Rozwój naukowy

1971 – matura w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Krakowie;

1971-1972 – studia geograficzne w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego;

1972-1976 – studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizacja z geografii osadnictwa w Zakładzie Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa;

1976 – magisterium w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, tytuł pracy Użytkowanie ziemi w południowej części XIX dzielnicy katastralnej Krakowa – Grzegórzkach – promotor prof. zw. dr hab. Karol Bromek;

1976-1979 – młodszy bibliotekarz w Dziale Informacji Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego (dziś Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego) w Łodzi;

1977-1980 – słuchacz Podyplomowego Studium Doktoranckiego dla Pracujących przy Instytucie Geografii Uniwersytetu Łódzkiego;

1979-1982 – asystent w Zakładzie Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Instytutu Geografii Uniwersytetu Łódzkiego;

1981-1998 – stała współpraca autorska z czasopismem naukowym dla nauczycieli “Geografia w szkole”, ogółem 19 artykułów zamieszczonych w tym czasopiśmie;

1982-1986 – starszy asystent w Zakładzie Geografii Politycznej i Ekonomicznej Regionalnej Instytutu Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego;

1985-1986 – słuchacz Podyplomowego Studium Języka Rosyjskiego w Uniwersytecie Łódzkim;

1986 – doktorat w zakresie geografii politycznej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, temat pracy Trwałość dawnych granic politycznych Polski w krajobrazie kulturowym kraju (w świetle badań morfologicznych i użytkowania ziemi), promotor: prof. zw. dr hab. Marek Koter (UŁ), recenzenci: prof. zw. dr hab. Adam Jelonek (UJ), prof. zw. dr hab. Andrzej Piskozub (UG);

1986-1998 – adiunkt w Zakładzie Geografii Politycznej i Ekonomicznej Regionalnej UŁ (później Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych);

1987 – słuchacz Studium Informatycznego w Politechnice Łódzkiej;

1988-1990 – udział w pracach zespołu badawczego w ramach R.P.B.P. 03.05.04 Polska lokalna;

od 1988 – współorganizator (od 1996 sekretarz naukowy, od 2006 kierownik naukowy) pierwszych w krajach socjalistycznych międzynarodowych konferencji w zakresie geografii politycznej, znanych w świecie pod nazwą konferencji ‘łódzkich’ (1988 Łódź – Wieluń; 1990 Białowieża; 1992 Księże Młyny; 1994 Szczedrzyk i Ostrava/Czechy; 1996 Wisła i Jablunkov/Czechy; 1998 Krynica Morska; 2000 Bogatynia i Görlitz/Niemcy; 2002 Krynica i Bardejov/Słowacja; 2004 Wigry i Vištitis/Litwa; 2006 Łódź; 2008 Świnoujście i Kap Arkona/Niemcy; 2010 Głubczyce i Opava/Czechy); 2012 Chełm i Łuck/Ukraina; 2014 Łopuszna i Spis/Słowacja.

1990-1991 – słuchacz Studium Języka Angielskiego Cambridge First Certificate w Instytucie British Council w Łodzi;

1993 – współorganizator Kongresu Stowarzyszenia Europejskich Szkół Planowania (AESOP) w Łodzi;

1993 – organizator pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji geografii politycznej państw post-komunistycznych w Soczewce na temat Geopolitical and social problems of the former socialistic countries;

1994 – kierownik naukowy wyprawy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na Ukrainę Zakarpacką;

od 1994 – sekretarz naukowy (od 2001 współredaktor) międzynarodowego czasopisma naukowego “European Spatial Research and Policy“, wydawanego wspólnie przez Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Groningen (Holandia), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), Federalne Biuro Budownictwa i Planowania Regionalnego w Bonn (Niemcy) oraz Państwowy Uniwersytet I. Dżawachiszwili w Tbilisi (Gruzja), a przejściowo także przez Uniwersytet Anglii Zachodniej w Bristolu (Wielka Brytania) i Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy);

1995-1997 – współuczestnik projektu realizowanego przez Zakład Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ w ramach programu TEMPUS, dotyczącego kształcenia polskich działaczy politycznych, gospodarczych i samorządowych w zakresie zarządzania środowiskiem w państwach UE. Organizacja pracowni komputerowego wspomagania geografii i metod GIS;

1996 – współkierownik zespołu badawczego opracowującego zagadnienie Delimitacji obszaru potencjalnego województwa łódzkiego;

1997 – organizator seminarium naukowego w ramach programu TEMPUS w Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (Niemcy) w zakresie funkcjonowania samorządu miejskiego i jego wpływu na kształtowanie przestrzeni miasta;

1998-2001 – starszy wykładowca w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ;

1999-2000 – główny specjalista w Biurze Rozwoju Regionalnego w Łodzi Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (RCSS). Współredaktor “Studiów Regionalnych RCSS” (nr 25, 27);

1999 – organizator, pod auspicjami Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, sesji naukowej W 80 rocznicę utworzenia województwa łódzkiego, redaktor książki zawierającej dorobek naukowy sesji;

od 2000 – członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej “Afryka, Azja, Ameryka Łacińska”, wydawanej przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego;

2001 – główny specjalista w Biurze Rozwoju Regionalnego w Łodzi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa;

2001 – kolokwium habilitacyjne (24 kwietnia) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, w oparciu o opublikowaną w 2000 r. rozprawę Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi (recenzent wydawniczy: prof. zw. dr hab. Stanisław Ciok, Uniwersytet Wrocławski), recenzenci przewodu habilitacyjnego: prof. zw. dr hab. Marek Koter (UŁ), prof. zw. dr hab. Marcin Rościszewski (IGiPZ PAN Warszawa), prof. nadzw. dr hab. Stefan Kałuski (UW). Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie geografii, specjalizacja geografia polityczna;

2001-2004 – adiunkt (dr hab.) w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ;

2001 – wykładowca geografii politycznej w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

2001-2003 – główny specjalista w Departamencie Kontraktów Wojewódzkich i Programów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki;

od 2001 – członek Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (od 2010 Komisja Jakości Kształcenia);

od 2001 – członek Rady Redakcyjnej “Biuletynu Szadkowskiego”, wydawanego przez Urząd Miasta i Gminy w Szadku;

2002 – członek Komitetu Naukowego II Międzynarodowej Konferencji z Geografii Politycznej na temat Eastern and Central Europe: past, present and perspectives, organizowanej przez Uniwersytet w Oradei (Rumunia);

2002-2008 – członek Uczelnianej Komisji Wyborczej na UŁ;

2002-2006 – Przewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego;

2002-2007 – członek Komisji Egzaminacyjnej Rady Wydziału w doktorskim egzaminie przedmiotowym z geografii;

2002 – promotor pracy doktorskiej dr Marka Barwińskiego, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, recenzenci: prof. zw. dr hab. Marek Koter (UŁ), prof. zw. dr hab. Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa) obronionej przed Radą Wydziału Nauk Geograficznych UŁ;

od 2002 – kierownik powołanego w ramach Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych – Zakładu Geografii Politycznej;

od 2003 – kierownik programowy realizowanej na Wydziale Nauk Geograficznych specjalizacji – geografia polityczna i studia regionalne (od 2009 – geografia polityczna, historyczna i studia regionalne);

2003 – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Łodzi Departamentu Kontraktów Wojewódzkich i Programów Pomocowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej;

2003-2005 – członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” wydawanego przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ;

od 2003 – członek Komisji Konkursu Prac Magisterskich Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego;

2003 – członek Komitetu Naukowego III Polsko-Rumuńskiego Międzynarodowego Seminarium z Geografii Politycznej w Gdyni, organizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego;

od 2003 – współredaktor seryjnego wydawnictwa naukowego “Region and Regionalism”, wydawanego przez Katedrę Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ oraz PIN ‘Instytut Śląski’ w Opolu;

2003 – członek Komitetu Programowego International Conference Globalisation and its geopolitical, cultural, economic and ecological context, Ostrava, organizowanej przez Uniwersytet w Ostrawie (Czechy);

2003-2004 – kierownik zespołu badawczego opracowującego zagadnienie Przemiany funkcji metropolitalnych Łodzi w okresie transformacji ustrojowej;

2004-2009 – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Geografii Politycznej Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ;

2004-2012 – członek rzeczywisty  Komisji Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej

2005-2012 – dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ;

2005-2008 – pełnomocnik Dziekana WNG UŁ ds. punktacji ECTS na kierunku studiów geograficznych;

2005-2013 – profesor w Katedrze Geografii, Turystyki i Ochrony Środowiska na Wydziale Studiów Międzynarodowych, Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi;

od 2006 – zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego;

od 2007 – członek Rady Programowej Studium Doktoranckiego z Geografii Politycznej i Kulturowej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Ostrawie (Czechy);

2007-2012 – kierownik Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ;

2007-2013 – kierownik Centrum Studiów Azjatyckich Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi;

2007 –  uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (30 października)  popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia, recenzenci dorobku naukowego: prof. zw. dr hab. Stanisław Liszewski (UŁ), prof. zw. dr hab. Jan Łoboda (UWr.), prof. zw. dr hab. Piotr Eberhardt (IGiPZ PAN Warszawa), prof. zw. dr hab.Krystian Heffner (UE Katowice). Monografia profesorska Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne (2006), recenzenci wydawniczy: prof. nadzw. dr hab. Stefan Kałuski (UW), prof. zw. dr hab. Marek Koter (UŁ) ;

2008 – postanowienie Prezydenta RP (z dn. 30 czerwca, “Monitor Polski”, nr 53, poz. 472) o nadaniu tytułu naukowego profesora;

2008-2012 –członek  senackiej Uczelnianej Komisji Oceniającej UŁ;

2008-2012 – członek Rady Programowej Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ;

od 2008 – członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego “Folia Geographica Socio-Oeconomica” wydawanego na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ;

od 2009 – profesor zwyczajny w Zakładzie Geografii Politycznej, Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ;

2009-2012 – członek Rady Naukowej Instytutu Geopolityki w Częstochowie;

2009 – członek Rady Naukowej i Kierowniczej 4th International Conference on Globalisation beyond globalisation, Uniwersytet w Ostrawie (Czechy);

2010 – członek Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej 20 lat przemian społeczno-gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej – próba bilansu, organizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, IGiPZ PAN Warszawa i Komisję Geografii Komunikacji PTG, Polańczyk;

2010 – członek Rady Naukowej International Conference on (Re)Integration and development issues in multicultural and border regions 22-24 09. 2011 w Portoroż (Słowenia), organizowanej przez Komisję Geografii Politycznej Międzynarodowej Unii Geograficznej i Uniwersytet Primorska w Koprze;

2010- 2012 – członek wydziałowej Komisji Jakości Nauczania WNG UŁ;

2012-2013 – kierownik Katedry Geografii, Turystyki i Ochrony Środowiska WSSM w Łodzi;

od 2012 – przedstawiciel WNG w Radzie Bibliotecznej UŁ;

od 2012 -  redaktor tematyczny (geografia polityczna) czasopisma Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, wydawanego przez Katedrę Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ;

od 2012 – członek Rady Redakcyjnej czasopisma Annales Geographicae. Geografijos Metraštis. The Geographical Yearbook wydawanego przez Katedrę Geografii Instytutu Socjologii Litewskiego Centrum Studiów Społecznych w Wilnie;

2012-2013 – kierownik grantu NCN Struktura etniczno-religijna ludności współczesnej Polski;

2013 – członek Rady Programowej – Air travel in transition. Conference on the 10th anniversary of low cost carriers appearance in Central Europe. Kraków, 20-21 09. 2013;

od 2013 – redaktor tematyczny (geografia społeczno-ekonomiczna) Folia Geographica Socio-Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis;

od 2013 – członek stałego zespołu recenzentów grantów naukowych Słoweńskiej Agencji Badań Naukowych (ARSS) w Lublanie;

2013 – promotor pracy doktorskiej mgr Lukasza Twardowskiego, Rola przepraw przez Wisłę w kształtowaniu spójności terytorialnej województw nadwiślańskich dr Łukasz Twardowski (recenzenci dr hab. Tomasz Komornicki, prof. PAN, dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ). obronionej przed RW Nauk Geograficznych UŁ;

od 2014  – przewodniczący Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG;

od 2014 – członek pracowniczej komisji oceniającej WNG;

2014 – promotor pracy doktorskiej mgr Katarzyny Leśniewskiej, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie i Łotwie po 1990 roku (promotor pomocniczy dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ, recenzenci prof. dr hab. Piotr Eberhardt, prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) obronionej przed RW Nauk Geograficznych UŁ.