WNG w Radzie Bibliotecznej UŁ;
 • od 2012 - redaktor tematyczny (geografia polityczna) czasopisma Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, wydawanego przez Katedrę Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ;
 • od 2012 - członek Rady Redakcyjnej czasopisma Annales Geographicae. Geografijos Metraštis. The Geographical Yearbook wydawanego przez Katedrę Geografii Instytutu Socjologii Litewskiego Centrum Studiów Społecznych w Wilnie;
 • 2012-2013 - kierownik grantu NCN Struktura etniczno-religijna ludności współczesnej Polski;
 • 2013 - członek Rady Programowej - Air travel in transition. Conference on the 10th anniversary of low cost carriers appearance in Central Europe. Kraków, 20-21 09. 2013;
 • od 2013 - członek stałego zespołu recenzentów grantów naukowych Słoweńskiej Agencji Badań Naukowych (ARSS) w Lublanie;
 • 2013 - promotor pracy doktorskiej mgr Łukasza Twardowskiego, Rola przepraw przez Wisłę w kształtowaniu spójności terytorialnej województw nadwiślańskich dr Łukasz Twardowski (recenzenci dr hab. Tomasz Komornicki, prof. PAN, dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ), obronionej przed Radą Wydziału Nauk Geograficznych UŁ;
 • od 2014 - przewodniczący Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG;
 • 2014-2016 - członek pracowniczej komisji oceniającej WNG;
 • 2014 - promotor pracy doktorskiej mgr Katarzyny Leśniewskiej, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie i Łotwie po 1990 roku (promotor pomocniczy dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ, recenzenci prof. dr hab. Piotr Eberhardt, prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) obronionej przed Radą Wydziału Nauk Geograficznych UŁ;
 • od 2014 - członek honorowy Stowarzyszenia Absolwentów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Krakowie „Ósemka”;
 • 2015-2020 – członek Międzynarodowej Rady Programowej Studiów Doktoranckich z Geopolityki i Geoekonomii na Uniwersytecie im. Niccolo Cusano w Rzymie (Włochy);
 • 2015 – członek Komitetu Naukowego 56 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie;
 • 2015-2018 – członek Komitetu Organizacyjnego International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018;
 • od 2016 – członek Kapituły Nagrody im. L. Starszewicza za najlepszy artykuł z geografii społeczno-ekonomicznej opublikowany w Polsce;
 • 2017 (30 września) przejście na emeryturę, od 2 pażdziernika ponowne zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku;
 • 2018 (27 stycznia) – odznaczenie Medalem Jubileuszowym 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego za długoletnią działalność we władzach Towarzystwa;
 • 2018 – redaktor książki Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności, Łódź, T. 1-3;
 • 2019 - promotor pracy doktorskiej mgr Anny Kruś, Zmiany funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po 1918 r. na obszarze współczesnego województwa łódzkiego, w świetle uwarunkowań geograficzno-politycznych, promotor pomocniczy dr Tomasz Figlus, recenzenci prof. dr hab. Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa), dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu);
 • od 2019 - członek-korespondent Komisji Geografii Zarządzania Międzynarodowej Unii Geograficznej;
 • od 2019 - członek-założyciel ISUF Polska (International Seminar on Urban Forms);
 • 2020 - odznaczony Medalem Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
 • od 2020 - członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN;
 • 2020 (6 listopada), wybór na II zastępcę członka Kapituły Medalu im. Wincentego Pola.