Propozycje tematów prac magisterskich

Propozycje tematów prac magisterskich możliwych do realizacji w roku. akad. 2010/11 w Zakładzie Geografii Politycznej Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych pod kierunkiem prof. dr hab. Marka SOBCZYŃSKIEGO; dr Marka BARWIŃSKIEGO lub dr Andrzeja RYKAŁY

Geopolityka

Życie społeczno-polityczne i gospodarcze w regionach pozbawionych władzy państwowej i administracyjnej*
Życie społeczno-polityczne i gospodarcze w państwach nieuznanych*
Życie społeczno-polityczne i gospodarcze na terytoriach o niewyjaśnionym statusie międzynarodowym*
Polityczne i ekonomiczne problemy małych państw Oceanii* ª §
Polityczne i ekonomiczne problemy państw śródlądowych*
Geopolityczne uwarunkowania współczesnych konfliktów zbrojnych w Afryce* ª
Przyczyny i uwarunkowania geopolityczne ‘fantazyjnych’ proklamacji niepodległości na świecie*
Regiony autonomiczne w państwach europejskich*
Geopolityczne znaczenie obszarów eksterytorialnych*
Geopolityczne uwarunkowania powstawania tzw. protektoratu międzynarodowego*
Polskie strefy stabilizacyjne w Iraku i Afganistanie* ª §

Współpraca transgraniczna Polski z sąsiadami

Euroregion “Śląsk Cieszyński”
Euroregion “Pomerania” ¤
Euroregion “Tatry”
Euroregion „Niemen” ф
Euroregion „Bałtyk”* ф
Euroregion „Beskidy”
Euroregion „Śląsk Cieszyński”
Euroregion „Silesia”
Euroregion „Dobrava” – powody niepowodzenia
Euroergion „Bug” ф
Euroregion „Beskidy”
Euroregion „Puszcza Białowieska” ф
Euroregion „Łyna-Ława” ф*
Euroregion „Szeszupa” ф

Mniejszości narodowe, etniczne, kulturowe i religijne w Polsce i w Europie

Mniejszość wilamowska (Wymysiöejen) i kęcka
Góralska grupa etnograficzna
Losy ludności bamberskiej w Polsce
Wietnamska mniejszość narodowa w Polsce §
Chińska mniejszość narodowa w Polsce §
Czeczeńska mniejszość narodowa w Polsce §
Romowie w Polsce §
Romowie w woj. łódzkim §
Romowie w aglomeracji łódzkiej §
Węgrzy w Polsce §
Arabowie w Polsce §
Amerykanie w Polsce*
Francuzi w Polsce ª
Społeczność gruzińska w Polsce ф
Rosjanie w Polsce ф
Losy bojkowskiej grupy etnicznej w Polsce
Losy huculskiej grupy etnicznej w Polsce
Morawska grupa narodowa w Czechach i w Polsce
Problemy asymilacyjne polskich reemigrantów z Kazachstanu ф
Procesy asymilacji na przykładzie polskiej mniejszość na Słowacji
Losy mniejszości łużyckiej w zjednoczonych Niemczech ¤
Mniejszość polska na Ukrainie ф
Mniejszość polska na Białorusi ф
Mniejszość polska na Litwie (poza Wilnem) ф
Mniejszość polska na Łotwie ф
Położenie geopolityczne Górnej Adygi (Tyrolu Południowego) ¤ ◘
Uchodźcy polityczni w Polsce §
Przemiany sytuacji społeczno-religijnej staroobrzędowców w okresie demokratyzacji życia w Polsce
Losy repatriantów z Bukowiny w Polsce
Rozmieszczenie, liczebność i działalność organizacji niemieckich w Polsce.
Rozwój skupisk wiernych Kościoła ewangelicko-reformowanego w województwie łódzkim
Uwarunkowania geograficzno-polityczne i społeczne genezy i rozwoju skupisk braci polskich i ich współczesne relikty
Struktura organizacyjna mniejszości xxx w Polsce
Relacje pomiędzy organizacjami mniejszości ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce
Szkolnictwo z językiem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (na przykładzie wybranej grupy)
Szkoły z nauką religii mniejszości wyznaniowych w Polsce (na przykładzie wybranego wyznania)

Rusińsko-szlachtowska grupa etnograficzna
Lasko-sądecka grupa etnograficzna
Kujawska grupa etnograficzna
Lasowiacka grupa etnograficzna
Babiogórska grupa etnograficzna
Pogórzańska grupa etnograficzna
Doliniańska grupa etnograficzna
Rzeszowska grupa etnograficzna
Kliszczacka grupa etnograficzna
Losy Słowińców na ziemiach polskich

Geografia wyborcza

Geografia wyborcza miasta XXX
Oblicze polityczne miasta XXX w dobie demokratycznej
Geografia wyborcza powiatu xxxx (powiaty w Polsce)
Geografia wyborcza Polski i jej sąsiadów – analiza porównawcza ф ª
Metodologia badań geografii elektoralnej*
Geografia wyborcza państw świata * ф ª
Aktywność polityczna przedstawicieli mniejszości narodowych i religijnych w Polsce

Historyczne podziały polskiej przestrzeni

Biskupstwo kamieńskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Chłemszczyzna. Monografia polityczno-geograficzno-historycznaф
Gdańsk jako wolne miasto. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Generalne Gubernatorstwo. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Hrabstwo kłodzkie (Glatz). Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Inflanty. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤ ф
Kraj Warty. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Królestwo Galicji i Lodomerii. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Królestwo Polskie (Kongresówka). Monografia polityczno-geograficzno-historycznaф
Księstwa mazowieckie. Monografia geograficzno-polityczno-historyczna
Księstwa oświęcimskie i zatorskie. Monografia geograficzno-polityczno-historyczna
Księstwa szczecińskie i wołogoskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwa wrocławskie, wołowskie i oleśnickie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo bełskie. Monografia polityczno-geograficzno-historycznaф
Księstwo brzeskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo bytomskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo cieszyńskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo głogowskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo halickie. Monografia polityczno-geograficzno-historycznaф
Księstwo jaworsko-świdnickie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo kurlandzkie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤ ф
Księstwo legnickie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo nyskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo opawskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo opolskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo pruskie (Prusy Książęce). Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo raciborskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo siewierskie. Monografia geograficzno-polityczno-historyczna
Księstwo słupskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo słupskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo warmińskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo włodzimiersko-wołyńskie. Monografia polityczno-geograficzno-historycznaф
Księstwo ziembickie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Księstwo żagańskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Liptów. Monografia geograficzno-polityczno-historyczna.
Litwa Środkowa. Monografia polityczno-geograficzno-historycznaф
Marchia Brandenburska. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Nowa Marchia (ziemia lubuska). Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Podlasie. Monografia polityczno-geograficzno-historycznaф
Prusy Królewskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Rzeczpospolita Krakowska. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Śląsk Zaolziański. Monografia geograficzno-polityczno-historyczna
Wielkie Księstwo Poznańskie. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Ziemia bytowsko-lęborska. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Ziemia czerwieńska. Monografia polityczno-geograficzno-historycznaф
Ziemia dobrzyńska. Monografia polityczno-geograficzno-historyczna¤
Ziemia sieradzka. Monografia geograficzno-polityczno-historyczna
Ziemia sandomierska. Monografia geograficzno-polityczno-historyczna
Żmudź. Monografia polityczno-geograficzno-historycznaф

Historia i metodologia geografii politycznej i geopolityki

Ratzlowska myśl geopolityczna w polskiej geografii politycznej ¤
Geografia polityczna Polski w ujęciu “Zeitschrift für Geopolitik” ¤
Romerowska myśl geopolityczna w polskiej geografii politycznej
Teoria międzymorza (pomostowa) w polskiej geografii politycznej
Aspekty geopolityczne polskich idei federacjonistycznych
Geopolityka polska
Główne idee historycznej i współczesnej geopolityki rosyjskiej ф

Geografia granic

Monografia granicy polsko-niemieckiej ¤
Monografia granicy polsko-litewskiej ф
Monografia granicy polsko-rosyjskiej ф
Monografia granicy polsko-białoruskiej ф
Monografia polskiej przestrzeni powietrznej §

Objaśnienie symboli:
* pożądana podstawowa znajomość języka angielskiego
¤ pożądana podstawowa znajomość języka niemieckiego
ф pożądana podstawowa znajomość języka rosyjskiego
ª pożądana podstawowa znajomość języka francuskiego
◘ pożądana podstawowa znajomość języka włoskiego

§ praca wymaga od badacza szczególnych uwarunkowań

Do zaakceptowania są również propozycje innych tematów zgłaszanych indywidualnie przez studentów, o ile mieszczą się one w zakresie badawczym Zakładu Geografii Politycznej, nadają się na pracę magisterską i są możliwe do zrealizowania w ramach udokumentowanego przez studenta potencjału badawczego (dostępność materiałów źródłowych, znajomość języków).