Absolwenci

Tytuły naukowe i stopnie naukowe uzyskane w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ w oparciu o prace z zakresu geografii politycznej lub historycznej

gwiazdką (*) zaznaczono stopień uzyskany na postawie dysertacji z zakresu geografii politycznej lub historycznej wykonanych w łódzkim ośrodku geograficznym przed powstaniem Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych lub poza nią.

Profesor

1992

Marek Koter – recenzenci dorobku naukowego w zakresie geografii historycznej osadnictwa i geografii politycznej: Andrzej Piskozub (UG), Marcin Rościszewski (IGiPZ PAN Warszawa), Halina Szulc (IGiPZ PAN Warszawa).

2008

Marek Sobczyński – Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, recenzenci dorobku naukowego: Stanisław Liszewski (UŁ), Jan Łoboda (UWr.), Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa), Krystian Heffner (UE Katowice).

Doktor habilitowany

1977

Marek Koter* – Morfogeneza wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, recenzenci: Bohdan Baranowski (UŁ), Maria Kiełczewska-Zaleska (IGiPZ PAN Warszawa), L. Straszewicz (UŁ).

2001

Marek Sobczyński – Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Marcin Rościszewski (IGiPZ PAN Warszawa), Stefan Kałuski (UW).

2001

Mariusz Kulesza – Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie, recenzenci: Stanisław Liszewski (UŁ), Barbara Miszewska (UWr), Jan Rajman (UP Kraków).

2012

Andrzej Rykała – Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Barbara Miszewska (UWr), Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa), Zbigniew Długosz (UP Kraków).

2013

Marek Barwiński – Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, recenzenci: Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (UŁ), Andrzej Lisowski (UW), Roman Matykowski (UAM), Jan Wendt (UG).

Doktor

1964

Józef Barbag* – Kształtowanie się granic politycznych oraz integracja i dezintegracja państw w latach 1900-1962, promotor: Jan Dylik, recenzenci: Bronisław Olszewicz (UWr), Maria Kiełczewskia-Zaleska (IGiPZ PAN Warszawa), Stanisław Leszczycki (IGiPZ PAN Warszawa).

1967

Marek Koter* – Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, promotor: Ludwik Straszewicz, recenzenci: Anna Dylikowa (UŁ), Maria Kiełczewska-Zaleska (IGiPZ PAN Warszawa).

1986

Marek Sobczyński – Trwałość dawnych granic politycznych Polski we współczesnym krajobrazie kulturowym kraju (w świetle badań morfologicznych i użytkowania ziemi), promotor: Marek Koter, recenzenci: Adam Jelonek (UJ), Andrzej Piskozub (UG).

1999

Mariam Pirveli – Morfologia miast gruzińskich na tle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej, promotor: Marek Koter, recenzenci: Stanisław Liszewski (UŁ), Barbara Miszewska (UWr).

2000

Agnieszka Rochmińska – Administracyjno-polityczne regionalizacje Polski – analiza procesów przestrzennych, promotor: Krystian Heffner, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Andrzej Gawryszewski (IGiPZ PAN Warszawa).

Andrzej Rykała – Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, promotor: Marek Koter, recenzenci: Stanisław Liszewski (UŁ), Andrzej Gawryszewski (IGiPZ PAN Warszawa).

Ewa Klima – Euroregiony – integracja czy dezintegracja państw europejskich?, promotor: Marek Koter, recenzenci: Krystian Heffner (UŁ), Stanisław Ciok (UWr.).

2002

Marek Barwiński – Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, promotor: Marek Sobczyński, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa).

2007

Paweł Pol – Zmiany układów przestrzennych miast na obszarze obecnego województwa łódzkiego w okresie XIX – wiecznego uprzemysłowienia, promotor: Mariusz Kulesza, recenzenci: Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (UŁ), Barbara Miszewska (UWr).

2008

Ewa Goździewicz – Morfogeneza miast na obszarze województwa kaliskiego do 1793 r. (w granicach z 1768 r.), promotor: Mariusz Kulesza, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Barbara Miszewska (UWr).

2012

Dorota Kaczyńska – Morfogeneza miast na obszarze Pomorza Zachodniego do 1871 r., do powstania Cesarstwa Niemieckiego (w granicach Polski), promotor: Mariusz Kulesza, recenzenci: Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (UŁ), Barbara Miszewska (UWr).

2013

Łukasz Twardowski – Rola przepraw przez Wisłę w kształtowaniu spójności terytorialnej województw nadwiślańskich, promotor Marek Sobczyński, recenzenci: Tomasz Komornicki, (IGiPZ PAN Warszawa), Iwona Jażdżewska (UŁ).

Tomasz Figlus – Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej, promotor: Mariusz Kulesza, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Barbara Miszewska (UWr).

2014

Magdalena Deptuła – Proces kształtowania się zjawiska fringe belt w miastach polskich na wybranych przykładach, promotor: Mariusz Kulesza, recenzenci: Marek Koter (UŁ), Barbara Miszewska (UWr).

Dr Katarzyna Leśniewska – Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku, promotor Marek Sobczyński, promotor pomocniczy Marek Barwiński, recenzenci: Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN), Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

2018

Łukasz Węgrzyn – Morfogeneza nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady na terenie okupowanej Polski w okresie II wojny światowej, promotor: Andrzej Rykała, promotor pomocniczy: Łukasz Musiaka, recenzenci: Jan Wendt (UG), Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa).

2019

Anna Kruś – Zmiany funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po 1918 r., na obszarze współczesnego województwa łódzkiego, w świetle uwarunkowań geograficzno-politycznych, promotor: Marek Sobczyński, promotor pomocniczy: Tomasz Figlus, recenzenci: Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa), Joanna Szczepankiewicz-Battek, (WSB Wrocław).

Magister

1951

Zdzisław Batorowicz* – Osadnictwo rybackie na wybrzeżu Kaszubskim, promotor: Jan Dylik.

Teresa Gut-Harland* – Zmiany krajobrazowe powiatu morskiego na przestrzeni XIX i XX wieku w oparciu o analizę mapy Schrotera-Engelhorda, promotor: Jan Dylik.

Maria Skrzos-Wójcikowa* – Rozmieszczenie osiedli na wyspie Wolin, promotor: Jan Dylik.

1952

Stefan Padias* – Osiedla portowe Pomorza Zachodniego na tle podstaw geograficznych, promotor: Jan Dylik.

1958

Barbara Malinowska* – Rozwój terytorialny miasta Pabianic, promotor: Ludwik Straszewicz.

1959

Marta Bentkowska* – Monografia Sikawy, promotor: Ludwik Straszewicz.

Halina Gajda* – Monografia wsi Nowosolna, promotor: Ludwik Straszewicz.

Pelagia Giełżecka* – Wieś Chocianowice. Monografia geograficzno-gospodarcza, promotor: Ludwik Straszewicz.

Danuta Łąpieś (Grabowska)* – Monografia geograficzno-gospodarcza wsi Grabieniec, promotor: Ludwik Straszewicz.

1960

Radzisław Olbrychowski* – Zmiany krajobrazu geograficznego w ostatnich 150 latach na obszarze położonym na NE od Łodzi, promotor: Mieczysław Dorywalski.

1961

Bolesław Filipek* – Rozwój osiedli podwarszawskich przy otwockiej linii kolejowej, promotor: Ludwik Straszewicz.

Mieczysław Grzęda* – Rola węzła kolejowego w rozwoju przestrzennym miasta Ostrowa Wielkopolskiego, promotor: Ludwik Straszewicz.

Jan Karpienia* – Sokółka i podstawy jej rozwoju, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Genowefa Klimek* – Zmiany krajobrazu geograficznego w ostatnich 150-ciu latach na powierzchni objętej zachodnią połową mapy 1: 25 000 Nowosolna pod Łodzią, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Kazimiera Misiorna* – Zmiany krajobrazu geograficznego powiatu ostrowskiego w ciągu XIX i XX w., promotor: Anna Dylikowa.

Barbara Szypusińska* – Zmiany krajobrazu geograficznego w ostatnich 150 latach na powierzchni objętej zachodnią połową mapy 1: 25 000 odcinka Pabianice (Wiskitno), promotor: Mieczysław Dorywalski.

1962

Marian Bielski* – Rozwój historyczny Przasnysza na tle warunków fizjograficznych powiatu, promotor: Anna Dylikowa.

Stanisław Kowal* – Biała Podlaska jako ośrodek administracyjno-gospodarczy, promotor: Ludwik Straszewicz.

Danuta Terczyńska* – Położenie geograficzne i rozwój miasta Pabianic, promotor: Anna Dylikowa.

Eugeniusz Wolf* – Zmiany krajobrazu geograficznego w ostatnich 150 latach w okolicach Brzezin, promotor: Mieczysław Dorywalski.

1963

Mieczysława Warzocha (Stroińska)* – Zmiany krajobrazu geograficznego w ostatnich 150 latach w okolicy Nowosolnej pod Łodzią, promotor: Mieczysław Dorywalski.

1964

Krystyna Dubel* – Rozwój terytorialny miasta Opola, promotor: Mieczysław Dorywalski.

1965

Sławomir Świerczyński* – Osiedle Nowe Rokicie, promotor: Ludwik Straszewicz.

1966

Jadwiga Michalak* – Powiat łaski w trzydziestych latach XIX stulecia, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Barbara Rydecka* – Powiat łęczycki w trzydziestych latach XIX stulecia, promotor: Mieczysław Dorywalski.

1967

Zdzisława Cyperling* – Zmiany zalesienia powiatów skierniewickiego i rawsko-mazowieckiego w ostatnich 150-ciu latach, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Wiesława Dąbrowska-Wojciekian* – Zmiany miejskiej sieci osadniczej na terenie województwa warszawskiego w XIX i XX wieku, promotor: Ludwik Straszewicz.

Czesław Gołoś* – Położenie geograficzne i rozwój terytorialny Zduńskiej Woli, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Janina Hałasiewicz* – Powiat rawsko-mazowiecki w trzydziestych latach XIX stulecia, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Jolanta Jedlińska* – Zmiany zalesienia powiatów łódzkiego i brzezińskiego w XIX i XX stuleciu, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Bogusław Kajca* – Położenie geograficzne i rozwój terytorialny miasta Kutna, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Mieczysław Kmita* – Położenie geograficzne i rozwój terytorialny Skierniewic, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Hanna Kozłowska* – Sieć ośrodków lokalnych w powiecie brzezińskim, promotor: Ludwik Straszewicz.

Jan Kuczera* – Położenie geograficzne i rozwój terytorialny Tych, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Wiesława Mierzwińska* – Powiat poddębicki w trzydziestych latach XIX stulecia, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Nykiel Bogdan* – Wpływ przemysłu włókienniczego na rozwój miast Aleksandrowa i Konstantynowa, promotor: Ludwik Straszewicz.

Stanisława Papiernik* – Powiat sieradzki w trzydziestych latach XIX wieku, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Wielisława Hofman (Piekacz)* – Studium monograficzne ul. płk. dr St. Więckowskiego w Łodzi, promotor: Ludwik Straszewicz.

Ewa Rydecka* – Powiat skierniewicki w trzydziestych latach XIX stulecia, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Barbara Skoczyńska-Musa* – Zmiany zalesienia południowo-zachodniej części województwa łódzkiego w latach 1800-1965, promotor: Mieczysław Dorywalski.

1968

Marianna Kusiak (Powroźnik)* – Powiat piotrkowski w latach trzydziestych XIX wieku, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Halina Ogrodnik* – Położenie geograficzne, rozwój terytorialny i gospodarczy miasta Zamościa, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Zygmunt Osiadacz* – Terytorium województwa łódzkiego w kartografii szczegółowej XIX wieku, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Katarzyna Pawłowicz* – Zmiany ludnościowe w powiecie kutnowskim w latach 1945-1965, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Jerzy Stępniak* – Przemiany sieci osadniczej powiatu kutnowskiego po II wojnie światowej, promotor: Ludwik Straszewicz.

Andrzej Suliborski* – Julianów – studium monograficzne osiedla mieszkaniowego w Łodzi, promotor: Ludwik Straszewicz.

Jadwiga Szeląg* – Terytorium dzisiejszego powiatu bełchatowskiego w latach trzydziestych XIX stulecia, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Maria Szpakowska* – Położenie geograficzne, rozwój terytorialny i gospodarczy miasta Ozorkowa, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Irena Tyszecka* – Położenie geograficzne, rozwój terytorialny i gospodarczy Wałbrzycha, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Wojciech Ziembiński* – Rolnictwo na obszarze m. Łodzi, promotor: Ludwik Straszewicz.

1969

Ewa Oberda* – Zduńska Wola – Krobanowek – Kraszewice jako zespół osadniczy, promotor: Ludwik Straszewicz.

Wiktor Siemicki* – Położenie geograficzne, rozwój terytorialny Piekar Śląskich, promotor: Mieczysław Dorywalski.

1970

Elżbieta Brydak* – Przemiany społeczno-gospodarcze i rozwój sieci osadniczej pod wpływem kolei grójecko-wilanowskiej, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Witold Hulewicz* – Sieradz jako ośrodek administracji powiatowej, promotor: Ludwik Straszewicz.

Marian Krawczyk* – Mniejszość czeska w okręgu zelowskim, promotor: Ludwik Straszewicz.

Maria Łubian* – Województwo rawskie w świetle mapy Karola de Perthéesa, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Adam Skinderowicz* – Przesłanki geograficzne walk armii „Poznań” i „Pomorze” nad Bzurą we wrześniu 1939 roku, promotor: Ludwik Straszewicz.

Henryka Węgierska* – Sposoby zabudowy wsi Dobronia i Mogilna, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Danuta Wiktorowska* – Blok urbanistyczny: Piotrkowska – Moniuszki – Sienkiewicza – Tuwima, promotor: Ludwik Straszewicz.

1971

Wanda Grzesik* – Funkcje instytucji powiatowych w kształtowaniu miasta Pajęczna, promotor: Ludwik Straszewicz.

Zdzisława Król* – Rozwój terytorialny miasta Skarżyska-Kamiennej, promotor: Ludwik Straszewicz.

Władysław Kubik* – Funkcje instytucji powiatowych w kształtowaniu miasta Bełchatowa, promotor: Ludwik Straszewicz.

Jan Lipkowski* – Położenie geograficzne, rozwój terytorialny i funkcjonowanie Jedlińska, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Jan Malewski* – Charakterystyka wiejskiej sieci osadniczej w powiecie poddębickim, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Alina Pietrzak* – Zmiany zalesienia terytorium województwa łódzkiego od okresu porozbiorowego Polski do czasów współczesnych, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Zdzisława Pijanowska* – Wpływ instytucji powiatowych na rozwój Rawy Mazowieckiej, promotor: Ludwik Straszewicz.

Jerzy Włostowski* – Terytorium Łodzi w świetle map szczegółowych XIX i XX w., promotor: Mieczysław Dorywalski.

1972

Kunegunda Głogowska* – Położenie geograficzne, rozwój terytorialny i gospodarczy Wierzbicy, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Alicja Kaczmarek* – Użytkowanie ziemi w śródmieściu Łodzi w latach 1915-1970, promotor: Ludwik Straszewicz.

Barbara Majewska (Wasiluk)* – Działalność kartograficzna Juliusza Kolberga, promotor: Mieczysław Dorywalski.

1973

Joanna Błaszczykiewicz (Lachman)* – Zmiany form użycia ziemi w miastach Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej na przykładzie Aleksandrowa i Konstantynowa, promotor: Tadeusz Olszewski.

Barbara Bojarzyńska* – Położenie geograficzne, rozwój terytorialny i funkcjonowanie Koluszek, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Waleriana Gut (Płomińska)* – Osadnictwo południowego obszaru Puszczy Kampinoskiej, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Krystyna Kawka* – Powiat pajęczański w trzydziestych latach XIX stulecia, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Ryszard Kołodziejski* – Poddębice jako ośrodek administracji powiatowej, promotor: Tadeusz Olszewski.

Halina Szydłowska* – Rozwój terytorialny Warszawy w świetle map szczegółowych 1800-1940, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Wanda Wojciechowska* – Powiat wieluński w trzydziestych latach XIX stulecia. Rekonstrukcja krajobrazu, promotor: Mieczysław Dorywalski.

1974

Mahmud Bassoumi* – Przeobrażenia terytorialne Palestyny w XX wieku, promotor: Tadeusz Olszewski.

Maciej Bednarek* – Sieć osadnicza powiatu grójeckiego, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Anna Kostrzewa (Franczak)* – Powiat radomszczański w trzydziestych latach XIX stulecia, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Adam Słomiany* – Osadnictwo północnego obszaru Puszczy Kampinoskiej, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Elżbieta Sosińska* – Powiat łowicki w 30-tych latach XIX stulecia – rekonstrukcja krajobrazu, promotor: Mieczysław Dorywalski.

Ewa Woicka* – Powiat kutnowski w 30-tych latach XIX wieku – rekonstrukcja krajobrazu, promotorzy: Mieczysław Dorywalski, Julia Kolasińska.

1975

Krystyna Bednarek (Ciupek)* – Powiat wieruszowski w 30-tych latach XIX wieku – rekonstrukcja krajobrazu, promotor: Julia Kolasińska.

Jolanta Bylicka* – Osadnictwo Puszczy Kurpiowskiej, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Maria Kwiecińska* – Osadnictwo Puszczy Białej, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Jerzy Nadany* – Zmiany sieci osadniczej w powiecie grójeckim w wyniku reformy rolnej PKWN, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Andrzej Niepsuj* – Zmiany w użytkowaniu terenów miejskich dzielnicy Łódź-Górna po II wojnie światowej, promotorzy: Ludwik Straszewicz, Stanisław Liszewski.

Andrzej Ostaszewicz* – Zmiany w użytkowaniu terenów miejskich na obszarze dzielnicy Warszawa-Żoliborz, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Czesława Owczarek* – Zmiany w użytkowaniu terenów miejskich dzielnicy Łódź-Polesie po roku 1945, promotorzy: Ludwik Straszewicz, Stanisław Liszewski.

Anna Płaskocińska (Młodawska)* – Osadnictwo powiatu radomskiego, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Maria Wąsik (Martynek)* – Łódź i powiat łódzki w 30-tych latach XIX stulecia. Rekonstrukcja krajobrazu, promotor: Julia Kolasińska.

Anna Woźnica (Łukowska)* – Zmiany w użytkowaniu terenów miejskich dzielnicy Łódź-Widzew po II wojnie światowej, promotor: Ludwik Straszewicz, Stanisław Liszewski.

1976

Blandyna Laube (Banert)* – Struktura przestrzenna Rudy Pabianickiej i jej związki z Łodzią, promotorzy: Ludwik Straszewicz, Stanisław Liszewski.

Ryszard Belowski* – Typy zabudowy mieszkaniowej i ich przestrzenne zróżnicowanie we wschodniej części dzielnicy Górna w Łodzi, promotorzy: Ludwik Straszewicz, Stanisław Pączka.

Jacek Fudakowski* – Przemiany funkcjonalno-przestrzenne w C.B.D. wielkich miast kanadyjskich, promotor: Ludwik Straszewicz.

Barbara Kosoń* – Rozwój przestrzenny Warszawy w XX wieku, promotor: Stanisław Liszewski.

Adam Rzeszutek* – Geografia i polskie piśmiennictwo geograficzne w XIX stuleciu, promotor: Julia Kolasińska.

1977

Jolanta Bieniecka* – Rola ośrodka poznańskiego w rozwoju geografii polskiej, promotor: Julia Kolasińska.

Barbara Bińkowska* – Zróżnicowanie przestrzenne typów zabudowy w zachodniej części dzielnicy Łódź-Górna, promotorzy: Ludwik Straszewicz, Stanisław Liszewski.

Janina Duda* – Zróżnicowanie przestrzenne typów zabudowy mieszkaniowej we wschodniej części miasta Pabianic, promotor: Ludwik Straszewicz.

Halina Kubiak (Tomaszycka)* – Typy zabudowań i ich przestrzenne zróżnicowanie we fragmencie dzielnicy Polesie, promotor: Ludwik Straszewicz.

Halina Miller* – Zmiany funkcji administracyjnej miasta Sieradza, promotor: Ludwik Straszewicz.

Witold Pędzikowski* – Zróżnicowanie przestrzenne typów zabudowy mieszkaniowej w północnej części dzielnicy Łódź-Widzew, promotor: Ludwik Straszewicz.

Tadeusz Pichlak* – Typy zabudowy mieszkaniowej i ich przestrzenne zróżnicowanie we wschodniej na terenie dzielnicy śródmiejskiej w Łodzi, promotorzy: Ludwik Straszewicz, Stanisław Liszewski.

Jolanta Piotrowska (Stępkowska)* – Zmiany w użytkowaniu ziemi dzielnicy Śródmieście w Warszawie w latach 1954-1976, promotorzy: Stanisław Pączka, Ludwik Straszewicz.

Zenon Poławski* – Przemiany morfologiczno-funkcjonalne śródmieścia Płocka, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Krzysztof Tłumacki* – Polska mapa szczegółowa 1:25 000 okresu międzywojennego, promotor: Tadeusz Krzemiński.

Małgorzata Ways-Owczarek* – Typy zabudowy i ich przestrzenne zróżnicowanie na terenie fragmentu dzielnicy Polesie, promotorzy: Ludwik Straszewicz, Stanisław Liszewski.

Zofia Ziemkiewicz* – Zróżnicowanie przestrzenne typów zabudowy mieszkaniowej w środkowej części dzielnicy Łódź-Górna, promotorzy: Ludwik Straszewicz, Stanisław Liszewski.

Sylwia Żurawska* – Rozwój przestrzenny miasta Tomaszowa, promotor: Tadeusz Krzemiński.

1978

Marianna Bieniek* – Rozwój terytorialny i demograficzny Rawy Mazowieckiej, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Stanisław Frątczak* – Położenie i układ przestrzenny Ozorkowa, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Janina Jędrysiak* – Rozwój przestrzenny i ludnościowy Piekar Śląskich w okresie trzydziestolecia (1945-1975), promotor: Ludwik Straszewicz.

Jadwiga Kapowicka* – Rozwój terytorialny i ludnościowy Płocka, promotor: Ludwik Straszewicz.

Ewa Kowalczyk (Małkus)* – Struktura przestrzenna Skierniewic, promotor: Ludwik Straszewicz.

Teresa Misiak* – Zmiany organizacji terenów miejskich Łodzi pod wpływem nowych osiedli mieszkaniowych „Retkini”, „Zgierskiej-Stefana” i „Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej”, promotor: Ludwik Straszewicz.

Irena Niedzielska* – Struktura przestrzenna i funkcjonalna Gostynina, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Jadwiga Piekarska* – Udział Polaków w badaniach geograficznych Azji Północnej i Środkowej w XIX w., promotor: Tadeusz Krzemiński.

Dorota Radzikowska* – Rozwój osadnictwa i gospodarki ludzkiej na północnym przedpolu Pamiru, promotor: Tadeusz Krzemiński.

Janina Rosińska* – Zróżnicowanie przestrzenne typów zabudowy mieszkaniowej we zachodniej części miasta Pabianic, promotor: Ludwik Straszewicz.

Krystyna Sadowska* – Układ przestrzenny i funkcjonalny Skierniewic, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Henryk Szelągowski* – Przemiany morfologiczne sieci osadniczej gminy Mycielin w XIX i XX wieku, promotor: Marek Koter.

Czesława Szmatowicz* – Przemiany społeczno-gospodarcze Ornety w latach 1945-1975, promotor: Ludwik Straszewicz.

Henryk Trojanowski* – Przemiany morfologiczne sieci osadniczej gminy Wróblew w XIX i XX wieku, promotor: Marek Koter.

Krystyna Zaręba* – Zmiany form użytkowania ziemi w Łęczycy na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat (1936-1976), promotorzy: Ludwik Straszewicz, Stanisław Liszewski.

1979

Anna Bereszko (Araszkiewicz)* – Rawa Mazowiecka po reformie administracyjnej, promotor: Ludwik Straszewicz.

Krystyna Ciechanowska* – Rozwój terytorialny i urbanistyczny Zgierza, promotor: Marek Koter.

Grażyna Dąbrowska* – Organizacja przestrzeni miejskiej Płocka, promotor: Ludwik Straszewicz.

Danuta Kłosińska* – Zmiany w użytkowaniu ziemi części dzielnicy Ochota w Warszawie w latach 1956-1976, promotor: Ludwik Straszewicz.

Władysława Kozanecka* – Rozwój terytorialny i urbanistyczny miasta Aleksandrowa Łódzkiego, promotor: Marek Koter.

Danuta Śledzińska* – Zmiany funkcji administracyjnej miasta Łasku, promotor: Ludwik Straszewicz.

1980

Jerzy Chałupski* – Miasto historyczne jako centrum współczesnego Kalisza, promotorzy: Ludwik Starszewicz, Elżbieta Dziegieć.

Elżbieta Kozielewicz* – Morfologia i funkcje osiedli miejskich w gminie Wartkowice, promotor: Marek Koter.

Jolanta Lewaciak* – Morfologia i funkcje osiedli miejskich w gminie Dalików, promotor: Marek Koter.

Alina Mucha* – orfologia i funkcje osiedli miejskich w gminie Lutomiersk, promotor: Marek Koter.

Małgorzata Rzepa (Jagura)* – Położenie topograficzne miast i miasteczek województwa płockiego, promotor: Marek Koter.

1981

Anna Michalska* – Skierniewice po reformie administracyjnej, promotor: Ludwik Straszewicz.

Sylwia Miedziak* – Morfologia i funkcje osiedli wiejskich w gminie Zadzim, promotor: Marek Koter.

Grażyna Stępień* – Struktura przestrzenno-społeczna osiedla Stoki, promotor: Marek Koter.

1982

Faiek Abd-Karim* – The role of transportation in Iraq rural settlement, promotor: Marek Koter.

Elżbieta Lorek (Bocian)* – Przemysł Piotrkowa Trybunalskiego i jego wpływ na rozwój miasta, promotor: Marek Koter.

Renata Pyrek* – Rozwój i morfologia sieci osadniczej w dolinie rzeki Warty od Osjakowa do Burzenina, promotor: Marek Koter.

1983

Anna Grochowina* – Sieć ulic w Tomaszowie Mazowieckim, promotor: Ludwik Straszewicz.

Tadeusz Lenkiewicz* – Struktura przestrzenno funkcjonalna miasta Kłodawy, promotor: Stanisław Pączka.

Krystyna Rembowska* – Rozwój przestrzenny Łowicza, promotor: Zdzisław Batorowicz.

Bożena Rezler* – Rozwój miast Zduńskiej Woli i Sieradza w latach 1970-1980 w aspekcie zmian administracyjnych, promotor: Marek Koter.

Jadwiga Rozalska (Stanisławska)* – Struktura przestrzenno-społeczna osiedla mieszkaniowego Radiostacja, promotor: Andrzej Suliborski.

1984

Janusz Komorowski* – Ulica Armii Czerwonej i jej funkcja w organizmie miejskim Pabianic, promotor: Ludwik Straszewicz.

1985

Sławomir Jodłowski* – Rolnictwo miasta Poddębice, promotor: Marek Koter.

1986

Maria Jachimowicz – Mniejszość tatarska w województwie białostockim, promotor: Marek Koter, opiekun Marek Sobczyński.

Barbara Krasicka – Mniejszość białoruska w województwie białostockim, promotor: Marek Koter, opiekun Marek Sobczyński.

Tomasz Kunka – Charakterystyka terytorialno-strukturalna tzw. naturalnych i konwencjonalnych lądowych granic państwowych na świecie, promotor: Marek Koter, opiekun Marek Sobczyński.

1987

Zdzisław Groblewski – Rola środowiska naturalnego i czynników społeczno-ekonomicznych w formowaniu się miast Słowacji, promotor: Marek Koter.

Aleksander Skwara-Kotarski – Zróżnicowanie religijne i jego wpływ na zjawiska społeczno-polityczne w Indiach, promotor: Marek Koter, opiekun Jan Suliga.

Jerzy Tulin – Charakterystyka lądowych granic wewnętrznych państw federacyjnych, promotor: Marek Koter, opiekun Marek Sobczyński.

Beata Werner – Przemiany społeczno-gospodarcze osiedla Kolumna-Zatorze w latach 1960-85, promotor: Marek Koter, opiekun Marek Sobczyński.

Beata Zawadzka (Jabłońska) – Monografia Orawy Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemu ludności słowackiej, promotor: Marek Koter, opiekun Marek Sobczyński.

Marek Zięba – Znaczenie funkcji przemysłowej w procesach integracji miejskiej sieci osadniczej woj. piotrkowskiego, promotor: Marek Koter.

1988

Barbara Banasiewicz – Monografia gminy Biała Rawska, promotor: Marek Koter.

Sławomir Jaroszczak – Proces przemian morfologicznych dawnych kolonii prządków lnu w Łodzi, promotor: Marek Koter.

Elwira Milczarek – Mniejszości religijne w województwie piotrkowskim i ich rola społeczna, kulturalna oraz religijna, promotor: Marek Koter.

Danuta Pijanowska (Staniecka) – Przemiany morfologiczne Nowego Miasta w Łodzi, promotor: Marek Koter.

Joanna Rulak – Zagospodarowanie przestrzenne i struktura funkcjonalna miasta Aleksandrowa Łódzkiego, promotor: Marek Koter.

Paweł Świętosławski – Integracja społeczno-administracyjna północnej części województwa piotrkowskiego z regionem, promotor: Wojciech Michalski.

1989

Marlena Krasowiak (Ciesielska) – Przemiany morfologiczne Nowej Dzielnicy w Łodzi, promotor: Marek Koter.

Ewa Markiewicz (Supernat) – Rola samorządów wiejskich, administracji państwowej i organizacji politycznych w życiu społeczno-gospodarczym wybranych gmin województwa sieradzkiego (Działoszyn, Lutomiersk, Sędziejowice), promotor: Marek Koter.

Zbigniew Piłatkowski – Monografia społeczno-ekonomiczna gminy Latowicz w woj. siedleckim, promotor: Marek Koter.

Barbara Sikorska (Wyrwas) – Monografia społeczno-gospodarcza Spiszu Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem problemu ludności słowackiej, promotor: Marek Koter, opiekun Marek Sobczyński.

1990

Halina Barlak – Nazwy regionalne i lokalne w świadomości mieszkańców wybranych gmin pogranicza wielkopolsko-mazowieckiego, promotor: Wojciech Michalski.

Anna Chałubińska (Skawińska) – Struktura morfogenetyczna Skierniewic, promotor: Marek Koter.

Elwira Grabowska-Stefko – Mniejszości religijne w województwach płockim i skierniewickim, promotor: Marek Koter, opiekun Marek Sobczyński.

Mariola Muszalska – Mniejszości religijne w województwach konińskim i sieradzkim, promotor: Marek Koter, opiekun Marek Sobczyński.

Tomasz Supernat – Trwałość dawnej granicy politycznej polsko-niemieckiej w obecnym krajobrazie kulturowym i w świadomości ludności na przykładzie gmin: Łubnice, Byczyna Kluczborska, Perzów i Dziadowa Kłoda, promotor: Marek Koter, opiekun Marek Sobczyński.

Katarzyna Wiszniewska – Rola własności kościelnej w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Płocka, promotor: Wojciech Michalski.

1991

Anna Dworniak-Kijewska – Struktura morfogenetyczna miasta Łęczycy, promotor: Marek Koter.

Jerzy Jankowski – Geografia wyborcza w PRL w latach 1976-1988, promotor: Marek Koter, opiekun Marek Sobczyński.

Aleksandra Jurzysta (Suliga) – Pozostałości żydowskiej kultury materialnej na obszarze województwa kieleckiego, promotor: Wojciech Michalski.

Paweł Kotkowski – Struktury osadnicze i ludnościowe na terenach przyłączonych do Łodzi z dniem 1.01.1988 r., promotor: Marek Koter.

Małgorzata Woźniak-Kaca – Mniejszości wyznaniowe Łodzi i ich rola w życiu społeczno-gospodarczym miasta, promotor: Marek Koter.

1992

Honorata Bartczak – Monografia Stoków i Sikawy, promotor: Marek Koter.

Anna Godlewska – Białorusini w Białymstoku, promotor: Marek Koter.

Renata Górecka (Kotynia) – Chrześcijańskie mniejszości religijne w Warszawie, promotor: Marek Koter, opiekun Jan Suliga.

Anna Szymańska – Studium monograficzne dzielnicy podstawowej Widzew-Zachód, promotor: Marek Koter.

Anna Warda – Geografia wyborcza w Polsce w latach 1989-1991, promotor: Marek Sobczyński.

1993

Elżbieta Bienias – Dzielnica podstawowa Łódź-Bałuty, promotor: Marek Koter.

Paweł Brzeziński – Dzielnica podstawowa Łódź-Retkinia, promotor: Andrzej Suliborski.

Elżbieta Nowicka (Kosucka) – Morfologia, ludność i funkcje dzielnicy podstawowej – Jurydyka Scheiblera, promotor: Marek Koter.

Dominika Pytka – Dzielnica podstawowa Łódź-Ruda Pabianicka, promotor: Marek Koter.

Agnieszka Rochmińska – Przemiany społeczno-gospodarcze pogranicza łęczycko-mazowieckiego w aspekcie rozwoju wielkich miast Warszawy i Łodzi, promotor: Marek Sobczyński.

Daniela Szmigiero – Rozwój urbanistyczny i funkcjonalny miasta Łasku, promotor: Marek Koter.

Iwona Wyrwa (Reksuł) – Dzielnica podstawowa Łódź-Stare Miasto, promotor: Marek Koter.

Jerzy Ziółkowski – Dzielnica podstawowa Łodzi-Chojny ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju układu przestrzennego, promotor: Marek Koter.

1994

Kamilla Adamczyk – Studium monograficzne dzielnicy podstawowej Radogoszcz, promotor: Andrzej Suliborski.

Olga Daszkiewicz – Niechrześcijańskie związki wyznaniowe i stowarzyszenia religijne w Warszawie i Łodzi, promotor: Marek Koter.

Beata Ferenc – Rozwój urbanistyczny i morfologia miasta Końskie, promotor: Marek Koter.

Ewa Klima – Europa ojczyzn czy Europa regionów? Przyszłość małych narodów w Unii Europejskiej, promotor: Marek Sobczyński.

Mariola Laskowska – Rozwój urbanistyczny i morfologia miasta Kalisza, promotor: Marek Koter.

Bożena Makowska – Układy przestrzenne małych miast zachodniej części województwa sieradzkiego na przykładzie Warty, Szadku, Złoczewa i Błaszek, promotor: Marek Koter.

Andrzej Rykała – Starowiercy w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

1995

Marek Barwiński – Łemkowie i Łemkowszczyzna, promotor: Marek Sobczyński.

Magdalena Dziełakowska – Rozwój przestrzenny i urbanistyczny Płocka, promotor: Mariusz Kulesza.

Ilona Guzińska (Borycka) – Rozwój urbanistyczny i morfologia miasta Zduńska Wola, promotor: Marek Koter.

Beata Kocik (Kisiel) – Rozwój urbanistyczny i morfologia miasta Góra Kalwaria, promotor: Marek Koter.

Anna Kosińska – Dzielnica podstawowa Łodzi-Karolew, promotor: Andrzej Suliborski.

Kamila Krawętek (Barwińska) – Mniejszość czeska w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

Arkadiusz Kucharski – Rola Opoczna w lokalnym systemie osadniczym, promotor: Zbigniew Rykiel.

Małgorzata Kunach – Euroregion Karpacki, promotor: Marek Sobczyński.

Agnieszka Machlak - Kształtowanie się pogranicza mazowiecko-kujawskiego i jego trwałość w świadomości regionalnej, promotor: Marek Sobczyński.

Beata Ostrowska – Rozwój urbanistyczny i morfologia miasta Kutna, promotor: Marek Koter.

Agnieszka Sasin-Dziuda – Geografia wyborów samorządowych w Łodzi w 1990, 1994 r., promotor: Marek Sobczyński.

Sławomir Siekaczyński – Położenie topograficzne miast województwa sieradzkiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Beata Śliwińska (Kowalczyk) – Geneza przemian funkcji Sochaczewa i ich wpływ na układ przestrzenny miasta, promotor: Andrzej Suliborski.

1996

Rafał Antonowicz – Wpływ dawnej granicy polsko-niemieckiej na zróżnicowanie społeczne i gospodarcze obszarów przygranicznych w strefie Lubliniec-Dobrodzień, promotor: Krystian Heffner.

Wojciech Dobosz – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Wielunia, promotor: Marek Koter.

Urszula Gajek – Dziedzictwo historyczne i świadomość regionalna a życie społeczno-gospodarcze gmin Zduny i Kiernozia, promotor: Andrzej Suliborski.

Urszula Filipowska – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Pabianic, promotor: Marek Koter.

Tomasz Grudziński – Stereotypy etniczne mieszkańców Łodzi, promotor: Zbigniew Rykiel.

Karina Krebs – Przestrzenne i społeczne aspekty pobytu wojsk radzieckich na terenie Polski na przykładzie Bornego Sulinowa, promotor: Marek Sobczyński.

Anetta Kazimierczak-Kwasiborska – Jednostka mieszkaniowa jednorodzinnej zabudowy segmentowej „Łódź-Rojna”, promotor: Marek Koter.

Krzysztof Kopeć – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Radomska, promotor: Marek Koter.

Ewa Kościan (Wronka) – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Sieradza, promotor: Marek Koter.

Katarzyna Leszczuk – Formy przestrzenne miast i osad miejskich na pograniczu Wielkopolsko-Mazowieckim na przykładzie Piątku, Żychlina i Krośniewic, promotor: Mariusz Kulesza.

Michał Malicki – Wpływ migracji zagranicznych na rozwój społeczno-gospodarczy miejscowości Śląska Opolskiego (na przykładzie gmin Krapkowice i Lubsza), promotor: Krystian Heffner.

Marcin Małek – Morfologia i rozwój urbanistyczny Piotrkowa Trybunalskiego, promotor: Marek Koter.

Jadwiga Stawarz – Dzielnica podstawowa Łodzi Chocianowice-Łaskowice, promotor: Andrzej Suliborski.

Magdalena Ziółkowska – Geneza, rozwój przestrzenny i funkcjonalny Duisburga, promotor: Andrzej Suliborski.

1997

Dominika Bielecka – Zróżnicowanie kulturowe Izraela, promotor: Marek Koter.

Adam Duda – Preferencje wyborcze mieszkańców Łodzi, promotor: Marek Sobczyński.

Aldona Fijołek – Krajobraz kulturowy Orawy – jego znaczenie i percepcja na przykładzie mieszkańców Chyżnego, promotor: Krystyna Rembowska.

Dariusz Kaczyński – Trwałość historycznej granicy polsko-litewskiej w krajobrazie kulturowym i świadomości mieszkańców Podlasia, promotor: Marek Sobczyński.

Jacek Krakowski – Geograficzno-polityczne aspekty “Akcji Wisła”, promotor: Marek Sobczyński.

Robert Pawlaczek – Podziały terytorialne i proces kształtowania się granic Wielkopolski (X-XX wiek), promotor: Mariusz Kulesza.

Iwona Rykała – Praszka – miasto w strefie dawnego pogranicza w koncepcjach nowego podziału administracyjnego Polski, promotor: Krystian Heffner.

Marta Strojna – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Brzeziny, promotor: Marek Koter.

Aleksandra Tomczyk – Niemcy w wyobrażeniach przedstawicieli mniejszości niemieckiej Śląska Opolskiego, promotor: Krystian Heffner.

1998

Leszek Bączek – Przestrzenne zróżnicowanie rezultatów wyborów w województwie łódzkim w latach 1990-1995, promotor: Krystian Heffner.

Agnieszka Cofała (Mączko) – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Sosnowca, promotor: Mariusz Kulesza.

Monika Kamecka – Złotno – dzielnica podstawowa, promotor: Andrzej Suliborski.

Robert Krystjanik – Mniejszości religijne województwa bielskiego, promotor: Marek Sobczyński.

Krzysztof Marciniak – Konflikty wewnątrzpaństwowe w krajach europejskich po II wojnie światowej, promotor: Marek Koter.

Arkadiusz Matczak – Przestrzenne i społeczne aspekty pobytu wojsk radzieckich w Legnicy, promotor: Marek Sobczyński.

Aldona Militowska – Dzielnica podstawowa Łódź-Rokicie, promotor: Marek Koter.

Marcin Nowak – Kolonizacja i dekolonizacja Maghrebu. Skutki polityczne i społeczno-ekonomiczne, promotor: Marek Sobczyński.

Agnieszka Sarnowska-Szurgot – Suwalszczyzna jako pogranicze kulturowe, promotor: Marek Koter.

Jacek Szczepanik – Powiat konecki w świetle nowych koncepcji podziału administracyjnego kraju, promotor: Andrzej Suliborski.

Piotr Wróbel – Konflikty zbrojne na świecie w dekadzie 1987-1996, promotor: Marek Koter.

1999

Ewa Borowiak – Rola funkcji militarnej w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta Debrzna, promotor: Andrzej Suliborski.

Grzegorz Duczkowski – Mniejszość saksońsko-flamandzka w Wilamowicach, promotor: Marek Sobczyński.

Marzena Kocemba – Rola kościoła katolickiego w rozwoju Łowicza, promotor: Krystyna Rembowska.

Tomasz Krawczyk – Percepcja Serbii i jej znaczenia w konflikcie w Europie Południowej na tle krajów byłej Jugosławii, promotor: Krystian Heffner.

Robert Krysiak – Położenie topograficzne miast i miasteczek dawnego województwa skierniewickiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Mariusz Lamprecht – Wpływ rzeki na rozwój sieci osadniczej na przykładzie doliny górnej Warty, promotor: Krystian Heffner.

Julita Ławkierdaj – Współpraca transgraniczna pomiędzy Polską a obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, promotor: Marek Sobczyński.

Joanna Stefaniak – Euroregion Bug jako przykład polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, promotor: Marek Sobczyński.

Joanna Sylburska – Dziedzictwo kulturowe Kazimierza Dolnego i jego wpływ na współczesne oblicze miasta, promotor: Alicja Szajnowska-Wysocka.

Ewa Walczak – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Rawa Mazowiecka, promotor: Mariusz Kulesza.

Sławomir Zel – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Turku, promotor: Mariusz Kulesza.

2000

Robert Bartosz – Mniejszość Tatarska w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

Anna Dalecka – Morfologia, funkcje i ludność miasta Ciechanowa, promotor: Mariusz Kulesza.

Joanna Dziubińska – Przemiany morfologiczne, ludność, funkcje rozłogów miejskich w Łodzi, promotor: Marek Koter.

Barbara Gutowska – Kształtowanie się sieci kolejowej i jej wpływ na rozwój regionu łódzkiego, promotor: Marek Koter.

Luiza Jabłońska (Gołębska) – Struktura społeczno-przestrzenna miasta Koła, promotor: Marek Koter.

Jarosław Kabaciński – Mniejszość ukraińska w Polsce północnej na przykładzie byłego województwa koszalińskiego, promotor: Marek Sobczyński.

Agata Kamińska – Migracje zagraniczne w latach 1989-1999 z gminy Ciechanowice (woj. łomżyńskie). Analiza przyczyn i skutków, promotor: Mariusz Kulesza.

Agnieszka Kaźmierczak – Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Ozorkowa, promotor: Mariusz Kulesza.

Tomasz Kos – Działalność społeczno-kulturalna i gospodarcza Kościoła i organizacji mariawickich w opinii mariawitów, promotor: Krystian Heffner.

Grzegorz Kosieradzki - Mniejszość ukraińska na Warmii i Mazurach, promotor: Marek Koter.

Ewelina Kowal – Morfologia, ludność, funkcje dzielnicy podstawowej Kały w Łodzi, promotor: Marek Koter.

Adam Krynicki – Warta jako ośrodek lokalny, promotor: Mariusz Kulesza.

Violetta Kurzawa – Ocena możliwości poszerzenia administracyjnego Poznania o strefę podmiejską, promotor: Krystyna Rembowska.

Maria Kwiatkowska – Morfologia, ludność i funkcje dzielnicy podstawowej Nowe Miasto w Łodzi, promotor: Marek Koter.

Agnieszka Młynarska – Dziedzictwo kulturowe osadnictwa miejskiego i wiejskiego powiatu łowickiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Przemysław Olszowy – Łemkowie na Ziemiach Zachodnich, promotor: Marek Sobczyński.

Renata Piechota – Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w powiecie łaskim, promotor: Krystian Heffner.

Paweł Pol – Rozwój układów przestrzennych i zabudowy małych miast na pograniczu województw łódzkiego i wielkopolskiego na przykładzie Kłodawy, Poddębic, Dąbia i Dobrej, promotor: Mariusz Kulesza.

Marek Rymarz – Przestrzenne i społeczno-gospodarcze skutki utworzenia struktury ponadgranicznej, promotor: Krystian Heffner.

Marcin Turczyn – Województwo w polskiej tradycji podziałów administracyjnych, promotor: Mariusz Kulesza.

Magdalena Wąsowicz – Przemiany urbanistyczne Łodzi w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Marek Koter.

Jarosław Wiśniewski – Przemiany morfologiczne, ludnościowe i funkcjonalne dawnych osad olęderskich Antoniew, Henryków i Janów, promotor: Mariusz Kulesza.

Agnieszka Zegan – Euroregion Glacensis jako przykład współpracy transgranicznej, promotor: Marek Sobczyński.

2001

Anna Czyżewska – Miejsce i rola klasztorów w regionie łódzkim, promotor: Marek Koter.

Maciej Górski – Proces formowania powiatu ostrowskiego w nowej strukturze administracyjnej państwa, promotor: Marek Sobczyński.

Ewa Grzegorek (Goździewicz) – Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Bełchatowa, promotor: Mariusz Kulesza.

Michał Jasnosz – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Zgierza, promotor: Mariusz Kulesza.

Aneta Kaczmarczyk – Rozwój i współczesna struktura sieci osadniczej powiatu tomaszowskiego, promotor: Marek Koter.

Konrad Kalinowski – Budownictwo obronne województwa łódzkiego, promotor: Marek Koter.

Irena Leśniewicz – Zmiany w użytkowaniu przestrzeni miejskiej dzielnicy Łódź-Bałuty w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Mariusz Kulesza.

Anna Miłosz – Rozwój i współczesna struktura sieci osadniczej powiatu poddębickiego, promotor: Marek Koter.

Aleksandra Morawska – Rozwój wiejskiej sieci osadniczej obecnego powiatu łęczyckiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Katarzyna Ogonowska – Dziedzictwo kulturowe osadnictwa miejskiego i wiejskiego powiatu kutnowskiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Magdalena Pogocka – Struktura społeczno-gospodarcza Euroregionu Nysa, promotor: Krystian Heffner.

Edward Sadokierski – Powiat żywiecki w układzie regionalnym województwa śląskiego, promotor: Krystian Heffner.

Aneta Tkaczyk – Morfologia, ludność i funkcje dzielnicy podstawowej Żabieniec w Łodzi, promotor: Marek Koter.

Kamila Wyderka – Studium porównawcze rozwoju urbanistycznego, ludnościowego i funkcjonalnego miast: Aleksandrowa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego, promotor: Marek Koter.

2002

Sylwia Białas – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasteczek ziemi opoczyńskiej: Białaczowa i Żarowa, promotor: Mariusz Kulesza.

Renata Candrowicz – Rozwój układów przestrzennych i zabudowy byłych miast: Lutomierska, Kazimierza i Parzęczewa, promotor: Mariusz Kulesza.

Magdalena Dziekańska – Migracje zagraniczne w Łodzi, promotor: Krystian Heffner.

Emilia Gawryluk – Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Sulejowa wraz z Podklasztorzem, promotor: Mariusz Kulesza.

Marta Górska – Geopolityczne przyczyny konfliktów zbrojnych w Europie w ostatniej dekadzie XX wieku, promotor: Marek Sobczyński.

Patryk Kozłowski – Ormianie w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

Patrycja Krajewska – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Opoczna, promotor: Marek Koter.

Urszula Krasoń – Współczesne oblicze powiatu bełchatowskiego w województwie łódzkim, promotor: Mariusz Kulesza.

Przemysław Krawętek – Geopolityczne uwarunkowania systemu bezpieczeństwa Polski w ramach struktury euroatlantyckiej, promotor: Marek Sobczyński.

Emilia Królak – Dziedzictwo kulturowe osadnictwa miejskiego i wiejskiego powiatu rawskiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Krystyna Leśniewska – Młyny wodne (i inne urządzenia hydrotechniczne) w prawobrzeżnej części dorzecza Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem powiatu opoczyńskiego, promotor: Marek Koter.

Dagmara Lis – Proces formowania się powiatu piotrkowskiego w nowej strukturze administracyjnej kraju, promotor: Marek Sobczyński.

Rafał Matusiewicz – Wybrane problemy małych państw wyspiarskich na przykładzie regionu karaibskiego, promotor: Marek Sobczyński.

Monika Milczarek – Dawne dwory i folwarki powiatów łaskiego i pabianickiego, promotor: Marek Koter.

Małgorzata Możdżeń – Relikty materialnej kultury żydowskiej w krajobrazie kulturowym województwa łódzkiego, promotor: Andrzej Rykała.

Kamil Orłowski – Historyczne pogranicze śląsko-małopolskie w krajobrazie kulturowym i świadomości mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński.

Blanka Pawłowska – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Koluszki i osiedla Karsznice – studium porównawcze, promotor: Mariusz Kulesza.

Joanna Pyzik – Dawne dwory i folwarki w powiatach: brzezińskim, łódzkim wschodnim i zgierskim. Przeszłość i stan obecny, promotor: Marek Koter.

Danuta Reimer – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Drzewicy, promotor: Marek Koter.

Paweł Zakrzewski – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Konina, promotor: Mariusz Kulesza.

Monika Zarębska – Zmiany zagospodarowania przestrzeni miejskiej Turku w okresie transformacji systemowej, promotor: Mariusz Kulesza.

Małgorzata Zielińska – Struktura społeczno-przestrzenna Nowego Jorku, promotor: Marek Sobczyński.

2003

Anna Frączkowska – Euroregion “Pro Europa Viadrina” jako przykład współpracy transgranicznej, promotor: Marek Sobczyński.

Hanna Gołaszewska – Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna miasta Wysokie Mazowieckie, promotor: Mariusz Kulesza.

Aneta Gorczyńska – Wpływ przemysłu na rozwój morfologiczno-urbanistyczny Pabianic, promotor: Mariusz Kulesza.

Przemysław Ładniał – Łódź jako ośrodek targowo-wystawienniczy, promotor: Andrzej Rykała.

Magdalena Ługowska – Rozwój i współczesna struktura sieci osadniczej powiatu pabianickiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Piotr Malesa – Mniejszości religijne w województwie łódzki, promotor: Andrzej Rykała.

Grzegorz Niewęgłowski – Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Głowna, promotor: Mariusz Kulesza.

Paweł Ptak – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Łańcuta, promotor: Marek Koter.

Małgorzata Szmidt – Organizacje pozarządowe w Pabianicach i ich wpływ na przemiany miasta, promotor: Krystyna Rembowska.

Justyna Walisiak (Wojtkiewicz) – Geneza, zabudowa i dziedzictwo kulturowe ulicy Pomorskiej, promotor: Marek Koter.

Małgorzata Ziemniak – Mniejszości narodowe i religijne w Łodzi, promotor: Marek Koter.

2004

Magdalena Drzewiecka (Rykała) – Geograficzny dorobek naukowy Oskara Kossmanna, promotor: Marek Koter.

Monika Kaczorowska – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe w powiecie zduńskowolskim, promotor: Mariusz Kulesza.

Maciej Kędziak – Rola Pilicy w kształtowaniu krajobrazu kulturowego wschodniej części województwa łódzkiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Mariusz Kosiewicz – Funkcjonalistyczno-konstruktywistyczna architektura w krajobrazie miejskim w Łodzi, promotor: Marek Koter.

Przemysław Kozłowski – Wpływ dawnej granicy zaboru pruskiego i rosyjskiego na krajobraz kulturowy i świadomość mieszkańców gmin: Żerków, Czermin, Pyzdry, Gizałki, Chocz, promotor: Marek Sobczyński.

Marcin Krakowiak – Dawne getta we współczesnym krajobrazie kulturowym miast województwa łódzkiego, promotor: Marek Sobczyński.

Piotr Kupczyk – Polityczne oblicze Pabianic w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Lilla Leder – Polityczne oblicze miasta i gminy Szadek w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Ewa Staniaszek – Przemiany społeczno-gospodarcze gminy Moszczenica w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Andrzej Rykała.

Emilia Suśniło (Gruszka) – Wyspy Alandzkie, między Scyllą a Charybdą, promotor: Marek Sobczyński.

Małgorzata Szyngwelska – Osadnictwo holenderskie i mennonickie w Polsce, promotor: Marek Sobczyński.

Radosław Stolarczyk – Przemiany urbanistyczne Bałut w latach 1915–2003, promotor: Mariusz Kulesza.

Anna Szymanek – Rozwój i dziedzictwo kulturowe osadnictwa wiejskiego powiatu opoczyńskiego, promotor: Marek Koter.

Katarzyna Tomczak – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu łęczyckiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Krzysztof Wilk – Przemiany urbanistyczno-architektoniczne na obszarze wybranego fragmentu przestrzeni miejskiej Łodzi przemysłowej (teren dawnej dzielnicy Żydowskiej) w XX w., promotor: Mariusz Kulesza.

Marlena Wrzecionarz – Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Kamieńska, promotor: Mariusz Kulesza.

2005

Magdalena Antoniak – Rozwój sieci osadniczej i dziedzictwo kulturowe powiatu skierniewickiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Magdalena Baranowska (Deptuła) – Porównanie koncepcji i rozwoju miast-ogrodów w Wielkiej Brytanii i w Polsce na wybranych przykładach, promotor: Marek Koter.

Ewa Błachnio – Rozwój sieci osadniczej i dziedzictwo kulturowe powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego, promotor: Mariusz Kulesza.

Anna Chojnacka – Inwestycje budowlane II polowy XIX wieku mające wpływ na kształtowanie obecnego krajobrazu kulturowego Łodzi, promotor: Mariusz Kulesza.

Magdalena Frankowska – Założenia parkowe w krajobrazie kulturowym Łodzi, promotor: Mariusz Kulesza.

Daniel Gwizdała – Rola mniejszości narodowych w rozwoju Aleksandrowa Łódzkiego, promotor: Andrzej Rykała.

Izabela Jędrzejewska – Geneza, zabudowa i funkcje ulicy St. Przybyszewskiego w Łodzi, promotor: Marek Koter.

Adam Kawka – Przestrzenne skutki realizacji polskich idei kolonizacyjnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, promotor: Marek Sobczyński.

Małgorzata Kmieć – Relikty dziedzictwa kulturowego Niemców w krajobrazie kulturowym obrzeżnych powiatów aglomeracji łódzkiej, promotor: Mariusz Kulesza.

Tomasz Kot – Mniejszość polska na Bukowinie, promotor: Marek Sobczyński.

Aleksandra Kurowska – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu brzezińskiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Tomasz Lesiak – Odrębność mieszkańców Górnego Śląska na przykładzie osób deklarujących narodowość śląską, promotor: Andrzej Rykała.

Katarzyna Lesica – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe byłego województwa radomskiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Emil Lewandowski – Polityczne oblicze Zgierza w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Wojciech Lisiecki – Wybory samorządowe w Łodzi w 2002 roku, promotor: Marek Sobczyński.

Jarosław Lutka – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Inowłódza, Ujazdu i Wolborza, promotor: Mariusz Kulesza.

Tomasz Mazurek – Łemkowie i Rusnacy w Beskidach – przemiany narodowościowe i religijne, promotor: Marek Barwiński.

Marzena Stańczyk – Rozwój sieci osadniczej i dziedzictwo kulturowe powiatu sieradzkiego, promotor: Marek Koter.

Sebastian Stelmaszewski – Jurydyka Izraela Kalmanowicza Poznańskiego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, promotor: Mariusz Kulesza.

Remigiusz Szokalski – Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w krajobrazie kulturowym współczesnego Zgierza, promotor: Mariusz Kulesza.

Aneta Winiarska – Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w krajobrazie kulturowym współczesnego Radomia, promotor: Mariusz Kulesza.

Marcin Wojtkiewicz – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasteczek położonych w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego: Rozprza, Żytno, Pławno, Gidle, Gorzkowice, promotor: Mariusz Kulesza.

2006

Izabela Banat – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe Jury Krakowsko-Częstochowskiej, promotor: Mariusz Kulesza.

Anna Błaszczyk – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Lyonu, promotor: Marek Koter.

Joanna Borowiec– Zmiany zagospodarowania przestrzeni miejskiej Skierniewic w okresie transformacji systemowej, promotor: Mariusz Kulesza.

Bartłomiej Chudaś – Rola mniejszości narodowych i religijnych w rozwoju Pabianic, promotor: Andrzej Rykała.

Katarzyna Fischbach – Argentyńska Polonia na początku XXI w., promotor: Marek Sobczyński.

Agnieszka Jabłońska – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu kolskiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Ewa Jachimowicz – Morfologia, funkcje i współczesny układ ulicy Sterlinga, promotor: Andrzej Rykała.

Janusz Kloc – Uwarunkowania lokalizacji stolic państw, promotor: Marek Sobczyński.

Rudolf Kępski – Mniejszość litewska w Polsce wobec przełomów politycznych (1918-2004), promotor: Marek Barwiński.

Anna Koperska-Płaczek – Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Pajęczna, promotor: Mariusz Kulesza.

Anna Kukiełczyńska – Zmiany zagospodarowania przestrzeni miejskiej Zduńskiej Woli w okresie transformacji systemowej, promotor: Mariusz Kulesza.

Mikołaj Lisicki – Rozwój urbanistyczny i fizjonomia miasta Gdynia, promotor: Marek Koter.

Katarzyna Machnicka – Ludność kaszubska na tle przemian politycznych Polski w XX wieku, promotor: Marek Barwiński.

Marcin Małecki – Monografia morskiej granicy Polski, promotor: Marek Sobczyński.

Agnieszka Muskała – Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Przedborza, promotor: Mariusz Kulesza.

Przemysław Ossowski – Wybrane problemy uchodźców greckich i macedońskich w Polsce, promotor: Andrzej Rykała.

Aleksandra Pinkiewicz – Wpływ mniejszości narodowych i wyznaniowych na rozwój Konstantynowa Łódzkiego, promotor: Andrzej Rykała.

Paweł Piwowarczyk – Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Łodzi na tle wybranych struktur społecznych, promotor: Marek Sobczyński.

Łukasz Powąska – Przemiany społeczno-ekonomiczne gminy Szczerców w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Marek Sobczyński.

Rafał Rak – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu lubelskiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Krzysztof Rybiński – Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Działoszyna, promotor: Mariusz Kulesza.

Tomasz Ryplewski – Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Zelowa, Szczercowa i Ruśca, promotor: Mariusz Kulesza.

Ewa Surowiec (Ziomek) – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu łaskiego, promotor: Marek Koter.

Julita Winczewa (Korzeniewski) – Geografia wyborcza Zduńskiej Woli w dobie demokratycznej, promotor: Marek Sobczyński.

Tomasz Wielowski – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu kaliskiego ziemskiego, promotor: Mariusz Kulesza

Piotr Ziółkowski – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu sochaczewskiego, promotor: Mariusz Kulesza.

2007

Łukasz Bena – Muzułmanie w Polsce – rozmieszczenie, tożsamość i dziedzictwo kulturowe, promotor: Andrzej Rykała.

Elżbieta Błachnio – Monografia ulicy Legionów w Łodzi, promotor: Mariusz Kulesza.

Ewelina Bors – Polityczne oblicze Tuszyna w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Katarzyna Chyży – Oblicze polityczne miasta i gminy Aleksandrów Łódzki w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Tomasz Figlus – Ewolucja struktur diecezjalnych kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich, promotor Mariusz Kulesza.

Małgorzata Głażewska – Dziedzictwo kulturowe Kurpiów Zielonych, promotor: Marek Koter.

Anna Gryńkowska – Geneza, organizacja przestrzenna oraz aktywność społeczno-religijna wspólnot protestanckich Łodzi, promotor: Andrzej Rykała.

Magdalena Jarosz – Rozwój miasta pod wpływem działalności zakładu przemysłowego na przykładzie Lubina, promotor: Marek Barwiński.

Dorota Kaczyńska – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Trzebiatowa, promotor: Marek Koter.

Monika Kubiak – Polityczne oblicze Łasku w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Aleksandra Łochowska – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Zielonej Góry, promotor: Mariusz Kulesza.

Monika Łukaszewska – Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Kutna, promotor: Mariusz Kulesza.

Michał Mielczarek – Wybory parlamentarne i prezydenckie 2005 r. w Łodzi, promotor: Marek Sobczyński.

Konrad Nowojewski – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Wieruszowa, promotor: Mariusz Kulesza.

Karolina Paprocka – Przemiany morfologiczno-funkcjonalne obszaru południowej części Łodzi (dawnej wsi Chojny) w okresie transformacji ustrojowej po 1989 r., promotor: Andrzej Rykała.

Aneta Pająk – Zróżnicowanie przestrzennych postaw politycznych mieszkańców powiatu Tomaszów Mazowiecki, promotor: Marek Sobczyński.

Karolina Seweryniak – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Gostynina, promotor: Mariusz Kulesza.

Łukasz Twardowski – Geneza i współczesne uwarunkowania społeczno-polityczne funkcjonowania Republiki Mnichów na półwyspie Athos w Grecji, promotor Marek Sobczyński.

Piotr Urbaniak – Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna Skierniewic, promotor: Mariusz Kulesza.

Joanna Wanago – Geneza, organizacja przestrzenna oraz aktywność społeczno-religijna mariawitów na przykładzie wybranych parafii w województwie łódzkim, promotor: Andrzej Rykała.

Piotr Wójtowicz – Mniejszość słowacka w Polsce wobec przełomów politycznych w latach 1918-2004, promotor: Marek Barwiński.

2008

Ewa Andrzejczak – Przemiany zagospodarowania przestrzennego Uniejowa w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Mariusz Kulesza.

Paulina Biedzińska Morfologia ulicy G. Narutowicza w Łodzi, promotor: Mariusz Kulesza.

Magdalena Bochen – Wpływ mniejszości narodowych i religijnych na rozwój Zduńskiej Woli, promotor: Andrzej Rykała.

Agnieszka Gawinek – Zamki, pałace i dwory powiatu piotrkowskiego. Geneza, ewolucja, dziedzictwo, promotor: Mariusz Kulesza.

Przemysław Głębocki – Geografia wyborcza powiatu zgierskiego po reformie administracyjnej 1999 r., promotor: Marek Sobczyński.

Izabela Józefiak – Rozwój i formy osadnictwa w dolinie Warty na odcinku od miasta Warty do ujścia Neru, promotor: Marek Koter.

Marlena Lepiarska – Oblicze polityczne Zduńskiej Woli w XX wieku i na początku XXI wieku, promotor: Marek Sobczyński.

Arkadiusz Lis – Pogranicze polsko-ukraińskie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, promotor: Marek Barwiński.

Marcin Naremski – Granica i pogranicze polsko-czeskie w przededniu przystąpienia do Układu Schengen, promotor: Marek Barwiński.

Bartłomiej Pawlak – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna dzielnicy podstawowej Radogoszcz, promotor: Marek Koter.

Włodzimierz Pintera – Geografia wyborcza powiatu poddębickiego po reformie administracyjnej 1999 r., promotor: Marek Sobczyński.

Łukasz Podsiedlik – Rozwój przestrzenny i współczesne uwarunkowania rozwoju obszaru miejskiego Strykowa, promotor: Mariusz Kulesza.

Izabela Prządo – Geografia wyborcza powiatu koneckiego po reformie administracyjnej 1999 r., promotor: Marek Sobczyński.

Michał Sokół – Pochodzenie nazw geograficznych dawnych osiedli w obecnych granicach Łodzi, promotor: Marek Koter.

Anna Wojciechowska – Postawy polityczne mieszkańców powiatu bełchatowskiego w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w latach 2005-2007, promotor: Marek Sobczyński.

Sylwia Zaman – Rozwój sieci osadniczej w dawnych dobrach pabianickich kapituły krakowskiej, promotor: Marek Koter.

2009

Damian Andrzejczak – Geografia wyborcza obszaru postradzieckiego, promotor: Andrzej Rykała.

Joanna Bąk – Obiekty sakralne w powiecie sieradzkim – geneza, miejsce w strukturze osadniczej oraz walory kulturowe, promotor: Andrzej Rykała.

Agata Chorąży – Zamki i fortyfikacje województwa łódzkiego – geneza, miejsce w strukturze osadniczej oraz walory kulturowe, promotor: Mariusz Kulesza.

Małgorzata Ciesielska – Współczesna Polonia meksykańska – status społeczny i procesy asymilacyjne, promotor: Marek Sobczyński.

Gabriela Dulnikiewicz – Geografia wyborcza Opoczna w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Katarzyna Frymus – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Otwocka, promotor: Marek Koter.

Michał Grelewski – Morfologia i morfogeneza Starego Miasta w Poznaniu, promotor: Marek Koter.

Piotr Kępka – Postawy polityczne ludności prawosławnej w województwie podlaskim, promotor: Marek Barwiński.

Bartłomiej Kulesza – Rozwój i formy osadnictwa wiejskiego oraz dziedzictwo kulturowe powiatu poddębickiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Patrycja Kunikowska – Rozwój, formy oraz dziedzictwo kulturowe osadnictwa wiejskiego w księstwie Łowickim, promotor: Mariusz Kulesza.

Katarzyna Leśniewska(-Napierała) – Polska mniejszość we współczesnym Wilnie w kontekście polsko-litewskich stosunków międzynarodowych, promotor: Marek Barwiński.

Jakub Niewiarowski – Struktura etniczno-religijna mieszkańców Wielkiego Londynu w ujęciu przestrzennym, promotor: Andrzej Rykała.

Mariusz Ptaszek – Wpływ mniejszości narodowych na rozwój Przysuchy, promotor: Andrzej Rykała.

Vojislav Radojičić – Geopolityczne, historyczne i społeczne aspekty niepodległości Czarnogóry, promotor: Marek. Sobczyński.

Ewelina Radwańska – Wpływ transformacji ustrojowej na społeczno-ekonomiczny rozwój Leźnicy Wielkiej, promotor: Marek Barwiński.

Artur Ristok – Gotyckie obiekty sakralne w województwie łódzkim – geneza, miejsce w strukturze osadniczej oraz walory kulturowe, promotor: Marek Koter.

Kamila Specjał – Współpraca transgraniczna w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, promotor: Marek Sobczyński.

Joanna Sztuka – Dworki, pałace i zabudowania folwarczne w powiecie sieradzkim – geneza, miejsce w strukturze osadniczej oraz walory kulturowe, promotor: Mariusz Kulesza.

Kamil Tyburski – Wpływ komunikacji miejskiej i podmiejskiej na rozwój aglomeracji łódzkiej (na przykładzie transportu szynowego), promotor: Marek Koter.

Jowita Ulińska – Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej obszaru miasta Łodzi na przykładzie Starego Miasta w latach 2000–2009, promotor: Mariusz Kulesza.

Jędrzej Zięba – Dwory, pałace oraz folwarki powiatów łęczyckiego i poddębickiego – geneza, miejsce w strukturze osadniczej i walory kulturowe, promotor: Mariusz Kulesza.

2010

Mariusz Choiński – Wpływ linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia na rozwój osiedli na terenie województwa łódzkiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Sylwia Firlej - Współczesna sytuacja społeczno-ekonomiczna i asymilacja Polonii w Grecji, promotor: Marek Sobczyński.

Hipolit Hardy - Przemiany społeczno-ekonomiczne miejscowości Świętoszów w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Marek Sobczyński.

Justyna Kargier - Rozwój urbanistyczny, morfologia i formy zabudowy podstawowej części dzielnicy Widzew, promotor: Mariusz Kulesza.

Damian Kleszcz - Rozmieszczenie, aktywność społeczno-gospodarcza i religijna wiernych Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, promotor: Andrzej Rykała.

Małgorzata Klimkiewicz - Rozwój urbanistyczny, morfologia i formy zabudowy zachodniej części dzielnicy Polesie, promotor: Mariusz Kulesza.

Michał Konieczny - Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Strykowa, promotor: Mariusz Kulesza.

Dominik Miętkiewicz - Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Poddębice, promotor: Mariusz Kulesza.

Magdalena Mistrzak - Geografia wyborcza Poddębic w XX w., promotor: Marek Sobczyński.

Beata Pawlikiewicz - Rozwój i formy morfologiczne osadnictwa wiejskiego w powiecie łaskim (w jego maksymalnych granicach), promotor: Marek Koter.

Aleksandra Radecka - Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna miasta Turku, promotor: Marek Koter.

Andrzej Śliwka - Zmiany morfologiczne Opoczna po II wojnie światowej i ich wpływ na współczesny krajobraz miasta, promotor: Mariusz Kulesza.

Jakub Trojanowski - Geneza, aktywność społeczno-religijna i relikty dziedzictwa materialnego wyznawców prawosławia w parafiach piotrkowskiej i łódzkiej, promotor: Andrzej Rykała.

Aleksandra Węglewska - Rozwój i formy osadnictwa w powiecie zduńskowolskim, promotor: Mariusz Kulesza.

Przemysław Wojtczak - Mniejszość arabska w Łodzi, promotor: Andrzej Rykała.

2011

Dagmara Ałaszewska – Postawy polityczne mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w wyborach samorządowych w latach 1990-2006, promotor: Marek Sobczyński.

Krzysztof Gołygowski – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu łęczyckiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Rafał Macjewicz – Rozwój urbanistyczny Białegostoku i współczesna struktura morfogenetyczna miasta, promotor: Mariusz Kulesza.

Paulina Mamenas – Kształtowanie się sieci kanalizacyjnej w Łodzi a rozwój urbanistyczny miasta, promotor: Mariusz Kulesza.

Maciej Paluch – Morfologia i dziedzictwo kulturowe Starego Miasta w Wałbrzychu, promotor: Mariusz Kulesza.

Michał Pęczak – Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na nowe inwestycje w Łodzi, promotor: Marek Sobczyński.

Piotr Sękulski – Oblicze polityczne Wielunia w XX i XXI w., promotor: Marek Sobczyński.

Małgorzata Szczepaniak – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu kutnowskiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Agnieszka Tomalka – Procesy asymilacji i standard życia Polonii nowojorskiej, promotor: Marek Sobczyński.

Rafał Walaszczyk – Taksonomia terroryzmu w ujęciu geograficzno-politycznym, promotor: Marek Barwiński.

Piotr Wasilewski – Powstawanie i rozwój inwestycji w południowo-zachodniej części Łodzi oraz ich wpływ na morfologię terenu, promotor: Andrzej Rykała.

Janusz Witecki – Wpływ kolei warszawsko-wiedeńskiej i warszawsko-kaliskiej na rozwój miast na ich trasie (w granicach województwa łódzkiego), promotor: Mariusz Kulesza.

Anna Zaraś – Przemiany morfologiczne obszarów włączonych do Łodzi w 1988 r., promotor: Andrzej Rykała.

Olga Zmuda-Trzebiatowska – Stosunki narodowościowe i granice reliktowe na ziemi bytowskiej, promotor: Marek Sobczyński.

2012

Marta Balcerzak – Oblicze polityczne Łowicza w XX i XXI wieku, promotor: Marek Sobczyński

Magdalena Berent – Zmiany w użytkowaniu przestrzeni miejskiej dzielnicy Łódź-Polesie w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Mariusz Kulesza.

Aleksandra Galant (Sokół) – Przemiany morfologiczne i funkcjonalne przestrzeni miejskiej Kutna w ostatnim 25-leciu i ich wpływ na stan zachowania dziedzictwa kulturowego miasta, promotor: Andrzej Rykała.

Anna Klimek (Kruś) – Powojenna aktywność społeczno-religijna, relikty dziedzictwa materialnego ewangelików w Pabianicach, promotor: Andrzej Rykała.

Karol Kurzaj – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe w powiecie tureckim, promotor: Mariusz Kulesza.

Bogusława Lalek – Oblicze polityczne Łodzi w okresie międzywojennym, promotor: Marek Sobczyński.

Paulina Maciejewska (Winiarek) – Przemiany demograficzno-społeczne oraz działalność i struktura organizacyjna świadków Jehowy w Łodzi, promotor: Andrzej Rykała.

Emilia Michalska – Pałace i założenia dworsko-parkowe w powiecie tomaszowskim, promotor: Mariusz Kulesza.

Magdalena Pawlikowska (Zdyb) – Morfologia i dziedzictwo kulturowe obecnej al. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, promotor: Mariusz Kulesza.

Konrad Rau - Granice reliktowe i stosunki narodowościowe w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, promotor: Marek Sobczyński.

Radosław Rosiak – Postawy mieszkańców Sieradza w wyborach prezydenckich i parlamentarnych po 1992 r., promotor: Andrzej Rykała.

Emilian Sadza – Geografia wyborcza miasta i gminy Szadek, promotor: Marek Sobczyński.

Adam Sidor – Zróżnicowanie przestrzenne postaw wyborczych mieszkańców Konina w wyborach parlamentarnych po 1989 r., promotor: Marek Barwiński.

Agnieszka Skowron - Procesy asymilacyjne cudzoziemców w Dortmundzie, promotor: Marek Sobczyński.

Przemysław Smykała – Zmiany w użytkowaniu przestrzeni miejskiej Pabianic w okresie transformacji ustrojowej, promotor: Andrzej Rykała.

Łukasz Szczepański – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Piotrkowa Trybunalskiego, promotor: Mariusz Kulesza.

Piotr Szczurtek – Rozwój osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu brzezińskiego, promotor: Mariusz Kulesza.

2013

Emilia Białecka (Prymus) – Trwałość odrębności kulturowej regionu opoczyńskiego w świadomości jego mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński.

Anna Biernat – Rozwój urbanistyczny i struktura morfogenetyczna Radomia, promotor: Mariusz Kulesza.

Marta Chylak (Terczyńska) – Przemiany funkcjonalno-przestrzenne kolonii Ślązaki i Nowa Łódka w Łodzi, promotor: Andrzej Rykała.

Mateusz Dzielawski – Wpływ religii rzymsko-katolickiej na zagospodarowanie przestrzenne Częstochowy, promotor: Andrzej Rykała.

Dorota Grzegorek – Geograficzno-polityczne uwarunkowania funkcjonowania mniejszości serbskiej w Kosowie, promotor: Marek Sobczyński.

Magdalena Jabłońska (Burska) – Wpływ islamu na krajobraz kulturowy Andaluzji, promotor: Andrzej Rykała.

Magdalena Jarzęcka – Procesy asymilacyjne społeczności wilamowskiej, promotor: Marek Sobczyński.

Magdalena Kędzierska – Liczebność, rozmieszczenie i działalność społeczno-kulturalna mniejszości polskiej w obwodzie lwowskim, promotor: Andrzej Rykała.

Łukasz Pastusiak – Morfologia i dziedzictwo kulturowe obecnej ulicy Henryka Sienkiewicza w Łodzi, promotor: Mariusz Kulesza.

Tomasz Urbanek – Wpływ mniejszości narodowych i religijnych na rozwój Łasku, promotor: Andrzej Rykała.

Tomasz Walczak – Kościół ewangelicko-reformowany w woj. łódzkim, promotor: Andrzej Rykała.

Anna Wiercińska – Cmentarze protestanckie w krajobrazie kulturowym Łodzi, promotor: Andrzej Rykała.

Milena Zdzienicka – Rozwój urbanistyczny i współczesne zagospodarowanie przestrzenne Wielunia, promotor: Mariusz Kulesza.

Anna Żak – Morfologia i współczesne zagospodarowanie zespołu sakralnego Studzianna-Poświętne, promotor: Mariusz Kulesza.

2014

Michał Bazela – Wpływ mniejszości narodowych na rozwój Turku, promotor: Andrzej Rykała.

Marcin Czesny – Podziały terytorialne i proces kształtowania się granic zachodniego Mazowsza X–XX w. (przedrozbiorowe województwa rawskie i płockie), promotor: Mariusz Kulesza.

Adrianna Jurek – Postrzeganie procesów integracji przestrzeni Pabianic przez mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński.

Karolina Łatkowska – Morfologia i dziedzictwo kulturowe miasta Warty, promotor: Mariusz Kulesza, opiekun: Magdalena Deptuła.

Patryk Orlewski – Mniejszość śląska w Polsce – geneza, rozmieszczenie, tożsamość, promotor: Marek Barwiński.

Jerzy Sobola – Ziemia łęczycka. Rekonstrukcja krajobrazu historyczno-politycznego, promotor: Marek Sobczyński.

Marcin Sowała – Ziemia sieradzka. Rekonstrukcja krajobrazu historyczno-politycznego, promotor: Marek Sobczyński.

Ewa Strumian (Lis) – Liczebność, rozmieszczenie i aktywność religijno-społeczna wyznawców Katolickiego Kościoła Mariawitów w powiecie brzezińskim, promotor: Andrzej Rykała.

Marta Zaborowska (Plewińska) – Morfologia osadnictwa i dziedzictwo kulturowe powiatu piotrkowskiego, promotor: Mariusz Kulesza.

2015

Karolina Banaś (Matusiak) – Rozwój urbanistyczny i dziedzictwo kulturowe Sieradza, promotor: Tomasz Figlus.

Adrian Florczak – Morfologia miasta przemysłowego na przykładzie Ozorkowa, promotor: Marek Barwiński.

Artur Lewczuk – Sytuacja społeczno-polityczna Górali Podhalańskich po 1989 r., promotor: Marek Sobczyński.

Katarzyna Staniek – Rozwój i formy osadnictwa wiejskiego oraz dziedzictwo kulturowe gminy Dobroń, promotor: Tomasz Figlus.

Katarzyna Stolarska – Morfologia i dziedzictwo kulturowe ul. Rzgowskiej w Łodzi, promotor: Andrzej Rykała.

Sandra Zimoń – Morfologia i dziedzictwo kulturowe ul. Wólczańskiej w Łodzi, promotor: Magdalena Deptuła.

2016

Katarzyna Anyszko – Przemiany przestrzeni miejskiej Łowicza po 1989 r., promotor: Łukasz Musiaka.

Natalia Ciach – Struktura społeczna i przemiany morfologiczne łódzkich osiedli zamkniętych, promotor: Marek Sobczyński.

Wojciech Frączek – Trwałość granic politycznych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej we współczesnym krajobrazie kulturowym i świadomości mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński.

Izabela Gawrońska – Dziedzictwo sakralne powiatu bełchatowskiego – kontekst genetyczno-osadniczy, walory kulturowe i problemy ochrony, promotor: Tomasz Figlus.

Paulina Kaczmarek – Obiekty sakralne w powiecie opoczyńskim – geneza, miejsce w strukturze osadniczej oraz walory kulturowe, promotor: Andrzej Rykała.

Eliza Kierzkowska (Sokoluk) – Dziedzictwo sakralne powiatu sochaczewskiego – kontekst genetyczno-osadniczy, walory kulturowe i problemy ochrony, promotor: Tomasz Figlus.

Paulina Kroc (Błaszczyk) – Bambrzy w Poznaniu – geneza, dzieje, współczesność, promotor: Marek Barwiński.

Justyna Kulik (Świderek) – Dziedzictwo sakralne powiatu brzezińskiego – kontekst genetyczno-osadniczy, walory kulturowe i problemy ochrony, promotor: Tomasz Figlus.

Izabela Kuzalska (Dutkiewicz) – Kaszubi – grupa regionalna narodu polskiego czy mniejszość etniczna?, promotor: Marek Barwiński.

Anna Majewska – Żydowskie dziedzictwo religijne w przestrzeni województwa śląskiego, promotor: Andrzej Rykała.

Agata Michlewska – Morfologia i dziedzictwo kulturowe ul. Gdańskiej, promotor: Magdalena Deptuła.

Izabella Pawelczyk – Struktura morfologiczno-funkcjonalna obszarów włączonych do Pabianic po drugiej wojnie światowej, promotor: Andrzej Rykała.

Karolina Piotrowicz – Geografia wyborów parlamentarnych w województwie łódzkim w latach 2001-2015, promotor: Marek Sobczyński.

Sylwia Piotrowska – Geografia wyborów samorządowych w powiecie łowickim, promotor: Marek Sobczyński.

Martyna Rokita (Pietrzak) – Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu piotrkowskiego, promotor: Magdalena Deptuła.

Olga Sikora (Wrona) – Postrzeganie przez Sybiraków przestrzeni miejsc zesłania, promotor: Marek Barwiński.

Krzysztof Smolarek – Wpływ Trasy Górna w Łodzi na zmiany przestrzeni miasta i ich postrzeganie przez mieszkańców, promotor: Marek Sobczyński.

Karolina Włodarczyk – Dziedzictwo sakralne powiatu piotrkowskiego – kontekst genetyczno-osadniczy, walory kulturowe i problemy ochrony, promotor: Tomasz Figlus.

Sylwester Zakrzewski – Teoria pomostowości w polskiej geografii politycznej, promotor: Marek Sobczyński.

Anžejs Zmičerevskis – Латгалы и Русские в Латвии, promotor: Marek Sobczyński.

2017

Agnieszka Bujacz – Dziedzictwo kulturowe powiatu pajęczańskiego, promotor: Tomasz Figlus.

Monika Cepil – Kolonizacja fryderycjańska na obszarze Polski Środkowej. Geneza, struktury morfologiczne i dziedzictwo kulturowe, promotor: Tomasz Figlus.

Ewelina Cieplucha (Gomółka) - Rozwój i formy osadnictwa oraz dziedzictwo kulturowe w gminie Buczek, promotor: Tomasz Figlus.

Artur Gradowski – Geografia wyborów samorządowych w Skierniewicach, promotor: Marek Sobczyński, opiekun: Anna Kruś.

Natalia Latusek (Nowacka) – Dziedzictwo kulturowe powiatu kępińskiego, promotor: Łukasz Musiaka.

Natalia Latusek (Nowacka) – Dziedzictwo kulturowe powiatu kępińskiego, promotor: Łukasz Musiaka.

Jacek Magdziak – Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców powiatu łaskiego w wyborach parlamentarnych w XXI wieku, promotor: Marek Sobczyński.

Joanna Markowska – Rozwój i formy osadnictwa oraz dziedzictwo kulturowe gminy Rozprza, promotor: Tomasz Figlus.

Adrian Pluskota – Założenia rezydencjonalno-parkowe i folwarczne w powiecie łowickim – geneza, kontekst osadniczy, walory kulturowe, promotor: Tomasz Figlus.

Ewelina Stasiak (Mendak) – Polskie schrony bojowe na linii Warty i Widawki z okresu II Wojny Światowej - geneza, stan zachowania i możliwości wykorzystania, promotor: Łukasz Musiaka.

Piotr Wieloch – Geografia wyborów samorządowych w powiecie radomszczańskim, promotor: Marek Sobczyński, opiekun: Adrianna Jurek.

2018

Natalia Bartczyk – Dziedzictwo sakralne w powiecie poddębickim – kontekst genetyczno-osadniczy i walory kulturowe, promotor: promotor: Tomasz Figlus.

Mateusz Frątczak – Rozwój i formy osadnictwa na Podhalu, promotor: Tomasz Figlus.

Katarzyna Głowacka – Wpływ mniejszości żydowskiej na rozwój Kalisza, promotor: Andrzej Rykała.

Katarzyna Lis – Założenia rezydencjonalno-parkowe i folwarczne w powiecie gostynińskim – kontekst genetyczno-osadniczy i walory kulturowe, promotor: Tomasz Figlus.

Albert Markiewicz – Militarne dziedzictwo kulturowe a grupy odtwórstwa historycznego okresu średniowiecza w Polsce, promotor: Łukasz Musiaka.

Damian Rochowczyk – Rozwój urbanistyczny i dziedzictwo kulturowe Konstantynowa Łódzkiego, promotor: Tomasz Figlus.

Maciej Ryżlak – Morfologia i funkcjonowanie walijskich stadionów piłkarskich w strukturze osadniczej Cardiff i Swansea, promotor: Marek Barwiński.

Marek Sadawa – Dziedzictwo sakralne powiatu łęczyckiego - kontekst genetyczno-osadniczy, walory kulturowe i problemy ochrony, promotor: Tomasz Figlus.

Anna Świecka – Dziedzictwo sakralne powiatu kutnowskiego, kontekst genetyczno-osadniczy, walory kulturowe i problem ochrony, promotor: Tomasz Figlus.

2019

Jakub Krzywda-Polewski – Wpływ przekształceń infrastruktury transportowej na morfologię i krajobraz kulturowy Łodzi, promotor: Tomasz Figlus.

Licencjat

2001

Anna Czekalska – Wkład łódzkich luteranów w rozwój miasta od roku 1820 do czasów współczesnych na przykładzie działalności dobroczynnej, promotor: Krystyna Rembowska.

Paweł Prochoń – Wpływ instytucji społeczno-politycznych w Sulejowie na życie mieszkańców miasta, promotor: Andrzej Rykała.

Radosław Stolarczyk – Rola kościoła rzymsko-katolickiego w zwalczaniu biedy w Łodzi na przykładzie Parafii Św. Franciszka z Asyżu, promotor: Krystyna Rembowska.

Małgorzata Szmidt – Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbego w przestrzeni miejskiej Pabianic i oczach parafian, promotor: Krystyna Rembowska.

Podyplomowe Studium Nauk Politycznych UŁ. Praca dyplomowa

1979

Andrzej Żurek* – Morskie granice polityczno-ekonomiczne państw Europy, promotor: Marek Sobczyński.