Nagrody i wyróżnienia

- nagroda za najlepszą pracę doktorską w XV Konkursie Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim za rozprawę „Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej” (Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1159/14 z dnia 23 września 2014 roku)

- „Medal za chlubne studia” dla wybitnych absolwentów UŁ (2006)

- list gratulacyjny JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2004, 2008)

- stypendium Ministra Edukacji Narodowej (2003)

- stypendium Prezesa Rady Ministrów (2000-2002)

- stypendium z Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich (2002)