Publikacje naukowe, ekspertyzy

Książki:

 1. Barwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Barwiński M. (red.), 2010, Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, tom 2, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź.
 3. Sobczyński M., Barwiński M. (red.), 2013, The Eastern Dimension of the United Europe, Region and Regionalism, no 11, vol. 1., Łódź.
 4. Barwiński M., 2013, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Barwiński M. (red.), 2015, Geografia historyczna i polityczna w badaniach Marka Kotera. Wybór prac, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Sobczyński M., Barwiński M. (red.), 2017, Borderlands of Nations, Nations of Borderlands, Region and Regionalism, no. 13, vol. 1, Łódź-Opole.
 7. Konopska B., Barwiński M., 2021. Kształtowanie granic Polski po I wojnie światowej. Metodyczne problemy badań źródeł kartograficznych i tekstowych, wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa.

Artykuły:

 1. Barwiński M., 1998, Political Conditions of Transborder Contacts of Lemkos Living on Both Sides of the Carpathian Mountains, [w:] Koter M., Heffner K. (red.), Borderlands or Transborder Regions – Geographical, Social and Political Problems, Region and Regionalism, no. 3, Opole-Łódź, s. 233-240.
 2. Barwiński M., 1998, Tożsamość etniczna, kulturowa i religijna Łemków, Kwartalnik Geograficzny, nr 4/98, s. 5-10.
 3. Barwiński M., Rochmińska A., 1999, Zasięg przestrzenny potencjalnego województwa łódzkiego na terenie pogranicza obecnych województw piotrkowskiego i radomskiego, [w:] Koter M., Liszewski S., Suliborski A. (red.), Zasięg regionu łódzkiego w świetle badań społecznych preferencji przynależności administracyjnej i powiązań społeczno-gospodarczych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 1, s. 117-129.
 4. Barwiński M., 1999, Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na obszarze Łemkowszczyzny – uwarunkowania i konsekwencje, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 2, s. 53-69.
 5. Barwiński M., 1999, Borderland in the Geographical Context, [w:] Pavliček J., Šindler P., Feber J. (red.), Hranice a pohranici jako filozoficky, sociokulturni, politicky, historicky a geograficky fenomen, Ostrawa, s. 18-22.
 6. Barwiński M., 2001, The Ethnic Identity and Religious Structure of Lemkos within the „Lemkos’lands”, [w:] Antonisch M., Kolossov V., Pagnini P. (red.), Europe Between Political Geography and Geopolitics, Memorie Della Societa Geografica Italiana, vol. LXIII, Rzym, s. 629-638.
 7. Barwiński M., 2001, Contemporary National and Religious Diversification of Inhabitants of the Polish-Belorussian Borderland – the Case of the Hajnówka District,, [w:]Koter M., Heffner K. (red.), Changing Role of Border Areas and Regional Policies, Region and Regionalism, no.5Opole-Łódź, s. 180-184.
 8. Barwiński M., 2001, Stereotypy narodowościowo-religijne na Podlasiu, [w:]Lesiuk W., Trzcielińska-Polus A. (red.), Colloquium Opole 2000 – Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach między Polakami, Niemcami i Czechami, Opole, s. 192-199.
 9. Barwiński M., 2001,Reasons and Consequences of Depopulation in Lower Beskid (the Carpathian Mountains) in the Years 1944-1947, [w:] Wendt J., Ilies A. (red.), Chosen Problems of Political Geography in Central Europe, Gdańsk, s. 27-32.
 10. Barwiński M., 2001, „Tolerant Borderland” – Relations Between Multiethnic Rural Communities of Podlasie,, [w:] Ilies A., Bodocan V. (red.), Minorities in Central and Eastern Europe, Revista Romana de Geografie Politica, nr 2, s. 63-72.
 11. Barwiński M., 2002, Pogranicze w ujęciu geograficzno-socjologicznym – zarys problematyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 4, s. 11-23.
 12. Barwiński M., 2002, Wpływ zmian politycznych na kontakty Łemków (Rusnaków) z polskiej i słowackiej strony Karpat, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica 6, s. 9-16.
 13. Barwiński M., 2003, Lemkos as a Small Relict Nation, [w:]Koter M., Heffner K. (red.), The Role of Ethnic Minorities in Border Regions, Region and Regionalism, no. 6, vol. 1,Opole-Łódź, str. 39-47.
 14. Sobczyński M., Barwiński M., 2003, Geografia polityczna Tajlandii, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, t. 80, Warszawa, s. 5-54.
 15. Barwiński M., 2004, Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym, politycznym i socjologicznym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 5, s. 59-74.
 16. Barwiński M., 2004, The Contemporary Geostrategic Position of Poland, Revista Romana de Geografie Politica, Anul VI, nr 1-2, s. 41-48.
 17. Barwiński M., 2005, Struktura narodowościowa i językowa mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego – porównanie wyników badań terenowych i Narodowego Spisu Powszechnego, Pogranicze. Studia społeczne, t. XII, s. 67-84.
 18. Barwiński M., 2005, Współczesne stosunki narodowościowo-religijne na Podlasiu,, [w:] Majakowski M., Wojakowski D. (red.), Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych, Kraków, s. 172-194
 19. Barwiński M., 2005, The Contemporary Ethnic and Religious Borderland in Podlasie Region, [w:]Koter M., Heffner K. (red.), Historical, Ethnic and Geographical Problems of Borderlands,Region and Regionalism, no. 7, vol. 2,Opole-Łódź, s. 81-90.
 20. Barwiński M., 2005, The Influence of Contemporary Geopolitical Changes on the Military Potential of the Central European Countries, [w:] Gosar A. (red.), Globalized Europe, Koper, Słowenia, s. 183-190.
 21. Barwiński M., 2005, Plemiona górskie jako atrakcja turystyczna Tajlandii, Turystyka i Hotelarstwo, vol. 8 (2005), s. 103-118.
 22. Barwiński M., 2006, Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w 2002 roku a wcześniejsze szacunki, [w:] Bieńkowska-Ptasznik M., Krzysztofek K., Sadowski A. (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, Białystok, tom 1, s. 345-370.
 23. Barwiński M., 2006, Influence of Former Political Borders on Election Results in Poland, Università degli Studi di  Trento, Trento [http://www.unitn.it/events/borderscapes].
 24. Barwiński M., 2006, Przyczyny i konsekwencje zmian zaludnienia Łemkowszczyzny w XX wieku, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica 10, s. 36-42.
 25. Sobczyński M., Barwiński M., 2006, Image of War in Bosnia and Herzegovina in Polish Newspapers of Different Political Options, [w:] Bufon M., Gosar A., Nurkovic S., Sanguin A-L. (red.), The Western Balkans – a European Challenge, Koper, Słowenia, s. 245-266.
 26. Sobczyński M., Barwiński M., 2007, Obraz wojny w Bośni i Hercegowinie w polskich gazetach różnych opcji politycznych, [w:] Zarychta A.M., Donaj Ł., Kosiarz M., Barański A. (red.) Media a Polityka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, s. 413-432.
 27. Barwiński M., 2007, Plemiona górskie północnej Tajlandii – przeszłość i teraźniejszość, [w:] Bartkiewicz A. (red.), Ludy tubylcze. Czwarty świat, dziedzictwo kolonializmu, skanseny świata czy partnerzy narodów?, Warszawa, s. 361-376.
 28. Barwiński M., 2008, Kosowo – nowe państwo w Europie, Biuletyn internetowy dla nauczycieli geografii wydawnictwa Nowa Era
 29. Barwiński M., 2008, Geografia polityczna Singapuru, [w:] Marszałek-Kawa J. (red.), Problemy rozwoju państw azjatyckich, Toruń, s. 147-183.
 30. Barwiński M., 2008, Konsekwencje zmian granic i przekształceń politycznych po II wojnie światowej na liczebność i rozmieszczenie Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce, [w:] Eberhardt P., (red.) Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne nr 218, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 217-236.
 31. Barwiński M., 2008, Wpływ granic oraz uwarunkowań politycznych na zmiany struktury narodowościowej i wyznaniowej na przykładzie Podlasia,[w:] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Łódź, s. 48-65.
 32. Barwiński M., 2008, Electoral Space of Poland – Political, Historical, Social and Cultural Conditions, [w:] Siwek T., Baar V. (red.), Globalisation and its impact on localities, Ostrawa, s.58-66.
 33. Barwiński M., 2009, Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na podstawie wyników spisu powszechnego z 2002 roku – uwarunkowania i kontrowersje, [w:] Dudra S., Halczak B., Betko I., Smigiel M. (red.), Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. II, Zielona Góra, s. 15-28.
 34. Barwiński M., 2009, The contemporary Polish-Ukrainian borderland – its political and national aspect, [w:] Sobczyński M. (red.), Historical Regions Divided by the Borders. General Problems and Regional Issue,„Region and Regionalism”, no. 9, vol. 1,Łódź-Opole, s. 187-208.
 35. Barwiński M., Mazurek T., 2009, The Schengen Agreement on the Polish-Czech Border, [w:]Sobczyński M. (red.), Historical Regions Divided by the Borders. General Problems and Regional Issue, Region and Regionalism, no. 9, vol. 1,Łódź-Opole, s. 163-174.
 36. Mazurek T., Barwiński M., 2009, Polish Eastern Border as an External European Union Border, [w:] Sobczyński M. (red.), Historical Regions Divided by the Borders. General Problems and Regional Issue,Region and Regionalism, no. 9, vol. 1,Łódź-Opole, s. 209-216.
 37. Sobczyński M., Barwiński M., 2009, Wpływ przemian terytorialnych i struktury wewnętrznej ziem ukraińskich na położenie geopolityczne Rzeczpospolitej, [w:] Franz M., Pietkiewicz K. (red.), Od Zborowa do NATO (1649-2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII-XXI wieku. Politologia. Toruń, s. 42-108.
 38. Barwiński M., 2009, Rozwój przestrzenny i zmiany funkcjonalne Łodzi – uwarunkowania geograficzne, ekonomiczne, polityczne, Geografia w szkole, nr 6 listopad/grudzień 2009, Warszawa, s. 38-50.
 39. Barwiński M., 2009, Współczesne zróżnicowanie narodowościowe Polski – liczebność oraz rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych, Geografia w szkole, Wydanie Specjalne, nr 2/2009, Warszawa, s. 121-136.
 40. Barwiński M., 2009, Mniejszość litewska na tle przemian politycznych Polski po II wojnie światowej, [w:] Kulesza M. (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, Legnica-Łódź, s. 48-65.
 41. Barwiński M., 2010, Wstęp, [w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, tom 1, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź, s.5-6.
 42. Barwiński M. 2010, VIII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna, Geografia w szkole, nr 5 wrzesień/październik 2010, Warszawa, s. 30-34.
 43. Rykała A., Barwiński M., 2010, Przemiany demograficzno-społeczne i działalność organizacyjna Niemców w Łodzi na tle sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce po 1945 r., [w:] Lech A., Radziszewska K., Rykała A. (red.), Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Łódź, s. 333-377.
 44. Rykała A., Barwiński M., 2010, Spojrzenie geografa. Wprowadzenie, [w:] Lech A., Radziszewska K., Rykała A. (red.), Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Łódź, s. 265-266.
 45. Barwiński M. 2010, Changes in the Social, Political and Legal Situation of National and Ethnic Minorities in Poland after 1990, [w:] Kitowski J. (red.), 20 Years of Socio-Economic Transformations in Countries of Central and Eastern Europe – an Attempt of Accounts, Geopolitical Studies, vol. 16, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 223-244.
 46. Barwiński M., Leśniewska K., 2011, Lemko Region – Historical Region in the Polish-Slovakian Borderland, [w:] Heffner K. (red.), Historical Regions in the Structures of European Union, Region and Regionalism, no. 10, vol. 2, Łódź-Opole, s. 131-154.
 47. Leśniewska K., Barwiński M., 2011, Vilnius Region as a Historical Region, [w:] Heffner K. (red.), Historical Regions in the Structures of European Union, Region and Regionalism, no. 10, vol. 2, Łódź-Opole, s. 91-104.
 48. Barwiński M., 2011, Ukraińcy na Podlasiu – geneza, kontrowersje, współczesność Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 11, str. 123-144.
 49. Barwiński M., 2012, Łemkowszczyzna jako region etniczno-historyczny, [w:] Pawłowska A., Rykiel Z. (red.), Region i Regionalizm w socjologii i politologii, Rzeszów, s. 136-154.
 50. Barwiński M., 2012, IX Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna Kolonia 2012, Geografia w szkole, nr 5 wrzesień/październik 2012, Warszawa, s. 14-17.
 51. Barwiński M., 2012, Ukraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne w Polsce w latach 1956-2012, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 12, s. 111-144.
 52. Barwiński M., Sobczyński M., 2012, Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce północnej na przełomie tysiącleci – ujęcie geograficzno-polityczne, [w:] Chabasińska A., Leszczyński P., Orłowska B., Pecuch M. (red.), Przed i po akcji „Wisła”, Gorzów Wielkopolski, s. 139-170.
 53. Barwiński M., 2012, Stosunki międzypaństwowe Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą po 1990 roku w kontekście sytuacji mniejszości narodowychStudia z Geografii Politycznej i Historycznej, nr 1, Łódź, s. 139-166.
 54. Sobczyński M., Barwiński M., 2013, Foreword, [w:] Sobczyński M., Barwiński M. (red.), The Eastern Dimension of the United Europe,Region and Regionalism, no. 11, vol. 1,Łódź-Opole, s. 5-8.
 55. Sobczyński M., Barwiński M., 2013, Geopolitical Location and Territorial transformations of Ukrainian Territory and the complexity of their Internal Structure in the Twentieth Century, [w:] Heffner K. (red.), The Eastern Dimension of the United Europe,Region and Regionalism, no. 11, vol. 2,Łódź-Opole, s. 131-162.
 56. Barwiński M., Leśniewska K., 2013, The comparison of the contemporary situation of national minorities in Poland and Lithuania, Geografijos metraštis (Annales Geographicae), vol. 46, s. 46-61.
 57. Barwiński M., 2013, Polish Interstate Relations with Ukraine, Belarus and Lithuania after 1990 in the Context of the Situation of National Minorities, [w:] European Spatial Research and Policy, vol. 20, no. 1/2013, s. 5-26.
 58. Barwiński M., Leśniewska K., 2014, The contemporary situation of Polish minority in Lithuania and Lithuanian minority in Poland from the institutional perspective, Geographia Polonica (2014) vol. 87, z. 1, s. 27-46.
 59. Barwiński M., 2014, Struktura narodowościowa Polski w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku, Przegląd Geograficzny (2014), t. 86, z. 2, s. 217-241.
 60. Barwiński M., Sawicki T., Uroda J., 2014, Poles in the International Geography Olympiad (iGeo), Geographia Polonica (2014), vol. 87, z. 2, s. 309-316.
 61. Barwiński M., 2014, Pogranicze jako przedmiot badań geografii politycznej, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 2, nr 1, Opole, s. 46-48.
 62. Barwiński M., 2014, Mniejszość litewska w Polsce. Studium przypadku gminy Puńsk, Studia Obszarów Wiejskich, t. 35, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 137-153.
 63. Barwiński M., Uroda J., 2014, Międzynarodowa olimpiada geograficzna po raz drugi w Polsce, Geografia w szkole, nr 5, 2014, Warszawa, s. 44-47.
 64. Barwiński M., Leśniewska K., 2014, Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze, Przegląd Geograficzny (2014), t. 86, z. 4, s. 499-524.
 65. Barwiński M., 2014, Struktura narodowościowa Polski w badaniach geograficznych, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 17/2014, s. 113-146.
 66. Barwiński M., 2014, Podlasie jako region pogranicza, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, tom 3, Krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne, Łódź, s. 281-306.
 67. Barwiński M., 2015, Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na początku XXI w. w świetle wyników spisów powszechnych z 2002 i 2011 r. – różnice i podobieństwa, [w:] Halczak B., Dudra S., Drozd R., Sapoliga M., i inni (red.) Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. V, Słupsk-Zielona Góra-Svidnik, s. 39-56.
 68. Barwiński M., 2015, Słowo wstępne, [w:] Barwiński M. (red.) Geografia historyczna i polityczna w badaniach Marka Kotera. Wybór prac, Łódź, s. 9-12.
 69. Barwiński M., 2015, The ethnic structure of Poland in geographical research, Geographia Polonica (2015), vol. 88, z. 1, s. 41-63.
 70. Leśniewska K., Barwiński M, 2015, Polish heritage in the multicultural borderland – the case of Vilnius Region, [w:] Sobczyński M., Rykała A. (red.), Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage, vol.1. Borderlands and contemporary changes of the politics in border regions, Region and Regionalism, no 12, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Łódź-Opole, s. 179-191.
 71. Barwiński M., 2015, Spisy powszechne w Polsce w latach 1921-2011 – określanie czy kreowanie struktury narodowościowej?, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 21/2015, s. 53-72.
 72. Barwiński M., Dorochowicz D., Sawicki T., Szmyd J., Uroda J., 2016, Znamy najlepszych młodych geografów, Geografia w szkole, nr 3/2016, Warszawa. s. 28-30.
 73. Barwiński M., 2016, Wielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej – zarys problematyki, Przegląd Geograficzny (2016), t. 88, z. 2, Warszawa, s. 137-158.
 74. Barwiński M., Szmyd J., 2016, XIII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna. Zmagania olimpijskie w Pekinie, Geografia w szkole, nr 5/2016, Warszawa, s. 45-46.
 75. Barwiński M., 2016, Mniejszości narodowe i etniczne w polskiej przestrzeni publicznej, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, tom 5 (2016), Mniejszości narodowe i etniczne w interpretacjach przestrzennych, Łódź, s. 93-114.
 76. Sobczyński M., Barwiński M., 2017, Foreword, [w:] Sobczyński M., Barwiński M. (red.), Borderlands of Nations, Nations of Borderlands, Region and Regionalism, no. 13, vol. 1, Łódź-Opole, s. 5-8.
 77. Efe R., Atasoy E., Barwiński M., Wendt J., 2017, Polonya Siyasetinde Ulusal Azınlıklar ve Doğu Komşuları (The National Minorities and Eastern Neighbours in the Polish Politics), [w:] Atasoy E., Wend J. (red.), Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti (Republic of Poland in the light of social sciences), Istanbul, s. 203-222.
 78. Barwiński M., Wendt J., Aliaskarov D., 2017 Polonya’daki Azınlıklar Açısından Polonya’nın Ukrayna, Belarus ve Litvanya ile Uluslararası İlişkileri (Poland’s International Relations with Ukraine, Belarus and Lithuania in the Context of National Minorities in Poland), [w:] Atasoy E., Wend J. (red.), Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti (Republic of Poland in the light of social sciences), Istanbul, s. 525-546.
 79. Barwiński M., 2017, Borderland of nations, religions and cultures – the case of Podlasie, European Spatial Research and Policy, vol. 24, no. 2/2017, s. 111-125.
 80. Barwiński M., Wendt J., 2018, National minorities in Polish politics and its eastern neighbors, International Journal Of Management Academy, vol. 1 (2018), no. 1, pp. 22-36.
 81. Barwiński M., Dorochowicz D., Pypkowski J., Szmyd J., 2018, V Bałtycka Olimpiada Geograficzna i XV Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna, Geografia w szkole, nr 5/2018, Warszawa, s. 40-42. 
 82. Barwiński M., 2018, Polityczne meandry łemkowskich cerkwi, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, tom 7 (2018), Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego, Łódź, s. 163-187.
 83. Barwiński M., 2019, Geographical, historical and political conditions of ongoing and potential ethnic conflicts in Central and Eastern Europe, European Spatial Research and Policy, vol. 26, no. 1/2019, s. 149-173.
 84. Barwiński M., Musiaka Ł., 2019, The Sikhs – religion and nation. Chosen political and social determinants of functioning, Studies in Political and Historical Geography, vol. 8 (2019), Region and Regionalism, The role of a states in the era of globalization, Łódź, s. 167-182.
 85. Barwiński M., 2020, Rodzaje i zmienność granic państwowych [w:] Sobotka S. (red.), Mazurzy, Olsztyn s. 59-84.
 86. Barwiński M., Majewska A., Sobczyński M., 2020, Pogranicza w badaniach pracowników Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego [w:] Keller D., Kurgan-Przybylska M., (red.) Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne, Katowice, s. 21-31.

Ekspertyzy

 1. Sobczyński M., Wolaniuk A., Barwiński M., Rykała A. – Funkcje metropolitalne Łodzi, ekspertyza dla Wydziału Strategii i Analiz UM Łodzi, Łódź 2003.
 2. Sobczyński M., Wolaniuk A., Barwiński M., Rykała A., Wosiak A., Przemiany funkcji metropolitalnych Łodzi w okresie transformacji ustrojowej, ekspertyza dla Wydziału Strategii i Analiz Urzędu Miasta Łodzi, Łódź 2004.
 3. Barwiński M., Przyczyny zmniejsza się liczby osób deklarujących przynależność do białoruskiej mniejszości narodowej w województwie podlaskim. ekspertyza zamówiona przez Biuro Analiz Sejmowych dla Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 2013.