Pełnione funkcje, projekty naukowo-badawcze

 • od 2005 członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej
 • 2005-2008 oraz 2008-2012 członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (w grupie adiunktów)
 • 2006-2008 członek Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
 • 2007-2012 przewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2008 sekretarz naukowy Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
 • 2008-2012 oraz 2014-2016 członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
 • 2008-2012 członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • 2009-2010 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 58. Zjazdu PTG
 • od 2010 członek korespondent Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej (Commission Political Geography International Geographical Union)
 • 2010-2019 opiekun polskiej reprezentacji (team leader) na Międzynarodowych Olimpiadach Geograficznych (International Geography Olympiad) na Tajwanie (Tajpej) 2010, w Czechach (Brno) 2011, w Niemczech (Kolonia) 2012, w Japonii (Kioto) 2013, w Polsce (Kraków) 2014, w Rosji (Twer) 2015, w Chinach (Pekin) 2016, w Kanadzie (Quebec) 2018, w Chinach (Hongkong) 2019
 • 2011-2014 członek zespołu organizacyjnego XI Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (International Geography Olympiad) w Krakowie w 2014 roku
 • 2012-2016 członek Kolegium Elektorów Wydziału Nauk Geograficznych UŁ
 • 2012-2016 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2012 członek Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej
 • od 2012 członek Rady Naukowej periodyku Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
 • 2014-2020 członek Rady Programowej kierunku Geografia na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ
 • od 2014 członek-założyciel Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG
 • od 2014 członek polsko-ukraińskiej Komisji Ekspertów ds. doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii
 • od 2014 zastępca redaktora czasopisma Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica
 • od 2015 członek komisji egzaminacyjnej dla doktorantów
 • 2016-2018 członek Rady Programowej kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania UŁ
 • 2016-2020 oraz 2020-2024 prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ ds. studenckich i ekonomicznych
 • od 2016 członek Uczelnianej Komisji ds. Dydaktycznych i ds. Studenckich
 • od 2016 członek Wydziałowej Komisji Socjalnej i Stypendialnej na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ
 • od 2016 członek Komisji Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ
 • od 2016 sekretarz Wydziałowej Komisji Oceniającej
 • od 2019 członek korespondent Komisji Geografii Zarządzania (Commission on Geography of Governance)
 • od 2019 członek Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • od 2020 członek Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk
 • od 2020 przewodniczący jury zawodów finałowych olimpiady geograficznej
 • 2020-2024 członek Kolegium Elektorów UŁ

Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji naukowych

 • Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 8-12.09.2010.

Członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji naukowych

 • Przestrzeń w badaniach geograficznych, VI ogólnopolska konferencja doktorantów geografii, Łódź 19-21.09.2011

Sekretarz konferencji naukowych

 • Regions in the process of the European integration, międzynarodowa “łódzka” konferencja z geografii politycznej, Łódź, 19-21.09.2006,
 • Historical Regions Divided by the Borders, międzynarodowa “łódzka” konferencja z geografii politycznej, Świnoujście 17-19.09.2008
 • The Eastern Dimension of the United Europe, międzynarodowa “łódzka” konferencja z geografii politycznej, Chełm 12-14.09.2012
 • Borderlands of nations, nations of borderlands, międzynarodowa “łódzka” konferencja z geografii politycznej, Złotniki Lubańskie, 14-16.09.2016

Udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych

 • Current Problems of Regional Development in Poland and Slovenia Within the Context of Current European Integration Processes w ramach Polsko-Słoweńskiej Współpracy w Nauce i Technologii realizowanej na szczeblu ministerstw obu państw w latach 2008-2012.

Udział w krajowych projektach naukowo-badawczych

 • 2009-2010 – grant Prezydenta Miasta Łodzi, Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, współrealizacja części geograficznej
 • 2011-2013 – grant Narodowego Centrum Nauki, Struktura etniczno-religijna ludności współczesnej Polski, wspólnie z zespołem pod kierunkiem prof. Marka Sobczyńskiego
 • 2011-2013 – opiekun naukowy grantu Narodowego Centrum Nauki, Wpływ przemian politycznych na Litwie i Łotwie na sytuację mniejszości polskiej w XX i początkach XXI wieku – studium porównawcze, realizowanego przez mgr Katarzynę Leśniewską
 • 2018-2022 – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konkurs „Szlakami Polski Niepodległej”, Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych, wspólnie z zespołem pod kierunkiem prof. Beaty Konopskiej, UMCS Lublin.