Publikacje naukowe

Publikacje w czasopismach recenzowanych

 1. Majewska A. 2016, Tempel czy bóżnica? Współczesne oblicza synagog województwa śląskiego, „Czasopismo Geograficzne”, t. 87, nr 2, s. 153-173.
 2. Majewska A. 2016, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej. Konferencja międzynarodowa, Łódź 9-10 listopada 2016 r., „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 5, s. 297-299.
 3. Majewska A. 2017, Surface prospection of burial grounds and new research tools (on the example of the study of changes in cemetery boundaries), „Journal of Geography, Politics and Society”, t. 7, s. 60-69.
 4. Majewska A. 2017, Jewish sepulchral heritage in Silesian voivodeship divided by the borders. Similarities and differences, „Region and Regionalism”, nr 13, t. 2, K. Heffner, B. Solga (ed.), Łódź–Opole, s. 147-167.
 5. Majewska A. 2017, Funkcjonowanie żydowskich domów modlitwy w XIX i XX wieku na obszarze współczesnego województwa śląskiego, „Acta Geographica Silesiana", t. 11 nr 4 (28), s. 13-26.
 6. Majewska A. 2017, Usytuowanie synagog w strukturach jednostek osadniczych województwa śląskiego. Koncepcja typologii, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 6, s. 243-266.
 7. Majewska A. 2017, Relikty zanikłych jednostek osadniczych na pograniczu mazursko-mazowieckim. Interdyscyplinarny projekt badawczy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, s. 237-260.
 8. Krupa-Ławrynowicz A., Majewska A. 2017, Cytaty z przeszłości – ryty na drzewach w przypałacowym parku w Nakle (gmina Lelów). Odczytywanie nieoczywistych elementów lokalnej historii, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 32, s. 357-378.
 9. Majewska A. 2018, Przeszłości fragmentaryczne, czyli… Jak powracają minione krajobrazy? Wybrane przykłady z popularyzacji archeologii, „Space–Society–Economy”, nr 25, s. 61-73.
 10. Majewska A. 2019, Depopulated localities of former East Prussia as isolated components of the landscape structure in the form of clusters of high vegetation, „Journal of Geography, Politics and Society”, t. 9, nr 4, s. 42-50.
 11. Majewska A. 2019, Continuity and Decline. Temporal Expression of Denominational Cemeteries in Contemporary Times, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, nr 34, s. 71-96.
 12. Majewska A. 2019, Mitologizacja przestrzeni zamieszkiwania. Wymiana ludności na terytorium byłych Prus Wschodnich a percepcja i przekształcenia krajobrazu Warmii, Mazur i Powiśla, „Przegląd Geopolityczny”, nr 31, s. 77-94.
 13. Majewska A. 2020, Okoliczności sprzyjające wyludnianiu się miejscowości na dawnych ziemiach wschodniopruskich od okresu nowożytnego do wybuchu II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu piskiego (Kreis Johannisburg), „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, (po recenzjach, w druku).
 14. Majewska A. 2020, Materialna pamięć krajobrazu cmentarzy wyludnionych wiejskich jednostek osadniczych z polskiej części dawnych Prus Wschodnich – wybór zagadnień, „Studia Geohistorica”, nr 8, (po recenzjach, w druku).
 15. Majewska A. 2020, Przekształcenia krajobrazu miejscowości dawnych Prus Wschodnich po delimitacji granicy polsko-rosyjskiej, „Studia Polityczne”, t.48, nr 2, (po recenzjach, w druku).
 16. Majewska A., Worobiec K. A., Bugowska E. 2020, Locality in the era of globalization. Carriers of the memory of historical landscapes – studies on the Evangelical cemeteries of the Masuria region (Poland), „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, (po recenzjach, w druku).

Publikacje w monografiach naukowych

 1. Majewska A. 2016, Dziedzictwo opuszczone na przykładzie cmentarzy żydowskich województwa śląskiego. Uwarunkowania i zagrożenia naturalne, [w:] Wspólne dziedzictwo kulturowe. Dialog kultury z naturą, Białystok, s. 250-271.
 2. Majewska A. 2016, Ukryte nekropolie – odczytywanie przestrzeni cmentarzy ewangelickich gminy Ełk, [w:] Z dziejów protestantyzmu i dobroczynności na Ziemiach Polskich w XIX i XX wieku w 150 rocznicę urodzin Matki Ewy. Szkice monograficzne, Bytom–Miechowice, s. 24-43.
 3. Majewska A. 2016, Cmentarz a nekropolia – „tradycja” a asymilacja? Cmentarze żydowskie w przestrzeni miast województwa śląskiego, [w:] I. Gadowska (red.), Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej, Łódź, s. 27-62.
 4. Majewska A., 2018, Na straży pamięci. Społeczna i prawna ochrona cmentarzy żydowskich w województwie śląskim, [w:] J. Kolano, J. Kolasińska (red.), Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości - dziedzictwo w obliczu transformacji, Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 23-46.
 5. Kowalczyk P., Latocha S., Majewska A. 2019, Domy. (Ne)obyčajný život na (ne)obyčajných miestach, [w:] J. Ginter, A. Ginter (red.), Muszyna – Plaveč. Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia, Muszyna, s. 207-216.
 6. Kowalczyk P., Latocha S., Majewska A. 2019, Domy. (Nie)zwykłe życie w (nie)zwykłych miejscach, [w:] J. Ginter, A. Ginter (red.), Muszyna – Plaveč. Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza, Muszyna, s. 207-216.
 7. Latocha S., Majewska A. 2019, Przydrożne krzyże i kapliczki. Ich formy przestrzenne i legendy etiologiczne, [w:] J. Ginter, A. Ginter (red.), Muszyna – Plaveč. Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza, Muszyna, s. 217-226.
 8. Latocha S., Majewska A. 2019, Prícestné križe a kaplnky. Priestorové formy a etiologické legendy, [w:] J. Ginter, A. Ginter (red.), Muszyna – Plaveč. Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia, Muszyna, s. 217-226.
 9. Majewska A. 2020, Wsie, których już nie ma – miejsca, które jeszcze są. Opuszczone jednostki osadnicze w powiecie piskim jako materialna pamięć pogranicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, s. 67-86, (po recenzjach, w druku).
 10. Majewska A. 2020, Przestrzenie niezamieszkane. Materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa w polskiej części dawnych Prus Wschodnich, [w:] Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku, (Centrum Historii Zajezdnia), Wrocław (po recenzjach, w druku).
 11. Gadowska I., Majewska A. 2020, Cmentarze jako kotwice pamięci o społecznościach żydowskich terenów północnej Jury, [w:] O. Ławrynowicz (red.), Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej (książka podsumowująca projekt), Łódź, (po recenzjach, w druku).
 12. Majewska A. 2020, Pamięć wspólnotowa, pamięć materialna, czyli palimpsest lelowskiego wzgórza, [w:] O. Ławrynowicz (red.), Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej (książka podsumowująca projekt), Łódź, (po recenzjach, w druku).
 13. Majewska A. 2020, Wyludnione miejscowości z perspektywy geograficzno-archeologicznej. Pamięć krajobrazu wsi Dłutowo w powiecie piskim (monografia Wieś Zaginiona – rocznik MGPE), Chorzów (złożone).