Absolwenci

Tytuł naukowy i stopnie naukowe uzyskane w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ w oparciu o prace z zakresu geografii politycznej

gwiazdką (*) zaznaczono stopień uzyskany poza Katedrą Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

Profesor

2008

Marek Sobczyński – Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, recenzenci dorobku naukowego: Stanisław Liszewski (UŁ), Jan Łoboda (UWr.), Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa), Krystian Heffner (UE Katowice).

Doktor habilitowany

2001

Marek Sobczyński – Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Marcin Rościszewski (IGiPZ PAN Warszawa), Stefan Kałuski (UW).

2012

Andrzej Rykała – Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Barbara Miszewska (UWr), Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa), Zbigniew Długosz (UP Kraków).

2013

Marek Barwiński – Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, recenzenci: Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (UŁ), Andrzej Lisowski (UW), Roman Matykowski (UAM), Jan Wendt (UG).

Doktor

1964

Józef Barbag* – Kształtowanie się granic politycznych oraz integracja i dezintegracja państw w latach 1900-1962, promotor: Jan Dylik, recenzenci: Bronisław Olszewicz, Maria Kiełczewskia-Zaleska, Stanisław Leszczycki.

1986

Marek Sobczyński – Trwałość dawnych granic politycznych Polski we współczesnym krajobrazie kulturowym kraju (w świetle badań morfologicznych i użytkowania ziemi), promotor: Marek Koter, recenzenci: Adam Jelonek (UJ), Andrzej Piskozub (UG).

2000

Agnieszka Rochmińska – Administracyjno-polityczne regionalizacje Polski – analiza procesów przestrzennych, promotor: Krystian Heffner, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Andrzej Gawryszewski (IGiPZ PAN Warszawa).

Andrzej Rykała – Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, promotor: Marek Koter, recenzenci: Stanisław Liszewski (UŁ), Andrzej Gawryszewski (IGiPZ PAN Warszawa).

Ewa Klima – Euroregiony – integracja czy dezintegracja państw europejskich?, promotor: Marek Koter, recenzenci: Krystian Heffner (UŁ), Stanisław Ciok (UWr.).

2002

Marek Barwiński – Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, promotor: Marek Sobczyński, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa).

2013

Łukasz TwardowskiRola przepraw przez Wisłę w kształtowaniu spójności terytorialnej województw nadwiślańskich, promotor Marek Sobczyński, recenzenci: Tomasz Komornicki, (IGiPZ PAN Warszawa), Iwona Jażdżewska (UŁ).

2014

Dr Katarzyna LeśniewskaGeograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku, promotor Marek Sobczyński, promotor pomocniczy Marek Barwiński, recenzenci: Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN), Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Magister

1986

Maria Jachimowicz – Mniejszość tatarska w województwie białostockim, promotor: Marek Koter.

Barbara Krasicka – Mniejszość białoruska w województwie białostockim, promotor: Marek Koter.

Tomasz Kunka – Charakterystyka terytorialno-strukturalna tzw. naturalnych i konwencjonalnych lądowych granic państwowych na świecie, promotor: Marek Koter.

1987

Aleksander Skwara – Zróżnicowanie religijne i jego wpływ na zjawiska społeczno-polityczne w Indiach, promotor: Marek Koter.

Jerzy Tulin – Charakterystyka lądowych granic wewnętrznych państw federacyjnych, promotor: Marek Koter.

Beata Zawadzka – Monografia Orawy Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemu ludności słowackiej, promotor: Marek Koter.

1988

Elwira Milczarek – Mniejszości religijne w województwie piotrkowskim i ich rola społeczna, kulturalna oraz religijna, promotor: Marek Koter.

Paweł Świętosławski – Integracja społeczno-administracyjna północnej części województwa piotrkowskiego z regionem, promotor: Wojciech Michalski.

1989

Barbara Sikorska – Monografia społeczno-gospodarcza Spisza Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem problemu ludności słowackiej, promotor: Marek Koter.

Ewa Supernat – Rola samorządów wiejskich, administracji państwowej i organizacji politycznych w życiu społeczno-gospodarczym wybranych gmin województwa sieradzkiego (Działoszyn, Lutomiersk, Sędziejowice), promotor: Marek Koter.

1990

Halina Barlak- Nazwy regionalne i lokalne w świadomości mieszkańców wybranych gmin pogranicza wielkopolsko-mazowieckiego, promotor: Wojciech Michalski.

Elwira Grabowska – Mniejszości religijne w województwach płockim i skierniewickim, promotor: Marek Koter.

Mariola Muszalska – Mniejszości religijne w województwach konińskim i sieradzkim, promotor: Marek Koter.

Tomasz Supernat – Trwałość dawnej granicy politycznej polsko-niemieckiej w obecnym krajobrazie kulturowym i w świadomości ludności na przykładzie gmin: Łubnice, Byczyna Kluczborska, Perzów i Dziadowa Kłoda, promotor: Marek Koter.

1991

Jerzy Jankowski – Geografia wyborcza w PRL w latach 1976-1988, promotor: Marek Koter.

Aleksandra Jurzysta – Pozostałości żydowskiej kultury materialnej na obszarze województwa kieleckiego, promotor: Wojciech Michalski.

Małgorzata Woźniak-Kaca – Mniejszości wyznaniowe Łodzi i ich rola w życiu społeczno-gospodarczym miasta, promotor: Marek Koter.

1992

Anna Godlewska – Białorusini w Białymstoku, promotor: Marek Koter.

Renata Kotynia – Chrześcijańskie mniejszości religijne w Warszawie, promotor: Marek Koter.

Anna Warda – Geografia wyborcza w Polsce w latach 1989-1991, promotor: Marek Sobczyński.

1993

Agnieszka Rochmińska – Przemiany społeczno-gospodarcze pogranicza łęczycko-mazowieckiego w aspekcie rozwoju wielkich miast Warszawy i Łodzi, promotor: Marek Sobczyński.

1994

Olga Daszkiewicz – Niechrześcijańskie związki wyznaniowe i stowarzyszenia religijne w Warszawie i Łodzi, promotor: Marek Koter.

Ewa Klima – Europa ojczyzn czy Europa regionów? Przyszłość małych narodów w Unii Europejskiej, promotor: Marek Sobczyński.

Andrzej Rykała – Staroobrzędowcy w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

1995

Kamila Barwińska – Mniejszość czeska w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

Marek Barwiński – Łemkowie i Łemkowszczyzna, promotor: Marek Sobczyński.

Małgorzata Kunach – Euroregion Karpacki, promotor: Marek Sobczyński.

Agnieszka Machlak - Kształtowanie się pogranicza mazowiecko-kujawskiego i jego trwałość w świadomości regionalnej, promotor: Marek Sobczyński.

Agnieszka Sasin – Geografia wyborów samorządowych w Łodzi w latach 1990 i 1994, promotor: Marek Sobczyński.

1996

Rafał Antonowicz – Wpływ dawnej granicy polsko-niemieckiej na zróżnicowanie społeczne i gospodarcze obszarów przygranicznych w strefie Lubliniec-Dobrodzień, promotor: Krystian Heffner.

Tomasz Grudziński – Stereotypy etniczne mieszkańców Łodzi, promotor: Zbigniew Rykiel.

Karina Krebs – Przestrzenne i społeczne aspekty pobytu wojsk radzieckich na terenie Polski na przykładzie Bornego Sulinowa, promotor: Marek Sobczyński.

Michał Malicki – Wpływ migracji zagranicznych na rozwój społeczno-gospodarczy miejscowości Śląska Opolskiego (na przykładzie gmin Krapkowice i Lubsza), promotor: Krystian Heffner.

1997

Dominika Bielecka – Zróżnicowanie kulturowe Izraela, promotor: Marek Koter.

Adam Duda – Preferencje wyborcze mieszkańców Łodzi, promotor: Marek Sobczyński.

Aldona Fijołek – Krajobraz kulturowy Orawy – jego znaczenie i percepcja na przykładzie mieszkańców Chyżnego, promotor: Krystyna Rembowska.

Dariusz Kaczyński – Trwałość historycznej granicy polsko-litewskiej w krajobrazie kulturowym i świadomości mieszkańców Podlasia, promotor: Marek Sobczyński.

Jacek Krakowski – Geograficzno-polityczne aspekty “Akcji Wisła”, promotor: Marek Sobczyński.

Robert Pawlaczek – Podziały terytorialne i proces kształtowania się granic Wielkopolski (X-XX wiek), promotor: Mariusz Kulesza.

Iwona Rykała – Praszka – miasto w strefie dawnego pogranicza w koncepcjach nowego podziału administracyjnego Polski, promotor: Krystian Heffner.

Aleksandra Tomczyk – Niemcy w wyobrażeniach przedstawicieli mniejszości niemieckiej Śląska Opolskiego, promotor: Krystian Heffner.

1998

Leszek Bączek – Przestrzenne zróżnicowanie rezultatów wyborów w województwie łódzkim w latach 1990-1995, promotor: Krystian Heffner.

Robert Krystjanik – Mniejszości religijne województwa bielskiego, promotor: Marek Sobczyński.

Krzysztof Marciniak – Konflikty wewnątrzpaństwowe w krajach europejskich po II wojnie światowej, promotor: Marek Koter.

Arkadiusz Matczak – Przestrzenne i społeczne aspekty pobytu wojsk radzieckich w Legnicy, promotor: Marek Sobczyński.

Marcin Nowak – Kolonizacja i dekolonizacja Maghrebu. Skutki polityczne i społeczno-ekonomiczne, promotor: Marek Sobczyński.

Agnieszka Sarnowska-Szurgot – Suwalszczyzna jako pogranicze kulturowe, promotor: Marek Koter.

Jacek Szczepanik – Powiat konecki w świetle nowych koncepcji podziału administracyjnego kraju, promotor: Andrzej Suliborski.

Piotr Wróbel – Konflikty zbrojne na świecie w dekadzie 1987-1996, promotor: Marek Koter.

1999

Ewa Borowiak – Rola funkcji militarnej w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta Debrzna, promotor: Andrzej Suliborski.

Grzegorz Duczkowski – Mniejszość saksońsko-flamandzka w Wilamowicach, promotor: Marek Sobczyński.

Marzena Kocemba – Rola kościoła katolickiego w rozwoju Łowicza, promotor: Krystyna Rembowska.

Tomasz Krawczyk – Percepcja Serbii i jej znaczenia w konflikcie w Europie Południowej na tle krajów byłej Jugosławii, promotor: Krystian Heffner.

Julita Ławkierdaj – Współpraca transgraniczna pomiędzy Polską a obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, promotor: Marek Sobczyński.

Joanna Stefaniak – Euroregion Bug jako przykład polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, promotor: Marek Sobczyński.

2000

Robert Bartosz – Mniejszość Tatarska w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

Jarosław Kabaciński – Mniejszość ukraińska w Polsce północnej na przykładzie byłego województwa koszalińskiego, promotor: Marek Sobczyński.

Agata Kamińska – Migracje zagraniczne w latach 1989-1999 z gminy Ciechanowice (woj. łomżyńskie). Analiza przyczyn i skutków, promotor: Mariusz Kulesza.

Tomasz Kos – Działalność społeczno-kulturalna i gospodarcza Kościoła i organizacji mariawickich w opinii mariawitów, promotor: Krystian Heffner.

Grzegorz Kosieradzki - Mniejszość ukraińska na Warmii i Mazurach, promotor: Marek Koter.

Violetta Kurzawa – Ocena możliwości poszerzenia administracyjnego Poznania o strefę podmiejską, promotor: Krystyna Rembowska.

Przemysław Olszowy – Łemkowie na Ziemiach Zachodnich, promotor: Marek Sobczyński.

Renata Piechota – Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w powiecie łaskim, promotor: Krystian Heffner.

Marek Rymarz – Przestrzenne i społeczno-gospodarcze skutki utworzenia struktury ponadgranicznej, promotor: Krystian Heffner.

Marcin Turczyn – Województwo w polskiej tradycji podziałów administracyjnych, promotor: Mariusz Kulesza.

Agnieszka Zegan – Euroregion Glacensis jako przykład współpracy transgranicznej, promotor: Marek Sobczyński.

2001

Anna Czyżewska – Miejsce i rola klasztorów w regionie łódzkim, promotor: Marek Koter.

Maciej Górski – Proces formowania powiatu ostrowskiego w nowej strukturze administracyjnej państwa, promotor: Marek Sobczyński.

Konrad Kalinowski – Budownictwo obronne województwa łódzkiego, promotor: Marek Koter.

Magdalena Pogocka – Struktura społeczno-gospodarcza Euroregionu Nysa, promotor: Krystian Heffner.

Edward Sadokierski – Powiat żywiecki w układzie regionalnym województwa śląskiego, promotor: Krystian Heffner.

2002

Magdalena Dziekańska – Migracje zagraniczne w Łodzi, promotor: Krystian Heffner.

Marta Górska – Geopolityczne przyczyny konfliktów zbrojnych w Europie w ostatniej dekadzie XX wieku, promotor: Marek Sobczyński.

Patryk Kozłowski – Ormianie w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

Przemysław Krawętek – Geopolityczne uwarunkowania systemu bezpieczeństwa Polski w ramach struktury euroatlantyckiej, promotor: Marek Sobczyński.

Dagmara Lis – Proces formowania się powiatu piotrkowskiego w nowej strukturze administracyjnej kraju, promotor: Marek Sobczyński.

Rafał Matusiewicz – Wybrane problemy małych państw wyspiarskich na przykładzie regionu karaibskiego, promotor: Marek Sobczyński.

Małgorzata Możdżeń – Relikty materialnej kultury żydowskiej w krajobrazie kulturowym województwa łódzkiego, promotor: Andrzej Rykała.

Kamil Orłowski – Historyczne pogranicze śląsko-małopolskie w krajobrazie kulturowym i świadomości mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński.

Małgorzata Zielińska – Struktura społeczno-przestrzenna Nowego Jorku, promotor: Marek Sobczyński.

2003

Anna Frączkowska – Euroregion “Pro Europa Viadrina” jako przykład współpracy transgranicznej, promotor: Marek Sobczyński.

Przemysław Ładniał – Łódź jako ośrodek targowo-wystawienniczy, promotor: Andrzej Rykała.

Piotr Malesa – Mniejszości religijne w województwie łódzki, promotor: Andrzej Rykała.

Małgorzata Szmidt – Organizacje pozarządowe w Pabianicach i ich wpływ na przemiany miasta, promotor: Krystyna Rembowska

Małgorzata Ziemniak – Mniejszości narodowe i religijne w Łodzi, promotor: Marek Koter.

2004

Przemysław Kozłowski – Wpływ dawnej granicy zaboru pruskiego i rosyjskiego na krajobraz kulturowy i świadomość mieszkańców gmin: Żerków, Czermin, Pyzdry, Gizałki, Chocz, promotor: Marek Sobczyński.

Marcin Krakowiak – Dawne getta we współczesnym krajobrazie kulturowym miast województwa łódzkiego, promotor: Marek Sobczyński.

Piotr Kupczyk – Polityczne oblicze Pabianic w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Lilla Leder – Polityczne oblicze miasta i gminy Szadek w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Ewa Staniaszek – Przemiany społeczno-gospodarcze gminy Moszczenica w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Andrzej Rykała.

Emilia Suśniło – Wyspy Alandzkie, między Scyllą a Charybdą, promotor: Marek Sobczyński.

Małgorzata Szyngwelska – Osadnictwo holenderskie i mennonickie w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

2005

Daniel Gwizdała – Rola mniejszości narodowych w rozwoju Aleksandrowa Łódzkiego, promotor: Andrzej Rykała.

Adam Kawka – Przestrzenne skutki realizacji polskich idei kolonizacyjnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, promotor: Marek Sobczyński.

Tomasz Kot – Mniejszość polska na Bukowinie, promotor: Marek Sobczyński.

Tomasz Lesiak – Odrębność mieszkańców Górnego Śląska na przykładzie osób deklarujących narodowość śląską, promotor: Andrzej Rykała.

Emil Lewandowski – Polityczne oblicze Zgierza w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Wojciech Lisiecki – Wybory samorządowe w Łodzi w 2002 roku, promotor: Marek Sobczyński.

Tomasz Mazurek – Łemkowie i Rusnacy w Beskidach – przemiany narodowościowe i religijne, promotor: Marek Barwiński.

2006

Bartłomiej Chudaś – Rola mniejszości narodowych i religijnych w rozwoju Pabianic, promotor: Andrzej Rykała.

Katarzyna Fischbach – Argentyńska Polonia na początku XXI w., promotor: Marek Sobczyński.

Adam Kawka – Przestrzenne skutki realizacji polskich idei kolonizacyjnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, promotor: Marek Sobczyński.

Janusz Kloc – Uwarunkowania lokalizacji stolic państw, promotor: Marek Sobczyński.

Rudolf Kępski – Mniejszość litewska w Polsce wobec przełomów politycznych (1918-2004), promotor: Marek Barwiński.

Katarzyna Machnicka – Ludność kaszubska na tle przemian politycznych Polski w XX wieku, promotor: Marek Barwiński.

Marcin Małecki – Monografia morskiej granicy Polski, promotor: Marek Sobczyński.

Przemysław Ossowski – Wybrane problemy uchodźców greckich i macedońskich w Polsce, promotor: Andrzej Rykała.

Aleksandra Pinkiewicz – Wpływ mniejszości narodowych i wyznaniowych na rozwój Konstantynowa Łódzkiego, promotor: Andrzej Rykała.

Paweł Piwowarczyk – Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Łodzi na tle wybranych struktur społecznych, promotor: Marek Sobczyński.

Łukasz Powąska – Przemiany społeczno-ekonomiczne gminy Szczerców w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Marek Sobczyński.

Julita Winczewa – Geografia wyborcza Zduńskiej Woli w dobie demokratycznej, promotor: Marek Sobczyński.

2007

Łukasz Bena – Muzułmanie w Polsce – rozmieszczenie, tożsamość i dziedzictwo kulturowe, promotor: Andrzej Rykała.

Ewelina Bors – Polityczne oblicze Tuszyna w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Katarzyna Chyży – Oblicze polityczne miasta i gminy Aleksandrów Łódzki w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Anna Gryńkowska – Geneza, organizacja przestrzenna oraz aktywność społeczno-religijna wspólnot protestanckich Łodzi, promotor: Andrzej Rykała.

Magdalena Jarosz – Rozwój miasta pod wpływem działalności zakładu przemysłowego na przykładzie Lubina, promotor: Marek Barwiński.

Monika Kubiak – Polityczne oblicze Łasku w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Michał Mielczarek – Wybory parlamentarne i prezydenckie 2005 r. w Łodzi, promotor: Marek Sobczyński.

Aneta Pająk – Zróżnicowanie przestrzennych postaw politycznych mieszkańców powiatu Tomaszów Mazowiecki, promotor: Marek Sobczyński.

Łukasz Twardowski – Geneza i współczesne uwarunkowania społeczno-polityczne funkcjonowania Republiki Mnichów na półwyspie Athos w Grecji, promotor Marek Sobczyński.

Joanna Wanago – Geneza, organizacja przestrzenna oraz aktywność społeczno-religijna mariawitów na przykładzie wybranych parafii w województwie łódzkim, promotor: Andrzej Rykała.

Piotr Wójtowicz – Mniejszość słowacka w Polsce wobec przełomów politycznych w latach 1918-2004, promotor: Marek Barwiński.

2008

Magdalena Bochen – Wpływ mniejszości narodowych i religijnych na rozwój Zduńskiej Woli, promotor: Andrzej Rykała.

Przemysław Głębocki – Geografia wyborcza powiatu zgierskiego po reformie administracyjnej 1999 r., promotor: Marek Sobczyński.

Marlena Lepiarska – Oblicze polityczne Zduńskiej Woli w XX wieku i na początku XXI wieku, promotor: Marek Sobczyński.

Arkadiusz Lis – Pogranicze polsko-ukraińskie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, promotor: Marek Barwiński.

Marcin Naremski – Granica i pogranicze polsko-czeskie w przededniu przystąpienia do Układu Schengen, promotor: Marek Barwiński.

Włodzimierz Pintera – Geografia wyborcza powiatu poddębickiego po reformie administracyjnej 1999 r., promotor: Marek Sobczyński.

Izabela Prządo – Geografia wyborcza powiatu koneckiego po reformie administracyjnej 1999 r., promotor: Marek Sobczyński.

Anna Wojciechowska – Postawy polityczne mieszkańców powiatu bełchatowskiego w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w latach 2005-2007, promotor: Marek Sobczyński.

2009

Damian Andrzejczak – Geografia wyborcza obszaru postradzieckiego, promotor: Andrzej Rykała.

Joanna Bąk – Obiekty sakralne w powiecie sieradzkim – geneza, miejsce w strukturze osadniczej oraz walory kulturowe, promotor: Andrzej Rykała.

Małgorzata Ciesielska – Współczesna Polonia meksykańska – status społeczny i procesy asymilacyjne, promotor: Marek Sobczyński.

Gabriela Dulnikiewicz – Geografia wyborcza Opoczna w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Piotr Kępka – Postawy polityczne ludności prawosławnej w województwie podlaskim, promotor: Marek Barwiński.

Katarzyna Leśniewska – Polska mniejszość we współczesnym Wilnie w kontekście polsko-litewskich stosunków międzynarodowych, promotor: Marek Barwiński.

Jakub Niewiarowski – Struktura etniczno-religijna mieszkańców Wielkiego Londynu w ujęciu przestrzennym, promotor: Andrzej Rykała.

Mariusz Ptaszek – Wpływ mniejszości narodowych na rozwój Przysuchy, promotor: Andrzej Rykała.

Vojislav Radojičić – Geopolityczne, historyczne i społeczne aspekty niepodległości Czarnogóry, promotor: Marek. Sobczyński.

Ewelina Radwańska – Wpływ transformacji ustrojowej na społeczno-ekonomiczny rozwój Leźnicy Wielkiej, promotor: Marek Barwiński.

Kamila Specjał – Współpraca transgraniczna w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, promotor: Marek Sobczyński.

2010

Sylwia Firlej – Współczesna sytuacja społeczno-ekonomiczna i asymilacja Polonii w Grecji, promotor: Marek Sobczyński.

Hipolit Hardy – Przemiany społeczno-ekonomiczne miejscowości Świętoszów w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Marek Sobczyński.

Damian Kleszcz – Rozmieszczenie, aktywność społeczno-gospodarcza i religijna wiernych Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, promotor: Andrzej Rykała.

Magdalena Mistrzak – Geografia wyborcza Poddębic w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Jakub Trojanowski – Geneza, aktywność społeczno-religijna i relikty dziedzictwa materialnego wyznawców prawosławia w parafiach piotrkowskiej i łódzkiej, promotor: Andrzej Rykała.

Przemysław Wojtczak – Mniejszość arabska w Łodzi, promotor: Andrzej Rykała.

2011

Dagmara Ałaszewska – Postawy polityczne mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w wyborach samorządowych w latach 1990-2006, promotor: Marek Sobczyński.

Michał Pęczak – Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na nowe inwestycje w Łodzi, promotor: Marek Sobczyński.

Piotr Sękulski – Oblicze polityczne Wielunia w XX i XXI w., promotor: Marek Sobczyński.

Agnieszka Tomalka – Procesy asymilacji i standard życia Polonii nowojorskiej, promotor: Marek Sobczyński.

Rafał Walaszczyk – Taksonomia terroryzmu w ujęciu geograficzno-politycznym, promotor: Marek Barwiński.

Olga Zmuda-Trzebiatowska – Stosunki narodowościowe i granice reliktowe na ziemi bytowskiej, promotor: Marek Sobczyński.

2012

Marta BalcerzakOblicze polityczne Łowicza w XX i XXI wieku, promotor: Marek Sobczyński

Anna Klimek – Powojenna aktywność społeczno-religijna, relikty dziedzictwa materialnego ewangelików w Pabianicach, promotor: Andrzej Rykała

Bogusława LalekOblicze polityczne Łodzi w okresie międzywojennym, promotor: Marek Sobczyński

Paulina Maciejewska – Przemiany demograficzno-społeczne oraz działalność i struktura organizacyjna świadków Jehowy w Łodzi, promotor: Andrzej Rykała

Konrad Rau - Granice reliktowe i stosunki narodowościowe w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, promotor: Marek Sobczyński

Radosław Rosiak – Postawy mieszkańców Sieradza w wyborach prezydenckich i parlamentarnych po 1992 r. promotor: Andrzej Rykała

Emilian SadzaGeografia wyborcza miasta i gminy Szadek, promotor: Marek Sobczyński

Adam Sidor – Zróżnicowanie przestrzenne postaw wyborczych mieszkańców Konina w wyborach parlamentarnych po 1989 r., promotor: Marek Barwiński

Agnieszka Skowron - Procesy asymilacyjne cudzoziemców w Dortmundzie, promotor: Marek Sobczyński

2013

Emilia Białecka – Trwałość odrębności kulturowej regionu opoczyńskiego w świadomości jego mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński

Mateusz Dzielawski – Wpływ religii rzymsko-katolickiej na zagospodarowanie przestrzenne Częstochowy, promotor: Andrzej Rykała

Dorota Grzegorek – Geograficzno-polityczne uwarunkowania funkcjonowania mniejszości serbskiej w Kosowie, promotor: Marek Sobczyński

Magdalena Jabłońska – Wpływ islamu na krajobraz kulturowy Andaluzji, promotor: Andrzej Rykała

Magdalena JarzęckaProcesy asymilacyjne społeczności wilamowskiej, promotor: Marek Sobczyński

Magdalena Kędzierska – Liczebność, rozmieszczenie i działalność społeczno-kulturalna mniejszości polskiej w obwodzie lwowskim, promotor: Andrzej Rykała

Tomasz Urbanek – Wpływ mniejszości narodowych i religijnych na rozwój Łasku, promotor: Andrzej Rykała

Tomasz Walczak – Kościół ewangelicko-reformowany w woj. łódzkim, promotor: Andrzej Rykała

2014

Michał Bazela – Wpływ mniejszości narodowych na rozwój Turku, promotor: Andrzej Rykała

Mateusz Dzielawski – Wpływ religii rzymsko-katolickiej na zagospodarowanie przestrzenne Częstochowy, promotor: Andrzej Rykała

Adrianna Jurek – Postrzeganie procesów integracji przestrzeni Pabianic przez mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński

Patryk Orlewski – Mniejszość śląska w Polsce – geneza, rozmieszczenie, tożsamość, promotor: Marek Barwiński

Ewa Strumian – Liczebność, rozmieszczenie i aktywność religijno-społeczna wyznawców Katolickiego Kościoła Mariawitów w powiecie brzezińskim, promotor: Andrzej Rykała

2015

Artur Lewczuk – Sytuacja społeczno-polityczna Górali Podhalańskich po 1989 r. – promotor: Marek Sobczyński

2016

Wojciech Frączek – Trwałość granic politycznych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej we współczesnym krajobrazie kulturowym i świadomości mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński

Paulina Kroc – Bambrzy w Poznaniu – geneza, dzieje, współczesność, promotor: Marek Barwiński

Izabela Kuzalska – Kaszubi – grupa regionalna narodu polskiego czy mniejszość etniczna?, promotor: Marek Barwiński

Anna Majewska – Żydowskie dziedzictwo religijne w przestrzeni województwa śląskiego, promotor: Andrzej Rykała

Karolina Piotrowicz – Geografia wyborów parlamentarnych w województwie łódzkim w latach 2001-2015, promotor: Marek Sobczyński

Sylwia Piotrowska – Geografia wyborów samorządowych w powiecie łowickim, promotor: Marek Sobczyński

Olga Sikora – Postrzeganie przez Sybiraków przestrzeni miejsc zesłania, promotor: Marek Barwiński

Sylwester Zakrzewski – Teoria pomostowości w polskiej geografii politycznej, promotor: Marek Sobczyński

Licencjat

2001

Anna Czekalska – Wkład łódzkich luteran w rozwój miasta od roku 1820 do czasów współczesnych na przykładzie działalności dobroczynnej, promotor: Krystyna Rembowska.

Paweł Prochoń – Wpływ instytucji społeczno-politycznych w Sulejowie na życie mieszkańców miasta, promotor: Andrzej Rykała.

Radosław Stolarczyk – Rola kościoła rzymsko-katolickiego w zwalczaniu biedy w Łodzi na przykładzie Parafii Św. Franciszka z Asyżu, promotor: Krystyna Rembowska.

Małgorzata Szmidt – Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbego w przestrzeni miejskiej Pabianic i oczach parafian, promotor: Krystyna Rembowska.

Podyplomowe Studium Nauk Politycznych UŁ. Praca dyplomowa

1979

Andrzej Żurek – Morskie granice polityczno-ekonomiczne państw Europy, promotor: Marek Sobczyński.

 


 

Tytuł naukowy, stopnie naukowe i tytuły zawodowe uzyskane w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ w oparciu o prace z zakresu geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego

 

Profesor

1992

Marek Koter

2012

Mariusz Kulesza

Doktor habilitowany

2001

Mariusz Kulesza, Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie, recenzenci: Stanisław Liszewski (UŁ), Barbara Miszewska (UWr), Jan Rajman (UJ)

Doktor

1999

Mariam Pirveli, Morfologia miast gruzińskich na tle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej, promotor: Marek Koter, recenzenci: Stanisław Liszewski (UŁ), Barbara Miszewska (UWr)

2007

Paweł Pol, Zmiany układów przestrzennych miast na obszarze obecnego województwa łódzkiego w okresie XIX – wiecznego uprzemysłowienia, promotor: Mariusz Kulesza, recenzenci: Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (UŁ), Barbara Miszewska (UWr)

2008

Ewa Goździewicz, Morfogeneza miast na obszarze województwa kaliskiego do 1793 r. (w granicach z 1768 r.), promotor: Mariusz Kulesza, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Barbara Miszewska (UWr)

2012

Dorota Kaczyńska, Morfogeneza miast na obszarze Pomorza Zachodniego do 1871 r., do powstania Cesarstwa Niemieckiego (w granicach Polski), promotor: Mariusz Kulesza, recenzenci: Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (UŁ), Barbara Miszewska (UWr)

2013

Tomasz Figlus, Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej, promotor: Mariusz Kulesza, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Barbara Miszewska (UWr)

2014

Magdalena Deptuła, Proces kształtowania się zjawiska fringe belt w miastach polskich na wybranych przykładach, promotor: Mariusz Kulesza, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Barbara Miszewska (UWr)

Magister

1987

Groblewski Zdzisław, Rola środowiska naturalnego i czynników społeczno-ekonomicznych w formowaniu się miast Słowacji. Promotor: M. Koter

Werner Beata, Struktura społeczno-gospodarcza i urbanistyczna Kolumny. Promotor: M. Koter.

Zięba Marek, Znaczenie funkcji przemysłowej w procesach i integracji miejskiej sieci osadniczej woj. piotrkowskiego. Promotor: M. Koter.

1988

Banasiewicz Barbara, Monografia gminy Biała Rawska. Promotor: M. Koter.

Jaroszczak Sławomir, Proces przemian morfologicznych dawnych kolonii prządków lnu w Łodzi. Promotor: M. Koter.

Rulak Joanna, Monografia społeczno-gospodarcza gminy Maciejowice. Promotor: M. Koter.

Staniecka D., Przemiany morfologiczne Nowego Miasta w Łodzi. Promotor: M. Koter.

1989

Ciesielska (Krasowiak) Marlena, Przemiany morfologiczne Nowej Dzielnicy w Łodzi. Promotor: M. Koter.

Piłatkowski Zbigniew, Monografia społeczno-ekonomiczna gminy Latowicz w woj. siedleckim. Promotor: M. Koter.

1990

Chałubińska Anna, Struktura morfogenetyczna Skierniewic. Promotor: M. Koter.

Wiszniewska Katarzyna, Rola własności kościelnej w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Płocka. Promotor: W. Michalski.

1991

Dworniak-Kijewska Anna, Struktura morfogenetyczna miasta Łęczycy. Promotor: M. Koter.

Kotkowski Paweł, Struktury osadnicze i ludnościowe na terenach przyłączonych do Łodzi z dniem 1.01.1988 r. Promotor: M. Koter.

1992

Bartczak Honorata, Monografia St3oków i Sikawy. Promotor: M. Koter.

Szymańska Anna, Studium monograficzne dzielnicy podstawowej Widzew-Zachód. Promotor: M. Koter.

1993

Bienias Elżbieta, Dzielnica podstawowa Łódź-Bałuty. Promotor: M. Koter.

Brzeziński Paweł, Dzielnica podstawowa Łódź-Retkinia. Promotor: A. Suliborski.

Kosucka (Nowicka) Elżbieta, Morfologia, ludność i funkcje dzielnicy podstawowej – Jurydyka Scheiblera. Promotor: M. Koter.

Pytka Dominika, Dzielnica podstawowa Łódź-Ruda Pabianicka. Promotor: M. Koter.

Reksuł (Wyrwa) Iwona, Dzielnica podstawowa Łódź-Stare Miasto. Promotor: M. Koter.

Szmigiero Daniela, Rozwój urbanistyczny i funkcjonalny miasta Łasku. Promotor: M. Koter.

Ziółkowski Jerzy, Dzielnica podstawowa Łodzi – Chojny ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju układu przestrzennego. Promotor: M. Koter.

1994

Adamczyk Kamilla, Studium monograficzne dzielnicy podstawowej Radogoszcz. Promotor: A. Suliborski.

Ferenc Beata, Rozwój urbanistyczny i morfologia miasta Końskie. Promotor: M. Koter.

Laskowska Mariola, Rozwój urbanistyczny i morfologia miasta Kalisza. Promotor: M. Koter

Makowska Bożena, Układy przestrzenne małych miast zachodniej części woj. sieradzkiego na przykładzie Warty, Szadku, Złoczewa i Błaszek. Promotor: M. Koter.

1995

Borycka (Guzińska) Ilona, Rozwój urbanistyczny i morfologia miasta Zduńska Wola. Promotor: M. Koter.

Dziełakowska Magdalena, Rozwój przestrzenny i urbanistyczny Płocka. Promotor: M. Kulesza.

Kisiel (Kocik) Beata, Rozwój urbanistyczny i morfologia miasta Góra Kalwaria. Promotor: M. Koter.

Kosińska Anna, Dzielnica podstawowa Łodzi – Karolew. Promotor: A. Suliborski.

Kowalczyk (Śliwińska) Beata, Geneza przemian funkcji Sochaczewa i ich wpływ na układ przestrzenny miasta. Promotor: A. Suliborski.

Kucharski Arkadiusz, Rola Opoczna w lokalnym systemie osadniczym. Promotor: Z. Rykiel.

Ostrowska Beata, Rozwój urbanistyczny i morfologia miasta Kutna. Promotor: M. Koter.

Siekaczyński Sławomir, Położenie topograficzne miast woj. sieradzkiego. Promotor: M. Kulesza

1996

Dobosz Wojciech, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Wielunia. Promotor: M. Koter.

Gajek Urszula, Dziedzictwo historyczne i świadomość regionalna a życie społeczno-gospodarcze gmin Zduny i Kiernozia. Promotor: A. Suliborski.

Filipowska Urszula, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Pabianic. Promotor: M. Koter.

Kazimierczak-Kwasiborska Anetta, Jednostka mieszkaniowa jednorodzinnej zabudowy segmentowejŁódź-Rojna”. Promotor: M. Koter.

Kopeć Krzysztof, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Radomska. Promotor: M. Koter.

Kościan (Wronka) Ewa, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Sieradza. Promotor: M. Koter.

Leszczuk Katarzyna, Formy przestrzenne miast i osad miejskich na pograniczu Wielkopolsko-Mazowieckim na przykładzie Piątku, Żychlina i Krośniewic. Promotor: M. Kulesza.

Małek Marcin, Morfologia i rozwój urbanistyczny Piotrkowa Trybunalskiego. Promotor: M. Koter.

Stawarz Jadwiga, Dzielnica podstawowa Łodzi Chocianowice-Łaskowice. Promotor: A. Suliborski.

Ziółkowska Magdalena, Geneza, rozwój przestrzenny i funkcjonalny Duisburga. Promotor: A. Suliborski.

1997

Bielecka Dominika, Zróżnicowanie kulturowe Izraela. Promotor: M. Koter

Strojna Marta, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Brzeziny. Promotor: M. Koter.

1998

Cofała (Mączko) Agnieszka, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Sosnowca. Promotor: M. Kulesza.

Kamecka Monika, Złotno – dzielnica podstawowa. Promotor: A. Suliborski

Militowska Aldona, Dzielnica podstawowa Łódź-Rokicie. Promotor: M. Koter.

1999

Kocemba Marzena, Rola kościoła katolickiego w rozwoju Łodzi. Promotor: K. Rembowska

Krysiak Robert, Położenie topograficzne miast i miasteczek dawnego województwa skierniewickiego. Promotor: M. Kulesza

Lamprecht Mariusz, Wpływ rzeki na rozwój sieci osadniczej na przykładzie doliny górnej Warty. Promotor: K. Heffner

Sylburska Joanna, Dziedzictwo kulturowe Kazimierza Dolnego i jego wpływ na współczesne oblicze miasta. Promotor: A. Szajnowska-Wysocka

Walczak Ewa, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Rawa Mazowiecka. Promotor: M. Kulesza

Zel Sławomir, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Turku. Promotor: M. Kulesza

2000

Dalecka Anna, Morfologia, funkcje i ludność miasta Ciechanowa. Promotor: M. Kulesza)

Dziubińska Joanna Ewa, Przemiany morfologiczne, ludność, funkcje rozłogów miejskich w Łodzi. Promotor: M. Koter

Gutowska Barbara Sestyna, Kształtowanie się sieci kolejowej i jej wpływ na rozwój regionu łódzkiego. Promotor: M. Koter

Jabłońska (Gołębska) Luiza, Struktura społeczno-przestrzenna miasta Koła. Promotor: M. Koter

Kaźmierczak Agnieszka, Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Ozorkowa. Promotor: M. Kulesza

Kowal Ewelina, Morfologia, ludność, funkcje dzielnicy podstawowej Kały w Łodzi. Promotor: M. Koter

Krynicki Adam, Warta jako ośrodek lokalny. Promotor: M. Kulesza.

Kwiatkowska Maria, Morfologia, ludność i funkcje dzielnicy podstawowej Nowe Miasto w Łodzi. Promotor: M. Koter

Młynarska Agnieszka Maria, Dziedzictwo kulturowe osadnictwa miejskiego i wiejskiego powiatu łowickiego. Promotor: M. Kulesza

Pol Paweł, Rozwój układów przestrzennych i zabudowy małych miast na pograniczu województw łódzkiego i wielkopolskiego na przykładzie Kłodawy, Poddębic, Dąbia i Dobrej. Promotor: M. Kulesza

Turczyn Marcin, Województwo w polskiej tradycji podziału administracyjnego. Promotor: M. Kulesza

Wąsowicz Magdalena, Przemiany urbanistyczne Łodzi w okresie transformacji ustrojowej. Promotor: M. Koter

Wiśniewski Jarosław Marek, Przemiany morfologiczne, ludnościowe i funkcjonalne dawnych osad olęderskich Antoniew, Henryków i Janów. Promotor: M. Kulesza

2001

Czyżewska Anna, Miejsce i rola klasztorów w regionie łódzkim. Promotor: M. Koter

Grzegorek Ewa, Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Bełchatowa. Promotor: M. Kulesza

Jasnosz Michał, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Zgierza. Promotor: M. Kulesza

Kaczmarczyk Aneta, Rozwój i współczesna struktura sieci osadniczej powiatu tomaszowskiego. Promotor: M. Koter

Kalinowski Konrad, Budownictwo obronne województwa łódzkiego. Promotor: M. Koter

Leśniewicz Irena, Zmiany w użytkowaniu przestrzeni miejskiej dzielnicy Łódź-Bałuty w okresie transformacji ustrojowej. Promotor: M. Kulesza

Miłosz Anna, Rozwój i współczesna struktura sieci osadniczej powiatu poddębickiego. Promotor: M. Koter

Morawska Aleksandra, Rozwój wiejskiej sieci osadniczej obecnego powiatu łęczyckiego. Promotr: M. Kulesza

Ogonowska Katarzyna, Dziedzictwo kulturowe osadnictwa miejskiego i wiejskiego powiatu kutnowskiego. Promotor: M. Kulesza

Tkaczyk Aneta, Morfologia, ludność i funkcje dzielnicy podstawowej Żabieniec w Łodzi. Promotor: M. Koter

Wyderka Kamila, Studium porównawcze rozwoju urbanistycznego, ludnościowego i funkcjonalnego miast: Aleksandrowa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego. Promotor: M. Koter

2002

Białas Sylwia, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasteczek ziemi opoczyńskiej: Białaczowa i Żarowa. Promotor: M. Kulesza

Candrowicz Renata, Rozwój układów przestrzennych i zabudowy byłych miast: Lutomierska, Kazimierza i Parzęczewa. Promotor: M. Kulesza

Gawryluk Emilia, Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Sulejowa wraz z Podklasztorzem. Promotor: M. Kulesza

Leśniewska Krystyna, Młyny wodne (i inne urządzenia hydrotechniczne) w prawobrzeżnej części dorzecza Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem powiatu opoczyńskiego. Promotor: M. Koter

Krajewska Patrycja, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Opoczna. Promotor: M. Koter

Krasoń Urszula, Współczesne oblicze powiatu bełchatowskiego w województwie łódzkim. Promotor: M. Kulesza

Królak Emilia, Dziedzictwo kulturowe osadnictwa miejskiego i wiejskiego powiatu rawskiego. Promotor: M. Kulesza

Milczarek Monika, Dawne dwory i folwarki powiatów łaskiego i pabianickiego. Promotor: M. Koter

Możdżeń Małgorzata, Relikty materialnej kultury żydowskiej w krajobrazie kulturowym województwa łódzkiego. Promotor: A. Rykała

Pawłowska Blanka, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Koluszki i osiedla Karsznice – studium porównawcze. Promotor: M. Kulesza

Pyzik Joanna, Dawne dwory i folwarki w powiatach: brzezińskim, lódzkim wschodnim i zgierskim. Przeszłość i stan obecny. Promotor: M. Koter

Reimer Danuta, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Drzewicy. Promotor: M. Koter

Zakrzewski Paweł, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Konina. Promotor: M. Kulesza

Zarębska Monika, Zmiany zagospodarowania przestrzeni miejskiej Turku w okresie transformacji systemowej. Promotor: M. Kulesza

2003

Gołaszewska Hanna, Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna miasta Wysokie Mazowieckie. Promotor: M. Kulesza

Gorczyńska Aneta, Wpływ przemysłu na rozwój morfologiczno-urbanistyczny Pabianic. Promotor: M. Kulesza

Ługowska Magdalena, Rozwój i współczesna struktura sieci osadniczej powiatu pabianickiego. Promotor: M. Kulesza

Niewęgłowski Grzegorz, Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Głowna. Promotor: M. Kulesza.

Ptak Paweł, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Łańcuta. Promotor: M. Koter.

Walisiak Justyna, Geneza, zabudowa i dziedzictwo kulturowe ulicy Pomorskiej. Promotor: M. Koter

2004

Kaczorowska Monika, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe w powiecie zduńskowolskim. Promotor: M. Kulesza

Kędziak Maciej, Rola Pilicy w kształtowaniu krajobrazu kulturowego wschodniej części województwa łódzkiego. Promotor: M. Kulesza

Kosiewicz Mariusz, Funkcjonalistyczno-konstruktywistyczna architektura w krajobrazie miejskim w Łodzi. Promotor: M. Koter

Rykała (Drzewiecka) Magdalena, Geograficzny dorobek naukowy Oskara Kossmanna. Promotor: M. Koter

Stolarczyk Radosław, Przemiany urbanistyczne Bałut w latach 1915–2003. Promotor: M. Kulesza

Szymanek Anna, Rozwój i dziedzictwo kulturowe osadnictwa wiejskiego powiatu opoczyńskiego. Promotor: M. Koter

Szyngwelska Małgorzata, Osadnictwo holenderskie i mennonickie w Polsce. Promotor: M. Sobczyński.

Tomczak Katarzyna, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu łęczyckiego. Promotor: M. Kulesza

Wilk Krzysztof, Przemiany urbanistyczno-architektoniczne na obszarze wybranego fragmentu przestrzeni miejskiej Łodzi przemysłowej (teren dawnej dzielnicy Żydowskiej) w XX w. Promotor: M. Kulesza

Wrzecionarz Marlena, Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Kamieńska. Promotor: M. Kulesza

2005

Antoniak Magdalena, Rozwój sieci osadniczej i dziedzictwo kulturowe powiatu skierniewickiego. Promotor: M. Kulesza

Baranowska Magdalena, Porównanie koncepcji i rozwoju miast-ogrodów w Wielkiej Brytanii i w Polsce na wybranych przykładach. Promotor: M. Koter

Błachnio Ewa, Rozwój sieci osadniczej i dziedzictwo kulturowe powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego. Promotor: M. Kulesza

Chojnacka Anna, Inwestycje budowlane II polowy XIX wieku mające wpływ na kształtowanie obecnego krajobrazu kulturowego Łodzi. Promotor: M. Kulesza

Frankowska Magdalena, Założenia parkowe w krajobrazie kulturowym Łodzi. Promotor: M. Kulesza

Jędrzejewska Izabela, Geneza, zabudowa i funkcje ulicy St. Przybyszewskiewgo w Łodzi. Promotor: M. Koter

Kmieć Małgorzata, Relikty dziedzictwa kulturowego Niemców w krajobrazie kulturowym obrzeżnych powiatów aglomeracji łódzkiej. Promotor: M. Kulesza

Kurowska Aleksandra, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu brzezińskiego. Promotor:. M. Kulesza.

Lesica Katarzyna, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe byłego województwa radomskiego. Promotor: M. Kulesza

Lutka Jarosław, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Inowłodza, Ujazdu i Wolborza. Promotor: M. Kulesza

Stańczyk Marzena, Rozwój sieci osadniczej i dziedzictwo kulturowe powiatu sieradzkiego. Promotor: M. Koter

Stelmaszewski Sebastian, Jurydyka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Promotor: M. Kulesza

Szokalski Remigiusz, Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w krajobrazie kulturowym współczesnego Zgierza. Promotor: M. Kulesza

Winiarska Aneta, Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w krajobrazie kulturowym współczesnego Radomia. Promotor: M. Kulesza

Wojtkiewicz Marcin, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasteczek położonych w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego: Rozprza, Żytno, Pławno, Gidle, Gorzkowice. Promotor: M. Kulesza

2006

Banat Izabela, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Promotor: M. Kulesza

Błaszczyk Anna, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Lyonu. Promotor: M. Koter

Borowiec Joanna, Zmiany zagospodarowania przestrzeni miejskiej Skierniewic w okresie transformacji systemowej. Promotor: Mariusz Kulesza

Jabłońska Agnieszka, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu kolskiego. Promotor: M. Kulesza

Jachimowicz Ewa, Morfologia, funkcje i współczesny układ ulicy Sterlinga. Promotor: A. Rykała.

Koperska Anna, Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Pajęczna. Promotor: M. Kulesza

Kukiełczyńska Anna, Zmiany zagospodarowania przestrzeni miejskiej Zduńskiej Woli w okresie transformacji systemowej. Promotor: M. Kulesza

Lisicki Mikołaj, Rozwój urbanistyczny i fizjonomia miasta Gdynia. Promotor: M. Koter

Muskała Agnieszka, Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Przedborza. Promotor: Mariusz Kulesza

Rak Rafał, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu lubelskiego. Promotor: M. Kulesza

Rybiński Krzysztof, Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Działoszyna. Promotor: M. Kulesza

Ryplewski Tomasz, Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Zelowa, Szczercowa i Ruśca. Promotor: M. Kulesza

Surowiec (Ziomek) Ewa, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu łaskiego. Promotor: M. Koter

Wielowski Tomasz, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu kaliskiego ziemskiego. Promotor: M. Kulesza

Ziółkowski Piotr, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu sochaczewskiego. Promotor: Mariusz Kulesza.

2007

Błachnio Elżbieta – Monografia ulicy Legionów w Łodzi. Promotor: M. Kulesza

Figlus Tomasz, Ewolucja struktur diecezjalnych kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich. Promotor M. Kulesza

Głażewska Małgorzata, Dziedzictwo kulturowe Kurpiów Zielonych. Promotor: M. Koter

Kaczyńska Dorota, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Trzebiatowa. Promotor: M. Koter

Łochowska Aleksandra, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Zielonej Góry. Promotor: M. Kulesza

Łukaszewska Monika, Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Kutna. Promotor: M. Kulesza

Nowojewski Konrad, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Wieruszowa. Promotor. M. Kulesza

Paprocka Karolina, Przemiany morfologiczno-funkcjonalne obszaru południowej części Łodzi (dawnej wsi Chojny) w okresie transformacji ustrojowej po 1989 r. Promotor: A. Rykała

Seweryniak Karolina, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Gostynina. Promotor: M. Kulesza

Urbaniak Piotr, Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Skierniewic. Promotor: M. Kulesza

2008

Andrzejczak Ewa, Przemiany zagospodarowania przestrzennego Uniejowa w okresie transformacji ustrojowej. Promotor: M. Kulesza

Biedzińska Paulina, Morfologia ulicy G. Narutowicza w Łodzi. Promotor M. Kulesza

Gawinek Agnieszka, Zamki, pałace i dwory powiatu piotrkowskiego. Geneza, ewolucja, dziedzictwo. Promotor: M. Kulesza

Józefiak Izabela, Rozwój i formy osadnictwa w dolinie Warty na odcinku od miasta Warty do ujścia Neru. Promotor: M. Koter

Pawlak Bartłomiej, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna dzielnicy podstawowej Radogoszcz. promotor: M. Koter

Podsiedlik Łukasz, Rozwój przestrzenny i współczesne uwarunkowania rozwoju obszaru miejskiego Strykowa. Promotor M. Kulesza

Sokół Michał, Pochodzenie nazw geograficznych dawnych osiedli w obecnych granicach Łodzi. Promotor: M. Koter

Zaman Sylwia, Rozwój sieci osadniczej w dawnych dobrach pabianickich kapituły krakowskiej. Promotor: M. Koter

2009

Bąk Joanna, Obiekty sakralne w powiecie sieradzkim – geneza, miejsce w strukturze osadniczej oraz walory kulturowe. Promotor: A. Rykała

Chorąży Agata, Zamki i fortyfikacje województwa łódzkiego – geneza, miejsce w strukturze osadniczej oraz walory kulturowe. Promotor: M. Kulesza

Frymus Katarzyna, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Otwocka. Promotor: M. Koter

Grelewski Michał, Morfologia i morfogeneza Starego Miasta w Poznaniu. Promotor: M. Koter

Kulesza Bartłomiej, Rozwój i formy osadnictwa wiejskiego oraz dziedzictwo kulturowe powiatu poddębickiego. Promotor: M. Kulesza

Kunikowska Patrycja, Rozwój, formy oraz dziedzictwo kulturowe osadnictwa wiejskiego w księstwie Łowickim. Promotor: M. Kulesza

Ristok Artur, Gotyckie obiekty sakralne w województwie łódzkim – geneza, miejsce w strukturze osadniczej oraz walory kulturowe. promotor M. Koter

Sztuka Joanna Magdalena, Dworki, pałace i zabudowania folwarczne w powiecie sieradzkim – geneza, miejsce w strukturze osadniczej oraz walory kulturowe. Promotor: M. Kulesza

Tyburski Kamil,Wpływ komunikacji miejskiej i podmiejskiej na rozwój aglomeracji łódzkiej (na przykładzie transportu szynowego). Promotor: M. Koter

Ulińska Jowita, Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej obszaru miasta Łodzi na przykładzie Starego Miasta w latach 2000–2009. Promotor: M. Kulesza

Wiktorowski Szymon, Rozwój urbanistyczny, fizjonomia oraz struktura morfogenetyczna dzielnicy podstawowej Chojny. promotor: M. Koter

Zięba Jędrzej, Dwory, pałace oraz folwarki powiatów łęczyckiego i poddębickiego – geneza, miejsce w strukturze osadniczej i walory kulturowe. Promotor: M. Kulesza

2010

Choiński Mariusz, Wpływ linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia na rozwój osiedli na terenie województwa łódzkiego. Promotor M. Kulesza

Konieczny Michał, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Strykowa. promotor M. Kulesza

Kargier Justyna, Rozwój urbanistyczny, morfologia i formy zabudowy podstawowej części dzielnicy Widzew. Promotor M. Kulesza

Klimkiewicz Małgorzata, Rozwój urbanistyczny, morfologia i formy zabudowy zachodniej części dzielnicy Polesie. Promotor M. Kulesza

Miętkiewicz Dominik, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Poddębice. Promotor M. Kulesza

Pawlikiewicz Beata, Rozwój i formy morfologiczne osadnictwa wiejskiego w powiecie łaskim (w jego maksymalnych granicach). promotor: M. Koter

Radecka Aleksandra, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Turku. Promotor: M. Koter

Śliwka Andrzej, Zmiany morfologiczne Opoczna po II wojnie światowej i ich wpływ na współczesny krajobraz miasta. promotor M. Kulesza

Węglewska Aleksandra, Rozwój i formy osadnictwa w powiecie zduńskowolskim. Promotor M. Kulesza

2011

Gołygowski Krzysztof, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu łęczyckiego. Promotor M. Kulesza.

Macjewicz Rafał, Rozwój urbanistyczny Białegostoku i współczesna struktura morfogenetyczna miasta. Promotor M. Kulesza.

Mamenas Paulina, Kształtowanie się sieci kanalizacyjnej w Łodzi a rozwój urbanistyczny miasta. Promotor M. Kulesza.

Paluch Maciej Przemysław, Morfologia i dziedzictwo kulturowe Starego Miasta w Wałbrzychu. Promotor M. Kulesza.

Szczepaniak Małgorzata Karolina, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu kutnowskiego Promotor M. Kulesza.

Wasilewski Piotr, Powstawanie i rozwój inwestycji w południowo-zachodniej części Łodzi oraz ich wpływ na morfologię terenu. Promotor A. Rykała.

Witecki Janusz, Wpływ kolei warszawsko-wiedeńskiej i warszawsko-kaliskiej na rozwój miast na ich trasie (w granicach województwa łódzkiego). Promotor M. Kulesza.

Zaraś Anna, Przemiany morfologiczne obszarów włączonych do Łodzi w 1988 r. Promotor A. Rykała.

2012

Berent Magdalena, Zmiany w użytkowaniu przestrzeni miejskiej dzielnicy Łódź-Polesie w okresie transformacji ustrojowej. Promotor: M. Kulesza.

Galant Aleksandra, Przemiany morfologiczne i funkcjonalne przestrzeni miejskiej Kutna w ostatnim 25-leciu i ich wpływ na stan zachowania dziedzictwa kulturowego miasta. Promotor A. Rykała.

Kurzaj Karol, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe w powiecie tureckim. Promotor M. Kulesza.

Michalska Emilia, Pałace i założenia dworsko-parkowe w powiecie tomaszowskim. Promotor M. Kulesza.

Pawlikowska (Zdyb) Magdalena, Morfologia i dziedzictwo kulturowe obecnej al. Tadeusza Kościuszki w Łodzi. Promotor M. Kulesza.

Smykała Przemysław, Zmiany w użytkowaniu przestrzeni miejskiej Pabianic w okresie transformacji ustrojowej. Promotor: A. Rykała.

Szczepański Łukasz, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Piotrkowa Trybunalskiego. Promotor M. Kulesza.

Szczurtek Piotr, Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu brzezińskiego. Promotor M. Kulesza.

2013

Biernat Anna, Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Radomia. Promotor: M. Kulesza.

Chylak Marta, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne kolonii Ślązaki i Nowa Łódka w Łodzi. Promotor: A. Rykała.

Pastusiak Łukasz, Morfologia i dziedzictwo kulturowe obecnej ulicy Henryka Sienkiewicza w Łodzi. Promotor M. Kulesza.

Zdzienicka Milena, Rozwój urbanistyczny i współczesne zagospodarowanie przestrzenne Wielunia. Promotor: M. Kulesza.

Żak Anna, Morfologia i współczesne zagospodarowanie zespołu sakralnego Studzianna-Poświętne. Promotor: M. Kulesza

2014

Czesny Marcin, Podziały terytorialne i proces kształtowania się granic zachodniego Mazowsza X–XX w. (przedrozbiorowe województwa rawskie i płockie). Promotor M. Kulesza.

Łatkowska Karolina, Morfologia i dziedzictwo kulturowe miasta Warty, Promotor: M. Kulesza, Opiekun: M. Deptuła.

Sobola Jerzy – Ziemia łęczycka. Rekonstrukcja krajobrazu historyczno-politycznego, promotor: Marek Sobczyński

Sowała Marcin – Ziemia sieradzka. Rekonstrukcja krajobrazu historyczno-politycznego, promotor: Marek Sobczyński

Zaborowska Marta, Morfologia osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu piotrkowskiego. Promotor: M. Kulesza.

2015

Banaś Karolina – Rozwój urbanistyczny i dziedzictwo kulturowe Sieradza, promotor: Tomasz Figlus

Florczak Adrian – Morfologia miasta przemysłowego na przykładzie Ozorkowa, promotor: Marek Barwiński

Staniek Katarzyna – Rozwój i formy osadnictwa wiejskiego oraz dziedzictwo kulturowe gminy Dobroń, promotor: Tomasz Figlus

Stolarska Katarzyna – Morfologia i dziedzictwo kulturowe ul. Rzgowskiej w Łodzi, promotor: Andrzej Rykała

Zimoń Sandra – Morfologia i dziedzictwo kulturowe ul. Wólczańskiej w Łodzi, promotor: Magdalena Deptuła

2016

Anyszko Katarzyna – Przemiany przestrzeni miejskiej Łowicza po 1989 r., promotor: Łukasz Musiaka

Ciach Natalia – Struktura społeczna i przemiany morfologiczne łódzkich osiedli zamkniętych, promotor: Marek Sobczyński

Gawrońska Izabela – Dziedzictwo sakralne powiatu bełchatowskiego – kontekst genetyczno-osadniczy, walory kulturowe i problemy ochrony, promotor: Tomasz Figlus

Kierzkowska Eliza – Dziedzictwo sakralne powiatu sochaczewskiego – kontekst genetyczno-osadniczy, walory kulturowe i problemy ochrony, promotor: Tomasz Figlus

Kulik Justyna – Dziedzictwo sakralne powiatu brzezińskiego – kontekst genetyczno-osadniczy, walory kulturowe i problemy ochrony, promotor: Tomasz Figlus

Kaczmarek Paulina – Obiekty sakralne w powiecie opoczyńskim – geneza, miejsce w strukturze osadniczej oraz walory kulturowe, promotor: Andrzej Rykała

Michlewska Agata – Morfologia i dziedzictwo kulturowe ul. Gdańskiej, promotor: Magdalena Deptuła

Pawelczyk Izabella – Struktura morfologiczno-funkcjonalna obszarów włączonych do Pabianic po drugiej wojnie światowej, promotor: Andrzej Rykała

Rokita Martyna – Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu piotrkowskiego, promotor: Magdalena Deptuła

Smolarek Krzysztof – Wpływ Trasy Górna w Łodzi na zmiany przestrzeni miasta i ich postrzeganie przez mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński

Włodarczyk Karolina – Dziedzictwo sakralne powiatu piotrkowskiego – kontekst genetyczno-osadniczy, walory kulturowe i problemy ochrony, promotor: Tomasz Figlus