Konferencje naukowe

 • 2000 – Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach między Polakami, Niemcami i Czechami, Opole.
  Referat: Pokonując uprzedzenia i stereotypy – charakter stosunków polsko-żydowskich w demokratycznej Polsce.
 • 2001 – Political Geography in Romania and Poland, Gdynia.
  Referat: The changing of the social-political situation of the Jewish minority after Second World War.
 • 2001 – Problemy sucasnej geografie z aspektu vyskumu v oblasti vybranych disciplin politickej geografie, Prešov, Słowacja.
  Referat: Trwanie i powroty do żydostwa – Żydzi we współczesnej Polsce.
 • 2002 – International Conference on Political Geography Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives, Oradea, Rumunia.
  Referat: Jewish minority in Poland – a myth or reality?
 • 2002 – 8th International „Łódź” Conference in Political Geography – The Role of Ethnic Minorities in Border Regions, Krynica – Bardejov (Słowacja).
  Referat: Lower Silesia as an area of Jewish settlement after the Second World War.
 • 2002 – Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa.
 • 2003 – Eastern Dimension of European Union, Arłamów.
  Referat: Polish lands as a core of integration of East-Central Europe.
 • 2003 – Central and Eastern Europe Before Enlargement of European Union and NATO, Gdynia.
  Referat: The role and place of religion in the process of admission of Central-Eastern European countries into the European Union.
 • 2003 – Kulturowy aspekt badań geograficznych, Wrocław.
  Referat: Dziedzictwo materialne Żydów w krajobrazie kulturowym województwa łódzkiego.
 • 2003 – Ludy Tubylcze, Warszawa;
  Referat: Na drodze do samostanowienia – wybrane zagadnienia z historii i współczesności Basków.
 • 2004 – Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union – an opening balance, Arłamów.
  Referat: The situation of Lithuanian minority in Poland and its impact on relations between Poland and Lithuania.
 • 2004 – Globalized Europe – Europe in a Globalized World of the 21st Century, Koper, Słowenia.
  Referat: Religion as a factor conditioning political processes and integration in Europe in the historical and contemporary perspective.
 • 2004 – 9th International „Łódź” Conference in Political Geography – The Role of Borderlands in United Europe, Wigry–Vistitis (Litwa).
  Referat: From borderland people to religious minority – origin, present situation and identity of Muslims in Poland.
 • 2005 – Interdisciplinárne dimenzie regionálneho rozvoja, Prešov, Słowacja.
  Referat: Przeszłość i teraźniejszość – wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego na współczesny krajobraz miast Polski Środkowej.
 • 2005 – Obywatelstwo i tożsamość w tworzących się społeczeństwach wielokulturowych i na pograniczach, Supraśl.
  Referat: Mniejszości religijne w Polsce na tle struktury narodowościowej i etnicznej.
 • 2006 – Borderscapes: spaces in conflicts, symbolic places, networks of peace, Trydent, Włochy.
  Referat: Changes of the ethnic-religious map of Poland after the post-war border shifts.
 • 2006 – Regional transborder co-operation in countries of Central and Eastern Europe – a balance of achievements, Arłamów.
  Referat: The situation of Lithuanian minority In Poland and its impact on relations between Poland and Lithuania.
 • 2006 – 10th International „Łódź” Conference in Political Geography – Regions in the Process of the European Integration, Łódź.
 • 2007 – Globalizace, Ostrawa.
  Referat: The so-called Western Territories – peculiar and curious relic in the ethnic-religious map of Poland.
 • 2007 – Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Łódź.
  Referat: Żydowska przestrzeń sakralna dawnej i współczesnej Łodzi na przykładzie synagog i domów modlitwy.
 • 2008 – 1st Conference of Geographers of the Upper Adriatic – Joint Management of a Borderless Area, Koper, Słowenia.
  Referat: Does the Islamic „problem” exist in Poland? Polish Muslims in the days of integration and opening of the borders in Europe.
  Referat: Multicultural city in a United Europe – a case Łódź.
 • 2008 – 11th International „Łódź” Conference in Political Geography – Historical Regions Divided by the Borders, Świnoujście.
 • 2009 – III Międzynarodowa Konferencja z Geografii Historycznej – Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki, Legnica.
  Referat: Mniejszość religijna – mniejszość etniczna – wspólnota kulturowa. Uwagi na temat genezy, aktywności i tożsamości Karaimów w Polsce.
 • 2009 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-Ukraińska – Od Zborowa do NATO. Stosunki polsko-ukraińskie od XVII do XXI w., Poznań.
  Referat: Z ziemi ukraińskiej do polskiej – dziedzictwo religijne Kresów Rzeczypospolitej w przestrzeni współczesnej Polski.
 • 2010 – GPS Żydów polskich – historia i współczesność, Warszawa.
  Wystąpienia o Żydach w Polsce 1944–2010, mające na celu promocję książki: Atlas historii Żydów polskich.
 • 2010 – Rzeczpospolita domów. Dom Boży, Słupsk.
  Referat: Synagogi w przestrzeni dawnej i współczesnej Polski.
 • 2010 – Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi w 1945 r., Łódź.
  Referat: Łódź na mapie skupisk żydowskich Polski (po 1945 r.).
 • 2010 – 12th International „Łódź” Conference in Political Geography – Historical regions in the structures of EU, Głuchołazy-Opava.
 • 2011 – (Re)Integration and Development Issues in Multicultural and Border Regions, Portorož.
  Referat: The Karaims of Poland – religious-ethnic heritage of the old Polish Republic in a modern geographical-political space (współautor M. Sobczyński).
 • 2011 – Nie masz już żydowskich miasteczek… Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Ofiary – Sprawcy – Świadkowie, Łódź.
 • 2012 – Międzynarodowa konferencja naukowa Żydzi w powojennej Polsce i Łodzi 1945–1950, Łódź.
  Referat: Kiedy Łódź była centrum życia żydowskiego (1945–1950).
 • 2012 – 13th ‘Lodz’ International Political Geography Conference The Estearn Dimension of The United Europe, Chełm–Łuck.
 • 2013 – Geopolitics Toward Future, Rzym.
  Referat: The Geographical Conditions of the Situation of Silesian Minority in Poland.
 • 2013 – IV EUGEO Congress: Europe, what’s next? Changing geographies and geographies of change, Rzym.
  Referat: The Polish nation as a living structure. Silesians and their aspirations (współautor M. Sobczyński).
 • 2014 – International Geographical Union Regional Conference Changes, challenges, responsibility, Kraków.
  Referat: "We the people" – The origin and self-identification of Silesian minority in Poland (współautor M. Sobczyński).
 • 2014 – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu Rzeczpospolita domów. Karczmy, zajazdy, gospody…, Słupsk.
  Referat: Od karczmy do spółdzielni - przestrzenno-funkcjonalny wymiar aktywności zawodowej polskich Żydów.
 • 2014 – 14th ‘Lodz’ International Political Geography Conference and IGU CPG Workshop Geographical-Political Aspects of the Transborder Conservation of Natural and Cultural Heritage, Łopuszna.
 • 2015 – Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX w., Warszawa.
  Referat: Pogrom w Kielcach w 1946 r. a odbudowa skupisk żydowskich w Polsce – ujęcie geograficzne.
 • 2015 – Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce – w rocznicę powstania (1944–1950), Warszawa.
  Referat (komentarz): Program i praktyka tzw. produktywizacji ludności żydowskiej w działalności CKŻP.
 • 2015 – IV Krajowa Konferencja z Geografii Historycznej. Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości, Łódź.
  Referat: Pogrom kielecki a proces odradzania się życia żydowskiego w Polsce po II wojnie światowej.
 • 2016 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rzeczpospolita domów: Domy wiedzy i sztuki. Słupsk.
  Referat: Założenia ideowe, struktura i rozmieszczenie szkół żydowskich w Polsce w pierwszych latach po drugiej wojnie.
 • 2016 – LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego Tradycja i nowoczesność w geografii, Kraków.
  Referat: Odbudowa skupisk żydowskich w Polsce w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej.
 • 2016 – 15. Międzynarodowa „Łódzka” Konferencja z Geografii Politycznej Borderlands of nations, nations of borderlands, Złotniki Lubańskie.
  Referat: The attempts to create Jewish agriculture on so-called Regained Territories in the first years after World War II (1945–1950).
 • 2017 – Geographies for Peace, La Paz.
  Referat: After the Holocaust - collective acts of violence against Jews in Poland in the first years after World War II.
 • 2017 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Geografii Historycznej: Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego, Łódź, 22–23 czerwca 2017 r.,
  Referat: Miejsca niepamięci, nie-miejsca pamięci. O ofiarach i okolicznościach zbiorowych mordów na Żydach w Polsce w pierwszych miesiącach po drugiej wojnie światowej.
 • 2017 – XV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: Małe miasta. Przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka, Uniejów.
  Referat: Małe miasta w Polsce jako miejsca przemocy wobec Żydów w okresie bezpośrednio powojennym.
 • 2017 – 70 lat Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa.
  Referat (komentarz): 70 lat Żydowskiego Instytutu Historycznego – dzieje i badania.
 • 2017 – Miasta i miasteczka regionu łódzkiego. Stan badań i perspektywy badawcze, Łódź.
  Referat: Wybrane sfery aktywności społeczno-kulturalnej mniejszości narodowych (religijnych) w Pabianicach do drugiej wojny światowej – rekonesans badawczy.
 • 2018 - VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Rzeczpospolita domów: Domy magii, rzemiosła i handlu, Słupsk, 16–17 kwietnia 2018 r.
  Referat: Geneza i działalność spółdzielni żydowskich w Łodzi po drugiej wojnie światowej (1945–1949).
 • 2018 - Kongres Geografii Polskiej; Warszawa, 12–14 kwietnia 2018 r.
  Referat: 100 lat badań geograficznych nad mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi w Polsce.
 • 2018 - 17th International Conference of Historical Geographers, Warszawa, 15–20 lipca, 2018 r.
  Referat: ‘Solidarity’ in Poland meant the Jewish co-operative movement. Origin, location and branch structure of its institutions (1945–1949).
 • 2018 - The 16th ‘Lodz’ International Political Geography Conference: The Role Of The State In The Era Of Globalization, Skorzęcin, 11–15 września 2018 r.
  Referat: If the state ‘can not protect Jews, let them arm them’. Jewish self-defense in Poland after the Second World War.
 • 2018 - Konferencja naukowa Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich, Warszawa, 16 listopada 2018 r; referat: Z bronią w ręku stać na straży życia ludności żydowskiej. Społeczno-polityczne i przestrzenne uwarunkowania działalności Komisji Specjalnej w Łodzi po drugiej wojnie światowej.
 • 2019 - International Geographical Union Commission on Geography of Governance International Conference: Local And Urban Governance: Trends, Challenges And Innovations, 4–7 September 2019 Praia, Cape Verde; referat: Governance of Jewish religious heritage – the examples of cities in Central Poland.
 • 2019 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Geografii Historycznej: Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego, 14–15 listopada 2019 r., Łódź.; referat: Szkolnictwo żydowskie w Polsce po drugiej wojnie światowej i jego łódzka reprezentacja (1945–1950).
 • 2019 - Konferencja naukowa Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich, 20–22 listopada 2019 r., Warszawa; referat: …z bronią w ręku stać na straży życia ludności żydowskiej. Komisja Specjalna w Łodzi w świetle uwarunkowań społecznych i geograficzno-politycznych.
 • 2020 - Konferencja w Sejmie RP Bezdroża państwowej polityki historycznej. Polemicznie o „żołnierzach wyklętych”, Warszawa 29 lutego 2020 r.; tytuł wystąpienia: Zbrojne podziemie wobec mniejszości narodowych – zbrodnie antysemickie w ujęciu geograficznym.
 • 2020 - XVII Międzynarodowa „Łódzka” Konferencja z Geografii Politycznej Rivers In The Lives Of Nations In Their Economy And Politics, 16–18 września 2020 r., Kostrzyn nad Odrą/Frankfurt nad Odrą; tytuł wystąpienia: To Zbruch and beyond the rivers – on the waves of pogroms against Jews at the dawn of independent Poland (1918–1919).
 • 2020 - Poprowadzenie seminarium w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Odradzanie się życia żydowskiego w powojennej Polsce w kontekście przemocy antysemickiej (1945–1947), 3 grudnia 2020 r.