Zespół Geografii Politycznej

Zakład Geografii Politycznej (ZGP) wydzielił się w grudniu 2002 r. w ramach Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ.

Od samego początku kierował nim prof. zw. dr hab. Marek Sobczyński, a na stanowiskach adiunktów zatrudnieni byli: prof. nadzw. dr hab. Marek Barwiński i prof. nadzw. dr hab. Andrzej Rykała. Skład personalny ZGP nie uległ od tego czasu żadnej zmianie. Po likwidacji w Katedrze z dniem 30 września 2016 r. struktur zakładowych dotychczasowi pracownicy ZGP ustanowili nieformalny zespół badawczy geografii politycznej.

Działalność dydaktyczna ZGP.

ZGP realizuje proces dydaktyczny w zakresie geografii politycznej przede wszystkim w ramach odrębnej specjalizacji magisterskiej na kierunku geograficznym Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne, jak również na prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ  kierunkach studiów licencjackich i magisterskich: geografia, geografia nauczycielska, geomonitoring, turyzm i rekreacja, gospodarka przestrzenna.

Ponadto pracownicy ZGP prowadzą zajęcia dydaktyczne także na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ na kierunku: międzynarodowe stosunki polityczne.

Zakład Geografii Politycznej prowadzi także odrębne seminarium doktorskie w ramach studiów III stopnia (doktoranckich) realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Aktualnie do ZGP przypisanych jest 4 doktorantów.

Działalność organizacyjna ZGP.

Zakład Geografii Politycznej jest organizatorem, liczącego już 25 lat, cyklu konferencji (odbywanych co dwa lata, w latach parzystych), znanych jako Międzynarodowe „Łódzkie” Konferencje z Geografii Politycznej, afiliowanych przy Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Od 1994 wydawany jest w ZGP (wspólnie z Instytutem Śląskim w Opolu) angielskojęzyczny periodyk naukowy (dwurocznik) „Region and Regionalism”, który ma już ugruntowaną pozycję w światowej literaturze, jako pierwsze regularne wydawnictwo geograficzno-polityczne utworzone w państwach post-komunistycznych.

Od 2013 w ZGP ukazuje się kolejny periodyk, rocznik “Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” pod redakcją prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Rykały.

Główne kierunki badań realizowanych w ZGP: mniejszości narodowe i religijne, pogranicza jako strefy przenikania kulturowego, trwałość dawnych granic w krajobrazie kulturowym (region łódzki, Polska, Europa Środkowo-Wschodnia), geografia wyborcza (Łódź, Polska Środkowa, Europa), geografia wojenna (Polska, Europa Środkowo-Wschodnia), historia polskiej myśli geograficzno-politycznej i geopolitycznej, przemiany mapy politycznej świata, strefy napięć i konfliktów na świecie.