Badania

Pracownicy Zakładu Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego realizują statutowe zadania badawcze odnoszące się do struktur morfologicznych i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym jednostek osadniczych oraz ich dziedzictwa kulturowego. Tematyka prowadzonych studiów geograficzno-historycznych koncentruje się na zagadnieniach:

1. Podstawowe problemy badawcze geografii historycznej

A. Zmiany krajobrazu naturalnego i kulturowego ziem polskich w czasach historycznych (badania rekonstrukcyjne ze szczególnym uwzględnieniem ziem Polski Środkowej).
B. Krajobraz społeczno-polityczny i historyczno-polityczny (wpływ wydarzeń politycznych i zmian granic na antropogeniczne przekształcanie środowiska).
C. Działalność osadnicza jako czynnik kształtujący środowisko przyrodnicze
D. Teoretyczne i metodologiczne podstawy geografii historycznej

2. Morfologia historyczna miast i wsi

A. Rozwój urbanistyczny i współczesna struktura morfogenetyczna miast Polski Środkowej oraz innych regionów geograficzno-historycznych Polski
B. Rozwój przestrzenny i fizjonomia małych miast województwa łódzkiego
C. Zmiany w przestrzeni miast w okresie transformacji systemowej
D. Badania punktów osadniczo-morfologicznych (klasztory, młyny, osady samotnicze, zamki, założenia obronne i pałacowe, dwory i kompleksy folwarczne itp.)
E. Rozwój wiejskiej sieci osadniczej i zróżnicowanie morfogenetyczne wsi w województwie łódzkim

3. Problematyka morfologiczna Łodzi

A. Geneza i kierunki rozwoju układu przestrzennego Łodzi
B. Powojenne dzielnice morfologiczne Łodzi
C. Morfologiczne monografie ulic łódzkich

4. Problematyka dziedzictwa kulturowego

A. Dziedzictwo kulturowe osadnictwa miejskiego i wiejskiego regionu łódzkiego
B. Badania zabytków techniki, fortyfikacji, materialnej kultury ludowej oraz architektury przemysłowej w krajobrazie Polski Środkowej.
C. Wspólne dziedzictwo europejskie oraz polski wkład do tego dziedzictwa.
D. Polska oraz Europa Środkowo-Wschodnia jako miejsce styku różnych kultur
E. Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta