1) Figlus T., 2008, Zarys geograficzno-historycznej koncepcji rozwoju struktur diecezjalnych Kościoła Rzymskokatolickiego na ziemiach polskich, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 281-305.

2) Figlus T., 2009, Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju Skierniewic, [w:] T. Marszał, M. Lamprecht (red.), Skierniewice – struktura przestrzenna i współczesne uwarunkowania rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7-34.

3) Figlus T., 2009, Potencjał demograficzny Skierniewic, [w:] T. Marszał, M. Lamprecht (red.), Skierniewice – struktura przestrzenna i współczesne uwarunkowania rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 63-86.

4) Figlus T., 2009, Past and present of Hutsulshchyna as the Carpathian borderland region. Remarks on changes of spatial structures, ethno-cultural specificity and heritage, [in:] K. Heffner (ed.), Historical regions divided by the border, Cultural heritage and multicultural cities, Region and Regionalism, 9, 2, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole, p. 143-159.

5) Figlus T., 2009, Rozłogi jako struktura hierarchiczna krajobrazu kulturowego wsi. Próba uściślenia pojęć i typologii morfologicznej, [w:] M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta nauk humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki, Legnica-Łódź, s. 245-253

6) Figlus T., 2009, Badania geograficzno-historyczne wobec wyzwań XXI wieku. Koncepcja i możliwości zastosowania Historical Geographic Information System (HGIS), [w:] J. Szczepankiewicz Bartek (red.), Geografia historyczna a badania społeczno-gospodarcze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki, Legnica-Łódź, s. 165-175.

7) Figlus T., 2009, Z badań nad rozwojem osadnictwa i morfogenezą wsi olęderskich w Polsce, [w:] L. Kasprzak (red.), Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 165-170.

8 ) Figlus T., 2010, Formation of intercultural space in the context of foreign language education, [in] M. Bronikowska, P. Żłobiński (eds.) Foreign languages in higher education system. Integration between theoretical knowledge and teaching practice,  Technical University of Lodz, Łódź, p. 10-19.

9) Figlus T., 2011, Układy przestrzenne wsi folwarcznych w Polsce. Typy morfogenetyczne i ochrona dziedzictwa ruralistycznego, [w:] W. Wysota i in. (red), Rozwój zrównoważony regionów Polski, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 269-278.

10) Figlus T., 2011, Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, s. 145-166.

11) Figlus T., Kaczyńska D., 2012, Dawne miasta o genezie wiejskiej z nierozwiniętym układem urbanistycznym na przykładzie Polski Środkowej oraz Pomorza Zachodniego, [w:] K. Fortuniak i in. (red.), Przestrzeń w badaniach geograficznych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 199-208.

12) Figlus T., 2012, Wybrane aspekty zastosowania wielkoskalowych źródeł kartograficznych w badaniach morfogenetycznych wsi, [w:] B. Konopska i in. (red.), Dawne mapy jako źródła historyczne, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, 3, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Kartograficzny, Warszawa, s. 91-103.

13) Figlus T., 2013, Wybrane zagadnienia morfogenetyczne owalnic w Polsce Środkowej, [w:] T. Wiskulski, M. Pilarski M. (red.), Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 141-153.

14) Figlus T., 2014, Wsie olęderskie w Polsce Środkowej. Uwagi na temat zróżnicowania morfogenetycznego na tle rozwoju osadnictwa, Rocznik Łódzki, 62, s. 143-159.

15) Figlus T., 2014, Zróżnicowanie morfogenetyczne wsi na obszarze gminy Uniejów, Biuletyn Uniejowski, 3, s. 85-110.

16) Figlus T., 2014, Znaczenie czynników prawno-politycznych w procesie kształtowania wiejskiej sieci osadniczej dawnego województwa łęczyckiego i sieradzkiego w okresie przedrozbiorowym, [w:] M. Sobczyński (red.), Wybrane problemy badawcze geografii politycznej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 17, s. 203-234.

17) Figlus T., 2015, Geneza i zmiany struktury społeczno-gospodarczej osadnictwa wiejskiego w dobrach królewskich na obszarze przedrozbiorowego powiatu szadkowskiego, Biuletyn Szadkowski, 15, s. 89-108.

18) Figlus T., 2015, Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno-historycznych i archeologicznych, Biuletyn Uniejowski, 4, s. 73-94.

19) Figlus T., 2015, The cultural heritage of rural settlement in Polish Orava, [in:] M. Sobczyński, A. Rykała (ed.), Borderlands and contemporary changes of the politics in border regions, Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage, Region and Regionalism, 12, 1, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole, p. 207–218.

20) Figlus T., 2015, Uwagi na temat procesu kształtowania granic wsi w Polsce do końca XVIII wieku w kontekście morfogenetycznym, [w:] A. Rykała (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania granic, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 4, s. 253–276.

21) Figlus T., 2016, Euroregion Glacensis jako przykład polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, [w:] R. Żelichowski (red.), Współpraca transgraniczna – Euroregiony, Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, s. 204-226.

22) Figlus T., 2016, Rozwój osadnictwa wiejskiego w kluczu uniejowskim dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich, Biuletyn Uniejowski, 5, s. 5-28.

23) Figlus T., 2016, Zagadnienia morfogenezy i przemian rozplanowania wsi na tle rozwoju osadnictwa we wschodniej części gminy Szadek, Biuletyn Szadkowski, 16 s. 117-140.

24) Figlus T., 2016, Zagadnienia morfogenezy i przemian rozplanowania wsi na tle rozwoju osadnictwa w zachodniej części gminy Szadek, Biuletyn Szadkowski, 16, s. 92-115.

25) Figlus T., 2016, Problem osad zaginionych na gruncie badań geograficzno-historycznych. Próba konceptualizacji teoretycznej i wybrane zagadnienia metodyczno-empiryczne, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 25, s. 83-108.

26) Figlus T., 2016, Villae iuris valachici. Z problematyki rozwoju osadnictwa wołoskiego w Polsce na przykładzie ziemi sanockiej, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 5, s. 11-37.

27) Figlus T., 2016, Trwałość dawnych granic politycznych  w sferze morfogenetycznej osadnictwa wiejskiego w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 87 (2), s. 117-151.

28) Figlus T., 2016, Typy morfogenetyczne wsi w środkowej Polsce, Studia Geohistorica, 5, s. 90-112

29) Figlus T., 2016, Central European Conference of Historical Geographers, Republika Czeska, Praga, 31.08–2.09.2016 r., Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 5, s. 291-293.