Rozwój naukowy i kwalifikacje

Rozwój naukowy i kwalifikacje:

 • 1988 – udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej;
 • 1989 – matura w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie;
 • 1989-1995 – studia geograficzne na Uniwersytecie Łódzkim – specjalizacja w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych;
 • 1995 – magisterium w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na Uniwersytecie Łódzkim, tytuł pracy Łemkowie i Łemkowszczyzna;
 • 1995-1996 – studia w Stacjonarnym Studium Doktoranckim Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 1996 – staż naukowy w Universite Paris VIII, Institut Français d’Urbanisme, tematyka – Urban sociology;
 • 1996 – udział w pracach zespołu badawczego opracowującego problem Delimitacji obszaru potencjalnego województwa łódzkiego;
 • od 1996 – stanowisko asystenta w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 1998 – staż naukowy w Hogeschool Rotterdam & Omstreken, Holandia, tematyka – Political geography;
 • 2002 – doktorat w zakresie geografii politycznej na Uniwersytecie Łódzkim, temat pracy Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, promotor: dr hab. Marek Sobczyński, recenzenci: prof. dr hab. Marek Koter (UŁ), prof. dr hab. Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN),
 • od 2002 – stanowisko adiunkta w nowopowstałym Zakładzie Geografii Politycznej pod kierownictwem dr hab. Marka Sobczyńskiego, w ramach Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ;
 • od 2005 – członkostwo w Komitecie Głównym Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej;
 • 2007-2012 – przewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
 • od 2010 – członek korespondent Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej (Political Geography Commission International Geographical Union);
 • 2012-2016 – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
 • od 2012 – członek Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej;
 • 2013 – kolokwium habilitacyjne na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, w oparciu o rozprawę Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku (recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Marek Koter), recenzenci przewodu habilitacyjnego: prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (UŁ), prof. dr hab. Andrzej Lisowski (UW), dr hab. Roman Matykowski, prof. UAM, dr hab. Jan Wendt, prof. UG. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • od 2014 – członek-założyciel Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG;
 • od 2014 – członek polsko-ukraińskiej Komisji Ekspertów ds. doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii;
 • 2014 – promotor pomocniczy pracy doktorskiej dr Katarzyny Leśniewskiej, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku (promotor prof. dr hab. Marek Sobczyński, recenzenci prof. dr hab. Piotr Eberhardt, prof. dr hab. Krystian Heffner), obronionej przed RW Nauk Geograficznych UŁ;
 • od 2014 – stanowisko profesora Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych (od października 2016 r. Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych);
 • od 2014 – zastępca redaktora czasopisma Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica;
 • 2016-2020 oraz 2020-2024 – prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ ds. studenckich i ekonomicznych.
 • od 2020 - członek Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk