Publikacje

1.     Sobczyński M. – Dekolonizacja Wysp Karaibskich, „Geografia w Szkole”, 1, 1981, s. 20-24.

2.     Sobczyński M. – Rozwój gospodarczy Indii w dobie niepodległości, „Geografia w Szkole”, 5, 1983, s. 242-247

3.     Sobczyński M. – Społeczno gospodarcze problemy rozwoju Brazylii, „Geografia w Szkole”, 2, 1983, s. 77-84.

4.     Sobczyński M. – Niezmienność dawnych granic politycznych na obszarze Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, 3, 1984, s. 119-137.

5.     Sobczyński M. – Rolnictwo RPA, „Geografia w Szkole”, 5, 1984, s. 234-240.

6.     Sobczyński M. – Geograficzno-polityczne implikacje konfliktów rasowych [w:] Problemy ekonomiczne i regionalne współczesnego świata. Materiały z konferencji dydaktyczno-naukowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1985, s. 39-54.

7.     Sobczyński M. – Posiadłości nowozelandzkie, „Poznaj Świat”, 2, 1985, s. 22-24.

8.     Sobczyński M. – Tuwińska ASRR, „Geografia w szkole”, 4, 1985, s. 215.

9.     Sobczyński M. – Kształtowanie się karpackich granic Polski (w X-XX w.), Zarząd Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Łódź 1986, 16 s.

10.   Sobczyński M. – Posiadłości duńskie, „Poznaj Świat”, 3, 1987, s. 22-24.

11.   Sobczyński M. – Przemysł Argentyny, „Geografia w Szkole”, 2, 1987, s. 74-77.

12.   Sobczyński M. – Przyrodnicze uwarunkowania rolnictwa Argentyny, „Geografia w Szkole”, 1, 1987, s. 13-18.

13.   Sobczyński M., Zawadzka B. – Orawa Polska, Zarząd Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Łódź 1988, 14 s.

14.   Sobczyński M. – Hongkong – najmniejszy wśród gigantów, „Geografia w Szkole”, 2, 1989, s. 83-91.

15.   Sobczyński M. – Korea Południowa – kraj sukcesu gospodarczego, „Geografia w Szkole”, 5, 1988, s. 256-262.

16.   Sobczyński M. – Singapur, „Geografia w Szkole”, 4, 1989, s. 233-244.

17.   Sobczyński M. – Sukces gospodarczy Tajwanu, „Geografia w Szkole”, 3, 1989, s. 180-188.

18.   Sobczyński M. – Bermudy „Czasopismo Geograficzne”, 3/4, 1990, s. 195-200.

19.   Sobczyński M. – O aktualną mapę polityczną świata, „Geografia w Szkole”, 5, 1990, s. 232-238.

20.   Sobczyński M. – Przemiany wiejskiej sieci osadniczej w świetle analizy kartograficznej i inwentaryzacji zabudowy [w:] Wyludnianie się wsi w Polsce Centralnej (na obszarze województwa piotrkowskiego) „Biuletyn informacyjny”, 2, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 1990, s. 187-205.

21.   Sobczyński M. – Wyposażenie i funkcjonowanie infrastruktury technicznej i społecznej wsi rejonu zapiliczańskiego na tle regionu [w:] Wyludnianie się wsi w Polsce Centralnej (na obszarze województwa piotrkowskiego) „Biuletyn informacyjny”, 2, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 1990, s. 126-155.

22.   Michalski W., Sobczyński M. – The Advancement of Depopulation Processes in the Villages of Central Poland [w:] The Processes of Depopulation of Rural Areas in Central and Eastern Europe. Proceedings of the International Seminar on Rural Depopulation. Szymbark, Poland, September 1989, „Conference papers”, 8, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 1990, s. 93-101.

23.   Sobczyński M. – Współczesna gospodarka Kuwejtu, „Geografia w Szkole”, 5, 1991, s. 304-310.

24.   Sobczyński M. – Polska autonomia narodowościowa w ZSRR [w:] Kubiak H. i inni (red.) Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, Instytut Badań Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, 1992, s. 53-59.

25.   Sobczyński M. – Republika Chorwacji, „Geografia w Szkole”, 3, 1992, s. 176-180.

26.   Sobczyński M. – Wpływ warunków życia na depopulację wsi w Polsce Środkowej [w:] Sbornik referatu 9 Severomoravskeho Demografickeho Kolokvia (mezinarodni kolkvium k otazkam euroregionu Slezsko), Okresni Urad v Bruntale, Bruntal-Opole 1992, s. 303-313.

27.   Sobczyński M. – Aneksja Zaolzia (1938 r.) w polskiej literaturze geograficznej [w:] Sbornik referatu 10 Severomoravskeho Demografickeho Kolokvia (mezinarodni kolkvium k otazkam demografickeho vyvoje Frydecko-Misteckeho okresu a Euroregionu Slezsko), Frydek-Mistek 1993,  s. 57-66.

28.   Sobczyński M. – O potrzebie badania granic na gruncie polskiej geografii politycznej [w:] Współczesna geografia polityczna. Contemporary Political Geography. „Conference Papers”, 17, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 1993, s. 125-128.

29.   Sobczyński M. – Republika Macedonii, „Geografia w Szkole”, 4, 1993, s. 252-257.

30. Sobczyński M. – Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski „Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN”, 15, 1993, Warszawa 1993, 102 s.

31.   Sobczyński M., Grabowska E. – Metodologiczne problemy badania mniejszości narodowych i religijnych,  Conference Papers. Conference “Geopolitical and Social Problems of the Former Socialistic Countries”, Soczewka, Poland, September 30-October 2, 1993. Konferencija. “Geopoliticzeskije i socialnyje problemy bywszich soc-stran”, Soczewka, Pol’sza, 30 sentjabr’-2 oktjabr’ 1993 g. Łódź 1993, 8 s; także wersja w języku rosyjskim: Metodologiczeskije problemy izuczenji nacionalnych i religioznych menszinstw Conference Papers. Conference “Geopolitical and Social Problems of the Former Socialistic Countries“, Soczewka, Poland, September 30-October 2, 1993. Konferencija. “Geopoliticzeskije i socialnyje problemy bywszich soc-stran“, Soczewka, Pol’sza, 30 sentjabr’-2 oktjabr’ 1993 g. Łódź 1993, 10 s.

32.   Sobczyński M. – Delimitacja województwa piotrkowskiego z punktu widzenia trwałości struktur administracyjno-terytorialnych „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica”, 18, 1994, s. 11-23.

33.   Sobczyński M. – Nieznane oblicze współczesnej mapy politycznej świata „Geografia w Szkole”, 3, 1994, s. 135-143.

34. Sobczyński M. – The Influence of Past Political Divisions of The Territory of Poland Upon the Regional Structure of the Country [w:] M. Koter (ed.), Inner Divisions, „Region and Regionalism”, 1, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Łódź-Opole 1994, s. 103-116.

35.   Sobczyński M. – Piotr Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Białorusi [Nationality changes in Belarus], Editions Spotkania, Warsaw [1994], 182 pp.; Przemiany narodowościowe na Ukrainie w XX wieku [Nationality changes in Ukraine in 20th century], Warsaw 1994, Wydawnictwo Obóz, Biblioteka Obozu, 19, 336 pp., „European Spatial Research and Policy”, 1995, no 1, s. 119-121.

36. Sobczyński M. – Współczesne uwarunkowania powiązań transgranicznych [w:] Andrzej Stasiak, Krzysztof Miros (red.), Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Polen und seine Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Nachbarländeren. Materiały z konferencji Warszawa – Szklarska Poręba – Bocholt, 4-11. 05. 1994, cz. 1, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Projekt badawczy nr 6 6130 92 036 6130 92 03 Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski. Biuletyn nr 10, Warszawa 1995, s. 137-149.

37.   Sobczyński M. – Królestwo Galicji i Lodomerii, czyli co dzieli polską przestrzeń „Geografia w Szkole”, 3, 1996, s. 164-167.

38. Sobczyński M. – Les minorités nationales en Pologne, Die nationalen Minderheiten in Polen, Mniejszości narodowe w Polsce “Euromag. La revue des enjeux de l’Europe”, 17/18 “La Pologne et l’Europe”, 1996, Paris, s.32-39 (tekst w językach francuskim, niemieckim i polskim).

39.   Sobczyński M. – Współczesne międzynarodowe powiązania transgraniczne (próba systematyzacji) [w:] Heffner K, Drobek W. (red.), Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju. Materiały z konferencji międzynarodowej Opole-Ostrawa 19-21 kwietnia 1995 r., Opole 1996, Instytut Śląski, s. 70-80.

40.   Sobczyński M. – Powiat w polskiej tradycji podziału terytorialnego kraju [w:] Baran V. (red.), Teritoriálna organizácia administrativnych systémov štátu, „Acta Universitatis Matthiae Belii, Fakulta Prirodnych Vied, Geografické Študie”, no. 3, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1997 s. 76-92.

41.   Sobczyński M. – Przemiany polityczno-ustrojowe nierosyjskiego obszaru postradzieckiego, „Geografia w Szkole”, 5, 1997 s. 268-273.

42.   Sobczyński M. – Przemiany polityczno-ustrojowe Rosji-Federacji Rosyjskiej, „Geografia w Szkole”, 4, 1997, s. 205-214.

43.   Sobczyński M. – Zasięg terytorialny regionu łódzkiego oraz lokalne preferencje podziału administracyjnego niższych szczebli na obszarze ziemi wieluńskiej „Folia Geographica, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 1, 1997, s. 149-163.

44.   Sobczyński M. – Contents of the journal “European Spatial Research and Policy” vol.1/1994 – vol.5/1998, “European Spatial Research and Policy”, vol. 5, 1998, no. 2, s. 109-117.

45.   Sobczyński M. – From the Researches of National Minorities in Poland. K issledovaniju nacional’nych men’šestv Pol’ši [w:] Kekelia, N. (red.), Pirveli Polonur-Kartuli Geograpiuli Seminaris Masalebi (Tbilisi 1996). Proceeding of the First Polish-Georgian Geographical Seminar (Tbilisi 1996). Materialy pervogo Pol’sko-Gruzinskogo geografičeskogo seminara (Tbilisi 1996), Tbilisi IV. Javakhishvili State University, University of Lodz, Tbilisi 1998, s. 64-67.

46.   Sobczyński M. – The Historical Transborder Region of Orawa [w:] M. Koter, K. Heffner (red.), Borderlands or Transborder Regions – Geographical, Social and Political Problems, „Region and Regionalism”, 3, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, University of Łódź, Department of Political Geography and Regional Studies, Opole, Łódź, 1998, s. 141-149.

47.   Sobczyński M. – Timo Aarrevaara, Councillors and civil servants in the Ukrainian self-gevernment, Naukova dumka, Kyiv 1998, pp.248,. „European Spatial Research and Policy”, 1998, vol. 5, no 2., s. 96-97.

48.   Sobczyński M. -  Charakter zabudowy mieszkaniowej a postawy wyborcze mieszkańców Łodzi [w:] Marszał T. (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. – Zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 190, Warszawa 1999, s. 125-137.

49.   Sobczyński M. – Ekologia polityczna Łodzi [w:] Kaczmarek J. (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. XI Konwersatorium wiedzy o mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, ŁTN, Łódź 1999, s. 79-83.

50.   Sobczyński M. – Geograficzno-polityczna analiza stosunków komunikacyjnych byłych państw radzieckich [w:] Kitowski J. (red.), Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wydz. Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie, Komisja Geografii Komunikacji PTG, „Rozprawy i monografie Wydziału Ekonomicznego”, 18, Rzeszów 1999, s. 389-402.

51. Sobczyński M. – Łódź i region łódzki jako przedmiot badań geografii wyborczej [w:] Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta, Kłysik Kazimierz (red.), Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, T. 2. Region łódzki, Materiały XLVIII Zjazdu PTG, Łódź 9-11 września, 1999, s. 115-118.

52.   Sobczyński M. – Województwo łódzkie w dziejach podziału administracyjnego Polski [w:] W. Michalski (red.), Problemy integracji nowego województwa łódzkiego „Studia Regionalne” 25, RCSS, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 1999, s. 7-25.

53.   Koter M., Kulesza M., Sobczyński M. – Geografia polityczna i historyczna regionu łódzkiego w badaniach Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ [w:] Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Kłysik K. (red.), Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, T. 2. Region łódzki, Materiały XLVIII Zjazdu PTG, Łódź 9-11 września 1999, s. 69-79.

54.   Sobczyński M. – Ekologia polityczna Łodzi – zróżnicowanie przestrzenne postaw wyborczych [w:] Matlovič René (red.), Urbánny vývoj na rozhraní milénií, „Urbánne a krajinné štúdie”, nr 3, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Inštitút turizmu a hotelového manažmentu, Prešov 2000, s. 153-160.

55.   Sobczyński M. – Historia powołania i przemiany administracyjne woj. łódzkiego [w:] M. Sobczyński, W. Michalski (red.), Województwo łódzkie na tle przemian administracyjnych Polski. W osiemdziesiątą rocznicę utworzenia województwa, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Łodzi, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, s. 7-21.

56.   Sobczyński M. – Martin Hampl et.al., Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice [Geographical organization of society and transformation processes in Czech Republic] „European Spatial Research and Policy”, vol. 7, 2000, no 1, s. 86-87.

57.   Sobczyński M. – Perception of transborder cooperation between Poland and Russia and Ukraine among inhabitants of borderland provinces [w:] Kitowski J. (red.), Eastern Borders of European Integration Processes, Rzeszów 2000, The Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences in Warsaw, Faculty of Economics, The Maria Curie-Skłodowska University, Branch in Rzeszów, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw, Papers and monographs of the Department of Economy, no 19, s. 695-716.

58.   Sobczyński M. – Pogranicza a polityka regionalna. Międzynarodowa konferencja geografów politycznych, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego”, 2000, nr 5(64), rok 10, s. 22-23.

59.   Sobczyński M. – Struktura narodowościowo-wyznaniowa Polski „Folia Geographica Socio-Oeconomica”, Acta Universitatis Lodziensis”, 3, 2000, s. 157-174.

60.   Sobczyński M. – Wstęp [w:] W. Michalski, M. Sobczyński (red.), Potencjał rozwojowy sieci miast regionu łódzkiego, „Studia Regionalne”, 27, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, s. 5-11.

61.   Sobczyński M. – Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000, 302 s.

62.   Sobczyński M., Głowacka M. – Układ lokalizacyjny miast województwa łódzkiego a christallerowski model sieci osadniczej [w:] W. Michalski, M. Sobczyński (red.), Potencjał rozwojowy sieci miast regionu łódzkiego, „Studia Regionalne”, 27, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, s. 13-42.

63.   Sobczyński M., Michalski W. (red.), – Województwo łódzkie na tle przemian administracyjnych Polski. W osiemdziesiątą rocznicę utworzenia województwa, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Łodzi, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, 158 s.

64.   Sobczyński M., Słowik A. – Przestrzenne zróżnicowanie innowacyjności w sferze nieprodukcyjnej w województwie łódzkim [w:] Ciok S., Ilnicki D. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych t. 5, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej,  Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 375-387.

65.   Sobczyński M., Wosiak A.- Poziom rozwoju gospodarczego miast województwa łódzkiego jako wyznacznik potencjału rozwojowego regionu [w:] W. Michalski, M. Sobczyński (red.), Potencjał rozwojowy sieci miast regionu łódzkiego, „Studia Regionalne”, 27, „Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi”, Łódź 2000, s. 57-78.

66.   Brózda J., Sobczyński M. – Życie polityczne mieszkańców miast województwa łódzkiego a potencjał rozwojowy regionu [w:] W. Michalski, M. Sobczyński (red.), Potencjał rozwojowy sieci miast regionu łódzkiego, „Studia Regionalne”, 27, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, s. 97-114.

67.   Michalski W., Sobczyński M. (red.) – Potencjał rozwojowy sieci miast regionu łódzkiego „Studia Regionalne”, 27, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, 134 s.

68.   Michalski W., Sobczyński M. – Zakończenie [w:] W. Michalski, M. Sobczyński (red.), Potencjał rozwojowy sieci miast regionu łódzkiego, „Studia Regionalne”, 27, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, s. 115-121.

69.   Sobczyński M. – Integration and disintegration processes on Moldavia’s (Moldova’s) lands during history (Procesy integracyjne i dezintegracyjne ziem Mołdawii w toku dziejów) [w:] Kitowski J. (red.) Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and  Eastern Europe on the turn of the 20th century (Przestrzenny wymiar procesów transformacji społeczno-ekonomicznej w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku), vol. 1., Papers and Monographs of the Department of Economy, no 22, The Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organiation Polish Academy of Sciences in Warsaw, Faculty of Economics, The Maria Curie-Skłodowska University Branch in Rzeszów, Higher School of Administration and Management in Przemyśl, Commission of Communicatin Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw, Rzeszów 2001, s. 469-499.

70.   Sobczyński M. – Marek J. Battek, Joanna Szczepankiewicz-Battek, Słownik nazewnictwa krajoznawczego polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Śląsk, Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury. Wörtbuch der Landeskundlichen Namen Polnisch-Deutsch und Deutsch-Polnisch. Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern, Ostpreussen. (Polish-German and German-Polish dictionary of Silesia, Lebus Land, West Pomerania, Varmia and Masuria geographical names) „European Spatial Research and Policy”, 2001, vol. 8, no. 1, s. 120-122.

71.   Sobczyński M. – Perception of the Polish-Russian and Polish-Czech transborder co-operation by the inhabitants of border provinces [w:] Orlenok V.V. (red.) – Geografija, obščestvo, okrużajuščaja sreda: razvitie geografii v stranach Central’noj i Vostočnoj Evropy. Meżdunarodnaja naučnaja konferencija. Kaliningrad/Svetlogorsk, Rossija, 4-7 ijunja 2001 g. Tezisy dokladov. Czast’ 1. Izdatel’stvo Kaliningradskogo Universiteta, Kaliningrad  2001, s. 104-105.

72.   Sobczyński M. – Perception of Polish-Ukrainian and Polish-Russian transborder co-operation by the inhabitatnts of border voivodships, [w:] Koter M., Heffner K. (red.) Changing role of border areas and regional policies „Region and regionalism”, 5, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź- Opole 2001 s. 64-72.

73.   Sobczyński M. – Tajne miasta w sieci osadniczej Rosji [w:] Jażdżewska I. (red.) Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, ŁTN, Łódź 2001, s.263-276.

74.   Sobczyński M. – The contemporary ethnic and religious structure of Poland, [w:] Ilies A, Wendt J. (red.), Political geography studies in Central and Eastern Europe, Editura Universităţi din Oradea, Oradea 2001, s. 57-64.

75.   Sobczyński M. – The ethnic and religious structure of Poland [w:] Antonsich M., Kolossov V., Pagnini M.P. (red.), Europe between political geography and geopolitics. On the centenary of Ratzel’s Politische Geographie, Memorie della Società Geografica Italiana, vol. 63, Società Geografica Italiana, Roma 2001, s.639-649.

76.   Sobczyński M. – Jaroslav Vencálek, Protisměry územní identity (The opposing directions in the territorial identity), “European Spatial Research and Policy”, vol. 9/2002, no. 1, s. 118-120.

77.   Sobczyński M. – Tajna geografia Rosji Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XXXVIII, Folia geographica 6, Prešov 2002, s. 73-80.

78.   Sobczyński M. – The ex-military areas as an element of contemporary spatial structure of Central-Eastern Europe [w:] Kitowski J. (red.) New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Papers and Monographs of the Department of Economy, Faculty of Economics, University in Rzeszów, The Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences in Warsaw, Higher School of Administration and Management in Przemyśl, Commission of Communication Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw, Rzeszów 2002, s. 91-109.

79.   Sobczyński M., Klajnert Z. – Wyborcze oblicze Łodzi. Zbigniew Klajnert rozmawia z dr hab. Markiem Sobczyńskim z Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, „Aspekt polski”, R. VII, nr. 7(70), Katolicki Klub Św. Wojciecha, Łódź, lipiec 2002, s. 4-5.

80.   Sobczyński M., Wosiak A. – Ugory miejskie, tereny zielone oraz inwestycje z ostatniej dekady XX w. w strukturze użytkowania ziemi dzielnicy pomocniczej Katedralna w Śródmieściu Łodzi [w:] Jażdżewska I., Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, ŁTN, Łódź 2002, s. 79-90.

81.   Michalski W., Sobczyński M. – Regional contract as a tool of the regional policy in Poland, “European Spatial Research and Policy”, vol. 9/2002, no. 1, p. 97-105.

82.   Sobczyński M. –  Jan Wendt, Geografia władzy w Polsce (Power geography in Poland), Gdańsk; Gdańsk University Press, 2001, 38 figures, 74 tables, 279 pp., “European Spatial Research and Policy”, vol. 10/ 2003, no.1, s. 111-112.

83.   Sobczyński M. – Kilka uwag o metodologii geografii wyborczej wielkiego miasta w Polsce, [w:] Kowalski M. (red), Przestrzeń wyborcza Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Oddz. Akademicki PTG, Warszawa 2003, s. 115-130.

84.   Sobczyński M. – Ludy Świata. Ilustrowana Księga Świata, (konsultacja merytoryczna), Wyd. Pascal, Bielsko Biała, 2003, 80 s.

85.  Sobczyński M. – Military geography as a sub-dyscypline of contemporary Polish political geography “Revista Română de Geografie Politică”, Editura Universităţii din Oradea 2003, Anul V, nr 2, s. 5-16.

86.   Sobczyński M. – Polish political geography in 20th c. [w:] Ilieş A., Wendt J., (red.), Europe between millenniums. Political geography studies, International Geography Union Political Geography Commission, University of Oradea, University of Gdańsk, Editura Universităţii din Oradea, Oradea 2003, s. 33-43.

87.   Sobczyński M., Barwiński M. – Geografia polityczna Tajlandii, „Azja, Afryka, Ameryka Łacińska. Studia i materiały”, t. 80, 2003, Instytut Krajów Rozwijających Się, Warszawa, s. 7-49.

88.   Sobczyński M., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. – Dorobek łódzkiego środowiska geograficznego w zakresie geografii Łodzi i regionu łódzkiego, [w:] Wkład łódzkiej nauki, techniki i sztuki w rozwój miasta i regionu, III Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 2003, ŁTN, Łódź 2003, s. 50-60.

89.   Sobczyński M., Michalski W., Wosiak A. – Przestrzenne zróżnicowanie innowacyjności gospodarki województwa łódzkiego, http://www.rislodzkie.pl/ Sobczynski.doc (2003)

90.   Heffner K., Sobczyński M. (red.) – Region and regionalism no 6 vol. 2. Selected problems of ethnic and religious minorities, “Region and regionalism”, no 6, 2003, Łódź-Opole, Department of Political Geography and Regional Studies University of Łódź, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, 182 s.

91.   Heffner K., Sobczyński M. – Foreword, [w:] Heffner K., Sobczyński M. (red.) The role of ethnic minorities in borderland. vol. 2 Selected problems of ethnic and religious minorities, “Region and regionalism”, no 6, 2003, Łódź-Opole, Department of Political Geography and Regional Studies University of Łódź, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, s . 5-6.

92.   Sobczyński M. – Borderlands in Africa as a asylum for war and political refugees, [w:] Heffner K., Sobczyński M. (red.) The role of ethnic minorities in borderland. vol. 2 Selected problems of ethnic and religious minorities, “Region and regionalism”, no 6, 2003, Łódź-Opole, Department of Political Geography and Regional Studies University of Łódź, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, s. 143-154.

93.   Rykała A., Sobczyński M. – Polish lands as a core of integration of East-Central Europe [w:] Kitowski J. (red.) Eastern dimension of European Union, “Geopolitical Studies”, vol. 11, Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization, University of Rzeszów, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society, Warszawa 2003, s. 473-493.

94.   Sobczyński M. – Air transportation in Poland at threshold of accession to European Union. Opening balance and perspectives, [w:] Kitowski J. (red.), Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union. An Opening Balance, “Geopolitical Studies”, vol. 12, IGiPZ PAN, Warszawa 2004, s. 507-520.

95.   Sobczyński M. – Europejskie uzasadnienie przebiegu autostrady A-1 [w:] Konferencja  Autostrada A-1 i łódzki węzeł komunikacyjny – drogi integrujące Polskę,17 listopada 2004. w Łodzi, Materiały Konferencyjne, Wydział Strategii i Analiz Urzędu Miasta Łodzi, Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Łódź 2005 [wydane jako płyta CD].

96.   Sobczyński M. – Typologia podziałów terytorialnych (specjalnych) województwa łódzkiego [w:] Jakubowicz E., Raczyk A. (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław 2004, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, T. 8, cz. 2, s. 155-166.

97.   Sobczyński M. – Typologia podziałów terytorialnych (specjalnych) województwa łódzkiego [w:] Ciok S., Ilinicki D. Jakubowicz E., Raczyk A. (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej, Wrocław 2004, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, [wydane jako płyta CD].

98.   Sobczyński M. – Percepcja współpracy transgranicznej Polski z sąsiadami pośród mieszkańców pograniczy [w:] Malikowski M., Wojakowski D. (red.), Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych, Zakł. Wyd. Nomos, Kraków 2005, s. 55-76.

99.  Sobczyński M. – Geopolityczna A-1. Łódź w autostradowej przestrzeni „Kronika Miasta Łodzi”, 2005, nr. 1-2.s. 16-29.

100.         Koter M., Sobczyński M. (red.) – The Role of Borderlands in United Europe. The Borderlands and Integration Processes, “Region and Regionalism”, Łódź-Opole, Department of Political Geography and Regional Studies University of Łódź, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society,  Łódź-Opole, no 7, vol. 1, 230 s.

101.         Koter M., Sobczyński M. – Foreword, [w:] Koter M., Sobczyński M. (red.), The Role of Borderlands in United Europe. The Borderlands and Integration Processes, “Region and Regionalism”, Łódź-Opole, Department of Political Geography and Regional Studies University of Łódź, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole, no 7, vol. 1, s. 5-6.

102.         Sobczyński M. – Integration and Disintegration Processes in the History of Lithuanian Lands [w:] Koter M., Heffner K. (red.), The Role of Borderlands in United Europe. Historical, Ethnic and Geopolitical Problems of Borderlands, “Region and Regionalism”, Łódź-Opole, Department of Political Geography and Regional Studies University of Łódź, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society,  Łódź-Opole, no 7, vol. 2, s. 45-66.

103.         Sobczyński M. – Changing Role of Poland’s Borders From the Times of the Commonwealth of Poland and Lithuania to the Accession to the European Union [w:] Anton Gosar (red.), Globalizirana Evropa. Globalized Europe. Založba Annales. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper 2005, s. 347-368.

104.         Sobczyński M., Barwiński M. - Obraz wojny w Bośni i Hercegowinie w polskich gazetach różnych opcji politycznych (Abstrakt) [w:] Zarychta A.M., Donaj Ł. (red.) Media a Polityka. Konferencja Międzynarodowa, Łódź 27-28 kwietnia 2006, Studia Międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, nr 3, Łódź 2006, s. 45-46.

105.         Sobczyński M. – Geografia granic i pograniczy w badaniach łódzkiego ośrodka geograficznego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 7, Łódź 2006, s. 19-36.

106.         Sobczyński M., Kot T. – Procesy asymilacji polskiej mniejszości narodowej na Bukowinie [w:] Bieńkowska-Ptasznik M., Krzysztofek K., Sadowski A. (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t. 2, s. 29-46, Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006.

107.         Sobczyński M., Kulesza M. – Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski, Wyd. UŁ, Łódź 2006, 88 s.

108.         Sobczyński M. – Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006, 542 s.

109.         Sobczyński M., Barwiński M. – Obraz wojny w Bośni i Hercegowinie w polskich gazetach różnych opcji politycznych (Abstrakt) [w] Zarychta A.M., Donaj Ł. (red.) Media a Polityka. Konferencja Międzynarodowa, Łódź 27-28 kwietnia 2006, Studia Międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, nr 3, Łódź 2006, s. 45-46.

110.         Sobczyński M., Wolaniuk A. – Przemiany funkcji metropolitalnych Łodzi na przełomie XX i XXI wieku [w:] Słodczyk Janusz, Szafranek Edyta (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Miasta w okresie przemian, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 33-46.

111.         Sobczyński M. – Studies on Relict Boundaries and Border Landscape in Poland, Università degli Studi di  Trento, Trento 2006;  http://www.unitn.it/events/ borderscapes

112.         Sobczyński M. – Changing functions of political borders on Polish lands [w:] Kitowski J. (red.), Regional transborder co-operation in countries of Central and Eastern Europe – a balance of achievements, Geopolitical Studies vol. 14, Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization, University of Rzeszów, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society, Warsaw 2006, s. 357-378.

113.         Sobczyński M. – Dylematy lokalizacji centralnego portu lotniczego w Polsce, “Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prirodne vedy, Folia Geographica”, 10, R. 45, Prešov 2006. s. 477-486.

114.         Sobczyński M. – Geopolityczne uwarunkowania położenia regionu podkarpackiego [w:] Makieła Z., Fedan R. (red.), Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 230, Warszawa 2007,  s. 90-117.

115.         Sobczyński M., Barwiński M. - Image of War in Bośnia and Herzegovina in Polish Newspapers of Different Political Options [w:] Bufon M., Gosar A., Nurković S., Sanguin A-L. (red.), The Western Balkans a European Challenge on the Decennial of the Dayton Peace Agrement. Zahodni Balkan evropski izziv ob desetletnici daytonskega mirovnega sporazuma, Založba Annales, Knjiežnica Annales Majora, Univerza na Primorskem, Koper 2006, s. 245-266.

116.         Sobczyński M., Barwiński M. – Obraz wojny w Bośni i Hercegowinie w polskich gazetach różnych opcji politycznych [w:] Zarychta A.M., Donaj Ł, Kosiarz M., Barański A. (red.), Media a polityka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Media a polityka, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2007, s. 413-431.

117.         Sobczyński M. – Próba klasyfikacji narodów niereprezentowanych, [w:] Ludy tubylcze. Czwarty Świat, dziedzictwo kolonializmu, skanseny świata czy partnerzy narodów? Towarzystwo Przyjaciół Czterech Kontynentów, Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie,  Warszawa 2007, s. 81-116.

118.         Heffner K., Sobczyński M. (red.) – Regions in the process of European integration. vol. 1. Multicultural regions and cities in the context of European integration, “Region and Regionalism”, no. 8, Department of Political Geography and Regional Studies University of Łódź, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź, Opole 2007, 182 s.

119.         Heffner K., Sobczyński M. – Foreword [w:] Heffner K., Sobczyński M. (red.), Regions in the process of European integration. vol. 1. Multicultural regions and cities in the context of European integration, “Region and Regionalism”, no. 8, Department of Political Geography and Regional Studies University of Łódź, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź, Opole 2007, s. 5-6.

120.         Araszkiewicz A., Sobczyński M. – Professor’s Marek Koter scientific way from cartography to political geography [w:] Heffner K., Sobczyński M. (red.), Regions in the process of European integration. vol. 1. Multicultural regions and cities in the context of European integration, “Region and Regionalism”, no. 8, Department of Political Geography and Regional Studies University of Łódź, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź, Opole 2007,  s. 7-15.

121.         Sobczyński M. – Achievements of the Department of Political Geography and Regional Studies, University of Łódź, in the field of political geography [w:] Heffner K., Sobczyński M. (red.), Regions in the process of European integration. vol. 1. Multicultural regions and cities in the context of European integration, “Region and Regionalism”, no. 8, Department of Political Geography and Regional Studies University of Łódź, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź, Opole 2007, s. 17-32.

122.         Sobczyński M. – Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Czasopismo Geograficzne”, t. 79, z. 1-2, PTG, Wrocław2008, s. 122-128.

123.         Sobczyński M. – Rola i miejsce Wysp Alandzkich w Unii Europejskiej [w:] Żelichowski R. (red.), Małe państwa Europy Zachodniej i  terytoria o statusie specjalnym. Ich rola i miejsce w Unii Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, s. 121-145.

124.         Sobczyński M. – Państwa i terytoria zależne w Europie – katalog problemów [w:] Żelichowski R. (red.), Małe państwa Europy Zachodniej i  terytoria o statusie specjalnym. Ich rola i miejsce w Unii Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, s. 187-207.

125.         Sobczyński M. – Stan i perspektywy rozwoju geografii politycznej w Polsce [w:] Liszewski S., Łoboda J., Maik W. (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Raport z pracy Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2003-2006, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Bydgoszcz 2008, s. 188-201.

126.               Sobczyński M. – Attempt at a classification of unrepresented nations and peoples [w:] Siwek T., Baar V. (red.), Globalisation and its impact on localities, University of Ostrava, Ostrava 2008, s. 14–31.

127.         Sobczyński M. – Historia polskiej geografii politycznej [w:] Jackowski A., Liszewski S., Richling A. (red.), Historia geografii polskiej, Komitet Nauk Geograficznych PAN, PWN, Warszawa 2008, s. 219-239.

128.         Sobczyński M. – Zmienność funkcji granic międzynarodowych na ziemiach polskich od czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej do przystąpienia Polski do Układu z Schengen [w:]  Piotr Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne nr 218, IGiPZ PAN, Warszawa 2008, s. 29-54.

129.         Wolaniuk A., Sobczyński M. – Przemiany przestrzeni miasta postsocjalistycznego i postprzemysłowego na przykładzie Łodzi [w:] Słodczyk Janusz, Śmigielska Maria (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Uniwersytet Opolski, Opole 2008 s. 219-236.

130.         Sobczyński M. – Polskie doświadczenia w zakresie badań granic reliktowych i krajobrazu pogranicza [w:] Kulesza M., (red.) Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Łódź, 2008, s. 66-78.

131.         Sobczyński M. – Border crossing on Polish-Czech and Polish-German boundary on the eve of the Schengen Agreement: Balance of closing, [abstrakt] “Glasnik ZRS Koper”, R. 13, no 8, s. 82, Univerza na Primorskem, Znanstveno-Raziskovalno Središče Koper, Koper 2008.

132.         Sobczyński M. – Prehodi preko Češko-Poljske in Poljsko-Nemške meje na predvečer Schengenskaga sporazuma. Zaključna bilanca, [abstrakt] “Glasnik ZRS Koper”, R. 13, no 8, s. 82, Univerza na Primorskem, Znanstveno-Raziskovalno Središče Koper, Koper 2008.

133.         Sobczyński M. – Geopolityczne uwarunkowania międzynarodowego sporu o Wyspy Spratly [w:] Joanna Marszałek-Kawa (red.) Problemy rozwoju państwa azjatyckich, Biblioteka Azji i Pacyfiku, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008, s. 87-146.

134.         Sobczyński M., Wolaniuk A. – Metropolitan Functions of the City of Lodz, “European Spatial Research and Policy”, vol. 15, 2008, no 1. s. 79-87.

135.         Sobczyński M. – Foreword [w:] Sobczyński M. (red.), Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue, “Region and Regionalism” no 9, vol. 1, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole 2009, s. 5-7.

136.         Sobczyński M. (red.)  - Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue, “Region and Regionalism” no 9, vol. 1, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole 2009, 250 s.

137.         Sobczyński M. – Polish-German boundary on the eve of Schengen Agreement [w:] M. Sobczyński (red.), Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue, Region and Regionalism, no 9, vol. 1, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society Łódź-Opole 2009, s. 155-162.

138.         Sobczyński M., Barwiński M. – Wpływ przemian terytorialnych i struktury wewnętrznej ziem ukraińskich na położenie geopolityczne Rzeczpospolitej [w:] Maciej Franz, Krzysztof Pietkiewicz (red.), Od Zborowa do NATO (1649-2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa. Politologia, Wydział Historyczny UAM w Poznaniu, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2009, s. 42-108.

139.         Sobczyński M. – Jan Paweł II jako mediator sporów międzynarodowych, [w:] M. Wilk, Ł. Donaj (red.), Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2009, ss. 38-52.

140.         Sobczyński M. – Rozwój łódzkiego ośrodka geograficznego i jego formy organizacyjne [w:] Liszewski S. (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 58 Zjazd PTG, t. 1, Łódź. 2010, Oddz. Łódzki PTG, WNG UŁ, s. 29-51.

141.         Sobczyński M. – Procesy integracyjne i dezintegracyjne ziem mołdawskich w toku dziejów [w:] Kulesza Mariusz (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, Legnica, Łódź 2009, PWSZ im. Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, s. 67-85.

142.         Sobczyński M. – Obraz afrykańskich konfliktów zbrojnych i przewrotów w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego z perspektywy geografii politycznej [w:] Dudziak Arkadiusz, Żejmo Agnieszka (red.), Ryszard Kapuściński – wizja świata i wartości. Refleksje interdyscyplinarne, Polskie autorytety komunikacji społecznej, Wyd. Naukowe i Specjalistyczne Vertum, Olsztyn 2009, s. 60-78.

143.        Sobczyński M., Wolaniuk A. -  Współczesne tendencje przemian centrów dużych miast Polski na przykładzie Łodzi, Gdańska i Krakowa [w:] Słodczyk Janusz, Dembicka-Niemiec Agnieszka (red.), Studia miejskie, t. 2. Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010,  s.13-36.

144.    Sobczyński M. – Geopolitical transformation in Central and Eastern Europe at the turn of the 20ty and 21st centuries [w] Kitowski Jerzy (red.), 20 years of socio-economic transformation in countries of Central and Eastern Europe – an attempt of accounts, Geopolitical Studies, vol. 16, Warszawa 2010, Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization, s. 5-45.

145.  Sobczyński M., Rykała A. (red.) – Historical regions in the structures of European Union, “Region and Regionalism”, no 10, vol. 1, General issue and policy of European Union toward historical regions. Łódź-Opole 2011. s. 156.

146. Sobczyński M., Rykała A. – Foreword „Region and Regionalism”, no 10, vol. 1, Łódź-Opole 2011, s. 5-6.

147.    Sobczyński M. – Historical region of Luxembourg in the structures of European Union, [w:] Sobczyński M., Rykała A., (red.), Historical regions in the structures of European Union, vol. 1  General issue and policy of European Union toward historical regions “Region and Regionalism”, no 10, vol. 1, Łódź-Opole 2011, s. 85-101.

148.    Sobczyński M., Rykała A. – Polish Karaims – the religious heritage of former Polish state in the contemporary geographical and political space, International Conference (Re)Integration And Development Isseus In Multicultural And Border Regions, Glasnik UP ZRS, Letnik 16, 2011, 7, University of Primorska, Science and Research Centre of Koper, s. 100.

149.    Sobczyński M. (guest editor) – Political geography of contemporary Europe. “European Spatial Research and Policy”, vol. 18. 2011, no 2, s.77

150.    Sobczyński M. – Political geography of contemporary Europe. Foreword, “European Spatial Research and Policy”, vol. 18. 2011, no 2, s. 5-6.

151. Sobczyński M. – Przemiany ustrojowe posiadłości francuskich, brytyjskich i holenderskich w ich drodze do integracji z UE [w:] Żelichowski R. (red.). Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji, Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska, Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa 2011, s. 17-42.

152. Ciesielska M., Sobczyński M. – Zmienne losy integracji Grenlandii ze wspólnotami europejskimi [w:] Żelichowski R. (red.). Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji, Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska, Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa 2011, s.111-126.

153. Sobczyński M. – Region łódzki w tradycji podziałów administracyjnych Polski Środkowej [w:] Pawłowska Agnieszka, Rykiel Zbigniew (red.), Region i regionalizm w socjologii i politologii, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 177-195.

154. Sobczyński M., Wojtkiewicz J. – Kontrasty w przestrzeni miejskiej Łodzi na przełomie XX i XXI wieku, Namyślak Beata (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T. 2. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 20, Wrocław 2011, s. 65-78.

155. Sobczyński M., Wojtkiewicz J. – Kontrasty w przestrzeni Łodzi w oczach jej mieszkańców (analiza wybranych fragmentów miasta), „Studia Miejskie”, t. 8, Opole, 2012, s. 25-43.

156. Barwiński M., Sobczyński M. – Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce północnej na przełomie tysiącleci – ujęcie geograficzno-polityczne [w:] Chabasińska Anna, Leszczyński Paweł A., Orłowska Beata A. Pecuch Mirosław (red.), Przed i po akcji „Wisła”, PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2012, s.139-170.

157. Sobczyński M., Pokój i bezpieczeństwo w skali globalnej [w:] Trzepacz Piotr (Red.), Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 213-290.

158. Sobczyński M., Świątynie w wielokulturowej przestrzeni Łodzi [w:] Krawiec-Złotkowska Krystyna (Red,), Rzeczpospolita domów. Domy Boże, t. 3, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2012,  s. 602-625.

159. Sobczyński M., Interakcja „badacz-podmiot badania” w studiach nad mniejszościami w Polsce [w:], Rykała A. (red.), Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, v.1, s. 95-112.

160. Sobczyński M., Krzysztof Czubocha, Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012 [w:] Rykała A. (red.), Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, v.1, s. 271-274.

161. Sobczyński M., Barwiński M. (red.), The Eastern dimension of the United Europe, Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations, “Region and Regionalism”, no. 11, v. 1., University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole 2013.

162. Sobczyński M., Barwiński M. – Foreword [w:] Sobczyński M., Barwiński M. (red.), The Eastern dimension of the United Europe, Historical, political and cultural conditions of the European East-West relations, “Region and Regionalism”, no. 11, v. 1., University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole 2013, s. 5-8.

163. Sobczyński M., Barwiński M. – Geopolitical location and territorial transformations of Ukrainian territory and the complexity of their internal structures in the twentieth century [w:] Heffner K. (red.), The Eastern dimension of the United Europe. Political and economical aspects of the Eastern politics of the European Union, “Region and Regionalism”, no. 11, v. 2. University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź – Opole 2013, s. 131-161.

164. Sobczyński M. – Socio-political potential of Łódź and its region [w:] Rosińska-Bukowska Magdalena, Janiszewska Anna, Mordwa Stanisław (red.), Potentials of Poland. Introduction to Socio-Economic Geography of Poland for Foreign Students, Department of Spatial Economy and Planning, University of Łódź, Łódź 2012,  s. 258-289. http://kgpipp.geo.uni.lodz.pl/teksty/ Potentials_of_Poland_Bukowska_Janiszewska_Mordwa.pdf

165. Rykała A., Sobczyński M. - The Polish nation as a living structure – Silesians and their aspirations, Rome, IV EUGEO Congress Programme and Abstracts, Rome, 5-7 September 2013, Sapienza University Rome, Societa Geograpfica Italiana, Rzym 2013, s. 134. (abstrakt)

166. Sobczyński M. – Zmiany polityczne, terytorialne i spory graniczne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r., [w:] Eberhardt Piotr (red.), Studia nad Geopolityką XX wieku, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, Warszawa 2013 (wyszło w 2014), s. 181-233.

167. Sobczyński M. – Rola Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kształtowaniu świadomości narodowej i obywatelskiej [w:] Kruszewski Z. (red.), Towarzystwa naukowe w Polsce. Dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa 2013 (wyszło w 2014), t.2, s. 189-204.

168. Sobczyński M. – Amazońskie plemię Sateré-Maue – między akulturacją a asymilacją [w:] Rykała A. (red.), Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, vol. 2, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Wyd. UŁ, Łódź 2013 (wyszło w 2014), 139-163.

169. Sobczyński M. – Mariusz Kowalski – Księstwa Rzeczpospolitej. Państwa magnackie jako region polityczny, Prace Geograficzne nr 238, IGiPZ PAN, Warszawa 2013, ss. 396. [w:] Rykała A. (red.), Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, vol. 2, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Wyd. UŁ, Łódź 2013 (wyszło w 2014), 316-319.

170. Rykała A., Sobczyński M. – The Karaims of Poland: religious-ethnic heritage of the old Polish Republic in a modern geographical-political space [w:] Bufon Milan, Minghi Julian, Paasi Anssi (ed.), The new European frontiers: social and spatial (re)integration issues in multicultural and border regions, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014, s. 110-126.

171. Sobczyński M., Rykała A. – Jan Paweł II wobec ludów autochtonicznych i ich wiary [w:] Dudziak Arkadiusz, Żejmo Agnieszka (Red.), Jan Paweł II w komunikowaniu międzykulturowym. O sztuce dialogu z Innym, Wyd. Vertum, Olsztyn, 2014, s. 198-236.

172. Sobczyński M. – Wspólnota Saint Barthélemy [w:] Żelichowski R. (red.), Wyspy Unii Europejskiej – bogactwo czy balast?, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014, s. 81-101.

173. Sobczyński M.– Prywatne wyspy w archipelagu Wysp Normandzkich [w:] Żelichowski R. (red.), Wyspy Unii Europejskiej – bogactwo czy balast?, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014, s. 266-301.

Niepublikowane ekspertyzy i raporty

1.   Sobczyński M. – Zmiany podziału administracyjnego B.O.P. w latach 1815-1984. [w:] Atlas Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, mapa, Łódź 1984.

2.   Sobczyński M. – Trwałość dawnych granic politycznych Polski we współczesnym krajobrazie kulturowym kraju (w świetle badań morfologicznych i użytkowania ziemi), maszynopis rozprawy doktorskiej w Bibliotece UŁ, Łódź 1985, 296 s.

3.   Sobczyński M. – Przemiany wiejskiej sieci osadniczej (strefy zapiliczańskiej województwa piotrkowskiego)  w świetle analizy kartograficznej (R.P.B.P. 03.05.04.II.3.4.1.1), Łódź 1988, 20 s. maszynopis.

4.   Sobczyński M. – Stability of the Old Political Boundaries in the Contemporary Cultural Landscape of the Country (In the Light of Morphology and Land Use), The First ‘Łódź’ Conference in Political Geography on Boundaries and Frontiers, Wieluń 1988, maszynopis.

5.   Michalski W., Sobczyński M. – Przyrodniczo-gospodarczo-społeczna charakterystyka województwa sieradzkiego i piotrkowskiego (R.P.B.P. 03.05.4), Łódź 1988, 23 s. maszynopis.

6.   Sobczyński M. – Funkcjonowanie infrastruktury technicznej i obiektów usługowych w wybranych wsiach rejonu zapiliczańskiego (R.P.B.P. 03.05.04.2.2.1), Łódź 1989, 72 s.,  maszynopis.

7.   Sobczyński M. – Przemiany osadnictwa wiejskiego i warunków mieszkaniowych w świetle inwentaryzacji zabudowy wybranych wsi rejonu zapiliczańskiego województwa piotrkowskiego (R.P.B.P. 03.05.04.4.1.1), Łódź 1989, maszynopis

8.   Sobczyński M. – Wyposażenie wsi rejonu zapiliczańskiego w infrastrukturę techniczną i obiekty usługowe na tle Polski Centralnej (R.P.B.P. 03.05.04.2.1), Łódź 1989, 26 s. maszynopis.

9.   Sobczyński M. – Projekt przemian aktywizujących obszary depopulacji strefy zapiliczańskiej województwa piotrkowskiego (w zakresie uprzemysłowienia, infrastruktury technicznej i usługowej oraz innych inwestycji) (R.P.B.P. 03.05.04), Łódź 1990, 15 s., maszynopis.

10.            Sobczyński M. – The Slovak Minority Within Polish Carpathian Borderland, The Second ‘Łódź’ Conference in Political Geography on Minority Problems Within Borderlands, Białowieża, 3-5 October 1990, 17 s., maszynopis.

11.            Sobczyński M. – Atlas przemian politycznych XX wieku. Cz. 1.Europa Północna, Łódź 1991, 25 s., maszynopis powielony.

12.            Sobczyński M. – Ukraina, Wyd. Edition Spotkania, 1993, 320 s. maszynopis książki przyjętej do druku i niewydanej z powodu likwidacji wydawnictwa.

13.            Sobczyński M., Michalski W., Strzelecki Z. – Ethnic Minorities on Polish Labour Market. A National Report, International Labour Organisation, East and Central European Bureau, Budapest 1994, 27 s.

14.            Sobczyński M. – Political Attitude of Inhabitants of Łódź in the Light of Socio-Demographic Structure II Polsko-gruzińsko-brytyjskie seminarium geograficzne na temat „Społeczne, polityczne i przestrzenne konsekwencje zmian zachodzących w Polsce i Gruzji”, 3-4 07. 1998, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź 1998.

15.            Sobczyński M. – Główne cechy i problemy zagospodarowania woj. łódzkiego. Sieć osadnicza. Życie polityczne, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Łódź 2000.

16.            Sobczyński M. – Ludność powiatu radomszczańskiego [w:] Marek Sobczyński, Wojciech Michalski (red.), Poziom rozwoju i zagospodarowania powiatu. Opracowanie metody badań na przykładzie powiatu radomszczańskiego, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, Studia Regionalne, s.35-52.

17.            Sobczyński M. – Środowisko naturalne powiatu radomszczańskiego [w:] Marek Sobczyński, Wojciech Michalski (red.), Poziom rozwoju i zagospodarowania powiatu. Opracowanie metody badań na przykładzie powiatu radomszczańskiego, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, Studia Regionalne, s.19-22.

18.            Sobczyński M. – Rozwój krajobrazu administracyjnego regionu radomszczańskiego [w:] Marek Sobczyński, Wojciech Michalski (red.), Poziom rozwoju i zagospodarowania powiatu. Opracowanie metody badań na przykładzie powiatu radomszczańskiego, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, Studia Regionalne, s.23-34.

19.            Sobczyński M. – Usługi w powiecie radomszczańskim [w:] Sobczyński M., Michalski W. (red.), Poziom rozwoju i zagospodarowania powiatu. Opracowanie metody badań na przykładzie powiatu radomszczańskiego, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, Studia Regionalne, s. 87-114.

20.            Sobczyński M. – Wstęp [w:] Michalski W. Sobczyński M. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki województwa łódzkiego, „Studia Regionalne”, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000.

21.            Sobczyński M. – Wstęp [w:] Sobczyński M., Michalski W. (red.), Poziom rozwoju i zagospodarowania powiatu. Opracowanie metody badań na przykładzie powiatu radomszczańskiego, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, Studia Regionalne,  s. 5-18.

22.            Sobczyński M., Michalski W. (red.) – Poziom rozwoju i zagospodarowania powiatu. Opracowanie metody badań na przykładzie powiatu radomszczańskiego, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, Studia Regionalne,  127 s.

23.            Sobczyński M., Michalski W., Nowakowska B., Głowacka W. – Trendy rozwojowe miasta w latach 90-tych [w:] W. Michalski, M. Sobczyński (red.), Ocena potencjału rozwojowego dużych miast. Łódź, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, Studia Regionalne, s. 5-15.

24.            Sobczyński M., Michalski W., Słowik A. – Kierunki rozwoju miasta [w:] W. Michalski, M. Sobczyński (red.), Ocena potencjału rozwojowego dużych miast. Łódź, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, Studia Regionalne, s. 46-56.

25.            Sobczyński M., Wosiak A. – Podsumowanie [w:] Marek Sobczyński, Wojciech Michalski (red.), Poziom rozwoju i zagospodarowania powiatu. Opracowanie metody badań na przykładzie powiatu radomszczańskiego, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, Studia Regionalne, s. 115-121.

26.            Brzeziński C., Sobczyński M. – Innowacyjność w sferze produkcyjnej gospodarki województwa łódzkiego w świetle jej konkurencyjności [w:] Michalski W. Sobczyński M. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki województwa łódzkiego, „Studia Regionalne”, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000.

27.            Michalski W., Sobczyński M. (red.) – Ocena potencjału rozwojowego dużych miast. Łódź, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, Studia Regionalne, 56 s.

28.            Michalski W., Sobczyński M. (red.) – Przestrzenne zróżnicowanie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki województwa łódzkiego, „Studia Regionalne”, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, 134 s.

29.            Michalski W., Sobczyński M., Wosiak A. – Podsumowanie [w:] Michalski W. Sobczyński M., (red.), Przestrzenne zróżnicowanie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki województwa łódzkiego, „Studia Regionalne”, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000.

30.            Nowakowska B., Brzeziński C., Głowacka W., Kaniewicz S., Kozłowski M., Sobczyński M., Szanse i bariery rozwoju miasta [w:] W. Michalski, M. Sobczyński (red.), Ocena potencjału rozwojowego dużych miast. Łódź, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000, Studia Regionalne, s. 14-30.

31.            Słowik A., Sobczyński M. – Sfera usług w gospodarce województwa łódzkiego jako wiodąca płaszczyzna innowacyjności i poprawy konkurencyjności [w:] Michalski W. Sobczyński M. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki województwa łódzkiego, „Studia Regionalne”, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2000.

32.            Sobczyński M. – Wpływ zadań kontraktu wojewódzkiego na rozwój wybranych dziedzin życia społeczno-ekonomicznego regionu. Administracja i ochrona środowiska [w:] Michalski W. (red.), Wpływ zadań zawartych w kontrakcie wojewódzkim na kształtowanie się regionu łódzkiego, Łódzkie studia regionalne, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Ministerstwo Gospodarki, 2001 Łódź, s. 40-46.

33.            Sobczyński M. – Wprowadzenie [w:] Sobczyński M., Michalski W. (red.) Zróżnicowanie potencjału gospodarczego i warunków życia w powiatach województwa łódzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2001, s.5-6.

34.            Sobczyński M. – Wstęp [w:] Michalski W. (red.) Wpływ zadań zawartych w kontrakcie wojewódzkim na kształtowanie się regionu łódzkiego, Łódzkie studia regionalne, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Ministerstwo Gospodarki, Łódź 2001, s. 5-18.

35.            Sobczyński M., Głowacka W. – Ocena zróżnicowania warunków życia mieszkańców powiatów województwa łódzkiego [w:] Sobczyński M., Michalski W. (red.) Zróżnicowanie potencjału gospodarczego i warunków życia w powiatach województwa łódzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2001, s. 23-48

36.            Sobczyński M., Michalski W. (red.) – Zróżnicowanie potencjału gospodarczego i warunków życia w powiatach województwa łódzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2001, 55 s.

37.            Sobczyński M., Wosiak A. – Typologia powiatów województwa łódzkiego w zakresie ich potencjału ekonomicznego oraz warunków życia mieszkańców [w:] Sobczyński M., Michalski W. (red.) Zróżnicowanie potencjału gospodarczego i warunków życia w powiatach województwa łódzkiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2001, s. 49-53.

38.            Sobczyński M. – Podziały terytorialne województwa łódzkiego [w:] Sobczyński M., Michalski W. (red.), Województwo łódzkie na tle podziałów specjalnych i innych struktur terytorialnych, Zespół Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Ministerstwo Gospodarki, Łódzkie Studia Regionalne, Łódź 2002, s. 23-32.

39.            Sobczyński M. – Typologia urzędów administracji specjalnej oraz innych instytucji funkcjonujących w oparciu o odrębne podziały terytorialne [w:] Sobczyński M., Michalski W. (red.), Województwo łódzkie na tle podziałów specjalnych i innych struktur terytorialnych, Zespół Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Ministerstwo Gospodarki, Łódzkie Studia Regionalne, Łódź 2002, s. 17-22.

40.            Sobczyński M. – Wpływ podziałów specjalnych i innych podziałów terytorialnych na kształtowanie się regionu łódzkiego , Ministerstwo Gospodarki, Łódź 2002.

41.            Sobczyński M. – Wstęp [w:] Sobczyński M., Michalski W. (red.), Województwo łódzkie na tle podziałów specjalnych i innych struktur terytorialnych, Zespół Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Ministerstwo Gospodarki, Łódzkie Studia Regionalne, Łódź 2002, s. 5-16.

42.            Sobczyński M., Michalski W. (red.) – Województwo łódzkie na tle podziałów specjalnych i innych struktur terytorialnych, Zespół Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Ministerstwo Gospodarki, Łódzkie Studia Regionalne, Łódź 2002, 40 s.

43.            Sobczyński M. – Wstęp [w:] Michalski W. Sobczyński M. (red.), Strukturalne uwarunkowania regionu łódzkiego do integracji z Unią Europejską, „Łódzkie studia regionalne”, Ministerstwo Gospodarki Wydział Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź 2003, s. 5-8.

44.            Sobczyński M., Wolaniuk A., Barwiński M., Rykała A. – Funkcje metropolitalne Łodzi, ekspertyza dla Wydziału Strategii i Analiz UM Łodzi, Łódź 2003.

45.            Sobczyński M., Szafrańska E., Mandecka B., Kaniewicz S. – Społeczno-demograficzne uwarunkowania i perspektywy  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  w Łodzi. Wydział Strategii i Analiz Urzędu Miasta Łodzi, Łódź 2006.

Inne opracowania niepublikowane

1.   Sobczyński M. – Użytkowanie ziemi w południowej części XIX dzielnicy katastralnej Krakowa – Grzegórzkach, Kraków 1976. maszynopis.

2.   Sobczyński M. – Radziecka autonomia narodowościowa, Łódź 1992, maszynopis.

3.   Rykała A., Sobczyński M. – Pomiędzy Polską a Czechami. Transgraniczny region historyczny Śląska Cieszyńskiego [w:] Sobczyński M., Rykała A., Guide to the Excursions of the Fifth ‘Łódź’ Conference of Political Geography on „Borderlands or Transborder Regions – Geographical, Social and Political Problems”, Wisła, September 18-20, Łódź 1996.

4.   Sobczyński M., Rykała A. – Pomiędzy Polską a Węgrami (lub Słowacją). Transgraniczny region historyczny Czadecczyzny [w:] Sobczyński M., Rykała A., Guide to the Excursions of the Fifth ‘Łódź’ Conference of Political Geography on „Borderlands or Transborder Regions – Geographical, Social and Political Problems”, Wisła, September 18-20, Łódź 1996.

5.   Sobczyński M. - Atlas przemian politycznych XX wieku, z. 1, Europa Północna, Łódź 1996

6.   Sobczyński M. – Atlas przemian politycznych XX wieku, z. 3, Azja – Zakaukazie, Łódź 1966

7.   Sobczyński M. - Historia gospodarcza ziem polskich. Do połowy XVII w., Łódź 1997

8.   Sobczyński M. – Atlas przemian politycznych XX wieku, z. 2, Europa Wschodnia, Łódź 2000

9.   Sobczyński M. – Rzeka Prosna jako granica polityczna, Łódź 2000, maszynopis.

10.            Sobczyński M. (tłumaczenie na język polski), Martti Koskikallio – Geografia filatelistyczna. Terytoria i organizacje emitenci znaczków pocztowych na świecie (1840-2000), Łódź 2002, maszynopis.

11.            Sobczyński M., Tradycyjne i współczesne trendy badawcze geografii politycznej, Łódź 2004 [prezentacja w Power Point]

12.            Sobczyński M. – Procesy integracyjne i dezintegracyjne na ziemiach litewskich w toku dziejów, opublikowane po angielsku jako Integration and Disintegration Processes on Lithuania’s Lands During History [w:] Koter M., Heffner K. (red.), Role of the Borderlands in United Europe, vol. 2, Historical, Ethnic and Geopolitical Problems of Borderlands, „Region and Regionalism”, nr 7, Łódź-Opole, 2005.