IV Konferencja z Geografii Historycznej Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości 11-12 czerwca 2015 r.

Komunikat 1

Szanowni Państwo,

Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ wspólnie z Pracownią Geoinformacji KUL, organizuje w dniach 11–12 czerwca 2015 r. IV Krajową Konferencję z Geografii Historycznej na temat:

Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości

Konferencje z zakresu geografii historycznej odbywają się cyklicznie od 1994 r., kiedy w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowano pierwszą po 42 latach konferencję poświęconą współczesnej problematyce badawczej geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Tematyczną kontynuacją tego wydarzenia była II Konferencja z Geografii Historycznej zorganizowana w 2007 r. w Łodzi przez Zakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kolejną inicjatywą naukową w tym zakresie była III Konferencja z Geografii Historycznej, współorganizowana w 2009 r. przez Zakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego UŁ oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy,
na temat: Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki.

Celem IV Konferencji z Geografii Historycznej jest refleksja nad aktualnym stanem badań geograficzno-historycznych w Polsce oraz dyskusja na temat przyszłości geografii historycznej i podejmowanych kierunków badań.

Ważnym punktem programu konferencji będzie sesja poświęcona pamięci
prof. dr hab. Mariusza Kuleszy (1950–2014), specjalisty z zakresu geografii miast
i geografii historycznej, współorganizatora II i III konferencji z geografii historycznej, twórcy i kierownika Zakładu Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego.

Temat konferencji – Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości, ma zainspirować do rozważań zarówno na gruncie metodologicznym, jak i empirycznym, które pozwolą antycypować nowe pola badawcze geografii historycznej: osadnictwa wiejskiego
i miejskiego, dziedzictwa kulturowego, kartografii historycznej, geografii historycznej regionalnej, badań nad historycznym krajobrazem naturalnym i kulturowym, problematyki granic reliktowych w przestrzeni społeczno-politycznej i kulturowej, a także dokonać przeglądu źródeł i metod wykorzystywanych w badaniach historyczno-geograficznych.

Z uwagi na interdyscyplinarność geografii historycznej, jak również szerokie zastosowanie jej warsztatu metodologicznego przez inne dyscypliny naukowe, organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji nie tylko geografów i historyków, ale także: archeologów, socjologów, politologów, filologów, etnografów, językoznawców, architektów krajobrazu, teologów oraz wszystkich tych, którym bliska jest problematyka badań nad czasem i przestrzenią.

Obrady będą się odbywały w języku polskim, uczestnicy z innych krajów mogą wygłosić referaty w języku angielskim. Planowane jest wydanie tomu zawierającego teksty referatów zrecenzowanych i dopuszczonych do druku.

Koszty konferencji:

– wpisowe w wysokości 280 zł obejmujące m.in. materiały konferencyjne, uroczystą kolację, obiad 11.06., napoje w przerwach między obradami.

Wpisowe należy wpłacić na konto:

Bank PKO S.A. II O/Łódź, Uniwersytet Łódzki

88 1240 3028 1111 0010 2942 8031 (z dopiskiem – geografia historyczna), w terminie do 31 marca 2015 r.

Równocześnie uprzedzamy, że ze względów formalnoprawnych wystawienie faktury na jednostkę delegującą będzie możliwe tylko wówczas, jeśli wpłata zostanie dokonana przez wymienioną jednostkę, albo w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wskaże przy przelewie dyspozycję i dokładne dane do wystawienia faktury. Osoby wpłacające pieniądze z prywatnego konta bez takiej dyspozycji otrzymają fakturę imienną na swoje nazwisko.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu w terminie do 31 marca 2015 r. na adres:

Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Zgłoszenie można przesłać także drogą mailową na adres geopol@geo.uni.lodz.pl. Do zgłoszenia prosimy dołączyć streszczenie referatu (abstrakt) o objętości maksymalnie
1 strony. Pełny tekst referatu (objętość wraz z ilustracjami i bibliografią do 20 stron) należy przekazać sekretarzowi w czasie konferencji.

Kierownictwo naukowe konferencji: dr Magdalena Deptuła, prof. dr hab. Bogumił Szady

Sekretarze naukowi: mgr Anna Araszkiewicz, dr Łukasz Musiaka

Leave a Response