Absolwenci

Tytuł naukowy i stopnie naukowe uzyskane w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ w oparciu o prace z zakresu geografii politycznej

gwiazdką (*) zaznaczono stopień uzyskany poza Katedrą Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

Profesor

2008

Marek Sobczyński – Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, recenzenci dorobku naukowego: Stanisław Liszewski (UŁ), Jan Łoboda (UWr.), Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa), Krystian Heffner (UE Katowice).

Doktor habilitowany

2001

Marek Sobczyński – Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Marcin Rościszewski (IGiPZ PAN Warszawa), Stefan Kałuski (UW).

2012

Andrzej Rykała – Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Barbara Miszewska (UWr), Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa), Zbigniew Długosz (UP Kraków).

2013

Marek Barwiński – Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, recenzenci: Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (UŁ), Andrzej Lisowski (UW), Roman Matykowski (UAM), Jan Wendt (UG).

Doktor

1964

Józef Barbag* – Kształtowanie się granic politycznych oraz integracja i dezintegracja państw w latach 1900-1962, promotor: Jan Dylik, recenzenci: Bronisław Olszewicz, Maria Kiełczewskia-Zaleska, Stanisław Leszczycki.

1986

Marek Sobczyński – Trwałość dawnych granic politycznych Polski we współczesnym krajobrazie kulturowym kraju (w świetle badań morfologicznych i użytkowania ziemi), promotor: Marek Koter, recenzenci: Adam Jelonek (UJ), Andrzej Piskozub (UG).

2000

Agnieszka Rochmińska – Administracyjno-polityczne regionalizacje Polski – analiza procesów przestrzennych, promotor: Krystian Heffner, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Andrzej Gawryszewski (IGiPZ PAN Warszawa).

Andrzej Rykała – Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, promotor: Marek Koter, recenzenci: Stanisław Liszewski (UŁ), Andrzej Gawryszewski (IGiPZ PAN Warszawa).

Ewa Klima – Euroregiony – integracja czy dezintegracja państw europejskich?, promotor: Marek Koter, recenzenci: Krystian Heffner (UŁ), Stanisław Ciok (UWr.).

2002

Marek Barwiński – Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, promotor: Marek Sobczyński, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa).

2013

Łukasz TwardowskiRola przepraw przez Wisłę w kształtowaniu spójności terytorialnej województw nadwiślańskich, promotor Marek Sobczyński, recenzenci: Tomasz Komornicki, (IGiPZ PAN Warszawa), Iwona Jażdżewska (UŁ).

2014

Dr Katarzyna LeśniewskaGeograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku, promotor Marek Sobczyński, promotor pomocniczy Marek Barwiński, recenzenci: Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN), Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Magister

1986

Maria Jachimowicz – Mniejszość tatarska w województwie białostockim, promotor: Marek Koter.

Barbara Krasicka – Mniejszość białoruska w województwie białostockim, promotor: Marek Koter.

Tomasz Kunka – Charakterystyka terytorialno-strukturalna tzw. naturalnych i konwencjonalnych lądowych granic państwowych na świecie, promotor: Marek Koter.

1987

Aleksander Skwara – Zróżnicowanie religijne i jego wpływ na zjawiska społeczno-polityczne w Indiach, promotor: Marek Koter.

Jerzy Tulin – Charakterystyka lądowych granic wewnętrznych państw federacyjnych, promotor: Marek Koter.

Beata Zawadzka – Monografia Orawy Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemu ludności słowackiej, promotor: Marek Koter.

1988

Elwira Milczarek – Mniejszości religijne w województwie piotrkowskim i ich rola społeczna, kulturalna oraz religijna, promotor: Marek Koter.

Paweł Świętosławski – Integracja społeczno-administracyjna północnej części województwa piotrkowskiego z regionem, promotor: Wojciech Michalski.

1989

Barbara Sikorska – Monografia społeczno-gospodarcza Spisza Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem problemu ludności słowackiej, promotor: Marek Koter.

Ewa Supernat – Rola samorządów wiejskich, administracji państwowej i organizacji politycznych w życiu społeczno-gospodarczym wybranych gmin województwa sieradzkiego (Działoszyn, Lutomiersk, Sędziejowice), promotor: Marek Koter.

1990

Halina Barlak- Nazwy regionalne i lokalne w świadomości mieszkańców wybranych gmin pogranicza wielkopolsko-mazowieckiego, promotor: Wojciech Michalski.

Elwira Grabowska – Mniejszości religijne w województwach płockim i skierniewickim, promotor: Marek Koter.

Mariola Muszalska – Mniejszości religijne w województwach konińskim i sieradzkim, promotor: Marek Koter.

Tomasz Supernat – Trwałość dawnej granicy politycznej polsko-niemieckiej w obecnym krajobrazie kulturowym i w świadomości ludności na przykładzie gmin: Łubnice, Byczyna Kluczborska, Perzów i Dziadowa Kłoda, promotor: Marek Koter.

1991

Jerzy Jankowski – Geografia wyborcza w PRL w latach 1976-1988, promotor: Marek Koter.

Aleksandra Jurzysta – Pozostałości żydowskiej kultury materialnej na obszarze województwa kieleckiego, promotor: Wojciech Michalski.

Małgorzata Woźniak-Kaca – Mniejszości wyznaniowe Łodzi i ich rola w życiu społeczno-gospodarczym miasta, promotor: Marek Koter.

1992

Anna Godlewska – Białorusini w Białymstoku, promotor: Marek Koter.

Renata Kotynia – Chrześcijańskie mniejszości religijne w Warszawie, promotor: Marek Koter.

Anna Warda – Geografia wyborcza w Polsce w latach 1989-1991, promotor: Marek Sobczyński.

1993

Agnieszka Rochmińska – Przemiany społeczno-gospodarcze pogranicza łęczycko-mazowieckiego w aspekcie rozwoju wielkich miast Warszawy i Łodzi, promotor: Marek Sobczyński.

1994

Olga Daszkiewicz – Niechrześcijańskie związki wyznaniowe i stowarzyszenia religijne w Warszawie i Łodzi, promotor: Marek Koter.

Ewa Klima – Europa ojczyzn czy Europa regionów? Przyszłość małych narodów w Unii Europejskiej, promotor: Marek Sobczyński.

Andrzej Rykała – Staroobrzędowcy w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

1995

Kamila Barwińska – Mniejszość czeska w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

Marek Barwiński – Łemkowie i Łemkowszczyzna, promotor: Marek Sobczyński.

Małgorzata Kunach – Euroregion Karpacki, promotor: Marek Sobczyński.

Agnieszka Machlak - Kształtowanie się pogranicza mazowiecko-kujawskiego i jego trwałość w świadomości regionalnej, promotor: Marek Sobczyński.

Agnieszka Sasin – Geografia wyborów samorządowych w Łodzi w latach 1990 i 1994, promotor: Marek Sobczyński.

1996

Rafał Antonowicz – Wpływ dawnej granicy polsko-niemieckiej na zróżnicowanie społeczne i gospodarcze obszarów przygranicznych w strefie Lubliniec-Dobrodzień, promotor: Krystian Heffner.

Tomasz Grudziński – Stereotypy etniczne mieszkańców Łodzi, promotor: Zbigniew Rykiel.

Karina Krebs – Przestrzenne i społeczne aspekty pobytu wojsk radzieckich na terenie Polski na przykładzie Bornego Sulinowa, promotor: Marek Sobczyński.

Michał Malicki – Wpływ migracji zagranicznych na rozwój społeczno-gospodarczy miejscowości Śląska Opolskiego (na przykładzie gmin Krapkowice i Lubsza), promotor: Krystian Heffner.

1997

Dominika Bielecka – Zróżnicowanie kulturowe Izraela, promotor: Marek Koter.

Adam Duda – Preferencje wyborcze mieszkańców Łodzi, promotor: Marek Sobczyński.

Aldona Fijołek – Krajobraz kulturowy Orawy – jego znaczenie i percepcja na przykładzie mieszkańców Chyżnego, promotor: Krystyna Rembowska.

Dariusz Kaczyński – Trwałość historycznej granicy polsko-litewskiej w krajobrazie kulturowym i świadomości mieszkańców Podlasia, promotor: Marek Sobczyński.

Jacek Krakowski – Geograficzno-polityczne aspekty “Akcji Wisła”, promotor: Marek Sobczyński.

Robert Pawlaczek – Podziały terytorialne i proces kształtowania się granic Wielkopolski (X-XX wiek), promotor: Mariusz Kulesza.

Iwona Rykała – Praszka – miasto w strefie dawnego pogranicza w koncepcjach nowego podziału administracyjnego Polski, promotor: Krystian Heffner.

Aleksandra Tomczyk – Niemcy w wyobrażeniach przedstawicieli mniejszości niemieckiej Śląska Opolskiego, promotor: Krystian Heffner.

1998

Leszek Bączek – Przestrzenne zróżnicowanie rezultatów wyborów w województwie łódzkim w latach 1990-1995, promotor: Krystian Heffner.

Robert Krystjanik – Mniejszości religijne województwa bielskiego, promotor: Marek Sobczyński.

Krzysztof Marciniak – Konflikty wewnątrzpaństwowe w krajach europejskich po II wojnie światowej, promotor: Marek Koter.

Arkadiusz Matczak – Przestrzenne i społeczne aspekty pobytu wojsk radzieckich w Legnicy, promotor: Marek Sobczyński.

Marcin Nowak – Kolonizacja i dekolonizacja Maghrebu. Skutki polityczne i społeczno-ekonomiczne, promotor: Marek Sobczyński.

Agnieszka Sarnowska-Szurgot – Suwalszczyzna jako pogranicze kulturowe, promotor: Marek Koter.

Jacek Szczepanik – Powiat konecki w świetle nowych koncepcji podziału administracyjnego kraju, promotor: Andrzej Suliborski.

Piotr Wróbel – Konflikty zbrojne na świecie w dekadzie 1987-1996, promotor: Marek Koter.

1999

Ewa Borowiak – Rola funkcji militarnej w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta Debrzna, promotor: Andrzej Suliborski.

Grzegorz Duczkowski – Mniejszość saksońsko-flamandzka w Wilamowicach, promotor: Marek Sobczyński.

Marzena Kocemba – Rola kościoła katolickiego w rozwoju Łowicza, promotor: Krystyna Rembowska.

Tomasz Krawczyk – Percepcja Serbii i jej znaczenia w konflikcie w Europie Południowej na tle krajów byłej Jugosławii, promotor: Krystian Heffner.

Julita Ławkierdaj – Współpraca transgraniczna pomiędzy Polską a obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, promotor: Marek Sobczyński.

Joanna Stefaniak – Euroregion Bug jako przykład polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, promotor: Marek Sobczyński.

2000

Robert Bartosz – Mniejszość Tatarska w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

Jarosław Kabaciński – Mniejszość ukraińska w Polsce północnej na przykładzie byłego województwa koszalińskiego, promotor: Marek Sobczyński.

Agata Kamińska – Migracje zagraniczne w latach 1989-1999 z gminy Ciechanowice (woj. łomżyńskie). Analiza przyczyn i skutków, promotor: Mariusz Kulesza.

Tomasz Kos – Działalność społeczno-kulturalna i gospodarcza Kościoła i organizacji mariawickich w opinii mariawitów, promotor: Krystian Heffner.

Grzegorz Kosieradzki - Mniejszość ukraińska na Warmii i Mazurach, promotor: Marek Koter.

Violetta Kurzawa – Ocena możliwości poszerzenia administracyjnego Poznania o strefę podmiejską, promotor: Krystyna Rembowska.

Przemysław Olszowy – Łemkowie na Ziemiach Zachodnich, promotor: Marek Sobczyński.

Renata Piechota – Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w powiecie łaskim, promotor: Krystian Heffner.

Marek Rymarz – Przestrzenne i społeczno-gospodarcze skutki utworzenia struktury ponadgranicznej, promotor: Krystian Heffner.

Marcin Turczyn – Województwo w polskiej tradycji podziałów administracyjnych, promotor: Mariusz Kulesza.

Agnieszka Zegan – Euroregion Glacensis jako przykład współpracy transgranicznej, promotor: Marek Sobczyński.

2001

Anna Czyżewska – Miejsce i rola klasztorów w regionie łódzkim, promotor: Marek Koter.

Maciej Górski – Proces formowania powiatu ostrowskiego w nowej strukturze administracyjnej państwa, promotor: Marek Sobczyński.

Konrad Kalinowski – Budownictwo obronne województwa łódzkiego, promotor: Marek Koter.

Magdalena Pogocka – Struktura społeczno-gospodarcza Euroregionu Nysa, promotor: Krystian Heffner.

Edward Sadokierski – Powiat żywiecki w układzie regionalnym województwa śląskiego, promotor: Krystian Heffner.

2002

Magdalena Dziekańska – Migracje zagraniczne w Łodzi, promotor: Krystian Heffner.

Marta Górska – Geopolityczne przyczyny konfliktów zbrojnych w Europie w ostatniej dekadzie XX wieku, promotor: Marek Sobczyński.

Patryk Kozłowski – Ormianie w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

Przemysław Krawętek – Geopolityczne uwarunkowania systemu bezpieczeństwa Polski w ramach struktury euroatlantyckiej, promotor: Marek Sobczyński.

Dagmara Lis – Proces formowania się powiatu piotrkowskiego w nowej strukturze administracyjnej kraju, promotor: Marek Sobczyński.

Rafał Matusiewicz – Wybrane problemy małych państw wyspiarskich na przykładzie regionu karaibskiego, promotor: Marek Sobczyński.

Małgorzata Możdżeń – Relikty materialnej kultury żydowskiej w krajobrazie kulturowym województwa łódzkiego, promotor: Andrzej Rykała.

Kamil Orłowski – Historyczne pogranicze śląsko-małopolskie w krajobrazie kulturowym i świadomości mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński.

Małgorzata Zielińska – Struktura społeczno-przestrzenna Nowego Jorku, promotor: Marek Sobczyński.

2003

Anna Frączkowska – Euroregion “Pro Europa Viadrina” jako przykład współpracy transgranicznej, promotor: Marek Sobczyński.

Przemysław Ładniał – Łódź jako ośrodek targowo-wystawienniczy, promotor: Andrzej Rykała.

Piotr Malesa – Mniejszości religijne w województwie łódzki, promotor: Andrzej Rykała.

Małgorzata Szmidt – Organizacje pozarządowe w Pabianicach i ich wpływ na przemiany miasta, promotor: Krystyna Rembowska

Małgorzata Ziemniak – Mniejszości narodowe i religijne w Łodzi, promotor: Marek Koter.

2004

Przemysław Kozłowski – Wpływ dawnej granicy zaboru pruskiego i rosyjskiego na krajobraz kulturowy i świadomość mieszkańców gmin: Żerków, Czermin, Pyzdry, Gizałki, Chocz, promotor: Marek Sobczyński.

Marcin Krakowiak – Dawne getta we współczesnym krajobrazie kulturowym miast województwa łódzkiego, promotor: Marek Sobczyński.

Piotr Kupczyk – Polityczne oblicze Pabianic w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Lilla Leder – Polityczne oblicze miasta i gminy Szadek w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Ewa Staniaszek – Przemiany społeczno-gospodarcze gminy Moszczenica w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Andrzej Rykała.

Emilia Suśniło – Wyspy Alandzkie, między Scyllą a Charybdą, promotor: Marek Sobczyński.

Małgorzata Szyngwelska – Osadnictwo holenderskie i mennonickie w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

2005

Daniel Gwizdała – Rola mniejszości narodowych w rozwoju Aleksandrowa Łódzkiego, promotor: Andrzej Rykała.

Adam Kawka – Przestrzenne skutki realizacji polskich idei kolonizacyjnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, promotor: Marek Sobczyński.

Tomasz Kot – Mniejszość polska na Bukowinie, promotor: Marek Sobczyński.

Tomasz Lesiak – Odrębność mieszkańców Górnego Śląska na przykładzie osób deklarujących narodowość śląską, promotor: Andrzej Rykała.

Emil Lewandowski – Polityczne oblicze Zgierza w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Wojciech Lisiecki – Wybory samorządowe w Łodzi w 2002 roku, promotor: Marek Sobczyński.

Tomasz Mazurek – Łemkowie i Rusnacy w Beskidach – przemiany narodowościowe i religijne, promotor: Marek Barwiński.

2006

Bartłomiej Chudaś – Rola mniejszości narodowych i religijnych w rozwoju Pabianic, promotor: Andrzej Rykała.

Katarzyna Fischbach – Argentyńska Polonia na początku XXI w., promotor: Marek Sobczyński.

Adam Kawka – Przestrzenne skutki realizacji polskich idei kolonizacyjnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, promotor: Marek Sobczyński.

Janusz Kloc – Uwarunkowania lokalizacji stolic państw, promotor: Marek Sobczyński.

Rudolf Kępski – Mniejszość litewska w Polsce wobec przełomów politycznych (1918-2004), promotor: Marek Barwiński.

Katarzyna Machnicka – Ludność kaszubska na tle przemian politycznych Polski w XX wieku, promotor: Marek Barwiński.

Marcin Małecki – Monografia morskiej granicy Polski, promotor: Marek Sobczyński.

Przemysław Ossowski – Wybrane problemy uchodźców greckich i macedońskich w Polsce, promotor: Andrzej Rykała.

Aleksandra Pinkiewicz – Wpływ mniejszości narodowych i wyznaniowych na rozwój Konstantynowa Łódzkiego, promotor: Andrzej Rykała.

Paweł Piwowarczyk – Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Łodzi na tle wybranych struktur społecznych, promotor: Marek Sobczyński.

Łukasz Powąska – Przemiany społeczno-ekonomiczne gminy Szczerców w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Marek Sobczyński.

Julita Winczewa – Geografia wyborcza Zduńskiej Woli w dobie demokratycznej, promotor: Marek Sobczyński.

2007

Łukasz Bena – Muzułmanie w Polsce – rozmieszczenie, tożsamość i dziedzictwo kulturowe, promotor: Andrzej Rykała.

Ewelina Bors – Polityczne oblicze Tuszyna w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Katarzyna Chyży – Oblicze polityczne miasta i gminy Aleksandrów Łódzki w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Anna Gryńkowska – Geneza, organizacja przestrzenna oraz aktywność społeczno-religijna wspólnot protestanckich Łodzi, promotor: Andrzej Rykała.

Magdalena Jarosz – Rozwój miasta pod wpływem działalności zakładu przemysłowego na przykładzie Lubina, promotor: Marek Barwiński.

Monika Kubiak – Polityczne oblicze Łasku w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Michał Mielczarek – Wybory parlamentarne i prezydenckie 2005 r. w Łodzi, promotor: Marek Sobczyński.

Aneta Pająk – Zróżnicowanie przestrzennych postaw politycznych mieszkańców powiatu Tomaszów Mazowiecki, promotor: Marek Sobczyński.

Łukasz Twardowski – Geneza i współczesne uwarunkowania społeczno-polityczne funkcjonowania Republiki Mnichów na półwyspie Athos w Grecji, promotor Marek Sobczyński.

Joanna Wanago – Geneza, organizacja przestrzenna oraz aktywność społeczno-religijna mariawitów na przykładzie wybranych parafii w województwie łódzkim, promotor: Andrzej Rykała.

Piotr Wójtowicz – Mniejszość słowacka w Polsce wobec przełomów politycznych w latach 1918-2004, promotor: Marek Barwiński.

2008

Magdalena Bochen – Wpływ mniejszości narodowych i religijnych na rozwój Zduńskiej Woli, promotor: Andrzej Rykała.

Przemysław Głębocki – Geografia wyborcza powiatu zgierskiego po reformie administracyjnej 1999 r., promotor: Marek Sobczyński.

Marlena Lepiarska – Oblicze polityczne Zduńskiej Woli w XX wieku i na początku XXI wieku, promotor: Marek Sobczyński.

Arkadiusz Lis – Pogranicze polsko-ukraińskie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, promotor: Marek Barwiński.

Marcin Naremski – Granica i pogranicze polsko-czeskie w przededniu przystąpienia do Układu Schengen, promotor: Marek Barwiński.

Włodzimierz Pintera – Geografia wyborcza powiatu poddębickiego po reformie administracyjnej 1999 r., promotor: Marek Sobczyński.

Izabela Prządo – Geografia wyborcza powiatu koneckiego po reformie administracyjnej 1999 r., promotor: Marek Sobczyński.

Anna Wojciechowska – Postawy polityczne mieszkańców powiatu bełchatowskiego w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w latach 2005-2007, promotor: Marek Sobczyński.

2009

Damian Andrzejczak – Geografia wyborcza obszaru postradzieckiego, promotor: Andrzej Rykała.

Joanna Bąk – Obiekty sakralne w powiecie sieradzkim – geneza, miejsce w strukturze osadniczej oraz walory kulturowe, promotor: Andrzej Rykała.

Małgorzata Ciesielska – Współczesna Polonia meksykańska – status społeczny i procesy asymilacyjne, promotor: Marek Sobczyński.

Gabriela Dulnikiewicz – Geografia wyborcza Opoczna w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Piotr Kępka – Postawy polityczne ludności prawosławnej w województwie podlaskim, promotor: Marek Barwiński.

Katarzyna Leśniewska – Polska mniejszość we współczesnym Wilnie w kontekście polsko-litewskich stosunków międzynarodowych, promotor: Marek Barwiński.

Jakub Niewiarowski – Struktura etniczno-religijna mieszkańców Wielkiego Londynu w ujęciu przestrzennym, promotor: Andrzej Rykała.

Mariusz Ptaszek – Wpływ mniejszości narodowych na rozwój Przysuchy, promotor: Andrzej Rykała.

Vojislav Radojičić – Geopolityczne, historyczne i społeczne aspekty niepodległości Czarnogóry, promotor: Marek. Sobczyński.

Ewelina Radwańska – Wpływ transformacji ustrojowej na społeczno-ekonomiczny rozwój Leźnicy Wielkiej, promotor: Marek Barwiński.

Kamila Specjał – Współpraca transgraniczna w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, promotor: Marek Sobczyński.

2010

Sylwia Firlej – Współczesna sytuacja społeczno-ekonomiczna i asymilacja Polonii w Grecji, promotor: Marek Sobczyński.

Hipolit Hardy – Przemiany społeczno-ekonomiczne miejscowości Świętoszów w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Marek Sobczyński.

Damian Kleszcz – Rozmieszczenie, aktywność społeczno-gospodarcza i religijna wiernych Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, promotor: Andrzej Rykała.

Magdalena Mistrzak – Geografia wyborcza Poddębic w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Jakub Trojanowski – Geneza, aktywność społeczno-religijna i relikty dziedzictwa materialnego wyznawców prawosławia w parafiach piotrkowskiej i łódzkiej, promotor: Andrzej Rykała.

Przemysław Wojtczak – Mniejszość arabska w Łodzi, promotor: Andrzej Rykała.

2011

Dagmara Ałaszewska – Postawy polityczne mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w wyborach samorządowych w latach 1990-2006, promotor: Marek Sobczyński.

Michał Pęczak – Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na nowe inwestycje w Łodzi, promotor: Marek Sobczyński.

Piotr Sękulski – Oblicze polityczne Wielunia w XX i XXI w., promotor: Marek Sobczyński.

Agnieszka Tomalka – Procesy asymilacji i standard życia Polonii nowojorskiej, promotor: Marek Sobczyński.

Rafał Walaszczyk – Taksonomia terroryzmu w ujęciu geograficzno-politycznym, promotor: Marek Barwiński.

Olga Zmuda-Trzebiatowska – Stosunki narodowościowe i granice reliktowe na ziemi bytowskiej, promotor: Marek Sobczyński.

2012

Marta BalcerzakOblicze polityczne Łowicza w XX i XXI wieku, promotor: Marek Sobczyński

Anna Klimek – Powojenna aktywność społeczno-religijna, relikty dziedzictwa materialnego ewangelików w Pabianicach, promotor: Andrzej Rykała

Bogusława LalekOblicze polityczne Łodzi w okresie międzywojennym, promotor: Marek Sobczyński

Paulina Maciejewska – Przemiany demograficzno-społeczne oraz działalność i struktura organizacyjna świadków Jehowy w Łodzi, promotor: Andrzej Rykała

Konrad Rau - Granice reliktowe i stosunki narodowościowe w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, promotor: Marek Sobczyński

Radosław Rosiak – Postawy mieszkańców Sieradza w wyborach prezydenckich i parlamentarnych po 1992 r. promotor: Andrzej Rykała

Emilian SadzaGeografia wyborcza miasta i gminy Szadek, promotor: Marek Sobczyński

Adam Sidor – Zróżnicowanie przestrzenne postaw wyborczych mieszkańców Konina w wyborach parlamentarnych po 1989 r., promotor: Marek Barwiński

Agnieszka Skowron - Procesy asymilacyjne cudzoziemców w Dortmundzie, promotor: Marek Sobczyński

2013

Emilia Białecka – Trwałość odrębności kulturowej regionu opoczyńskiego w świadomości jego mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński

Mateusz Dzielawski – Wpływ religii rzymsko-katolickiej na zagospodarowanie przestrzenne Częstochowy, promotor: Andrzej Rykała

Dorota Grzegorek – Geograficzno-polityczne uwarunkowania funkcjonowania mniejszości serbskiej w Kosowie, promotor: Marek Sobczyński

Magdalena Jabłońska – Wpływ islamu na krajobraz kulturowy Andaluzji, promotor: Andrzej Rykała

Magdalena JarzęckaProcesy asymilacyjne społeczności wilamowskiej, promotor: Marek Sobczyński

Magdalena Kędzierska – Liczebność, rozmieszczenie i działalność społeczno-kulturalna mniejszości polskiej w obwodzie lwowskim, promotor: Andrzej Rykała

Tomasz Urbanek – Wpływ mniejszości narodowych i religijnych na rozwój Łasku, promotor: Andrzej Rykała

Tomasz Walczak – Kościół ewangelicko-reformowany w woj. łódzkim, promotor: Andrzej Rykała

2014

Michał Bazela – Wpływ mniejszości narodowych na rozwój Turku, promotor: Andrzej Rykała

Mateusz Dzielawski – Wpływ religii rzymsko-katolickiej na zagospodarowanie przestrzenne Częstochowy, promotor: Andrzej Rykała

Adrianna Jurek – Postrzeganie procesów integracji przestrzeni Pabianic przez mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński

Patryk Orlewski – Mniejszość śląska w Polsce – geneza, rozmieszczenie, tożsamość, promotor: Marek Barwiński

Ewa Strumian – Liczebność, rozmieszczenie i aktywność religijno-społeczna wyznawców Katolickiego Kościoła Mariawitów w powiecie brzezińskim, promotor: Andrzej Rykała

2015

Artur Lewczuk – Sytuacja społeczno-polityczna Górali Podhalańskich po 1989 r. – promotor: Marek Sobczyński

2016

Wojciech Frączek – Trwałość granic politycznych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej we współczesnym krajobrazie kulturowym i świadomości mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński

Paulina Kroc – Bambrzy w Poznaniu – geneza, dzieje, współczesność, promotor: Marek Barwiński

Izabela Kuzalska – Kaszubi – grupa regionalna narodu polskiego czy mniejszość etniczna?, promotor: Marek Barwiński

Anna Majewska – Żydowskie dziedzictwo religijne w przestrzeni województwa śląskiego, promotor: Andrzej Rykała

Karolina Piotrowicz – Geografia wyborów parlamentarnych w województwie łódzkim w latach 2001-2015, promotor: Marek Sobczyński

Sylwia Piotrowska – Geografia wyborów samorządowych w powiecie łowickim, promotor: Marek Sobczyński

Olga Sikora – Postrzeganie przez Sybiraków przestrzeni miejsc zesłania, promotor: Marek Barwiński

Sylwester Zakrzewski – Teoria pomostowości w polskiej geografii politycznej, promotor: Marek Sobczyński

Licencjat

2001

Anna Czekalska – Wkład łódzkich luteran w rozwój miasta od roku 1820 do czasów współczesnych na przykładzie działalności dobroczynnej, promotor: Krystyna Rembowska.

Paweł Prochoń – Wpływ instytucji społeczno-politycznych w Sulejowie na życie mieszkańców miasta, promotor: Andrzej Rykała.

Radosław Stolarczyk – Rola kościoła rzymsko-katolickiego w zwalczaniu biedy w Łodzi na przykładzie Parafii Św. Franciszka z Asyżu, promotor: Krystyna Rembowska.

Małgorzata Szmidt – Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbego w przestrzeni miejskiej Pabianic i oczach parafian, promotor: Krystyna Rembowska.

Podyplomowe Studium Nauk Politycznych UŁ. Praca dyplomowa

1979

Andrzej Żurek – Morskie granice polityczno-ekonomiczne państw Europy, promotor: Marek Sobczyński.