Staże, wyjazdy naukowe i dydaktyczne

 • 12.2019 - 06.2020 - staż badawczy w Instytutcie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dotyczący przemian morfologicznych osadnictwa miejskiego na obszarze dawnych Prus Wschodnich
 • 2019 - Czechy (Uniwersytet Karola, Wydział Geografii Społecznej i Rozwoju Regionalnego, Centrum Badawcze Geografii Kulturowej i Historycznej),
 • 2018 - Słowacja (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Wydział Nauk Przyrodniczych)
 • 2018 - Węgry (Uniwersytet w Pecs, Instytut Geografii, Wydział Geografii Politycznej, Studia Regionalne i Rozwojowe)
 • 2018 - Estonia (Uniwersytet w Tartu, Instytut Ekologii i Nauk o Ziemi)
 • 10-11.2011 – staż w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Pracowni Analiz Przyrodniczo - Kulturowych
 • 2009 - Rosja, Sankt Petersburg (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Hydrometeorologiczny - RSHU), "Dziedzictwo kulturowe i atrakcje turystyczne Petersburga i obwodu SP" - kierownik zespołu polskiego

Granty, projekty

 • 2019-2021 - Przemiany morfologiczne miast dawnych Prus Wschodnich po II wojnie światowej – Narodowe Centrum Nauki 2019/03/X/HS4/00766 MINIATURA – główny wykonawca
 • 2016 - Morfologia miast Zakonu Krzyżackiego w Polsce. Kontynuacja badań - MNiSW 21893/E-345/M/2016 - główny wykonawca
 • 2015 - Morfologia miast Zakonu Krzyżackiego w Polsce. Kontynuacja prac  - MNiSW 21893/E-345/M/2015 - główny wykonawca
 • 2015 - Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2 POKL.05.02.02-00-001/12 - współwykonawca
 • 2014 - Morfologia miast Zakonu Krzyżackiego w Polsce. Zagadnienia wstępne - MNiSW 21893/E-345/M/2014 - główny wykonawca
 • 2013 - Wybrane aspekty wykorzystania militarnego dziedzictwa kulturowego zakonu krzyżackiego w Polsce - MNiSW 21893/E-345/M/2013 - główny wykonawca
 • 2012 - „Polska naturalnie! Raport o stanie ekoturystyki w Polsce”, finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - współwykonawca
 • 2011 - projekt badawczy w ramach programu „Turyzm dla Regionu. Zintegrowany program rozwoju doktorantów”, tematyka badawcza: „Aktualny stan i możliwości przystosowania wybranych obiektów zabytkowych województwa łódzkiego do potrzeb turystyki osób niepełnosprawnych” - główny wykonawca
 • 2009-2010 - „Wzmocnienia Roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego” - współwykonawca