Publikacje

Książki:

Publikacje, opracowania w druku:

 • Barwiński M., Musiaka Ł., 2017, Sikhs – the nation of borderland, Region and Regionalism
 • Musiaka Ł., 2017, Przemiany morfologiczne małego miasta na przykładzie Nowego Stawu

Publikacje, opracowania:

 • Musiaka Ł., 2017, Wpływ średniowiecznego dziedzictwa zakonu krzyżackiego na wybrane aspekty funkcjonowania małych miast w Polsce, s. 233-267, [w:] Sanetra-Szeliga J., Jagodzińska K. (red.), Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, Kraków, ss. 323
 • Musiaka Ł., 2017, The Impact of the Teutonic Knights’ Medieval Cultural Heritage on Small Towns in Poland, s. 218-249, [in:] Sanetra-Szeliga J., Jagodzińska K. (eds.), The power of heritage, Kraków,
 • Musiaka Ł., 2017, The Role of Tourism in the Medieval Urban Landscape Use and Management in the Towns of Northern Poland, s. 97-115, [in:] Kusek R, Purchla J. (eds.), Heritage and the City 3, Kraków,
 • Musiaka Ł., 2016, Dziedzictwo i współczesne wykorzystanie średniowiecznych zamków państwa zakonu krzyżackiego a świadomość historyczna uczniów wybranych szkół województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, [w:] Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, Der Deutsche Orden – das historiche und kulturelle Erbe und die Gegenwart, Lewandowska I., Białuński G. (red.), Pracownia Wydawnictw Naukowych, Olsztyn, s. 225-241.
 • Musiaka Ł., Krasińska E., Rekuć I., 2016, Walory turystyczne wybranych, zabytkowych parków miejskich Warmii i Mazur, [w;] Czachorowski S., Kostyk Ż., Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro, cz. III, Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym , Akademicki Klub Turystyczny, Olsztyn, s. 57-80
 • Musiaka Ł., 2016, Percepcja materialnego dziedzictwa Zakonu Krzyżackiego na przykładzie Pucka, „Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 25 (3), Deptuła M. (red.), Łódź.
 • Musiaka Ł., 2016, Funkcja turystyczna zamków dawnego państwa krzyżackiego na przykładzie  Malborka, s. 23-42, [w:] Hochleitner J., Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, ss. 221, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork.
 • Musiaka Ł., 2015, Medieval heritage of small towns in the State of the Teutonic Order in the register of monuments [in:] Sobczyński M. and Rykała A. (eds.), Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage, Region and Regionalism, No. 12, vol. 1., p. 219-238.
 • Musiaka Ł., 2014, Teutonic State Order’s cultural heritage in towns of Warmia-Masuria Province in Poland,, Geograficke Informacie, 18 (2/2014), Nitra, p. 138-146,
 • Musiaka Ł., 2014, Wolin i Uznam – obszar pogranicza czy centrum regionu? Historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania wysp, „Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 16 (1), Kulesza M., Jażdżewska I. (red.), Łódź,
 • Musiaka Ł., 2013, Funkcja turystyczna zamków państwa zakonu krzyżackiego w granicach Polski, Turyzm, z. 23/2
 • Musiaka Ł.,2013, Średniowieczny zamek jako atrakcja turystyczna w opinii turystów. Wybrane obiekty Pomorza, Warmii i Mazur, s. 338-354, [w:] Boruszczak M. (red.), Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki, ss.449, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Gdańsku, Gdańsk,
 • Musiaka Ł., 2013, Chosen aspects of the tourist function development of medieval castles in the small towns in Pomerania and Warmia-Masuria region, according to opinion of local communities, [w:] B.M. Пащенко (red.), Kиïвский Географичний Щоричник Bипуск 8, s. 181-187, Kijów,
 • Musiaka Ł., 2012, XIII Międzynarodowa Konferencja  Naukowa z Geografii Politycznej nt.: „Wschodni wymiar zjednoczonej Europy”, Chełm – Łuck, 12-14 września 2012 r., s.275-278 [w:] Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Granice, mniejszości narodowe i religijne, dziedzictwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,
 • Musiaka Ł., Gotwald B., Szymura K., 2012, Turystyka w dokumentach strategicznych organów samorządu terytorialnego województwa łódzkiego a norweskie dobre praktyki zarządzania turystyką, s. 25-54, [w:] Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim. Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich, ss. 102, (red.) Tomasz Napierała, Iwona Adamkiewicz, CBI Pro-Akademia, Seria Wydawnicza Acta Innovations, Łódź,
 • Musiaka Ł., 2012, Stan rozwoju ekoturystyki w opinii przedstawicieli branży turystycznej,  s. 85-97, [w:] Polska naturalnie! Raport o stanie ekoturystyki w Polsce. Stan w 2012 roku, Wyd. Instytut Spraw Obywatelskich (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki), Łódź,
 • Musiaka Ł., 2012, Ekoturystyka jako propozycja turystyki dla osób starszych i całych rodzin , s. 99-105, [w:] Polska Naturalnie! Raport o stanie ekoturystyki w Polsce. Stan w 2012 roku, Wyd. Instytut Spraw Obywatelskich (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki), Łódź,
 • Musiaka Ł., 2011, Kultura jako element rozwoju turystyki kulturowej, s. 423-433, [w:] Diagnoza do programu kultury województwa łódzkiego, ss. 543, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, na zlecenie Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Łódź,
 • Musiaka Ł., 2011, Current status of accessibility of chosen castles and palaces of Lodz region to the needs of disabled people, p. 169-189, [in:] Tourism role in the regional economy. Social health-related, economic and spatial conditions of disabled people’s tourism development, vol. III, pp. 494, Wyrzykowski J., Marak J. (ed.), Wrocław 2011, University of Business in Wroclaw,  
 • Musiaka Ł., 2011, Funkcja turystyczna małego miasta – przykład Gniewu, s. 135-153, [w:] Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, ss.  153, Bartosiewicz B., Marszał T. (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,
 • Musiaka Ł., 2011, Избранные проблемы туристской активности людей с инвалидностю, с. 119-122, [в:] казахстанский туризм: вчера, сегодня, завтра. Сборник материалов международной конференции посвященной 70-летию C.P. Eрдавлетова, (ред.)  C.P. Eрдавлетов, Aлматы 19-21 мая 2011 г, cc. 317,
 • Musiaka Ł., 2011, Formy aktywności turystycznej grupy wiekowej 60 + w małych miastach województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, s. 306-334, [w:] Inność: indywidualizacja, samorealizacja czy marginalizacja społeczna?, ss. 356, (red.) Marlena Mirosława Kowalczyk, Henryk Cudak, Wydawnictwo Leader-Great Publishers, Łódź 2011 (e-book); Forms of tourist activity of the 60+ age group in small towns of the Pomerania and Warmia-Masuria Provinces [w:] Otherness in various social contexts, pp. 361, Marlena Mirosława Kowalczyk, Henryk Cudak, Ecko House Publishing 2011, (e-book),
 • Musiaka Ł., Kaczyńska D., 2010, Zabytkowe formy morfologiczne i układ przestrzenny małego miasta jako walor turystyczny. Przykład Reszla, s. 161-170, [w:]  Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ss. 447, (red. II tomu) Marek Barwiński, Łódź,
 • Musiaka Ł., inni, 2009, Studium wykonalności do projektu: „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”, dla Eurotek Sp. z o.o., Łódź,
 • Musiaka Ł., 2009, Średniowieczny zamek jako turystyczne centrum małego miasta na przykładzie Gniewu, s. 323-326, [w:] Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, ss. 332, (red.) Leszek Kasprzak, Poznań,
 • Musiaka Ł., 2009, Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Małe miasta – transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych” Katowice, 20 – 21 listopada 2008, s. 306-308 [w:] Przegląd Geograficzny 2009, Kronika, 81, 2, s.303-311.