Publikacje naukowe

Wybrane artykuły oraz rozdziały w monografiach

 • Baranowska M., Kulesza M., 2007, The role of national minorities in the economic growth of the city of Łódź until the second world war, [w:] Heffner K., Sobczyński M. (red.) Regions in the Process of European Integration, Region and Regionalism, no 8, vol.1, Łódź-Opole, s. 141-148.
 • Baranowska M., 2007, Koncepcja zjawiska fringe belt, czyli przyrostów pierścieni obrzeży miejskich, [w:] Jażdżewska I. (red.) Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań, XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 177-183.
 • Baranowska M., 2007, Miasta-ogrody, utopia a rzeczywistość, [w:] Dzieciuchowicz J., (red.), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 8, s. 15-38.
 • Baranowska M., 2008, Koncepcja miasta idealnego w dobie ery industrialnej - na przykładzie osiedla przemysłowego New Lanark, [w:] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 306-315.
 • Baranowska M., 2008, Rozwój historyczny podłódzkich miast-ogrodów na przykładzie Miasta-Lasu Kolumny, [w:] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 196-203.
 • Baranowska M., Rykała A., 2008, Ali na poljskem obstaja islamskiproblem? Poljski muslimani v času integracije in odpiranje meja v Evropi. Glasnik ZRS Koper, R. 13, no. 8. Univerza na Primorskem, Znanstveno-Raziskovalno Središče Koper, Koper, s. 79.
 • Baranowska M., Rykała A., 2008, Večkulturno mesto v Združeni Evropi – primer Lodž. Glasnik ZRS Koper, R. 13, no. 8. Univerza na Primorskem, Znanstveno-Raziskovalno Središče Koper, Koper, s. 28.
 • Baranowska M., 2009, Historically divided cities – urban heritage of the apartheid era. [w:] Heffner K. (red.), Historical regions divided by the borders. Cultural heritage and multicultural cities, Region and Regionalism, no 9, vol. 2, Łódź-Opole, s. 247-256.
 • Baranowska M., Rykała A., 2009, Does the Islamic „problem” exist in Poland? Polish Muslims in the days of integration and opening of the borders in Europe. [w:] Heffner K. (red.), Historical regions divided by the borders. Cultural heritage and multicultural cities, Region and Regionalism, no 9, vol. 2, Łódź-Opole, s. 167-177.
 • Baranowska M., Rykała A., 2009, Multicultural city in a United Europe – a case Łódź. [w:] Heffner K. (red.), Historical regions divided by the borders. Cultural heritage and multicultural cities, no 9, vol. 2, Region and Regionalism, Łódź-Opole, s. 257-267.
 • Baranowska M., 2009, Fringe belt – geneza zjawiska i rozwój koncepcji w literaturze badawczej, [w:] Kulesza M., (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, Legnica-Łódź, s. 255-266.
 • Deptuła M., 2011, "Europe of regions” – the discourse on the future of Europe, [w:] Sobczyński M., Rykala A. (red.), Historical regions in the structures of European Union. General issues and policy of European Union toward historical regions, Region and Regionalism, no 10, vol. 1, Łódź-Opole, s 15-27.
 • Deptuła M., 2011, Przestrzeń miejska w miastach Republiki Południowej Afryki, [w:] Jażdżewska I. (red.), Człowiek w Przestrzeni Publicznej Miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, s. 167-177.
 • Deptuła M., 2014, Przeobrażenia terenów pofortecznych na przykładzie Torunia w świetle koncepcji M.R.G. Conzena, [w:] Kulesza M., Jażdżewska I. (red.), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica No. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 57-71.
 • Deptuła M., 2014, Polish city from conzenian perspective – fringe belt phenomenon in Toruń, [in:] Oliveira V, Pinho P, Batista L, Patatas T and Monteiro C (eds.), Our common future in Urban Morphology, FEUP, Porto, pp. 344-352.
 • Deptuła M., 2014, 21st International Seminar on Urban Form, Porto, Portugalia, 3-6 lipca 2014, [w:] Rykała A. (red.) Krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 369-371.
 • Deptuła M., 2015, Carpathian Roma - Cultural Identity at Risk, [w:] Heffner K., (red.), Geographical-Political Aspects of the Transborder Conservation of Natural and Cultural Heritage, Region and Regionalism, no 12, vol.2, pp. 67-78.
 • Deptuła M., 2015, Idea podmiotowego sprawstwa w morfologii miast, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica No. 21, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 85–99.
 • Deptuła M., 2016, Tradycyjne szkoły urbomorfologii a nowe podejścia do analizy miejskich form przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica No. 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 25–38.
 • Deptuła M., 2020, Przestrzenno-funkcjonalne konsekwencje podziału miast granicą, Studia Polityczne 48 (2), Warszawa, s. 39-56.

Inne opracowania

 • Recenzja książki: Cuthbert Aleksander R., The Form of Cities, Political Economy and Urban Design. Blackwell Publishing, Oxford, 2007. Rec. Baranowska M.[w:] European Spatial Research and Policy, Łódź, vol. 14, no. 1, s. 100-103.