Publikacje

Baranowska M., Kulesza M., 2007, The role of national minorities in the economic growth of the city of Łódź until the second world war, [w:] Heffner K., Sobczyński M. (red.) Regions in the Process of European Integration, Region and Regionalism, no 8, vol.1, Łódź-Opole, s. 141-148.

Baranowska M., 2007, Koncepcja zjawiska fringe belt, czyli przyrostów pierścieni obrzeży miejskich, [w:] Jażdżewska I. (red.) Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań, XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 177-18.

Baranowska M., 2007, Miasta-ogrody, utopia a rzeczywistość, [w:] Dzieciuchowicz J., (red.), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 8, s. 15-38.

Baranowska M., 2008, Koncepcja miasta idealnego w dobie ery industrialnej – na przykładzie osiedla przemysłowego New Lanark, [w:] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 306-315.

Baranowska M., 2008, Rozwój historyczny podłódzkich miast-ogrodów na przykładzie Miasta-Lasu Kolumny, [w:] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 196-203.

Baranowska M., Rykała A., 2008, Ali na poljskem obstaja islamskiproblem? Poljski muslimani v času integracije in odpiranje meja v Evropi. Glasnik ZRS Koper, R. 13, no. 8. Univerza na Primorskem, Znanstveno-Raziskovalno Središče Koper, Koper, s. 79.

Baranowska M., Rykała A., 2008, Večkulturno mesto v Združeni Evropi – primer Lodž. Glasnik ZRS Koper, R. 13, no. 8. Univerza na Primorskem, Znanstveno-Raziskovalno Središče Koper, Koper, s. 28

Baranowska M., 2009, Historically divided cities – urban heritage of the apartheid era. [w:] Heffner K. (red.), Historical regions divided by the borders. Cultural heritage and multicultural cities, Region and Regionalism, no 9, vol. 2, Łódź-Opole, s. 247-256.

Baranowska M., Rykała A., 2009, Does  the Islamic „problem” exist in Poland? Polish Muslims in the days of integration and opening of the borders in Europe. [w:] Heffner K. (red.), Historical regions divided by the borders. Cultural heritage and multicultural cities, Region and Regionalism, no 9, vol. 2, Łódź-Opole, s. 167-177.

Baranowska M., Rykała A., 2009, Multicultural city in a United Europe – a case Łódź. [w:] Heffner K. (red.), Historical regions divided by the borders. Cultural heritage and multicultural cities, no 9, vol. 2, Region and Regionalism, Łódź-Opole, s. 257-267.

Baranowska M., 2010, Fringe belt – geneza zjawiska i rozwój koncepcji w literaturze badawczej, [w:] Kulesza M., (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, Legnica- Łódź, s. 255-266.

Deptuła M., 2011, “Europe of regions” – the discourse on the future of Europe, [w:] Sobczyński M., Rykala A. (red.), Historical regions in the structures of European Union. General issues and policy of European Union toward historical regions , Region and Regionalism, no 10, vol. 1, Łódź-Opole, s 15-27.

Deptuła M., 2011, Przestrzeń miejska w miastach Republiki Południowej Afryki, [w:] Jażdżewska I. (red.), Człowiek w Przestrzeni Publicznej Miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, s. 167-177.

Deptuła M., 2014, Przeobrażenia terenów pofortecznych na przykładzie Torunia w świetle koncepcji M.R.G. Conzena, [w:]  Kulesza M., Jażdżewska I. (red.), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica No. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 57-71.

Deptuła M., 2014, Polish city from conzenian perspective – fringe belt phenomenon in Toruń, [in:] Oliveira V, Pinho P, Batista L, Patatas T and Monteiro C (eds.), Our common future in Urban Morphology, FEUP, Porto, pp. 344-352.

Deptuła M., 2014, 21st International Seminar on Urban Form, Porto, Portugalia, 3-6 lipca 2014, [w:] Rykała A. (red.) Krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 369-371.

Deptuła M., 2015, Carpathian Roma – Cultural Identity at Risk, [w:] Heffner K., (red.), Geographical-Political Aspects of the Transborder Conservation of Natural and Cultural Heritage, Region and Regionalism, no 12, vol.2, pp. 67-78.

Recenzje:

Cuthbert Aleksander R.: The Form of Cities, Political Economy and Urban Design. Blackwell Publishing, Oxford, 2007. Rec. Baranowska M.[w:] European Spatial Research and Policy, Łódź, vol. 14, no. 1, s. 100-103.