Działalność organizacyjna

- członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2008-2012, 2012-2016 oraz 2016-2020 z ramienia grupy pomocniczych pracowników nauki

- członek Kolegium Elektorów Wydziału Nauk Geograficznych UŁ od 10. 2012

- sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2009)

- obserwator egzaminów zewnętrznych (egzaminu gimnazjalnego i maturalnego) z nominacji dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (2010)

- członek  Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UŁ (powołanie do pełnienia funkcji uchwałą Senatu UŁ nr 298 z dnia 7.03.2011 r.)

- pełnienie funkcji opiekuna I roku na kierunku studia regionalne (rok akademicki 2013/2014)

- członek stowarzyszenia naukowego PECSRL (Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape) od 2006 r.

- członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Oddział Łódzki) od 2008 r., członek-założyciel i wiceprzewodniczący Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG od 2014 r.

- sekretarz naukowy redakcji czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” (red. nacz. M. Kulesza) w 2013 r.

- sekretarz naukowy redakcji czasopisma „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” (red. nacz. A. Rykała)  od 2012 r.