VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ

W dniach 14-15 listopada 2019 w Łodzi odbędzie się VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ pt. Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego.

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ
Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego
Łódź 14-15 listopada 2019 roku

Pobierz kartę zgłoszenia:

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

PATRONAT KONFERENCJI

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polskie Towarzystwo Historyczne

JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski

Narodowy Instytut Dziedzictwa (National Heritage Board od Poland)

Cele konferencji

Celem VI Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej jest wielopłaszczyznowa refleksja nad rolą i znaczeniem geografii historycznej w badaniach nad dziedzictwem kulturowym. Uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzi na istotne pytania dotyczące ewolucji podejścia badawczego do dziedzictwa kulturowego w efekcie zmieniającej się roli dziedzictwa w społeczeństwie i gospodarce. Planowana dyskusja dotyczyć będzie także wpływu rosnącej interdyscyplinarności w badaniach dziedzictwa (heritage studies, w kontekście szans i zagrożeń dla roli geografii historycznej jako dyscypliny badawczej.

Cele szczegółowe

Problematyka konferencji

Komitet naukowy

Komitet organizacyjny

Termin i miejsce konferencji

VI Konferencja Geografii Historycznej odbędzie się w dniach 14 - 15 listopada 2019 roku w Łodzi, w Collegium Geographicum przy ul. Kopcińskiego 31.

Obrady będą prowadzone zarówno w formie plenarnej, jak i w sesjach problemowych. Będzie im towarzyszyć wystawa posterów. W trakcie konferencji obejrzeć będzie można wystawę kartograficzną: 1919-2019. Sto lat województwa łódzkiego w zbiorach Biblioteki UŁ, zorganizowaną przez Łódzki Oddział PTG oraz Bibliotekę UŁ.

Program konferencji i dalsze informacje organizacyjne podane zostaną w kolejnym komunikacie.

Publikacje pokonferencyjne

Artykuły złożone przez autorów do Komitetu Organizacyjnego w terminie do końca roku 2019 mogą zostać opublikowane w następujących czasopismach: „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, „Studia Geohistorica”, „Polish Cartographical Review”. O ich ostatecznej kwalifikacji decydować będą kolegia redakcyjne. Warunkiem przyjęcia artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Zasady publikacji, wymogi redakcyjne i pozostałe informacje dla autorów dostępne są na stronach internetowych wybranych czasopism oraz za pośrednictwem Komitetu Organizacyjnego.

Ważne terminy

Koszty konferencji

Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł. Dla aktualnych Członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego lub Polskiego Towarzystwa Historycznego opłata wynosi 350 zł. Prosimy o dokonanie wpłat w terminie do 15 października 2019 r. na następujące konto:
Bank PKO S.A. II O/Łódź, Uniwersytet Łódzki 88 1240 3028 1111 0010 2942 8031 (z dopiskiem – geografia historyczna)

Opłata konferencyjna obejmuje:

Cena nie obejmuje kosztów noclegów. Sekretariat konferencji może udzielić pomocy w rezerwacji noclegów. Polecamy noclegi w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, 300 m od miejsca odbywania się konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są również na stronie: https://www.nid.pl/


Wracaj