Publikacje

1961

Deutscher Plannungsatlas. Atlas von Berlin. Academic für Raumforschung und Landesplannung, Hannover, „Przegląd Geograficzny”, 34 (1), s. 241–243 (recenzja).

J. Mareš, Poispivek ke komplexnijšimu znázaroováni hospodarsko-geografických jevu na mapách, „Czasopismo Geograficzne”, 32 (3), s. 368–371 (recenzja).

Terytorium dzisiejszego województwa łódzkiego na mapach Polski z XVI i XVII wieku, „Rocznik Łódzki”, 5 (8), s. 77–87.

1962

R. Shepher, Historical Atlas, „Czasopismo Geograficzne”, 33 (4), s. 497–498 (recenzja).

1963

A.G. Sziger, Politiczeskaja karta mira, Moskwa 1961, „Czasopismo Geograficzne”, 34 (1), s. 91–92 (recenzja).

Działalność wydawnicza Zakładu Gotajskiego (w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Hermana Hacka), „Czasopismo Geograficzne”, 34 (4), s. 417–418.

Kierunki przemian w produkcji i w rozmieszczeniu upraw bawełny w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Czasopismo Geograficzne”, 34 (1), s. 74–78.

1965

Historia. Zestaw 4 map województwa łódzkiego, [w:] L. Straszewicz (red.), Atlas województwa łódzkiego, Warszawa, s. 8.

Mapa fizyczna województwa łódzkiego, [w:] L. Straszewicz (red.), Atlas województwa łódzkiego, Warszawa, s. 2.

O przywrócenie prastarej nazwy dla najwyższego szczytu Karpat, „Czasopismo Geograficzne”, 36 (3), s. 295–296.

W.G. Moore, A dictionary of geography, London 1961, „Czasopismo Geograficzne”, 36 (2), s. 195–196 (recenzja).

1966

Powojenna imigracja do Australii, „Czasopismo Geograficzne”, 37 (1), s. 70–71.

1967

Wyznaczanie środka zaludnienia Stanów Zjednoczonych, „Czasopismo Geograficzne”, 38 (1), s. 77–81.

1968

Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, [w:] Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1967, Dokumentacja Geograficzna IG PAN, z. 6, Warszawa, s. 89–94.

1969

Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Prace Geograficzne IG PAN, nr 79, Warszawa.

James H. Johnson, Najnowsze prace brytyjskie z zakresu geografii zaludnienia, [w:] Postępy metodyczne geografii brytyjskiej, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2, Warszawa, s. 79–93 (tłumaczenie i opracowanie z literatury obcej).

Keith M. Clayton, Publikacje i komunikowanie się w geografii, [w:] Postępy metodyczne geografii brytyjskiej, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2, Warszawa, s. 31–37 (tłumaczenie i opracowanie z literatury obcej).

1970

Geografia stosowana w Meksyku, [w:] Geografia stosowana, cz. IV, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 1, Warszawa, s. 24–37 (tłumaczenie i opracowanie z literatury obcej).

Kształcenie geografów w zakresie badań stosowanych w ZSRR, [w:] Geografia stosowana, cz. IV, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 1, Warszawa, s. 103–107 (tłumaczenie i opracowanie z literatury obcej).

Kształcenie specjalistów w zakresie geografii stosowanej w Meksyku, [w:] Geografia stosowana, cz. IV, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 1, Warszawa, s. 115–117 (tłumaczenie i opracowanie z literatury obcej).

Ogólna charakterystyka środowiska geograficznego, [w:] Łódź, Rozwój miasta w Polsce Ludowej, Warszawa, s. 12–36.

Problemy kształcenia geografów w RFN, [w:] Geografia stosowana, cz. IV, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 1, Warszawa, s. 97–102 (tłumaczenie i opracowanie z literatury obcej).

Rozwój geografii stosowanej w Związku Radzieckim, [w:] Geografia stosowana, cz. IV, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 1, Warszawa, s. 55–65 (tłumaczenie i opracowanie z literatury obcej).

1973

Mapa fizyczna województwa bydgoskiego, [w:] L. Straszewicz (red.), Atlas województwa bydgoskiego, Warszawa, s. 2.

Szlakiem historycznego rozwoju Łodzi, przewodnik, Łódź.

Z dziejów Łodzi, [w:] 550 lat miasta Łodzi. Album statystyczno-gospodarczy, Łódź, s. 7–11.

1974

Fizjonomia, morfologia i morfogeneza miasta. Przegląd rozwoju oraz próba uściślenia pojęć, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, seria II, z. 55, Łódź, s. 3–16.

Przemiany morfologiczne śródmieścia Łodzi na przykładzie bloku urbanistycznego: Piotrkowska–Moniuszki–Sienkiewicza–Tuwima), Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, seria II, z. 55, Łódź, s. 17–29 (współautor D. Wiktorowska).

Środowisko przyrodnicze obszaru obecnej Łodzi jako podłoże rozwoju osadnictwaw okresie przedprzemysłowym, Materiały i Studia, z. 1, Łódź.

Zagospodarowanie przestrzenne obszaru obecnej Łodzi u schyłku okresu przedprzemysłowego, Materiały i Studia, z. 4, Łódź.

1975

Łódź – dolina Brzozy-Sokołówki, przewodnik wycieczek XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 28–30.06.1975 r., Łódź, s. 86–87.

Łódź – Łagiewniki, źródła Bzury, przewodnik wycieczek XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 28–30.06.1975 r., Łódź, s. 88–89.

Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, XIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 28–30.06.1975 r. Tezy i streszczenia referatów, Łódź, s. 53–56.

Rozwój gospodarczy i urbanistyczny Łodzi na przestrzeni dziejów, przewodnik wycieczek XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 28–30.06.1975 r., Łódź, s. 30–57.

Zgierz – układ przestrzenny miasta, przewodnik wycieczek XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 28–30.06.1975 r., Łódź, s. 89–95.

1976

Komentarz naukowy do cyklu prac na temat: Morfogeneza wielkiego miasta na przykładzie Łodzi (resume rozprawy habilitacyjnej), Łódź.

Proces przemian morfologicznych śródmieścia Łodzi (w granicach byłej kolonii tkackiej) pod wpływem kształtowania się ogólnomiejskiego centrum usługowego, „Acta Universitatis Lodziensis”, seria II, z. 7, s. 41–88 (współautor D. Wiktorowska).

Relikty osadnictwa średniowiecznego w planie współczesnej Łodzi, „Przegląd Geograficzny”, 48 (4), s. 667–687.

1978

Geograficzna ekspedycja do Ameryki Północnej, „Acta Universitatis Lodziensis”, seria II, z. 15, s. 224–229 (współautor S. Pączka).

1979

Głos w dyskusji na konferencji nt. Tradycje i nowoczesność wsi kapitalistycznej w przemysłowych rejonach Polski Środkowej, Łódź 10–11.12.1976, „Acta Universitatis Lodziensis”, seria I, z. 43, s. 225–226.

Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, „Acta Universitatis Lodzienis”, seria II, z. 21, s. 25–52.

1980

Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, [w:] Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Łódź, s. 3–16.

Rozwój przestrzenny i zabudowa miasta, [w:] R. Rosin (red.), Łódź. Dzieje miasta, t. 1: Do 1918 r., Warszawa–Łódź, s. 148–191.

Sprawozdanie z udziału w 165 sesji Salzburskiego Seminarium Amerykanistycznego poświęconej problemom urbanistycznym i planowaniu (Salzburg, Austria, 11.01–7.02.1976), „Acta Universitatis Lodziensis”, seria II, z. 22, s. 199–202.

Warunki naturalne, [w:] R. Rosin (red.), Łódź. Dzieje miasta, t. 1: Do 1918 r., Warszawa–Łódź, s. 18–56.

1982

Rozwój urbanistyczny Łasku, [w:] F. Rajczak (red.), Miasto nad Grabią. Łask 1422–1982, Łask, s. 2–4.

1984

L’influence des changements des fonctions sur les changement demographiques des villes (A l’example de la Pologne), Geographicalia, Serie Monografica 3, Zaragoza, s. 37–47.

Rozwój układu miejskiego Łodzi wczesnoprzemysłowej, [w:] Myśl urbanistyczna a rozwój przestrzenny Łodzi, Miscellanea Łódzkie, z. 1, Łódź, s. 54–81.

1985

Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, 5, s. 61–73.

1987

Profesor Ludwik Straszewicz. W siedemdziesięciolecie urodzin i trzydziestolecie objęcia kierownictwa Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Materiały do biografii łódzkich geografów. Profesor Ludwik Straszewicz, Łódź, s. 1–15.

Z dziejów Łodzi. Rozwój przestrzenny, Łódź (folder).

1988

A. Piskozub, O zachowaniu tradycji historyczno-terytorialnej ziem polskich. Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Wrocław 1987, „Autograf”, 2, s. 58–59 (recenzja).

Łódź rolnicza. Z warsztatu historyka urbanisty, „Spotkania z Zabytkami”, 4 (38), s. 7–11.

Szwajcarskie eksklawy, „Poznaj Świat”, 36 (3), s. 20–21.

1989

Układ przestrzenny, [w:] B. Baranowski (red.), Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, Łódź, s. 207–223.

1990

Etnodemograficzne problemy Kaukazu oraz Zakaukazia i ich wpływ na sytuację polityczną w regionie, „Geografia w Szkole”, 43 (1), s. 14–24.

Integrated environmental education in secondary schools, [w:] Environmental education in Europe, Glasgow, s. 139–141.

Materialne podstawy funkcjonowania gmin i samorządów wiejskich rejonu zapiliczańskiego województwa piotrkowskiego (na przykładzie gmin: Aleksandrów, Białaczów, Opoczno, Poświętne i Żarnów), [w:] W. Michalski (red.), Wyludnianie się wsi w Polsce Centralnej (na obszarze województwa piotrkowskiegoWarszawa, s. 156–186.

Struktura narodowościowa oraz religijna ludności Zakaukazia i Północnego Kaukazu, „Geografia w Szkole”, 43 (2–3), s. 76–79.

The morphological evolution of a nineteenth-century city centre: Łódź, Poland, 1825–1973, [w:] T. Slater (red.), The built form of Western cities, Laicester, s. 109–141.

Towards an urban morphological model, [w:] The urban landscape abstracts of papers, Birmingham, s. 6–8.

II koleżeński zjazd absolwentów geografii UŁ rocznika 1954–1959, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, 12, s. 189–193 (współautor E. Miziołek).

1991

Koncepcja podziału m. Łodzi na jednostki samorządowe, „Kronika Miasta Łodzi”, s. 9–17 (współautorzy: A. Araszkiewicz, T. Kunka, A. Łukowska).

1993

Geographical classification of ethnic minorities, [w:] A. Gosar (red.), Geography and ethnicity, Geographica Slovenica, 24, Lublana, s. 123–138.

Man, environment and planning in the development of Łódź urban area, [w:] Planning and environment in the Łódź Region, „Kronika Miasta Łodzi”, z. 1, s. 9–33 (współautorzy: S. Liszewski, T. Marszał, S. Pączka).

Preface, [w:] Planning and environment in transforming Europe. Guide of scientific excursion. VII AESOP Congress, Łódź, Poland 14–17 July 1993, Łódź, s. 5–6.

Region polityczny – geneza, ewolucja i morfologia, [w:] K. Handtke (red.), Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, Warszawa, s. 49–74.

Social and co-operative housing in Łódź, Poland, „Planning History. Bulletin of the International Planning History Society”, 15 (3), s. 28–37 (współautor J. Wesołowski).

The social and cooperative housing within the urban structure of the city of Łódź, [w:] Planning and environment in transforming Europe. Guide of scientific excursion. VII AESOP Congress, Łódź, Poland 14–17 July 1993, Łódź, s. 13–31 (współautor J. Wesołowski).

Towards a theory of urban morphology, [w:] Conference “Geopolitical and Social Problems of the Former Socialist Countries”, Soczewka, September 30–October 2, 1993. Conference Papers, Łódź, s. 1–19.

Tracing the historical-development of the city of Łódź, [w:] Planning and environment in transforming Europe. Guide of scientific excursion. VII AESOP Congress, Łódź, Poland 14–17 July 1993, Łódź, s. 7–11 (współautor J. Wesołowski).

1994

Badania geograficzno-historyczne osadnictwa miejskiego w Polsce w latach 1918–1993, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. 2: Kierunki badań naukowych, Łódź, s. 131–161 (współautor M. Kulesza).

Classification géographique des minorités ethniques, „Espace – Populations –Sociétés”, 3, s. 288–297.

Inner divisions, „Region and Regionalism”, No. 1, pod red. M. Kotera, Łódź–Opole.

Koncepcja badań rozwoju układu regionalnego i lokalnego województwa piotrkowskiego, [w:] M. Koter, A. Suliborski (red.), Kształtowanie się struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz więzi regionalnych województwa piotrkowskiego, Łódź, s. 3–10 (współautor A. Suliborski).

Kształtowanie się struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz więzi regionalnych województwa piotrkowskiego, pod red. M. Kotera, A. Suliborskiego, Łódź.

Materialne podstawy funkcjonowania gmin w województwie piotrkowskim w końcu lat osiemdziesiątych, [w:] M. Koter, A. Suliborski (red.), Kształtowanie się struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz więzi regionalnych województwa piotrkowskiego, Łódź, s. 77–102.

Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast, [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce, Toruń–Łódź, s. 23–32.

Organizacja terytorialna Łodzi, [w:] A. Matczak (red.), Studium wiedzy o regionie łódzkim. Wybrane problemy, Łódź, s. 19–40.

Region and regionalism – a political-geographical approach, [w:] M. Koter (red.) Inner divisions, „Region and Regionalism”, No. 1, Łódź–Opole, s. 9–32 (współautor A. Suliborski).

Rola wiejskich elementów morfologicznych w procesie kształtowania układu przestrzennego Łodzi, [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.) Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce, Toruń–Łódź, s. 63–88.

Struktura przestrzenno-funkcjonalna oraz więzi terytorialne w regionie piotrkowskim – synteza problemu, [w:] M. Koter, A. Suliborski (red.), Kształtowanie się struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz więzi regionalnych województwa piotrkowskiego, Łódź, s. 115–122 (współautor A. Suliborski).

Transborder „Euroregions” round Polish border zones as an example of a new form of political coexistence, [w:] W.A. Gallusser (red.) Political boundaries and coexistence, Berne, s. 77–87.

1995

A genetic classification of frontier peoples and multicultural border zones in Poland, Bohemia and Slovakia, [w:] V. Baran (red.), The boundaries and their impact on the territorial structure of region and state, Acta Universitatis Mattiae Belii Banska Bystrica, Geographical Studies, No. 1, Banska Bystrica, s. 37–45.

Classification génétique des peuples frontaliers d’apres l’exemple de la Pologne, [w:] H. Goetschy, A.L. Sanguin (red.), Langues régionales et relations transfronta-lieres en Europe, Paris, s. 235–241.

Ludność pogranicza – próba klasyfikacji genetycznej, [w:] Pięćdziesiąt lat geografii w Uniwersytecie Łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, 20, s. 239–245.

Marek Koter (sylwetka badacza), [w:] S. Liszewski (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata (1918–1993), t. 3: Badacze, Łódź, s. 83–86.

Rozwój, problematyka badawcza oraz ważniejsze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, [w:] Pięćdziesiąt lat geografii w Uniwersytecie Łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, 20, s. 66–68.

Social and political aspects, „Region and Regionalism”, No. 2, pod red. M. Kotera, Opole–Łódź.

Środowisko geograficzne obszaru Uniejowa jako podłoże rozwoju osadnictwa i gospodarki, [w:] J. Szymczak (red.) Uniejów. Dzieje miasta, Łódź–Uniejów, s. 19–47.

The geographical-historical region: its notion, origin and factors in its development, [w:] M. Koter (red.), Social and political aspects, „Region and Regionalism”, No. 2, Opole–Łódź, s. 7–26.

1996

Cywilizacyjna i polityczna rola mórz śródziemnych z perspektywy geografii historycznej, [w:] W kręgu cywilizacji europejskiej, Gdańsk, s. 83–92.

Delimitacja potencjalnego obszaru województwa łódzkiego, Studium wiedzy o regionie, Łódź (współautorzy S. Liszewski, A. Suliborski).

Jaki model podziału?, „Wspólnota”, 20/323, s. 6–10.

Porównanie regionów europejskich z propozycją podziału terytorialnego Polski, [w:] Łódź stolicą makroregionu, Łódź, s. 59–74.

1997

Informator programowy kształcenia regionalnego w zakresie dziedzictwa kulturowego Łodzi i regionu Polski Środkowej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, Studium wiedzy o regionie, Łódź (współautorzy M. Kulesza, S. Liszewski, J. Nalewajko, J. Salm, J. Siciński, A. Suliborski, T. Wieczorek).

Kresy państwowe – geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii politycznej, [w:] K. Handke (red.), Kresy – pojęcie i rzeczywistość, Warszawa, s. 9–52.

The historical background of the social and economic changes within small towns in Poland, [w:] K. Heffner, M. Ravbar (red.), Small European regions during transi-tion period, Opole, s. 17–33 (współautor M. Kulesza).

Powiaty – wnioski z przeszłości i wskazania na przyszłość. Ujęcie geograficzne, „Kronika Instytutu Lecha Wałęsy”, 3, s. 113–126.

Profesor Ludwik Straszewicz. W siedemdziesięciolecie urodzin i trzydziestolecie objęcia kierownictwa Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Profesor Ludwik Straszewicz. Sylwetki uczonych, 41, Łódź, s. 13–22.

1998

Borderlands or transborder regions – geographical, social and political problems, „Region and Regionalism”, No. 3, pod red. M. Kotera i K. Heffnera, Opole–Łódź.

Frontiers peoples – origin and classification, [w:] M. Koter, K. Heffner (red.), Borderlands or transborder regions – geographical, social and political problems, „Region and Regionalism”, No. 3, Opole–Łódź, s. 28–38.

Konsekwencje wynikające ze studium prognozowanych zmian organizacji podziału terytorialnego państwa na obszarze aglomeracji łódzkiej, mpis, Łódź (współautorzy S. Liszewski, A. Suliborski).

Kształtowanie się sieci miast na obszarze Polski Środkowej, [w:] A. Werwicki (red.), Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej, Łódź, s. 17–39 (współautor M. Kulesza).

Polskie regiony, „Wspólnota”, 12/419, s. 16–17.

Polskie regiony, „Wspólnota”,  dodatek nr 6, s. 12–13 i 16.

Rozwój przestrzenny a rozwój urbanistyczny Łodzi, [w:] J. Gorgul, M.Wiśniewski, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi, t. 6, Łódź, s. 5–72.

Środowisko przyrodnicze obszaru Łasku, [w:] J. Śmiałowski (red.), Łask. Dzieje miasta, Łask, s. 15–31.

1999

Geografia polityczna i historyczna regionu łódzkiego w badaniach Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, [w:] Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, t. 2: Region łódzki, Materiały XLVIII Zjazdu PTG, Łódź 9–11 września 1999 r., Łódź, s. 69–79 (współautorzy M. Kulesza, M. Sobczyński).

Historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju regionu łódzkiego, [w:] Ziemia łódzka, Łódź, s. 9–28.

Kształtowanie się pogranicza oraz rola granicy w rozwoju obszaru nad górną Prosną, [w:] T. Krzemiński (red.), Nad górną Prosną. Monografia Praszki, Łódź, s. 445–501.

Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik wiedzy o regionie dla liceów, Łódź (współautorzy S. Liszewski, A. Suliborski).

Łódź – szlakiem historycznego rozwoju Łodzi, [w:] Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, t. 2: Region łódzki, Materiały XLVIII Zjazdu PTG, Łódź 9–11 września 1999 r., Łódź, s. 165–179.

Multicultural regions and cities, „Region and Regionalism”, No. 4, Łódź–Opole (współredaktor K. Heffner).

The plans of medieval Polish towns, [w:] Corona R., Maffei G.L. (red.), Trans-formations of Urban Form. From Interpretations to Methodologies in Practice. ISUF’99. Sixth International Seminar on Urban Form, Florence, 23–26 July 1999. Alinea Editrice. Universita Degli Studi Di Firenze. Dipartimento Di Progettazione Dell’Architettura. Sezione Architettura E Contesto, Firenze, s. 261–264 (współautor M. Kulesza).

The plans of medieval Polish towns, „Urban Morphology”, 3 (2), s. 63–78 (współautor M. Kulesza).

Za jakim modelem podziału terytorialnego Polski opowiedzieć się? Wnioski z doświadczeń przeszłości oraz wzorców europejskich, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 1, s. 7–29.

2000

Opracowanie oceny mapy jednostek pomocniczych zaproponowanej przez Zarząd Miasta Łodzi, mpis, Łódź.

2001

Changing role of border areas and regional policies, „Region and Regionalism”, No. 5, pod red. M. Kotera i K. Heffnera, Łódź–Opole.

Foreword, [w:] M. Koter, K. Heffner (red.), Changing role of border areas and regional policies, „Region and Regionalism”, No. 5, Łódź–Opole, s. 5–6 (współ-autor K. Heffner).

Geographical and historical grounds of formation of borders of former and present-day Poland, [w:] M. Koter, K. Heffner (red.), Changing role of border areas and regional policies, „Region and Regionalism”, No. 5, Łódź–Opole, s. 165–179 (współautor M. Kulesza).

„Kresy” as a specyfic type of borderland – it’s origin and characteristics, [w:] Political geography in the 21st century: Understanding the place – looking ahead, Geographica Slovenica 34/I, Ljubljana, s. 131–148.

Łódź i Region Polski Środkowej. Podręcznik wiedzy regionalnej dla liceów, Wydanie II uzupełnione, Łódź (współautorzy S. Liszewski, A. Suliborski).

Origin and classification of ethnic minorities in Central and Eastern European countries and their role as geopolitical factor, [w:] Orlenok V.V. (red.), Geografija, obszczestwo, okru¿ajuszczaja sreda: razwitie geografii w stranach Centralnoj i Vostocznoj Evropy. Mezdunarodnaja naucnaja konferencija. Kaliningrad/Svetlogorsk, Rossija, 4–7 ijunja 2001 g. Tezisy dokladov. Czast 1. Izdatelstvo Kaliningradskogo Universiteta, Kaliningrad, s. 101.

2002

Die historische Geographie in den Forschungen des Lehrstuhls für Politische Geographie und Regionalstudien der Universität Lodsch, [w:] K. Fehn, D. Denecke i in. (red.) Arbeitskreis für genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa. Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie, Band 20, Bonn, s. 313–320 (współautor M. Kulesza).

Dział 2 (red.), plansze: III, IV, V, VI (plansza III: Mapa 1. Hipotetyczne położenie i układ przestrzenny wsi Łodzia w XIV w. Mapa 2. Układ urbanistyczny miasta w okresie tzw. Łodzi rolniczej (pocz. XVI–pocz. XIX w.). Mapa 3. Układ agrarny Łodzi rolniczej – mapa rekonstrukcyjna plansza IV: Łódź i okolice w I połowie XIX w. A – Osadnictwo wiejskie na obszarze Łodzi na początku XIX w. (mapy: 1A – Sieć osadnicza na obszarze obecnej Łodzi na pocz. XIX w. – mapa rekonstrukcyjna. 2A – Owalnica: Mileszki. 3A – Ulicówka: Zarzew. 4A – Wieś olęderska: Żabieniec. 5A – Rzędówka: Augustów. 6A – Założenie geometryczne: Nowosolna. B – Łódź rękodzielniczo-manufakturowa (1823–1840) (mapy: 1B – Nowe Miasto: projekt założenia. 2B – Łódka: projekt założenia. 3B – Łódź ok. 1840 r. – synteza elementów zagospodarowania z projektem założenia Nowej dzielnicy), [w:] S. Liszewski (red.), Atlas miasta Łodzi, Łódź.

Historyczne uwarunkowania kształtowania się struktury terytorialnej regionu łódzkiego, [w:] A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, Łódź, s. 11–60.

Les implications de l’accession de la Pologne à I’U.E. par rapport à l’organisation territoriale du pays et à sa coopération transfrontalière, [w:] Entre espace Schengen et alargissement a l’Est: Les recomposition territoriales de l’Union Europenne, „Mosella”, t. 27, No. 3–4, Metz, s. 279–292 (współautorka D. Koter).

Łódź i województwo. Podręcznik wiedzy o regionie dla gimnazjum, Łódź (współautorzy S. Liszewski, A. Suliborski, T. Wieczorek)

2003

Genetic differentiation of German minority in Central Europe, [w:] A. Ilieş, J. Wendt (red.), Europe between milleniums. Political geography studies, Oradea, s. 117–126 (współautor M. Kulesza).

Lengyelország határai kialakulásának földrajzi és történelmi okai, [w:] Á. Barna, G. Ferenc, R. Stekovics (red.), Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában, Piliscsaba, s. 282–294 (współautor M. Kulesza).

Multicultural border regions of Europe – forms of ethnic composition and process of their differentiation, [w:] M. Koter, K. Heffner (red.), The role of ethnic minorities in border regions, vol. 1: Forms of their composition, problems of development and political rights, „Region and Regionalism”, No. 6, Łódź–Opole, s. 13–22.

The role of ethnic minorities in border regions, vol. 1: Forms of their composition, problems of development and political rights, „Region and Regionalism”, No. 6, pod red. M. Kotera i K. Heffnera, Łódź–Opole.

2005

Foreword, [w:] M. Koter, M. Sobczyński (red.), The role of borderlands in United Europe. The borderlands and integration processes, „Region and Regionalism”, No. 7, vol. 1, Łódź–Opole, s. 5–6 (współautor M. Sobczyński).

Foreword, [w:] M. Koter, K. Heffner (red.), The role of borderlands in United Europe. Historical, ethnic and geopolitical problems of borderlands, „Region and Regionalism”, No. 7, vol. 2, Łódź–Opole, s. 5–7 (współautor K. Heffner).

The role of borderlands in United Europe. The borderlands and integration processes, „Region and Regionalism”, No. 7, vol. 1, pod red. M. Kotera i M. Sobczyńskiego Łódź–Opole.

The role of borderlands in United Europe. Historical, ethnic and geopolitical problems of borderlands, „Region and Regionalism”, No. 7, vol. 2, pod red. M. Kotera i K. Heffnera, Łódź–Opole.

Ślady wielonarodowej i wielowyznaniowej Łodzi we współczesnym krajobrazie kulturowym miasta, [w:] Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Łódź, s. 137–300 (współautor M. Kulesza).

Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Łódź (współautorzy M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas).

2006

Forms of rural settlements in Poland and their transformation in the course of history, [w:] Slovenska Politična Geografija in Podeželje na Rozpotju Lublana, s. 43–59 (współautor M. Kulesza).

2007

Adaptation and revaluation of the former manufacturing buildings to new urban functions – example of Łódź, Poland [w:] ISUF International Conference „Urban Morphology in a Global Era”, Federal University of Minas Gerais, Federal University of Ouro Preto, 29.08–1.09.2007, Ouro Preto, Brasil (wersja elektroniczna) (współautor M. Kulesza).

Morfologia miast – stan i tendencje rozwoju, [w:] I. Jażdżewska (red.), Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań, XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 303–314 (współautor M. Kulesza).

Region in the process of European integration. Dilemmas of regional policy in the European Union, „Region and Regionalism”, No. 8, vol. 2, pod red. M. Kotera i K. Heffnera, Łódź–Opole

The role of ethnic and political factors in shaping the architecture of Polish towns in the 19th and 20th centuries – the case of Łódź, [w:] K. Heffner, M. Sobczyński (red.), Region in the process of European integration. Multicultural regions and cities in the context of European integration, „Region and Regionalism”, No. 8, vol. 1, Łódź–Opole, s. 149–158.

2008

Zastosowanie metod conzenowskich w polskich badaniach morfologii miast, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Łódź, s. 257–272 (współautor M. Kulesza).

2009

Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku [w:] S. Liszewski (red.), Łódź, monografia miasta, t. 1: Łódź do 1918 roku, Łódź, s. 62–112.

Tkanka miejska w latach 1918–1989 [w:] S. Liszewski (red.), Łódź, monografia miasta, t. 2: Łódź w latach 1918–1989, Łódź, s. 218–264.

Struktura morfogenetyczna Łodzi a podział miasta na jednostki samorządowe na przełomie XX i XXI w. [w:] S. Liszewski (red.), Łódź, monografia miasta, t. 3: Łódź na przełomie XX i XXI wieku, Łódź, s. 373–380.

2010

The study of urban form in Poland, „Urban Morphology. Journal of the International Seminar on Urban Form”, 14 (2), s. 85–94 (współautor M. Kulesza).

2014

Shaping the housing of industrialists and workers: The Textile Settlements of Księży Młyn (Łodź) and Żyrardów in Poland [w:] P.J. Larkham, M.P. Conzen (red.), Shapers of urban form. Explorations in morphological agency, New York–London, s. 152–172 (współautor M. Kulesza).