Konferencje

1) II Ogólnopolska Konferencja z Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego „Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego w Polsce” (Łódź, IX 2007), referat nt. „Zarys geograficzno-historycznej koncepcji rozwoju struktur diecezjalnych Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich”.

2) Konferencja Ogólnopolska „Języki obce w szkołach wyższych”. (Łódź, IV 2009), referat nt. „Kształtowanie przestrzeni interkulturowej w kontekście nauczania języków obcych”.

3) IV Ogólnopolska Konferencja Geografów-Doktorantów (Poznań, IX 2009), referat nt. „Z badań na rozwojem osadnictwa i morfogenezą wsi olęderskich w Polsce”.

4) III Międzynarodowa Konferencja z Geografii Historycznej „Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki” (Legnica, IX 2009),

5) 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym” (Łódź, IX 2010), bez referatu.

6) V Ogólnopolska Konferencja Geografów-Doktorantów „Rozwój zrównoważony regionów Polski” (Toruń, IX 2010), referat nt. „Układy przestrzenne wsi folwarcznych w Polsce. Typy morfogenetyczne i regionalne strategie ochrony dziedzictwa ruralistycznego”.

7) Ogólnopolska Konferencja „Małe miasta – rewitalizacja, gentryfikacja, problemy rozwoju” (Katowice, XI 2010), referat nt. „Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego. Koncepcja, zakres działań, system wdrażania”.

8 ) VI Ogólnopolska Konferencja Geografów-Doktorantów „Przestrzeń w badaniach geograficznych” (Łódź, IX 2011), referat nt. „Dawne miasta o genezie wiejskiej z nierozwiniętym układem urbanistycznym na przykładzie Polski Środkowej oraz Pomorza Zachodniego” (współautorstwo: D. Kaczyńska).

9) XXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Przestrzeń na dawnych mapach” (Poznań, IX 2011), referat nt. „Wybrane problemy zastosowania wielkoskalowych źródeł kartograficznych w badaniach morfogenetycznych wsi”.

10) Sympozjum geograficzne „Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych” (Gdańsk, III 2012), referat nt. „Zróżnicowanie układów przestrzennych wsi placowych w Polsce Środkowej”.

11) Konferencja IH PAN “Mapy topograficzne ziem polskich z przełomu XVIII/XIX wieku”, (Warszawa, IV 2012), bez referatu.

12) The 13th ‘Lodz’ International Political Geography Conference “The eastern dimension of the united Europe (Wschodni wymiar zjednoczonej Europy), (Chełm-Łuck, IX 2012), bez referatu.

13) Seminarium naukowe: „Koncepcje i metody badań rozwoju obszarów wiejskich”, (Nagawki k. Łodzi, XI 2012), udział bez referatu.

14) The 14th International Political Geography Conference “Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage” (Łopuszna, VIII 2014 r.), referat nt. “Cultural heritage of the rural settlement of Polish Orava”.

15) Konferencja „Humanistyka na progu XXI wieku” (Łódź, III 2014 r.), referat nt. “Organizacja przestrzenna wsi w okresie średniowiecza i epoki nowożytnej. Studia interdyscyplinarne w świetle badań mikroregionalnych”.

16) VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (Łódź – Łęczyca, IX  2014 r.), referat nt. “Uwagi na temat uwarunkowań prawno-własnościowych i społeczno-agrarnych organizacji przestrzennej osadnictwa wiejskiego w okresie średniowiecza na obszarze ziemi łęczyckiej i sieradzkiej”.

17) Konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Europeistyki ISP PAN, Collegium Civitas, Zakład Geografii Politycznej  UŁ pt. „Współpraca transgraniczna – Euroregiony”,  (Warszawa, V 2015 r.), referat nt. “Euroregion Glacensis jako przykład polsko-czeskiej współpracy transgranicznej (ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego”.

18)  Kolokwium naukowe “Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych 15 latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, (Łódź, VI 2015 r), bez referatu.

19) IV Konferencja Geografii Historycznej nt. „Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości” (Łódź, VI 2015 r.), referat nt. “Villa deserta. Problem tzw. osad zaginionych i ich sukcesji na gruncie badań geograficzno-historycznych”. Współorganizacja konferencji

20) VI Ogólnopolska Konferencja w cyklu Rzeczpospolita domów w cyklu  Domy wiedzy i sztuki (Słupsk, 25-26 IV 2016 r.), referat nt. Staropolskie kolegia pijarskie i jezuickie oraz ich ślady w krajobrazie kulturowym współczesnego województwa łódzkiego”. Organizator: Akademia Pomorska w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

21) XXXII Seminarium Geografii Wsi nt. “Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi” (Jachranka 6-7 VI 2016 r.), referat nt. “Identyfikacja i waloryzacja zasobów ruralistycznych w kontekście programowania odnowy wsi w Polsce”. Organizator: IGiPZ PAN, Komisja Obszarów Wiejskich PTG.

22) LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego “Tradycja i nowoczesność w geografii” (Kraków 27-29 VI 2016 r.), referat nt. “Układy ruralistyczne jako wyróżniki genetyczno-osadnicze krajobrazu kulturowego wsi w Polsce”. Organization: PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

23) Central European Conference of Historical Geographers (Praga, 31 VIII-2IX 2016 r.) referat nt: “Forms of rural and urban settlements founded by State of the Teutonic Order in present-day Polish territory” (wspólnie z dr Ł. Musiaką) Organizator: The Historical Geography Research Centre, the Institute of History, Czech Academy of Sciences, the Faculty of Science of Charles University in Prague, Czech Geographical Society

24) The 15th ‘Lodz’ International Political Geography Conference “Borderland of nations, nations of borderlands”, (Złotniki-Bautzen 14–16 IX 2016), referat nt. “Spatial structures of rural settlement in Western and Volhynian Polesia in historico-geographical perspective”, Organizator: Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Państwowy Instytut Naukowy | Instytut Śląski w Opolu

25) XXI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe “Krajobrazy inspiracji. Inspiracje krajobrazowe” (Kazimierz Dolny 26-27 IX 2016 r.), referat nt. “Wsie tematyczne w Polsce jako wyraz kreatywnego  kształtowania krajobrazu kulturowego”. Organizator: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

26) Seminarium naukowe IRWiR PAN (Warszawa 7 XI 2016 r.), referat nt. “Zróżnicowanie morfogenetyczne i przemiany struktur przestrzennych osadnictwa wiejskiego w Polsce”, Organizator: IRWiR PAN