Publikacje

Wykaz publikacji
(wybór)

1. Kulesza M., Pawłowski M., 1977. Głowno, Krajowa Agencja Wydawnicza, Łódź, ss. 48.
2. Kulesza M., 1983. Rozwój przestrzenny Zgierza do połowy XIX w., Varia Muzeum Historii Miasta Łodzi, z. 1/ 1983, Łódź, ss. 4-14.
3. Kulesza M., 1984. Procesy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne a urbanistyczny rozwój Łodzi, Miscellanea Łódzkie, z. 1/1984. Myśl urbanistyczna a rozwój przestrzenny Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź, ss. 35-53.
4. Kulesza M., Pawłowski M., 1985. Bałuty 1430-1915-1980, wyd. Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 1985, ss. 124 +ilustracje.
5. Kulesza M., 1985. Kilka uwag na temat zajęć mieszczan zgierskich w okresie XVI-XVIII w., Varia Muzeum Historii Miasta Łodzi, z. 2/1985, Łódź, ss. 5-17.
6. Kulesza M., 1986. Z dziejów Zgierza w 1 połowie XIX w., Rocznik Łódzki, t. XXXV (XXXVIII), Łódź, ss. 49-62.
7. Kulesza M., 1992. Z dziejów Widzewa (do pocz. XX w.), Kronika Miasta Łodzi, z.1/1992, Łódź, ss. 119-130.
8. Kulesza M., 1993. Z problematyki metodologicznej w badaniach genezy i pierwotnego rozplanowania miast, Conference Geopolitical and Social Problems of the Former Socialist Countries. Soczewka September 30-October 2. Conference Papers. Department of Political Geography and Regional Studies, University of Łódź, Łódź, ss. 9.
9. Kulesza M., 1994. Z zagadnień pierwotnego rozplanowania miast obecnego województwa łódzkiego w okresie przedrozbiorowym, Kronika Miasta Łodzi, z. 1/1994, Łódź, ss. 97-106.
10. Kulesza M., 1994. Ślady wczesnomiejskich osad targowych w planach niektórych miast wschodniej Wielkopolski (dawna ziemia Łęczycka i Sieradzka), [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.) Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Toruń-Łódź, ss. 89-103.
11. Koter M., Kulesza M., 1994. Badania geograficzno-historyczne osadnictwa miejskiego w Polsce w latach 1918-1993, [w:] S. Liszewski (red.) Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993. T. II. Kierunki badań naukowych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 131-161.
12. Kulesza M., 1994. [rec.] M. Baleste i in., La France: 22 regions de programme. [w:] T. Marszał, T. Markowski (ed.) European Spatial Research and Policy, University of Łódź, University of Groningen etc., Vol. 1, No 1/1994, s. 105-109.
13. Kulesza M., 1995. Rozwój przestrzenny miasta, rozdz. XIV monografii Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczak, PTH, Urząd Miasta Uniejowa, Uniejów-Łódź, ss. 465-488 + 2 rysunki.
14. Rosin R., Kulesza M., 1995. Lata 1601-1820, rozdz. IV monografii Zgierz. Dzieje miasta do 1988 r., red. R. Rosin, PTH, Urząd Miasta Zgierza, Łódź-Zgierz, ss. 73-111.
15. Kulesza M., 1995. Uwagi na temat zagospodarowania gruntów miejskich w dawnych miastach Łęczyckiego w XVIII i XIX, [w:] Z.J. Kamiński (red.) Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, s. 159-167.
16. Kulesza M., 1995. Rozwój przestrzenny miasta Pabianic, [w:] K. Badziak (red.) „Pabianiciana”, wyd. Rada Miasta Pabianic, Towarzystwo Przyjaciół Pabianic, Polskie Towarzystwo Historyczne, z. 3, Pabianice, s. 3-25.
17. Kulesza M., 1995. [rec.] Tadeusz Marszał, Szadek. Monografia miasta, Szadek, s. 131, Rocznik Łódzki, T. XLII, Łódź 1995, s. 276-279.
18. Kulesza M., 1996. Uwagi na temat pierwotnego rozplanowania miast obecnego województwa sieradzkiego w okresie przedrozbiorowym (Zasygnalizowanie zagadnienia), Rocznik Łódzki, t. XLIII, Łódź, ss. 73-88.
19. Kulesza M., 1996. [rec.] A. Gamblin i in., La France dans ses regions, CDU SEDES, Paris 1994, vol. 1-2, 695 pp. [w:] T. Marszał (ed.) European Spatial Research and Policy, University of Łódź, University of Groningen etc., Vol. 3, No 2/1996, s. 143-144.
20. Kulesza M., 1997. Rozwój przestrzenny miasta, rozdz. VIII monografii Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 r., red. K. Badziak, Zarząd Miasta Brzeziny, OŁ PTH, Łódź-Brzeziny, ss. 509-529.
21. Kulesza M., 1997. Rynki i place miejskie w „starych” miastach Polski Środkowej (dawne województwa łęczyckie i sieradzkie), Rocznik Łódzki, t. XLIV, Łódź, ss. 65-87.
22. Kulesza M., Koter M., 1997. The historical background of the social and economic changes within small towns in Poland, [ed:] K. Heffner and M. Ravbar, „Transformation of Settlement Systems in Small European Regions during Transition Period”, Opole, Silesian Institute in Opole, Opole 1997, p. 17-34.
23. Kulesza M., 1997. Zagospodarowanie przestrzenne historycznych miast w dolinie Bzury do końca XVIII w., red. A. Borucki, „Środowisko przyrodnicze i kulturowe okolic rzeki Bzury”, Muzeum w Łęczycy, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi, Łęczyca-Łódź, s. 49-62.
24. Kulesza M., 1997. [rec.] W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko (Introduction to the history of urban development. Man and the environment), Warsaw 1996, 552 pp. [w:] T. Marszał (ed.) European Spatial Research and Policy, University of Łódź, University of Groningen etc., Vol. 4, No 1/1997, s. 143-146.
25. Kulesza M. i inni, 1997. Informator programowy kształcenia regionalnego w zakresie dziedzictwa kulturowego Łodzi i regionu Polski Środkowej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 59
26. Kulesza M., Koter M., 1998. Kształtowanie się sieci miast na obszarze Polski Środkowej, [red:] A. Werwicki, „Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej”, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 17-39.
27. Marszał T., Kulesza M., 1998. Małe miasta obszaru Polski Środkowej w okresie transformacji ustrojowej, [red:] T. Markowski, T. Marszał, „Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji”, Biuletyn (KPZK PAN), Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, zeszyt 182, Warszawa, ss. 197-217.
28. Kulesza M., 1998. Uwagi o niektórych zabytkowych układach miejskich na obszarze Polski Środkowej, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, T. XLIII, 1998, z. 1-2, s. 95-107.
29. Uwagi o morfogenezie miast na obszarze Polski środkowej (dawne ziemie łęczycka i sieradzka), Rocznik Łódzki, T. 45, Łódź, ss. 53-79.
30. Kulesza M., 1998. Historical changes in the political status of the Kłodzko Region, [ed.] M. Koter and K. Heffner, „Borderlands or transborder regions – geographical, social and political problems”,. Region and Regionalism, No 3, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Opole-Łódź, p. 61-63.
31. Kulesza M., 1998. [rec.] M. Gąsior, J. Orżyński, M. Ratajski, Piotrków Trybunalski i okolice. Przewodnik, Piotrków Trybunalski 1997, Rocznik Łódzki, T. 45, Łódź, ss. 273-275.
32. Koter M., Kulesza M., 1999. The plans of medieval polish towns [ed.] R. Corona and G.L. Maffei, Transformations of Urban Form. From Interpretations to Methodologies in Practice. ISUF’99. Sixth International Seminar on Urban Form, Alinea Editrice. Universita Degli Studi Di Firenze. Dipartimento Di Progettazione Dell’Architettura. Sezione Architettura E Contesto, Firenze 1999, L.25, p. 261-264.
33. Pirveli M., Kulesza M., 1999. Społeczna percepcja projektów nowego podziału administracyjnego Polski oraz lokalne preferencje administracyjne mieszkańców w rejonie radomszczańskim, [red.] A. Suliborski, Zasięg regionu łódzkiego w świetle badań społecznych preferencji przynależności administracyjnej i powiązań społeczno-gospodarczych (szczegółowe wyniki badań społeczności lokalnych w peryferycznej strefie potencjalnego województwa łódzkiego), Acta Universitatis Lodzensis. Folia Geographica. Socio-Oeconomica 1, Łódź, s. 131-148.
34. Kulesza M., 1999. Rozplanowania wczesnomiejskich osad targowych na obszarze Polski Środkowej (dawna ziemia łęczycko-sieradzka), Acta Universitatis Lodzensis. Folia Geographica. Socio-oeconomica 2, Łódź, s. 71-96.
35. Koter M., Kulesza M., 1999. The plans of medieval polish towns, Urban Morphology. Journal of the International Seminar on Urban Form, Vol. 3, Nr 2, pp. 63-78.
36. Koter M., Kulesza M., Sobczyński M., 1999. Geografia polityczna i historyczna regionu łódzkiego w badaniach Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, [red.] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, K. Kłysik, „Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, t. 2. Region Łódzki”, Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 9-11 września 1999, Łódź, s. 69-79.
37. Kulesza M., 1999. Origin and development of multicultural towns in Central Poland. The political-geographical context, „Multicultural regions and cities”, Region and Regionalism, No 4, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Opole-Łódź, p. 179-184..
38. Kulesza M., 2000. Z problematyki rozmierzania miast średniowiecznych na obszarze Polski Środkowej, Studia z geografii społeczno-ekonimicznej, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Geographica. Socio-oeconomica 3, Łódź, s. 73-90.
39. Kulesza M., 2000. Morfogeneza miast na pograniczu śląsko-wieluńsko-sieradzkim, Śląsk Opolski, R. X, Nr 1 (38), PIN Instytut Śląski, Opole, ss. 24-35.
40. Kulesza M., 2000. O genezie przedlokacyjnych i lokacyjnych układów przestrzennych miast w Polsce Środkowej (Ziemia Łęczycko-Sieradzka), [ed.] R. Matlovic, „Urbánny vývoj na rozhrani milénií„, Urbánne a Krajinné Štúdie, No 3, Filozofická fakulta Prešovskiej univerzity, Prešov, s. 48-62.
41. Kulesza M., Koter M., 2001. Geographical and historical grounds of formation of borders of former and present-day Poland, [ed:] M. Koter and K. Heffner, „Changing role of border areas and regional policies”, Region and Regionalism, No 5, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź – Opole, p. 165-179.
42. Kulesza M., 2001. Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie,Wyd. UŁ, Łódź, s. 275.
43. Kulesza M., 2001. Morphological forms of medieval towns in Poland, [ed:] Brenda Case Scheer, International Seminar On Urban Form, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, USA, s. 238-240.
44. Kulesza M., 2001. Gastronomia i hotelarstwo w miastach polskich drugiej połowy XVIII wieku, Turyzm, 11/2, Łódź, ss. 23-42. (druk 2003)
45. Walkiewicz A., Kulesza M., 2002. Rozwój przestrzenny Nowego Miasta nad Pilicą Środkowej, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Geographica. Socio-oeconomica” 4, Łódź, s. 67-89.
46. Rykała A., Kulesza M., 2002. W kwestii skupisk ludności żydowskiej na Śląsku w pierwszych latach po II wojnie światowej, Studia Śląskie, T. LXI, Opole, ss. 235-254.
47. Kulesza M., 2002. Uwagi na temat układu przestrzennego i struktury morfogenetycznej Turku, „Rocznik Łódzki”, T. 49, Łódź, s. 73-92.
48. Kulesza M., 2002. Zmiany w przestrzeni miejskiej wschodnich obszarów Łodzi po drugiej wojnie światowej, [red:] I. Jażdżewska, „Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany”, „XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, ss. 67-78.
49. Koter M., Kulesza M., 2002. Die historische Geographie in den Forschungen des Lehrstuhls für Politische Geographie und Regionalstudien der Universität Lodsch, „Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie”, Band 20. „Arbeitskreis für genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa” [ed: K. Fehn, D. Denecke, etc.], Verlag Siedlungsforschung Bonn, s. 313-320.
50. Kulesza M., 2003. Zmiany w użytkowaniu przestrzeni miejskiej obszaru dzielnicy Łódź-Bałuty w ostatnim dziesięcioleciu XX w., [red.:] T. Marszał, „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi”, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 203, Warszawa, s. 7-27.
51. Kulesza M., Rykała A., 2003. Organizacja przestrzenna wybranego fragmentu Łodzi – Rudy Pabianickiej, jako przykład zmian w użytkowaniu ziemi w końcu XX w., [red.:] T. Marszał, „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi”, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 203, Warszawa, s. 45-59.
52. Kulesza M., Koter M., 2003. Genetic differentiation of German minority in Central Europe, [ed:] A. Ilies, J. Wendt, „Europe Between Millennimus. Political Geography Studies”, Universitatii din Oradea, Oradea, pp. 117 – 126.
53. Kulesza M., 2003. Krajobraz kulturowy województwa łódzkiego – mity i rzeczywistość [red:] E. Orłowska, J. Klementowski, „Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne”, O/Wrocławski PTG, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ss. 75-83.
54. Kulesza M., 2003. The Protestant minorities in Silesia, [ed:] K. Heffner and M. Sobczyński, „The role of ethnic minorities in border regions. Selected problems of ethnic and religious minorities”, Region and Regionalism, No 6, vol. 2, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź – Opole, p. 70-76.
55. Kulesza M., 2003. Rozwój przestrzenny i współczesna struktura morfogenetyczna Szadku, [red: T. Marszał], Biuletyn Szadkowski, Łódź – Szadek, t. 3, s. 55-71
56. Koter M., Kulesza M., 2003. Lengyelország határai kialakulásának földrajzi és történelmi okai [ed:] Ábrahám Barna, Gereben Ferenc, Stekovics Rita, „Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában”, A Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatómühelyének kiadványai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Európa-Tanulmányok Központja, Piliscsaba, p. 282-294.
57. Kulesza M., 2004. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej Turku w końcu XX w. (w:) „Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście”, [red:] I. Jażdżewska, „XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, ss. 169-180.
58. Jasnosz M., Kulesza M., 2005. Ze studiów nad strukturą morfogenetyczną Zgierza, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 6, s. 109-144.
59. Koter M., Kulesza M., 2005. Ślady wielonarodowej i wielowyznaniowej Łodzi we współczesnym krajobrazie kulturowym miasta, [w:] M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas, Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, (red. M. Kulesza), Łódź, s. 137-300.
60. Kulesza M., 2005. Some remarks on the settlement in the Suwałki region, [ed:] M. Koter and K. Heffner, “The role of borderlands in united Europe. Historical, ethnic and geopolitical problems of borderlands”, Region and Regionalism, No 7, vol. 2, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź – Opole, p. 149-155.
61. Jasnosz M., Kulesza M., 2005. Przeobrażenia przestrzenno-funkcjonalne osady sukienniczej Nowe Miasto w Zgierzu jako wyraz procesu urbanizacji, (w:) Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, [red:] I. Jażdżewska, „XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, s. 321–332.
62. Heffner K., Kulesza M., 2005. Wiejska geneza wybranych miast środkowej Polski, [red:] K. Heffner, “Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny”, Prace naukowe, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 229 –244.
63. Kulesza M., Rykała A., 2005/2006. Obraz małego miasta w okresie transformacji systemowej na przykładzie Zelowa w województwie łódzkim, [red: Krystian Heffner i Tadeusz Marszał], “Małe miasta – studium przypadków, Łódź, ss. 21-35.
64. Goździewicz E., Kulesza M., 2006. Rozwój przestrzenny Bełchatowa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica socio0oeconomica, z. 7, s.161-181.
64. Sobczyński M., Kulesza M., 2006. Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 87.
65. Koter M., Kulesza M., 2006. Forms of rural settlements in Poland and their transformation in the course of history, Slovenska Politična Geografija in Podeželje na Rozpotju (Political Geography and Rural Space in Slovenia at the Crossroads), DELA 25, Filozopske Fakultete Univerze v Ljubljani (Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana), Slovenia, Ljubljana, ss. 43-59.
66. Kulesza M., Rykała A., 2006. Zmiany w użytkowaniu przestrzeni Starego Miasta w Łodzi w ostatnich dziesięcioleciach XX w. na przykałdzie obszaru dawnego getta żydowskiego, [red:] T. Marszał, Łódź. Wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Łódź, WUŁ, ss.7-30.
67. Kulesza M., Rykała A., 2006. Przeszłość i teraźniejszość – wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego na współczesny krajobraz miast Polski Środkowej, [ed.] V. Cech, “Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis”, Prírodné vedy, XLV, Folia Geographica 10, FHPV PU, Prešov, s. 300-308.
68 Koter M., Kulesza M., 2007. Adaptation and revaluation of the former manufacturing buildings to new urban functions – example of Łódź, Poland [ed.] ISUF International Conference„ Urban Morphology in a Global Era, Federal University of Minas Gerais, Federal University of Ouro Preto, Ouro Preto, Brasil.
69. Kulesza M., 2007. Historia miasta [w:] Szajnowska-Wysocka A., Kulesza M., Studia społeczne i przestrzenne ośrodka przemysłowego (na przykładzie Sosnowca), WUŁ, Łódź, ss. 79-137.
70. Szajnowska-Wysocka A., Kulesza M., 2007. Urbanizacja i morfologia obszaru obecnego Sosnowca, [w:] Szajnowska-Wysocka A., Kulesza M., Studia społeczne i przestrzenne ośrodka przemysłowego (na przykładzie Sosnowca), WUŁ, Łódź, ss. 233-316.
71. Kulesza M., Baranowska M., 2007. The role of national minorities in the economic growth of the city of Łódź until the Second World War, [w:] Sobczyński M. (współred. K. Heffner), Region in the process of European integration. Multicultural regions and cities in the context of European integration, Region and Regionalism, No. 8 vol. 1, Łódź–Opole, s. 141–148.
72. Koter M., Kulesza M., 2007. Morfologia miast – stan i tendencje rozwoju, [w:] Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań, [red:] I. Jażdżewska, XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, s. 303–314.
73. Forysiak J., Kulesza M., Twardy J., 2007. Wpływ osadnictwa olęderskiego na sieć rzeczną i morfologię międzyrzecza Warty i Neru, [w:] Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczych, t. III (red:) E. Smolska, P. Szwarczewski, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa, s. 39-45.
74. Kulesza M., 2008. (red:) Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, UŁ, Łódź.
75. Kulesza M., 2008. Wstęp, [w:] Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, (red:) M. Kulesza, UŁ, Łódź, s. 7-8.
76. Koter M., Kulesza M., 2008. Zastosowanie metod conzenowskich w polskich badaniach morfologii miast, [w:] Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, (red:) M. Kulesza, UŁ, Łódź, s. 257-272.
77. Kulesza M., 2009. Ze studiów nad rozwojem urbanistycznym i morfologią miasta [w:] Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju, (red.:) M. Lamprecht, T. Marszał, WUŁ, Łódź, s. 35-61.
78. Kulesza M., 2009. The origin of pre-chartered and chartered urban layouts in West Pomerania, [w:] Heffner K, Historical regions divided by the borders. Cultural heritage and multicultural cities, Region and Regionalism, No. 9 vol. 2, Łódź–Opole, s. 233–246.
79. Kulesza M., 2009. (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki, Legnica, s. 269.
80. Kulesza M., 2009. Wstęp [w:] M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki, Legnica, s. 3-5.
81. Kulesza M., 2009. Uwagi na temat geografii historycznej w Polsce po II wojnie światowej, [w:] M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki, Legnica, s. 7-26.
82. Rykała A., Kulesza M., 2009. Materialne dziedzictwo Żydów w krajobrazie kulturowym Polski Środkowej [w:] M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki, Legnica, s. 203-217.
83. Koter M., Kulesza M., 2010. The plans of medieval polish towns, “Urban Morphology. Journal of the International Seminar on Urban Form”, Vol. 14, Nr 2, pp. 111-120.
84. Kulesza M., 2010. To co po nich pozostało, czyli ślady materialnego dziedzictwa wspólnot wyznaniowych we współczesnym krajobrazie kulturowym Łodzi [w:] M. Kulesza, M. Łapa, J. Walicki (red.) Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, Centrum Badań Żydowskich UŁ, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Zakład Historii Gospodarczej UŁ, Łódź.
85. Kulesza M., Łapa M., Walicki J., 2010. (red.) Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, Centrum Badań Żydowskich UŁ, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Zakład Historii Gospodarczej UŁ, Łódź.
86. Koter M., Kulesza M., 2010. The study of urban form in Poland, “Urban Morphology. Journal of the International Seminar on Urban Form”, Vol. 14, Nr 2, s. 111-120.
87. Kulesza M., 2011. Geografia historyczna w badaniach osadniczych na przykładzie układów urbanistycznych miast Polski Środkowej, [w:] Kaczmarek S. (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Łódź, s. 209-226.
88. Kulesza M., 2011. Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce, Wydawnictwo Ibidem, Łódź, 360 s.
89. Kulesza M., Kaczyńska D., 2011, Zabytkowe układy urbanistyczne małych miast zachodniopomorskich i ich rewaloryzacja na przykładzie Chojny, Morynia i Trzebiatowa, [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, Studia, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, T. CXXXVI, Warszawa 2011, s. 105-117.
90. Kulesza M., 2011, Obraz małego miasta w okresie transformacji systemowej na przykładzie Nowego Miasta nad Pilicą w województwie mazowieckim, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, z. 11, s. 241-253.
91. Kulesza M., Wojtkiewicz J., 2011, Zabytkowy obszar chroniony w przestrzeni publicznej miasta. Na przykładzie Parku Kulturowego – Miasto Tkaczy w Zgierzu, [w:] Jażdżewska I. (red.), Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź 2011, s. 69–80.
92. Kulesza M., 2012, Wielonarodowe dziedzictwo kulturowe Łodzi (mapa), plansza LXII, Atlas Miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Ośrodek Geodezji, Łódź.
93. Kulesza M., 2012, Multiethnic cultural heritage of Łódź (mapa), LXII, The Łódź Atlas (Supplement 2), Łódź City Council. Geodetical Centre of Łódź.
94. Kulsza M., 2012, Ze studiów nad rolą protestantów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Łodzi, [w:] Rykała A. (red.), Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, vol. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 167-192.
95. Kulesza M., Kaczyńska D., 2013, Multinational cultural heritage of the Eastern part of the Commonwealth of Poland and Lithuania [w:] Sobczyński M., Barwiński M. (red.), The eastern dimension of the united Europe. Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations, Region and Regionalism, No. 11 vol. 1, Łódź-Opole, s.  53–68.
96. Kulesza M., Rykała A., 2013,  Eastern, Western, cosmopolitan – the influence of the multiethnic and multidenominational cultural heritage on the cultural landscape of Central Poland [w:] Sobczyński M., Barwiński M. (red.), The eastern dimension of the united Europe. Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations, Region and Regionalism, No. 11 vol. 1, Łódź–Opole, s. 69-81.
97. Kulesza M., Rykała A. 2013, Materialusis Żydu paveldas kulturiniame vidurio lenkijos krastovaizdyje, [w:] Andrijauskas A. (red.), Lietuvos Żydu Kulturos Paveldas: Kasdienybes Pasaulis, Vilnius, s. 338-352.
98. Kulesza M., 2013, Wielokulturowe dziedzictwo Łodzi a współczesny krajobraz miasta [w:] Rykała A. (red.), Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, vol. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11-46.
99. Koter M., Kulesza M., 2014, Shaping the Housing of Industrialists and Workers: The Textile Settlements of Księży Młyn (Łodź) and Żyrardow in Poland [w:] Larkham P.J, Conzen M.P. (red.), Shapers of Urban Form. Explorations in Morphological Agency, Routledge, New York, s. 152-172.
100. Kulesza M., 2014, Multinational curtural heritage in the landscape of contemporary Poland, [w:] Marszał T. (red.), Society and space in contemporary Poland in Łódź University geographical research