Publikacje

Książki (autorskie i redagowane)

Suliborski A., Klima E., Rykała A., Walkiewicz D., 2000, Funkcjonowanie powiatów w aglomeracji łódzkiej. Powiat łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Łódź, s. 132;

Rykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 296.

August Grabski, Andrzej Rykała, Witold Sienkiewicz, Jacek Wijaczka, Marcin Wodziński, Hanna Zaremska, 2010, Atlas historii Żydów polskich, Demart, Warszawa, s. 424.

Lech A., Radziszewska K., Rykała A. (red.), 2010, Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 377 s.

Rykała A., 2011, Mniejszości religijne w Polsce – geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, s. 370.

Sobczyński M., Rykała A. (ed.) 2011, Historical regions in the structures of European Union, “Region and Regionalism”, no 10, vol. 1, General issue and policy of European Union toward historical regions. Łódź-Opole, s. 156.

Rykała A. (red.), 2012, Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 1, Łódź.

Rykała A. (red.), 2013, Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 2, Łódź.

Rykała A. (red.), 2014, Krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 375.

Rykała A. (red.), 2015, Wybrane aspekty funkcjonowania granic, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 339.

Sobczyński M., Rykała A. (ed.) 2015, , Geographical-political aspects of transborder conservation of natural and cultural heritage, “Region and Regionalism”, no 12, vol. 1, Borderlands and contemporary changes of the politics in border regions. Łódź-Opole, s. 238.

Artykuły

Rykała A., 1999, Staroobrzędowcy w Polsce, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, z. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 39–52.

Rykała A., 2001, Jewish minority in Poland – a myth or reality? [w:] Ilieş A., Bodocan V. (red.), Minorities in Central and Eastern Europe, “Revista Română de Geografie Politică”, Anul III, nr 2, Oradea, s. 27–35.

Rykała A., 2001, Pokonując uprzedzenia i stereotypy – charakter stosunków polsko-żydowskich w demokratycznej Polsce [w:] Lesiuk W., Trzcielińska-Polus A. (red.), Colloquium Opole. Polacy–Niemcy–Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski, Opole, s. 178–191.

Rykała A., 2001, Rozmieszczenie Żydów w Polsce po drugiej wojnie światowej (1945–1950), “Rocznik Łódzki”, T. 48, Polskie Towarzystwo Historyczne, Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódź, s. 149–174.

Rykała A., 2001, The changing of the social-political situation of the Jewish minority after Second World War [w:] Wendt J., Ilieş A. (red.), Chosen Problems of Political Geography in Central Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 129–135.

Rykała A., 2002, Trwanie i powroty do żydostwa – Żydzi we współczesnej Polsce, “Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. „Prírodné Vedy. Folia Geographica” 6, Ročnik XXXVIII, Prešov 2002, str. 54–68.

Rykała A., Kulesza M., 2002, W kwestii skupisk ludności żydowskiej na Śląsku w pierwszych latach po II wojnie światowej, “Studia Śląskie”, Tom LXI, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Opole, s. 235–254 (współautor Kulesza M.).

Rykała A., 2003, Dziedzictwo materialne Żydów w krajobrazie kulturowym województwa łódzkiego [w:] Orłowska E., Klementowski J. (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 85–100.

Rykała A., 2003, Lower Silesia as an area of Jewish settlement after the Second World War [w:] Heffner K., Sobczyński M. (red.), The Role of Ethnic Minorities in Border Regions, “Region and Regionalism”, no. 6, vol. 2, University Of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź–Opole, str. 58–69.

Rykała A., 2003, Organizacja przestrzenna fragmentu Łodzi – Rudy Pabianickiej jako przykład zmian w użytkowaniu ziemi w końcu XX w. [w:] Marszał T. (red.), Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 203, Warszawa, s. 45–59 (współautor Kulesza M.).

Rykała A., 2003, Polish lands as a core of integration of East-Central Europe [w:] Kitowski J. (red.) Eastern dimension of European Union, “Geopolitical Studies”, vol. 11, Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization, University of Rzeszów, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society, Warszawa, s. 473–493 (współautor Sobczyński M.).

Rykała A., 2004, The position of religious minorities in Poland at the moment of accession to the EU [w:] Kitowski J. (red.), Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union – An Opening Balance, “Geopolitical Studies”, vol. 12, Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization, University of Rzeszów, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society, Warszawa 2004, s. 479–494.

Rykała A., 2004, The role and place of religion in the process of admission of Central-Eastern European countries into the European Union [w:] Wendt J. (red.), “Revista Română de Geografie Politică”, Anul VI, nr 1–2, Universitatea din Oradea, Oradea, s. 49–58.

Rykała A., 2005, From borderland people to religious minority – origin, present situation and identity of Muslims in Poland [w:] Koter M., Heffner K. (red.), The Role of Ethnic Minorities in Border Regions “Region and Regionalism”, No. 7, vol. 2, University Of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź–Opole, s. 131–147.

Rykała A., 2005, Spółdzielczość żydowska w powojennej Polsce (1945–1949), “Folia Geografica Socio-Oeconomica” 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.51–67.

Rykała A., 2005, Religion as a factor conditioning politcal processes and integration in Europe in the historical and contemporary perspective [w:] Gosar A., Globalized Europe, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, s. 307–317.

Rykała A., 2006, Liczebność, taksonomia i położenie prawne mniejszości religijnych w Polsce, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 73–94.

Rykała A., 2006, Obraz małego miasta w okresie transformacji systemowej na przykładzie Zelowa w województwie łódzkim [w:] Heffner K., Marszał T., Małe miasta – studium przypadków, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, s. 21–35 (współautor Kulesza M.).

Rykała A., 2006, Mniejszości religijne w Polsce na tle struktury narodowościowej i etnicznej [w:] Bieńkowska-Ptasznik M., Krzysztofek K., Sadowski A. (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t. 1, s. 379–412, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii, Białystok 2006.

Rykała A., 2006, The situation of Lithuanian minority In Poland and its impact on relations between Poland and Lithuania [w:] Kitowski J. (red.), Regional transborder co-operation in countries of Central and Eastern Europe – a balance of achievements, “Geopolitical Studies”, vol. 14, Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization, University of Rzeszów, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society, Warszawa 2004, s. 489–506.

Rykała A., 2006, Zmiany w użytkowaniu przestrzeni Starego Miasta w Łodzi w ostatnich dziesięcioleciach XX w. na przykładzie obszaru dawnego getta żydowskiego [w:] Marszał T. (red.), Łódź. Wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–30 (współautor Kulesza M.).

Rykała A., 2006, Przeszłość i teraźniejszość – wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego na współczesny krajobraz miast Polski Środkowej, „Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis”, „Prírodné Vedy. Folia Geographica” 10, Ročnik XLV, Prešov 2006, s. 300–308 (współautor Kulesza M.).

Rykała A., 2007, Na drodze do samostanowienia – wybrane zagadnienia z historii i współczesności Basków [w:] Ludy tubylcze. Czwarty Świat, dziedzictwo kolonializmu, skanseny świata czy partnerzy narodów?, Towarzystwo Przyjaciół Czterech Kontynentów, Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Warszawa 2007, s. 343–360.

Rykała A., 2007, Spatial and historical conditions of the Basques aiming to obtain political independence [w:] Koter M., Heffner K. (red.), Regions in the process of European integration. Dilemmas of regional policy in the European Union, “Region and Regionalism”, No. 8, vol. 2, University Of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź–Opole, s. 63–78.

Rykała A., 2007, Muzułmanie w polskich dziejach i przestrzeni, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 39–61.

Rykała A., 2008, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej polskich Karaimów na tle zmian ich przynależności państwowej [w:] Eberhardt P. (red.) Problematyka geopolityczna ziem polskich, „Prace Geograficzne” 218 , IGiPZ PAN, Warszawa 2008, s. 237–265.

Rykała A., 2008, Changes of the ethnic-religious map of Poland after the post-war border shifts (on the example of the so-called western territories) [w:] Siwek T. Baar V. (red.), Globalisation and its impact on localities, University of Ostrava, Ostrava 2008, s. 243–254.

Rykała A., 2008, Sytuacja społeczno-kulturalna Litwinów w Polsce i ich wpływ na relacje między krajem zamieszkania a Litwą, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 89–113.

Rykała A., 2008, Żydowska przestrzeń sakralna dawnej i współczesnej Łodzi na przykładzie synagog i domów modlitwy [w:] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 103–130.

Rykała A., Wkład mniejszości narodowych w kształtowanie przestrzeni Skierniewic, ze szczególnym uwzględnieniem roli mniejszości żydowskiej [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 87–106.

Rykała A., 2009, Origin and geopolitical determinants of Protestantism in Poland in relation to its modern spatial range, “Region and Regionalism”, No. 9, vol. 2, University Of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź–Opole, s. 179–202.

Rykała A., 2009, Does the Islamic „problem” exist in Poland? Polish Muslims in the days of integration and opening of the borders in Europe, “Region and Regionalism”, No.9, vol. 2, University Of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź–Opole, s. 167–177 (współautorstwo Baranowska M.).

Rykała A., 2009, Multicultural city in a United Europe – a case Łódź, “Region and Regionalism”, No.9, vol. 2, University Of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź–Opole, s. 257–267 (współautorstwo Baranowska M.).

Rykała A., 2009, Z ziemi ukraińskiej do polskiej – dziedzictwo religijne Kresów Rzeczypospolitej w przestrzeni współczesnej Polski [w:] Franz M., Pietkiewicz K. (red.), Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI w., Toruń, s. 109–151.

Rykała A., 2009, Wierzenia plemion prapolskich i ich udział w kształtowaniu krajobrazu religijnego u progu i w początkach państwa polskiego, [w:] Kulesza M. (red.), Geografia jako determinanta rozwoju nauk historycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Legnica–Łódź 2009, s. 157–169.

Rykała A., Materialne dziedzictwo Żydów w krajobrazie kulturowym Polski Środkowej, [w:] Kulesza M. (red.), Geografia jako determinanta rozwoju nauk historycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Legnica–Łódź 2009, s. 203–217.

Rykała A., 2010, Uwarunkowania geograficzno-polityczne oraz społeczne genezy i rozprzestrzeniania się protestantyzmu w Polsce a jego współczesny zasięg przestrzenny, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rykała A., 2010, Łódź na mapie skupisk żydowskich Polski (po 1945 r.), [w:] Lech A., Radziszewska K., Rykała A. (red.), Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 267–332.

Rykała A., Barwiński M., 2010, Przemiany demograficzno-społeczne i działalność organizacyjna Niemców w Łodzi na tle sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce po 1945, [w:] Lech A., Radziszewska K., Rykała A. (red.),Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 333–377 .

Rykała A., Barwiński M., 2010, Spojrzenie geografa. Wprowadzenie, [w:] Lech A., Radziszewska K., Rykała A. (red.), Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 265–266.

Sobczyński M., Rykała A. 2011, Foreword „Region and Regionalism”, no 10, vol. 1, Łódź-Opole, s. 5-6.

Rykała A., 2011, Mniejszość religijna – mniejszość etniczna – wspólnota kulturowa. Uwagi na temat genezy, aktywności i tożsamości Karaimów w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 79–122.

Rykała A., 2012, Żydowskie domy modlitwy w Łodzi – uwarunkowania rozwoju przestrzennego, rozmieszczenie, współczesne relikty i ich wykorzystanie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 221–244.

Rykała A., 2013, Ethno-religious heritage of the former eastern territories of the Republic of Poland in contemporary Poland, „European Spatial Research and Policy”, vol. 20, No. 1/2013, s. 48–71.

Rykała A., Kulesza M., 2012, Eastern, Western, cosmopolitan – the influence of the multiethnic and multidenominational cultural heritage upon the cultural landscape of the Central Poland, [w:] Sobczyński M., Barwiński M. (eds) – The Eastern dimension of the United Europe, v. 1.  Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations, “Region and Regionalism”, no. 11, Łódź-Opole, Department of Political Geography, Univeristy of Łódź, Silesian Institute in Opole.

Rykała A., 2012,Synagogi w przestrzeni dawnej i współczesnej Polski – refleksja geograficzna, [w:] Krawiec-Złotkowska K. (red.), Rzeczpospolita domów. Domy Boże III, Słupsk, s. 626–644.

Rykała A., 2012,Dlaczego razem? Uwagi o relacjach miedzy geograficzno-historyczną i geograficzno-polityczną perspektywą metodologiczną i poznawczą, [w:] Rykała A. (red.), Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, tom 1, Łódź, s. 13–37.

Rykała A., 2012, Wprowadzenie do „Studiów z Geografii Politycznej i Historycznej”, [w:] Rykała A. (red.), Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, tom 1, Łódź, s. 7–12.

Rykała A., 2012, Międzynarodowa konferencja „Nie masz już żydowskich miasteczek…” Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Sprawcy – Ofiary – Świadkowie, Łódź 27–28 października 2011 r., [w:] Rykała A. (red.), Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, tom 1, Łódź, s. 279–282.

Rykała A., 2012, Międzynarodowa konferencja naukowa Żydzi w powojennej Polsce i Łodzi 1945–1950, Łódź, 24 maja 2012 r., [w:] Rykała A. (red.), Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, tom 1, Łódź, s. 283–285.

Rykała A., Kulesza M., 2012, Materialusis żydu paveldas kulturiniame vidurio Lenkijos kraštovaizdyje, [w:] Andrijauskas A. (red.), Lietuvos Żydu Kulturos Paveldas: Kasdienybes Pasaulis, Vilnius, s. 338–352.

Rykała A., 2013, Zmiany usytuowania geopolitycznego i struktury terytorialno-religijnej (etnicznej) Izraela, [w:] Eberhardt P. (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, „Prace Geograficzne”, nr 242, Warszawa, s. 145–179.

Rykała A., 2013, Die Deutschen in Lodz als Teil der deutschen Minderheit in Polen nach 1945, [w:] Kucner M., Radziszewska K. (red.), Fremde im geloboten Land. Zur Geschichte der Deutschen in Lodz nach dem Zweiten Weltkrieg, s. 11–45.

Rykała A., 2013, Działalność społeczno-kulturalna mniejszości narodowych i religijnych w przestrzeni miejskiej Pabianic do drugiej wojny światowej, [w:] Rykała A. (red.), Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 2, Łódź, s. 263–302.

Rykała A., 2013, Wielokulturowość i wielokulturowe dziedzictwo z perspektywy geografii politycznej i historycznej, [w:] Rykała A. (red.), Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 2, Łódź, s. 7–10.

Rykała A., 2014, Zmiany usytuowania geopolitycznego i struktury terytorialno-religijnej (etnicznej) Izraela, [w:] Eberhardt P. (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, „Prace Geograficzne”, nr 242, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 145–179.

Rykała A., Sobczyński M., 2014, Jan Paweł II wobec ludów autochtonicznych i ich wiary, [w:] Dudziak A., Żejmo A. (red.), Jan Paweł II w komunikowaniu międzykulturowym. O sztuce dialogu z innymi, VERTUM Wydawnictwo Naukowe i Specjalistyczne, Olsztyn, s. 198–236.

Rykała A., 2014, National, ethnic and religious minorities in contemporary Poland, [w:] Marszał T. (red.), Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 137–170 .

Rykała A., Sobczyński M., 2014, The Karaims of Poland: religious-ethnic heritage of the old Polish Republic in a modern geographical-political space [w:] Bufon Milan, Minghi Julian, Paasi Anssi (ed.), The new European frontiers: social and spatial (re)integration issues in multicultural and border regions, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 110-126.

Rykała A., 2014, Wprowadzenie. Krajobraz (region) historyczno-polityczny jako obiekt wspólnej refleksji geografów historycznych i politycznych, [w:] Rykała A. (red.), Krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 23–26.

Rykała A., 2014, Państwo wpisane w depozyt religii. Przeobrażenia struktury terytorialno-religijno-etnicznej Izraela w kontekście oddziaływań międzynarodowych, [w:] Rykała A. (red.), Krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 97–149.

Rykała A., 2015, Domy jako miejsca aktywności religijnej Żydów w przedwojennej Łodzi, [w:] Krawiec-Złotkowska K. (red.), Rzeczpospolita domów. Domy miejskie. IV, Słupsk, s. 458–470.

Rykała A., 2015, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce z perspektywy geografii politycznej, [w:] Sobczyński M. (red.), Wybrane problemy badawcze geografii politycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 17, Łódź, s. 63–111.

Rykała A., 2015, Marek Koter – geograf historyczny i twórca naukowej szkoły morfologii miast, [w:] Barwiński M. (red.), Geografia historyczna i polityczna w badaniach Marka Kotera. Wybór prac, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13–21.

Rykała A., 2015, Wprowadzenie. Czym jest i po co nam granica?, [w:] Rykała A. (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania granic, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–8.

Rykała A., 2015, Przywracanie pamięci o odbudowanej dumie narodowej. Alina Cała – Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje Specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2014, 461 ss., [w:] Rykała A. (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania granic, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 316–326.

Inne opracowania

Sobczyński M., Wolaniuk A., Barwiński M., Rykała A., Wosiak A., 2004, Przemiany funkcji metropolitalnej Łodzi w okresie transformacji ustrojowej, (opracowanie wykonane na zlecenie Wydziału Strategii i Analiz Urzędu Miasta Łodzi), Łódź.

Sobczyński M., Rykała A., 2011, Polish Karaims – the religious heritage of former Polish state in the contemporary geographical and political space, International Conference (Re)Integration And Development Isseus In Multicultural And Border Regions, Glasnik UP ZRS, Letnik 16,  7, University of Primorska, Science and Research Centre of Koper, s. 100.