V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ, Łódź 22-23 czerwca 2017 roku

KOMUNIKAT NR 2

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa do udziału w obradach V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej pod hasłem „Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego”, która odbędzie się w dniach 22–23 czerwca 2017 roku w Łodzi. Obrady będą miały miejsce w nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych UŁ im. prof. Stanisława Liszewskiego. Ważną okolicznością spotkania będzie sesja jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Marka Kotera, twórcy łódzkiej szkoły geografii historycznej.

PROGRAM KONFERENCJI (w formacie .pdf)

KOMUNIKAT NR 1

Szanowni Państwo

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Komisją Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Komisją Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej pod hasłem „Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego”, która odbędzie się w dniach 22–23 czerwca 2017 roku w Łodzi.

Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem i abstraktem referatu lub posteru upływa 14 kwietnia 2017 r. Prosimy o dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie załączonego formularza oraz przesłanie go w formie elektronicznej na adres e-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl lub  tomasz.figlus@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt mailowy (tomasz.figlus@gmail.com lub  geopol@geo.uni.lodz.pl) bądź telefoniczny (512 614 805 lub 42 635 45 90).

KOMUNIKAT NR 1  (w formacie .pdf)

KARTA ZGŁOSZENIOWA  (w formacie .doc)

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Krzysztof Chłapowski, prof. IH PAN   •   dr hab. Andrzej Janeczek, prof. IAiE PAN

prof. dr hab. Marek Koter   •   dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ

dr hab. Joanna Plit, prof. IGiPZ PAN   •    dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:       dr Tomasz Figlus (wiceprzewodniczący Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG)

Sekretarze:                  dr Łukasz Musiaka, mgr Anna Araszkiewicz

Członkowie:                prof. dr hab. Marek Sobczyński (kierownik Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ,                                                        przewodniczący Komisji Geografii Politycznej i  Historycznej PTG);   dr hab. Beata Konopska (przewodnicząca Komisji Geografii Historycznej PTH)

CELE KONFERENCJI

 • Dyskusja na temat zagadnień teoretyczno-metodycznych oraz prezentacja wyników badań empirycznych w aspekcie rekonstrukcji krajobrazu kulturowego
 • Zainicjowanie interdyscyplinarnej współpracy w zakresie badań nad genezą i przemianami krajobrazu kulturowego
 • Integracja środowisk naukowych podejmujących badania geograficzno-historyczne
 • Uczczenie 80. rocznicy urodzin prof. Marka Kotera, twórcy łódzkiej szkoły geografii historycznej

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

 • koncepcje teoretyczne w zakresie studiów geograficzno-historycznych nad krajobrazem kulturowym i ich recepcja w badaniach empirycznych (w tym ujęcia modelowe, typologie i próby regionalizacji)
 • aspekty metodyczne wykorzystania bazy źródłowej, w tym materiałów kartograficznych w rekonstrukcji krajobrazu kulturowego
 • zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi badawczych w geografii historycznej (w tym HGIS)
 • problematyka przemian krajobrazu kulturowego w różnych skalach czasowych i przestrzennych
 • studia nad procesem rozwoju struktur przestrzennych osadnictwa, w tym problematyka kształtowania sieci osadniczej oraz genezy i przemian morfologicznych wsi i miast
 • badania wielokulturowości w ujęciu geograficzno-historycznym (w tym rola mniejszości narodowych i religijnych w kształtowaniu krajobrazu kulturowego)

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

V Konferencja Geografii Historycznej odbędzie się w dniach 22–23 czerwca 2017 roku w Łodzi, w Collegium Geographicum przy ul. Kopcińskiego 31.

Obrady będą prowadzone zarówno w formie plenarnej, jak i sesjach problemowych. Będzie im towarzyszyć wystawa posterów i materiałów kartograficznych. Dokładny program konferencji i dalsze informacje organizacyjne podane zostaną w kolejnym komunikacie.

WAŻNE TERMINY

 • 14 kwietnia 2017 r.  –  ostateczny termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem i abstraktem referatu lub posteru (według załączonego formularza) w formie elektronicznej na adres e-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl  lub  tomasz.figlus@gmail.com
 • 30 kwietnia 2017 r.  –  termin kwalifikacji wystąpienia lub posteru przez Komitet Organizacyjny (organizatorzy zastrzegą sobie możliwość selekcji nadesłanych propozycji pod kątem zgodności z tematyką konferencji oraz ograniczeń czasowych trwania obrad)
 • 15 maja 2017 r.  –  ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
 • 31 maja 2017 r.  –  termin ogłoszenia drugiego komunikatu konferencyjnego zawierającego szczegółowy program konferencji oraz dalsze informacje organizacyjne

KOSZTY KONFERENCJI

Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł. Prosimy o dokonanie wpłat w terminie do 15 maja 2017 r. na następujące konto: Bank PKO S.A. II O/Łódź, Uniwersytet Łódzki,  88 1240 3028 1111 0010 2942 8031 (z dopiskiem – geografia historyczna)

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • materiały konferencyjne (w tym biuletyn informacyjny i zbiór abstraktów)
 • 2 obiady (w dniach 22 i 23 czerwca)
 • uroczystą kolację (22 czerwca)
 • bufety kawowe
 • koszty ewentualnej publikacji artykułu

Cena całkowita nie obejmuje kosztów noclegów. Obiekty świadczące usługi hotelarskie znaleźć można m. in. na portalu internetowym Centrum Informacji Turystycznej  w Łodzi: http://pl.cit.lodz.pl/kategoria/obiekty/noclegi

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE

Artykuły złożone przez autorów do Komitetu Organizacyjnego w terminie do końca września 2017 r. zostaną w pierwszej kolejności skierowane do publikacji w periodyku „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” (8 punktów na liście MNiSW). Wybrane prace mogą być także przekazane do innych czasopism o podobnej tematyce, np. „Studia Geohistorica” (7 punktów); „Polish Cartographical Review” (8 punktów). O ich ostatecznej kwalifikacji decydować będą kolegia redakcyjne. Warunkiem przyjęcia artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Zasady publikacji, wymogi redakcyjne i pozostałe informacje dla autorów zamieszczone są pod adresem: http://sgph.geo.uni.lodz.pl/ oraz na stronach internetowych wybranych czasopism.

The 15th ‘Lodz’ International Political Geography Conference BORDERLAND OF NATIONS, NATIONS OF BORDERLAND September 14–16, 2016

Zlotniki first circular 2015 and registration form

IV Konferencja z Geografii Historycznej Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości 11-12 czerwca 2015 r.

Komunikat 1

Szanowni Państwo,

Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ wspólnie z Pracownią Geoinformacji KUL, organizuje w dniach 11–12 czerwca 2015 r. IV Krajową Konferencję z Geografii Historycznej na temat:

Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości

Konferencje z zakresu geografii historycznej odbywają się cyklicznie od 1994 r., kiedy w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowano pierwszą po 42 latach konferencję poświęconą współczesnej problematyce badawczej geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Tematyczną kontynuacją tego wydarzenia była II Konferencja z Geografii Historycznej zorganizowana w 2007 r. w Łodzi przez Zakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kolejną inicjatywą naukową w tym zakresie była III Konferencja z Geografii Historycznej, współorganizowana w 2009 r. przez Zakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego UŁ oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy,
na temat: Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki.

Celem IV Konferencji z Geografii Historycznej jest refleksja nad aktualnym stanem badań geograficzno-historycznych w Polsce oraz dyskusja na temat przyszłości geografii historycznej i podejmowanych kierunków badań.

Ważnym punktem programu konferencji będzie sesja poświęcona pamięci
prof. dr hab. Mariusza Kuleszy (1950–2014), specjalisty z zakresu geografii miast
i geografii historycznej, współorganizatora II i III konferencji z geografii historycznej, twórcy i kierownika Zakładu Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego.

Temat konferencji – Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości, ma zainspirować do rozważań zarówno na gruncie metodologicznym, jak i empirycznym, które pozwolą antycypować nowe pola badawcze geografii historycznej: osadnictwa wiejskiego
i miejskiego, dziedzictwa kulturowego, kartografii historycznej, geografii historycznej regionalnej, badań nad historycznym krajobrazem naturalnym i kulturowym, problematyki granic reliktowych w przestrzeni społeczno-politycznej i kulturowej, a także dokonać przeglądu źródeł i metod wykorzystywanych w badaniach historyczno-geograficznych.

Z uwagi na interdyscyplinarność geografii historycznej, jak również szerokie zastosowanie jej warsztatu metodologicznego przez inne dyscypliny naukowe, organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji nie tylko geografów i historyków, ale także: archeologów, socjologów, politologów, filologów, etnografów, językoznawców, architektów krajobrazu, teologów oraz wszystkich tych, którym bliska jest problematyka badań nad czasem i przestrzenią.

Obrady będą się odbywały w języku polskim, uczestnicy z innych krajów mogą wygłosić referaty w języku angielskim. Planowane jest wydanie tomu zawierającego teksty referatów zrecenzowanych i dopuszczonych do druku.

Koszty konferencji:

– wpisowe w wysokości 280 zł obejmujące m.in. materiały konferencyjne, uroczystą kolację, obiad 11.06., napoje w przerwach między obradami.

Wpisowe należy wpłacić na konto:

Bank PKO S.A. II O/Łódź, Uniwersytet Łódzki

88 1240 3028 1111 0010 2942 8031 (z dopiskiem – geografia historyczna), w terminie do 31 marca 2015 r.

Równocześnie uprzedzamy, że ze względów formalnoprawnych wystawienie faktury na jednostkę delegującą będzie możliwe tylko wówczas, jeśli wpłata zostanie dokonana przez wymienioną jednostkę, albo w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wskaże przy przelewie dyspozycję i dokładne dane do wystawienia faktury. Osoby wpłacające pieniądze z prywatnego konta bez takiej dyspozycji otrzymają fakturę imienną na swoje nazwisko.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu w terminie do 31 marca 2015 r. na adres:

Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Zgłoszenie można przesłać także drogą mailową na adres geopol@geo.uni.lodz.pl. Do zgłoszenia prosimy dołączyć streszczenie referatu (abstrakt) o objętości maksymalnie
1 strony. Pełny tekst referatu (objętość wraz z ilustracjami i bibliografią do 20 stron) należy przekazać sekretarzowi w czasie konferencji.

Kierownictwo naukowe konferencji: dr Magdalena Deptuła, prof. dr hab. Bogumił Szady

Sekretarze naukowi: mgr Anna Araszkiewicz, dr Łukasz Musiaka

The 14th ‘Lodz’ International Political Geography Conference and IGU CPG Workshop – Łopuszna 15-17 August 2014

The 14th International ‘Lodz’ Conference on Political Geography and International Geographical Union Commission on Political Geography Workshop – Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage was held in Lopuszna (Poland) between 15th and 17th August 2014.

The organizers were: Department of Political Geography and Regional Studies University of Lodz (Prof. Marek Sobczyński), Silesian Institute in Opole (Prof. Krystian Heffner) and Commission on Political and Historical Geography Polish Geographical Society. The conference was held under patronage of International Geographical Union Commission of Political Geography. The last session of the conference was organised jointly with IGU Commission on Tourism, Leisure and Global Change (Prof. Marek Więckowski).

65 participants from Austria, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Canada, China, Finland, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Japan, Latvia, New Zealand, Norway, Poland, Slovenia, South Africa, Sweden, UK and USA, have 32 papers in 6 sessions.

The substantive aim of the conference was a discussion on the transborder conservation of natural and cultural heritage all around the world. Most of all the following problems were considered:

Integration vs peripherality – changes in border regions,

Contemporary changes in border regions – new challenges for political geography,

Geopolitics of borders and borderlands in globalised World,

Transborder conservation of natural and cultural heritage between the EU member and not-member countries,

Contemporary practice in the field of the conservation of natural and cultural heritage all over the World,

The role of Euroregions in the transborder heritage conservation.

During the conference two study tours were held: all-day long to the Slovak part of the historical region of Spis and half-day long tour to the Polish part of this region.

The national minorities on the borderlands were indicated as the necessary topic for the future conferences in this cycle.

The proposal of the organizers to hold the next 15th International ‘Lodz’ Political Geography Conference in September 2016 at Kliczków Castle in Lower Silesia (Poland) and Bautzen (Upper Lusatia in Germany) on Borderlands of nations and nations of borderlands was accepted.

Studiuj z nami!

Odsłona nowej strony

Ruszyła nowa strona!