V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ, Łódź 22-23 czerwca 2017 roku

Szanowni Państwo

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Komisją Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Komisją Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej pod hasłem „Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego”, która odbędzie się w dniach 22–23 czerwca 2017 roku w Łodzi.

Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem i abstraktem referatu lub posteru upływa 14 kwietnia 2017 r. Prosimy o dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie załączonego formularza oraz przesłanie go w formie elektronicznej na adres e-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl lub  tomasz.figlus@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt mailowy (tomasz.figlus@gmail.com lub  geopol@geo.uni.lodz.pl) bądź telefoniczny (512 614 805 lub 42 635 45 90).

KOMUNIKAT NR 1  (w formacie .pdf)

KARTA ZGŁOSZENIOWA  (w formacie .doc)

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Krzysztof Chłapowski, prof. IH PAN   •   dr hab. Andrzej Janeczek, prof. IAiE PAN

prof. dr hab. Marek Koter   •   dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ

dr hab. Joanna Plit, prof. IGiPZ PAN   •    dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:       dr Tomasz Figlus (wiceprzewodniczący Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG)

Sekretarze:                  dr Łukasz Musiaka, mgr Anna Araszkiewicz

Członkowie:                prof. dr hab. Marek Sobczyński (kierownik Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ,                                                        przewodniczący Komisji Geografii Politycznej i  Historycznej PTG);   dr hab. Beata Konopska (przewodnicząca Komisji Geografii Historycznej PTH)

CELE KONFERENCJI

 • Dyskusja na temat zagadnień teoretyczno-metodycznych oraz prezentacja wyników badań empirycznych w aspekcie rekonstrukcji krajobrazu kulturowego
 • Zainicjowanie interdyscyplinarnej współpracy w zakresie badań nad genezą i przemianami krajobrazu kulturowego
 • Integracja środowisk naukowych podejmujących badania geograficzno-historyczne
 • Uczczenie 80. rocznicy urodzin prof. Marka Kotera, twórcy łódzkiej szkoły geografii historycznej

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

 • koncepcje teoretyczne w zakresie studiów geograficzno-historycznych nad krajobrazem kulturowym i ich recepcja w badaniach empirycznych (w tym ujęcia modelowe, typologie i próby regionalizacji)
 • aspekty metodyczne wykorzystania bazy źródłowej, w tym materiałów kartograficznych w rekonstrukcji krajobrazu kulturowego
 • zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi badawczych w geografii historycznej (w tym HGIS)
 • problematyka przemian krajobrazu kulturowego w różnych skalach czasowych i przestrzennych
 • studia nad procesem rozwoju struktur przestrzennych osadnictwa, w tym problematyka kształtowania sieci osadniczej oraz genezy i przemian morfologicznych wsi i miast
 • badania wielokulturowości w ujęciu geograficzno-historycznym (w tym rola mniejszości narodowych i religijnych w kształtowaniu krajobrazu kulturowego)

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

V Konferencja Geografii Historycznej odbędzie się w dniach 22–23 czerwca 2017 roku w Łodzi, w Collegium Geographicum przy ul. Kopcińskiego 31.

Obrady będą prowadzone zarówno w formie plenarnej, jak i sesjach problemowych. Będzie im towarzyszyć wystawa posterów i materiałów kartograficznych. Dokładny program konferencji i dalsze informacje organizacyjne podane zostaną w kolejnym komunikacie.

WAŻNE TERMINY

 • 14 kwietnia 2017 r.  –  ostateczny termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem i abstraktem referatu lub posteru (według załączonego formularza) w formie elektronicznej na adres e-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl  lub  tomasz.figlus@gmail.com
 • 30 kwietnia 2017 r.  –  termin kwalifikacji wystąpienia lub posteru przez Komitet Organizacyjny (organizatorzy zastrzegą sobie możliwość selekcji nadesłanych propozycji pod kątem zgodności z tematyką konferencji oraz ograniczeń czasowych trwania obrad)
 • 15 maja 2017 r.  –  ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej
 • 31 maja 2017 r.  –  termin ogłoszenia drugiego komunikatu konferencyjnego zawierającego szczegółowy program konferencji oraz dalsze informacje organizacyjne

KOSZTY KONFERENCJI

Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł. Prosimy o dokonanie wpłat w terminie do 15 maja 2017 r. na następujące konto: Bank PKO S.A. II O/Łódź, Uniwersytet Łódzki,  88 1240 3028 1111 0010 2942 8031 (z dopiskiem – geografia historyczna)

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • materiały konferencyjne (w tym biuletyn informacyjny i zbiór abstraktów)
 • 2 obiady (w dniach 22 i 23 czerwca)
 • uroczystą kolację (22 czerwca)
 • bufety kawowe
 • koszty ewentualnej publikacji artykułu

Cena całkowita nie obejmuje kosztów noclegów. Obiekty świadczące usługi hotelarskie znaleźć można m. in. na portalu internetowym Centrum Informacji Turystycznej  w Łodzi: http://pl.cit.lodz.pl/kategoria/obiekty/noclegi

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE

Artykuły złożone przez autorów do Komitetu Organizacyjnego w terminie do końca września 2017 r. zostaną w pierwszej kolejności skierowane do publikacji w periodyku „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” (8 punktów na liście MNiSW). Wybrane prace mogą być także przekazane do innych czasopism o podobnej tematyce, np. „Studia Geohistorica” (7 punktów); „Polish Cartographical Review” (8 punktów). O ich ostatecznej kwalifikacji decydować będą kolegia redakcyjne. Warunkiem przyjęcia artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Zasady publikacji, wymogi redakcyjne i pozostałe informacje dla autorów zamieszczone są pod adresem: http://sgph.geo.uni.lodz.pl/ oraz na stronach internetowych wybranych czasopism.

Leave a Response