Publikacje naukowe

Publikacje, opracowania w druku

 • Musiaka Ł., 2019, Medieval cultural heritage of Pomeranian towns. Problem or potential?, Zarządzanie Publiczne.
 • Barwiński M., Musiaka Ł., 2019, Sikhs – the nation of borderland, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej.

Książki

Redakcje

 • Musiaka Ł. (red.), 2017, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Studia Regionalne 2, tom 29, Łódź.
 • Deptuła M., Musiaka Ł., Wójcik M. (red.), 2016, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Studia Regionalne, tom 26, Łódź.
 • Jażdżewska I., Musiaka Ł. (red.), 2015, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Analizy geograficzne z wykorzystaniem GIS, tom 22, Łódź.

Publikacje

 • Musiaka Ł., Stasiak E., 2019, Polish military bunkers on the Warta and Widawka line. Forgotten heritage. Polskie schrony bojowe na linii Warty i Widawki. Zapomniane dziedzictwo, Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, nr 57, s. 84-95, doi:10.17425/WK57BUNKERS  http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk57.pdf
 • Musiaka Ł., 2018, Małe miasto – duże wyzwania. Percepcja Lokalnego Programu Rewitalizacji na przykładzie Nowego Stawu w województwie pomorskim, Studia Miejskie, tom 32, s. 69-83, NR DOI: 10.25167/sm2018.032.05  http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2019/05/S_Miejskie_32_2018-Musiaka.pdf
 • Musiaka Ł., 2017, Przemiany morfologiczne małego miasta na przykładzie Nowego Stawu, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, tom 6, s. 71-105. 
  dc.identifier.doi 10.18778/2300-0562.06.04
  http://sgph.geo.uni.lodz.pl/uploads/files/t6/04-Musiaka.pdf
 • Musiaka Ł., 2017, Konferencja naukowa „Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego” – Łódź 22-23 czerwca 2017 r., Studia Geohistorica, tom 5, s. 277-281.
 • Musiaka Ł., 2017, Wpływ średniowiecznego dziedzictwa zakonu krzyżackiego na wybrane aspekty funkcjonowania małych miast w Polsce, s. 233-267, [w:] Sanetra-Szeliga J., Jagodzińska K. (red.), Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, Kraków, ss. 323. https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Musiaka/publication/320245540_Wplyw_sredniowiecznego_dziedzictwa_zakonu_krzyzackiego_na_wybrane_aspekty_funkcjonowania_malych_miast_w_Polsce/links/59d76d340f7e9b42a6b09e1d/Wplyw-sredniowiecznego-dziedzictwa-zakonu-krzyzackiego-na-wybrane-aspekty-funkcjonowania-malych-miast-w-Polsce.pdf
 • Musiaka Ł., 2017, The Impact of the Teutonic Knights’ Medieval Cultural Heritage on Small Towns in Poland, s. 218-249, [in:] Sanetra-Szeliga J., Jagodzińska K. (eds.), The power of heritage, Kraków.  https://www.researchgate.net/publication/318212465_The_Impact_of_the_Teutonic_Knights'_Medieval_Cultural_Heritage_on_Small_Towns_in_Poland
 • Musiaka Ł., 2017, The Role of Tourism in the Medieval Urban Landscape Use and Management in the Towns of Northern Poland, s. 97-115, [in:] Kusek R, Purchla J. (eds.), Heritage and the City 3, Kraków.  https://www.researchgate.net/publication/318380932_The_Role_of_Tourism_in_the_Medieval_Urban_Landscape_Use_and_Management_in_the_Towns_of_Northern_Poland
 • Musiaka Ł., 2016, Dziedzictwo i współczesne wykorzystanie średniowiecznych zamków państwa zakonu krzyżackiego a świadomość historyczna uczniów wybranych szkół województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, [w:] Lewandowska I., Białuński G. (red.), Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, Der Deutsche Orden – das historiche und kulturelle Erbe und die Gegenwart, Pracownia Wydawnictw Naukowych, Olsztyn, s. 225-241.  https://www.academia.edu/35409467/Dziedzictwo_i_wsp%C3%B3%C5%82czesne_wykorzystanie_%C5%9Bredniowiecznych_zamk%C3%B3w_a_%C5%9Bwiadomo%C5%9B%C4%87_historyczna_uczni%C3%B3w
 • Musiaka Ł., Krasińska E., Rekuć I., 2016, Walory turystyczne wybranych, zabytkowych parków miejskich Warmii i Mazur, [w:] Czachorowski S., Kostyk Ż., Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro, cz. III, Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym, Akademicki Klub Turystyczny, Olsztyn, s. 57-80.
 • Musiaka Ł., 2016, Percepcja materialnego dziedzictwa Zakonu Krzyżackiego na przykładzie Pucka, „Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 25 (3), Deptuła M. (red.), Łódź.
 • Musiaka Ł., 2016, Funkcja turystyczna zamków dawnego państwa krzyżackiego na przykładzie Malborka, s. 23-42, [w:] Hochleitner J., Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, ss. 221, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork.
 • Musiaka Ł., 2015, Medieval heritage of small towns in the State of the Teutonic Order in the register of monuments, [in:] Sobczyński M. and Rykała A. (eds.), Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage, Region and Regionalism, No. 12, vol. 1, p. 219-238.
 • Musiaka Ł., 2014, Teutonic State Order’s cultural heritage in towns of Warmia-Masuria Province in Poland, Geograficke Informacie, 18 (2/2014), Nitra, p. 138-146.
 • Musiaka Ł., 2014, Wolin i Uznam – obszar pogranicza czy centrum regionu? Historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania wyspółpracy, „Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 16 (1), Kulesza M., Jażdżewska I. (red.), Łódź.
 • Musiaka Ł., 2013, Funkcja turystyczna zamków państwa zakonu krzyżackiego w granicach Polski, Turyzm, z. 23/2.
 • Musiaka Ł., 2013, Średniowieczny zamek jako atrakcja turystyczna w opinii turystów. Wybrane obiekty Pomorza, Warmii i Mazur, s. 338-354, [w:] Boruszczak M. (red.), Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki, ss. 449, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Gdańsku, Gdańsk.
 • Musiaka Ł., 2013, Chosen aspects of the tourist function development of medieval castles in the small towns in Pomerania and Warmia-Masuria region, according to opinion of local communities, [w:] B.M. Пащенко (red.), Kиïвский Географичний Щоричник Bипуск 8, s. 181-187, Kijów.
 • Musiaka Ł., 2012, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Geografii Politycznej nt.: „Wschodni wymiar zjednoczonej Europy”, Chełm – Łuck, 12-14 września 2012 r., s.275-278 [w:] Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Granice, mniejszości narodowe i religijne, dziedzictwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Musiaka Ł., Gotwald B., Szymura K., 2012,Turystyka w dokumentach strategicznych organów samorządu terytorialnego województwa łódzkiego a norweskie dobre praktyki zarządzania turystyką, s. 25-54, [w:] Tomasz Napierała, Iwona Adamkiewicz (red.), Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim. Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich, ss. 102, CBI Pro-Akademia, Seria Wydawnicza Acta Innovations, Łódź.
 • Musiaka Ł., 2012, Stan rozwoju ekoturystyki w opinii przedstawicieli branży turystycznej, s. 85-97, [w:] Polska naturalnie! Raport o stanie ekoturystyki w Polsce. Stan w 2012 roku, Wyd. Instytut Spraw Obywatelskich (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki), Łódź.
 • Musiaka Ł., 2012, Ekoturystyka jako propozycja turystyki dla osób starszych i całych rodzin , s. 99-105, [w:] Polska Naturalnie! Raport o stanie ekoturystyki w Polsce. Stan w 2012 roku, Wyd. Instytut Spraw Obywatelskich (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki), Łódź.
 • Musiaka Ł., 2011, Kultura jako element rozwoju turystyki kulturowej, s. 423-433, [w:] Diagnoza do programu kultury województwa łódzkiego, ss. 543, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, na zlecenie Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Łódź.
 • Musiaka Ł., 2011, Current status of accessibility of chosen castles and palaces of Lodz region to the needs of disabled people, p. 169-189, [in:] Tourism role in the regional economy. Social health-related, economic and spatial conditions of disabled people’s tourism development, vol. III, pp. 494, Wyrzykowski J., Marak J. (ed.), Wrocław 2011, University of Business in Wroclaw.
 • Musiaka Ł., 2011, Funkcja turystyczna małego miasta – przykład Gniewu, s. 135-153, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, ss. 153, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Musiaka Ł., 2011, Избранные проблемы туристской активности людей с инвалидностю, с. 119-122, [в:] C.P. Eрдавлетов (ред.) ,казахстанский туризм: вчера, сегодня, завтра. Сборник материалов международной конференции посвященной 70-летию C.P. Eрдавлетова, Aлматы 19-21 мая 2011 г, cc. 317.
 • Musiaka Ł., 2011, Formy aktywności turystycznej grupy wiekowej 60 + w małych miastach województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, s. 306-334, [w:] Marlena Mirosława Kowalczyk, Henryk Cudak (red.), Inność: indywidualizacja, samorealizacja czy marginalizacja społeczna?, ss. 356, Wydawnictwo Leader-Great Publishers, Łódź 2011 (e-book); Forms of tourist activity of the 60+ age group in small towns of the Pomerania and Warmia-Masuria Provinces [w:] Otherness in various social contexts, pp. 361, Marlena Mirosława Kowalczyk, Henryk Cudak, Ecko House Publishing 2011, (e-book).
 • Musiaka Ł., Kaczyńska D., 2010, Zabytkowe formy morfologiczne i układ przestrzenny małego miasta jako walor turystyczny. Przykład Reszla, s. 161-170, [w:] Marek Barwiński (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. T. 2, ss. 447, Łódź.
 • Musiaka Ł., inni, 2009, Studium wykonalności do projektu: Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego, dla Eurotek Sp. z o.o., Łódź.
 • Musiaka Ł., 2009, Średniowieczny zamek jako turystyczne centrum małego miasta na przykładzie Gniewu, s. 323-326, [w:] Leszek Kasprzak (red.),Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, Poznań, ss. 332.
 • Musiaka Ł., 2009, Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Małe miasta – transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych” Katowice, 20–21 listopada 2008, s. 306-308 [w:] Przegląd Geograficzny 2009, Kronika, 81, 2, s. 303-311.