Strona główna

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ

W dniach 14-15 listopada 2019 w Łodzi odbędzie się VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ pt. Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego.

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ
Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego
Łódź 14-15 listopada 2019 roku

Pobierz kartę zgłoszenia:

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

PATRONAT KONFERENCJI

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polskie Towarzystwo Historyczne

JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski

Narodowy Instytut Dziedzictwa (National Heritage Board od Poland)

Cele konferencji

Celem VI Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej jest wielopłaszczyznowa refleksja nad rolą i znaczeniem geografii historycznej w badaniach nad dziedzictwem kulturowym. Uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzi na istotne pytania dotyczące ewolucji podejścia badawczego do dziedzictwa kulturowego w efekcie zmieniającej się roli dziedzictwa w społeczeństwie i gospodarce. Planowana dyskusja dotyczyć będzie także wpływu rosnącej interdyscyplinarności w badaniach dziedzictwa (heritage studies, w kontekście szans i zagrożeń dla roli geografii historycznej jako dyscypliny badawczej.

Cele szczegółowe

 • Dyskusja na temat zagadnień teoretyczno-metodycznych oraz prezentacja wyników badań empirycznych geografii historycznej dotyczących dziedzictwa kulturowego
 • Próba określenia roli geografii historycznej w badaniach nad dziedzictwem kulturowym
 • Nakreślenie wyzwań stojących przed geografią historyczną oraz badaniami nad dziedzictwem kulturowym
 • Refleksja nad współczesną rolą i znaczeniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczeństwa
 • Rozwój współpracy oraz integracja środowisk naukowych podejmujących badania geograficzno-historyczne i studia nad dziedzictwem

Problematyka konferencji

 • koncepcje teoretyczne w zakresie studiów geograficzno-historycznych nad dziedzictwem kulturowym i ich recepcja w badaniach empirycznych
 • rola geografii historycznej w badaniach nad dziedzictwem kulturowym
 • ewolucja pojęcia dziedzictwa kulturowego, zmiana podejścia ideowego, konserwatorskiego i praktycznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego
 • zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi badawczych w geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego (w tym HGIS)
 • rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju struktur przestrzennych osadnictwa i utrwalania ich zabytkowego charakteru
 • problematyka przemian i zanikania dziedzictwa kulturowego miast i wsi
 • badania wielokulturowego dziedzictwa w ujęciu geograficzno-historycznym (w tym rola mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego)
 • dziedzictwo kulturowe jako nośnik dawnych i współczesnych idei politycznych, historycznych, militarnych, religijnych, kulturowych i innych

Komitet naukowy

 • Prof. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Anna Kantarek, prof. PK (Politechnika Krakowska)
 • dr hab. Piotr Kittel, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. Marek Koter (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski )
 • dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Komitet organizacyjny

 • Przewodniczący: dr Łukasz Musiaka (Przewodniczący PTG O. Łódź, Członek Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG)
 • Sekretarze: dr Tomasz Figlus, dr Magdalena Deptuła,
  mgr Anna Araszkiewicz, mgr Anna Kruś
 • prof. dr hab. Marek Sobczyński (kierownik Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ, przewodniczący Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG)
  mgr Michał Gochna (sekretarz Komisji Geografii Historycznej PTH)

Termin i miejsce konferencji

VI Konferencja Geografii Historycznej odbędzie się w dniach 14 - 15 listopada 2019 roku w Łodzi, w Collegium Geographicum przy ul. Kopcińskiego 31.

Obrady będą prowadzone zarówno w formie plenarnej, jak i w sesjach problemowych. Będzie im towarzyszyć wystawa posterów. W trakcie konferencji obejrzeć będzie można wystawę kartograficzną: 1919-2019. Sto lat województwa łódzkiego w zbiorach Biblioteki UŁ, zorganizowaną przez Łódzki Oddział PTG oraz Bibliotekę UŁ.

Program konferencji i dalsze informacje organizacyjne podane zostaną w kolejnym komunikacie.

Publikacje pokonferencyjne

Artykuły złożone przez autorów do Komitetu Organizacyjnego w terminie do końca roku 2019 mogą zostać opublikowane w następujących czasopismach: „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, „Studia Geohistorica”, „Polish Cartographical Review”. O ich ostatecznej kwalifikacji decydować będą kolegia redakcyjne. Warunkiem przyjęcia artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Zasady publikacji, wymogi redakcyjne i pozostałe informacje dla autorów dostępne są na stronach internetowych wybranych czasopism oraz za pośrednictwem Komitetu Organizacyjnego.

Ważne terminy

 • 15 września 2019 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem i abstraktem referatu lub posteru (według załączonego formularza) w formie elektronicznej na adres e-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl
 • 5 października 2019 r. – termin kwalifikacji wystąpienia lub posteru przez Komitet Organizacyjny (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji nadesłanych propozycji pod kątem zgodności z tematyką konferencji oraz ograniczeń czasowych trwania obrad)
 • 15 października 2019 r. – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
 • 21 października 2019 r. – termin ogłoszenia drugiego komunikatu zawierającego szczegółowy program konferencji oraz dalsze informacje

Koszty konferencji

Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł. Dla aktualnych Członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego lub Polskiego Towarzystwa Historycznego opłata wynosi 350 zł. Prosimy o dokonanie wpłat w terminie do 15 października 2019 r. na następujące konto:
Bank PKO S.A. II O/Łódź, Uniwersytet Łódzki 88 1240 3028 1111 0010 2942 8031 (z dopiskiem – geografia historyczna)

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • materiały konferencyjne (w tym biuletyn informacyjny i zbiór abstraktów)
 • 2 obiady (w dniach 14 i 15 listopada)
 • uroczystą kolację (15 listopada)
 • bufety kawowe

Cena nie obejmuje kosztów noclegów. Sekretariat konferencji może udzielić pomocy w rezerwacji noclegów. Polecamy noclegi w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, 300 m od miejsca odbywania się konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są również na stronie: https://www.nid.pl/


Wracaj
cze 15, 2019 Kategoria: Ogólne Napisał: geopol

Organizatorom w szczególności zależy na przedyskutowaniu następującej problematyki:

 • rzeka jako granica polityczna, etniczna, językowa, religijna, kulturowa,
 • rzeka w przestrzeni geograficznej - oś czy bariera?
 • gospodarcza rola rzek,
 • społeczna rola rzek.

Z uwagi na tematykę konferencji będzie ona przeprowadzona na obu brzegach granicznej rzeki Odry w Kostrzynie (Hotel Bastion, ul. Graniczna 15) oraz w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (w Niemczech).

Ponieważ organizatorzy zamierzają przygotować na konferencję materiały zawierające, obok programu i przewodnika wycieczek, streszczenia wystąpień, zwracają się z prośbą o nadesłanie do 30 maja 2020 r. 1-stronicowego abstraktu referatu w języku angielskim. Pełny tekst referatu do 25 stron wraz z ilustracjami i bibliografią (na dysku CD, pendrive lub drogą e-mail w edytorze Word for Windows 7) należy przekazać sekretarzowi w czasie konferencji. Na wystąpienie w trakcie obrad przewidujemy maksymalnie 15 minut. Językiem obrad będzie angielski.

Transport. Organizatorzy zapewniają dojazd autokarem z Łodzi na miejsce obrad w Kostrzynie – 15 września 2020 r. (wyjazd ok. godz. 10) i powrót do Łodzi 19 września (ok. godz. 17). Przewidujemy możliwość zabrania po drodze uczestników z Poznania (dworzec kolejowy, lotnisko).

Publikacja. Po konferencji teksty referatów wygłoszonych na konferencji i zakwalifikowanych do druku przez Radę Redakcyjną i recenzentów będą wydane w "Studiach z Geografii Politycznej i Historycznej" w języku polskim lub angielskim lub w periodyku "Region and Regionalism", wyłącznie po angielsku.

Koszt uczestnictwa wynosi 1300 zł (1250 zł dla członków PTG) w przypadku noclegów w pokoju dwuosobowym oraz 1400 zł (1350 zł dla członków PTG) w pokoju jednoosobowym i obejmuje: wpisowe, cztery noclegi 15–19.09., pełne wyżywienie (od kolacji 15.09 do śniadania 19.09, w tym kolacja bankietowa), materiały konferencyjne, przerwy kawowe, autokarowe wycieczki naukowe (2 i 3 dzień konferencji) oraz publikację artykułu. Organizatorzy zarezerwują noclegi i wyżywienie (specjalistyczne diety) zgodnie z deklaracją uczestników.

Wpisowe w wysokości 1300/1400 zł (lub 1250/1350 zł członkowie PTG) należy wpłacić:

 • w terminie do 30 maja 2020 r.
 • na nowoutworzone konto konferencyjne: KGHiSR WNG UŁ, Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, nr rachunku: 07 1240 6292 1111 0010 9725 3803 z dopiskiem „polityczna”.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji: do 30 lipca 2020 r. – nastąpi zwrot 100% wpłaty; po tej dacie zwrot jedynie kwoty pomniejszonej o poniesione już rzeczywiste koszty.

Faktura zostanie wystawiona po wpłynięciu wpisowego na konto UŁ zgodnie z danymi płatnika, tj. na osobę fizyczną (na żądanie, jeśli wpłata była z prywatnego konta i nie było wskazania, aby fakturę wystawić na instytucję) lub na instytucję delegującą, która opłaciła wpisowe. Nie ma możliwości wystawienia faktury na instytucję, jeśli wpłata wpisowego była dokonana z prywatnego konta uczestnika.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na załączonym formularzu do 30 maja 2020 r. na adres mailowy: geopol@geo.uni.lodz.pl lub tradycyjną pocztą na adres:

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych UŁ,
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Rada Programowa Konferencji:

 • prof. dr hab. Marek Sobczyński – Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej PTG,
 • prof. dr hab. Krystian Heffner – Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej UE w Katowicach,
 • prof. dr Peter Ulrich - Centrum B/orders in Motion, Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą (Niemcy),
 • dr hab. Brygida Solga, prof. IŚ – Instytut Śląski w Opolu,
 • dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ – Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ.