ISUF

Go to the English version
ISSUM_banner_summer_school ISSUM Poster Summer School KAEBUP RESEARCH PEDAGOGY DESIGN KAEBUP RESEARCH PEDAGOGY DESIGN KAEBUP RESEARCH PEDAGOGY DESIGN
III

III
KRAKOWSKIE SEMINARIUM
O PRZESTRZENIACH URBANISTYCZNYCH

BADANIA NAD FORMĄ URBANISTYCZNĄ W POLSCE. TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

online, 26. listopada 2021

ORGANIZATORZY

 • ISUF POLSKA – POLSKA SIEĆ MORFOLOGII URBANISTYCZNEJ
 • INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WYDZIAŁU BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 • KATEDRA GEOGRAFII POLITYCZNEJ, HISTORYCZNEJ I STUDIÓW REGIONALNYCH WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
 • KATEDRA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY STRUKTUR MIEJSKICH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

PATRONAT

 • Komitet Architektury i Urbanistyki POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 • Komisja Urbanistyki i Architektury POLSKIEJ AKADEMII NAUK Oddział w Krakowie, Sekcja Morfologii Urbanistycznej
 • Komisja Geografii Politycznej i Historycznej POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
 • POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE Oddział w Łodzi

RADA NAUKOWA

 • prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
 • prof. dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek
 • prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich
 • prof. dr hab. Marek Sobczyński
 • prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
 • dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl, prof. PŁ
 • dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK
 • dr hab.inż.arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK
 • dr hab. Artur Zaguła, prof. PŁ
 • dr Tomasz Figlus
 • dr Łukasz Musiaka

Badania nad formą urbanistyczną prowadzone są w Polsce od wielu lat i w obrębie wielu dyscyplin naukowych. Zarówno geografowie, architekci i urbaniści jak i historycy i socjologowie upatrują w fizycznej i kulturowej formie miasta istotne elementy wewnętrznej logiki, którą warto badać dla ich opisu i uchwycenia zasad teoretycznych lub dla uzyskania podstaw dla decyzji projektowych. Dynamika historii Polski i obszarów historycznie z nią związanych sprawia, że formy ich zagospodarowania są wyjątkowo zróżnicowane. Stąd propozycja naukowej, interdyscyplinarnej dyskusji.

Tradycja badań morfologicznych, której początek można odnieść do pierwszych badań geografów Stanisława Gorzuchowskiego i Stanisław Leszczyckiego oraz architekta Oskara Sosnowskiego zasługuje na szersze opracowanie. Okres powojenny to z pewnością ważne badania związane z odbudową i konserwacją tkanki historycznej (Jan Zachwatowicz) i zagadnieniami planowania przestrzennego (Kazimierz Dziewoński, Bolesław Malisz). Szkoła krajobrazowa to kolejny zakres badań, a metoda badań krajobrazowych Janusza Bogdanowskiego jest dziś stosowana przy waloryzacji obszarów chronionych. Innym zakresem badań jest szkoła metodologii Conzenowskiej zapoczątkowana w Łodzi przez Marka Kotera i Mariusza Kuleszę. To oczywiście tylko niektóre punkty na Polskiej mapie badań formy urbanistycznej.

Proponujemy kilka bloków tematycznych:

 • Historia formy urbanistycznej wybranych miast i regionów
 • Forma urbanistyczna - teorie i hipotezy
 • Forma urbanistyczna, historia urbanistyki i urbanistyka współczesna – ważne zjawiska, pojęcia i definicje
 • Piękno i racjonalność Polskiej przestrzeni zbudowanej
 • Współczesne problemy budowy i rewitalizacji Polskiej przestrzeni
 • Materiały do kwerendy opracowań opisowych i metodologicznych dot. formy urbanistycznej ziem Polskich
 • Badania Conzenowskie w geografii, urbanistyce i architekturze – Polska
 • Badania szkoły Włoskiej w geografii, urbanistyce i architekturze – Polska
 • Badania szkoły Francuskiej w geografii, urbanistyce i architekturze – Polska
 • Badania Space Syntax w geografii, urbanistyce i architekturze – Polska

Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy i praktyków podejmujących w swoich pracach problematykę formy urbanistycznej. Celem spotkania jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów i doświadczeń osób z różnych środowisk naukowych zajmujących się kształtem Polskiej przestrzeni, jej historią i współczesnością.

Termin: 26. listopada 2021, online, język konferencji: polski

Zgłoszenia wystąpień na adres akanta@poczta.onet.pl do 25. października 2021


ISUF (urbanform.org) jest międzynarodową organizacją dla badaczy i praktyków, zajmującą się morfologią osadnictwa. Została zainaugurowana w 1994 roku, skupiając morfologów miejskich z całego świata. Jej celem jest rozwój badań i praktyki w dziedzinach związanych z morfologią. Członkowie wywodzą się z kilku dyscyplin, w tym architektury, geografii, historii, socjologii i urbanistyki.

ISUF organizuje konferencje, wydaje czasopismo "Urban Morphology" i zapewnia międzynarodowe ramy dla komunikacji między członkami organizacji.

ISUF POLSKA

Od lat 90. badacze z polskiej szkoły morfologii miejskiej publikują w Urban Morphology (Koter, Kulesza 1999; 2010) i uczestniczą w konferencjach organizowanych przez ISUF (Birmingham 1997, Florencja 1999). Polska Sieć Morfologii Urbanistycznej (ISUF POLSKA) rozwija się od 2016 roku i przede wszystkim rozwija i promuje badania dotyczące morfologii osadnictwa miejskiego i wiejskiego. Pomaga także w upowszechnianiu wyników badań w skali lokalnej i międzynarodowej, a także w ujęciu interdyscyplinarnym. Jej członkowie - geografowie i architekci, prowadzą indywidualne i zespołowe badania związane z morfologią osadnictwa.