Zespół Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego

Zakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego (ZGHiDK) wydzielił się w grudniu 2002 r. w ramach Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ.

Od samego początku kierował nim prof. nadzw. dr hab. Mariusz Kulesza, a w Zakładzie zatrudniony był, aż do przejścia na emeryturę w 2010 r., ówczesny kierownik Katedry prof. zw. dr hab. Marek Koter. Na stanowisku asystenta pracowała mgr Justyna Walisiak (Wojtkiewicz). Kolejno zatrudniono w Zakładzie na stanowiskach asystentów mgr Magdalenę Baranowską (Deptułę) (2006) i  mgr Tomasza Figlusa (2008). Po odejściu z pracy w 2012 r. mgr Justyny Wojtkiewicz na stanowisku adiunkta zatrudniono dr Łukasza Musiakę. W związku z awansem zawodowym na stanowiska adiunktów dr T. Figlusa (2013) i dr M. Deptuły (2014) oraz śmiercią kierownika Zakładu prof. zw. dr hab. Mariusza Kuleszy (2014) obecnie w Zakładzie zatrudniona jest trójka adiunktów, a stanowisko kierownika pozostawało nieobsadzone. Po likwidacji w Katedrze z dniem 30 września 2016 r. struktur zakładowych dotychczasowi pracownicy ZGHiDK ustanowili nieformalny zespół badawczy geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego.

Działalność dydaktyczna ZGHiDK.

Zakład realizuje proces dydaktyczny w zakresie geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego przede wszystkim w ramach odrębnej specjalizacji magisterskiej na kierunku geograficznym Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne, jak również na prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ  kierunkach studiów licencjackich i magisterskich: geografia, geografia nauczycielska, geomonitoring, turyzm i rekreacja, gospodarka przestrzenna i studia regionalne.

Zakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego uczestniczy także w procesie dydaktycznym w ramach studiów III stopnia (doktoranckich) realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Aktualnie do Zakładu przypisany jest 1 doktorant.

Działalność naukowa i organizacyjna ZGHiDK.

Zakład jest organizatorem lub współorganizatorem, krajowych konferencji z geografii historycznej  (odbywanych od 1994 nieregularnie co kilka lat – 2007, 2009, 2015). Zakład partycypuje także w wydawaniu angielskojęzycznego periodyku naukowego (dwurocznika) „Region and Regionalism” (wspólnie z Instytutem Śląskim w Opolu) oraz od  2013 rocznika “Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” pod redakcją prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Rykały.

Główne kierunki badań realizowanych w ZGHiDK: rozwój urbanistyczny, morfologia i morfogeneza miast w Polsce, rozwój wiejskiej sieci osadniczej oraz morfogeneza wsi polskich, przemiany osadnicze Łodzi i regionu łódzkiego, dziedzictwo kulturowe osadnictwa miejskiego i wiejskiego regionu łódzkiego, miejsce zabytków techniki, fortyfikacji, materialnej kultury ludowej oraz architektury przemysłowej w krajobrazie Polski Środkowej, wspólne dziedzictwo europejskie oraz polski wkład do tego dziedzictwa.